Wesprzyj nas
Strona główna
psychologia magisterskie, psychologia II stopnia, studia psychologia, psychologia studia ii stopnia

Zarządzanie i psychologia biznesu

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O KIERUNKU

CEL STUDIÓW

Celem studiów na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu jest kształcenie profesjonalnej kadry menedżerskiej i przedsiębiorców świadomych wyzwań współczesnego świata, profesjonalnie przygotowanych do sprawnego działania w złożonym i szybko zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, gotowych do aktywnego podejmowania wyzwań na arenie międzynarodowej i działających jednocześnie w sposób społecznie odpowiedzialny.

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy wymagającej głębokiego zrozumienia psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w organizacjach, biznesie, pracy, świecie finansów i polityce. Zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstw i ich otoczenia, uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych a także rozwiązywania ich problemów. Uczy, jak efektywnie pracować w zespole, zarządzać ludźmi i motywować pracowników. 

Studenci kierunku otrzymują szeroki zestaw psychologicznych przedmiotów „narzędziowych” – dotyczących praktyki działania organizacji, zachowań konsumenckich oraz inwestorów i decydentów.

Absolwenci kierunku zarządzanie i psychologia biznesu są przygotowani do podjęcia ról menedżerskich w dziedzinach, w których przydatne jest rozumienie tego, jak myśli, decyduje i zachowuje się człowiek a więc m.in.: w badaniach rynku i diagnozowaniu organizacji, planowaniu interwencji behawioralnych, w firmach rekruterskich, w działach organizacji odpowiedzialnych za rekrutację, selekcje, rozwój kadry, motywowanie a także w  reklamie i komunikacji społecznej. 

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania i psychologii biznesu . 

ATUTY KIERUNKU

1
Połączenie wiedzy z zarządzania i psychologii

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest unikalne połączenie solidnej wiedzy o zarządzaniu z pogłębioną wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka i pakietem niezwykle ważnych, praktycznych umiejętności miękkich. Dzięki temu nasi absolwenci są elastyczni na rynku pracy i kreatywni w rozwiązywaniu konkretnych case'ów biznesowych. 

2
Duża liczba zajęć warsztatowych

Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć umiejętności samodzielnego  prowadzenia badań i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu. Silny akcent położony jest położony na rozwijanie praktycznych umiejętności, stosowania technik i narzędzi z zakresu psychologii biznesu, a także umiejętności krytycznej oceny ich skuteczności i konsekwencji zastosowania w kontekście zmian technologicznych, społecznych i środowiskowych.

3
Znakomita kadra

Wykładowcami zarządzania i psychologii biznesu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Więcej informacji

4
Ciekawe zajęcia dodatkowe

Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych jak Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.

5
Wydarzenia branżowe

Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami oraz światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych. 

6
Profesjonalne Sale komputerowe przystosowane do prowadzenia badań

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne sale komputerowe przystosowane do prowadzenia badańz najnowszym oprogramowaniem (Inquisit, PsychoPy, E-prime, LimeSurvey). Mogą z nich korzystać do prowadzenia badań w ramach kół zainteresowań (Psychonomia) i własnych prac dyplomowych. Pracownia wyposażona jest także w psychogalwanometr oraz system BIOPAC, umożliwiające pomiar reakcji fizjologicznych.

7
TESTY I BADANIA PSYCHOLOGICZNE

W ramach zajęć lub działalności w kole naukowym studenci mają możliwość korzystania z testów diagnostycznych online na platformie e-PSILON – rozwiązania Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także dostęp do laboratorium wyposażonego w oprogramowanie do projektowania i prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej. Więcej informacji TUTAJ.

8
Gry interaktywne Moblab

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

9
REKOMENDACJA KOMISJI DS. TESTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kurs „Podstawy psychometrii dla Managera”, odbywający się bezpłatnie w ramach zajęć, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie kursu umożliwi w przyszłości podejście do dodatkowego egzaminu certyfikacyjnego, którego pozytywne zaliczenie daje absolwentom uprawnienia do nabywania i posługiwania się testami psychologicznymi z kategorii B1. Więcej informacji

Z inicjatywy naszych wykładowców (prof. Tadeusza Tyszki) powstało Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), organizacja naukowa gromadząca badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Pracownicy Naukowi ALK wchodzą w skład Zarządu ASPE od momentu jego powstania, konsultując program studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

 

ADRESACI STUDIÓW

Program studiów został opracowany z myślą o menedżerach i osobach planujących i rozpoczynających karierę menedżerską, szukających pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi i zespołami w organizacjach, znajdującej zastosowanie zarówno w odniesieniu do firm małych, jak i dużych, młodych i dojrzałych (korporacji), działających w branżach o różnej intensywności technologicznej. 

Studia kierowane są również do absolwentów studiów pierwszego stopnia zarządzania i psychologii biznesu chcących pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w dziedzinie zarządzania, a także zdobyć zaawansowaną, interdyscyplinarną i nowoczesną wiedzę w obszarze zastosowań psychologii w zarządzaniu i biznesie. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby pozwalał na zdobycie nowych kompetencji, przekwalifikowanie się oraz, co szczególnie ważne, stanowił impuls rozwojowy do podjęcia pracy na wyższych stanowiskach.

 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

Men_illustration.png

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

Słowo od kierownika studiów

dr Krzysztof Przybyszewski
dr Krzysztof Przybyszewski

Koncepcja kształcenia na kierunku interdycyplinarnym Zarządzanie i psychologia biznesu zakłada oparcie programu na pięciu głównych założeniach: zakorzenieniu procesu kształcenia w badaniach naukowych, połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznym jej zastosowaniem, interdyscyplinarnym podejściu do procesu dydaktycznego, wysokim poziomie umiędzynarodowienia we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni oraz otwartości na zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Naturalną konsekwencją tego podejścia jest ciągły rozwój programów odpowiadający na sygnały z otoczenia społeczno-gospodarczego i rozwój wiedzy naukowej. Następnym krokiem w rozwoju nauczania psychologii w ALK stało się powołanie samodzielnego interdyscyplinarnego kierunku studiów Zarzadzanie i psychologia biznesu, który zastąpił realizowany w latach poprzednich program Psychologia w zarzadzaniu.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów

 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych

 • psychologii podejmowania decyzji

 • psychologii kierowania ludźmi, motywowania i budowania zespołów

 • metodologii badań społecznych i psychologicznych

 • metod psychologicznych w badaniach marketingowych

 • przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka

 • komunikacji społecznej i reklamy

 • psychologii rynków finansowych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów z zarządzania i psychologii biznesu możesz podjąć pracę w: 

 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej

 • agencjach head-huntingowych

 • agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego

 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych

 • firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te nie poprzez działania marketingowe

 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

 • we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy

PROGRAM

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.  

PRZEDMIOTY PODSTWOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU:

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie 
 • Ekonomia menedżerska 
 • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji 
 • Zastosowania statystyki w badaniach psychologicznych
 • CSR i przedsiębiorczość społeczna
 • Prawne aspekty zarządzania
 • Metodyka studiowania  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • HR TECH Biznes Partner
 • Psychologia reklamy
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej w relacjach biznesowych
 • Psychologia osobowości i różnice indywidualne
 • Metodologia badań dla menedżerów
 • Zarządzanie międzykulturowe lub Moralny wymiar działania
 • Testy psychologiczne w biznesie – elementy psychometrii dla menedżera
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia konsumenta
 • Badania online i komputerowa analiza danych
 • Człowiek w pracy i cyberpracy
 • Psychologia kierowania ludźmi i przywództwa
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia podejmowania ryzyka
 • Techniki psychologiczne w badaniach marketingowych
 • Psychologia konfliktu w organizacjach
 • Gry ekonomiczne – teoria i praktyka
 • Warsztat umiejętności lidera
 • Konwersatoria w języku angielskim
 • Przedmioty do wyboru
 • Seminarium magisterskie

 

Illustration

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar

dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar ORCID

prof. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology.

Wizytówka Google Scholar ORCID

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich.

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar ORCID

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław.

Wizytówka LinkedIn Research Gate ORCID Google Scholar

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Patrycja Geppert-Sechmann
Patrycja Geppert-Sechman

Decyzję o podjęciu studiów w ALK w zakresie psychologia w zarządzaniu zaliczam do tych najbardziej udanych w moim życiu. Dla mnie ALK to przede wszystkim ludzie. Wspaniali wykładowcy, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przez to, że są praktykami, doskonale uczą, jak funkcjonować na współczesnych rynkach. Nowe znajomości zawarte w uczelnianych ławkach do dziś owocują nie tylko długoletnimi przyjaźniami, ale i często kontaktami biznesowymi. Po ukończeniu studiów od razu udało mi się znaleźć pracę w jednej z firm z tak zwanej ,,Wielkiej Czwórki”. Dzisiaj, mając wszechstronną wiedzę teoretyczną, ale i doświadczenie zawodowe, planuję otwarcie własnej działalności. 

Justyna Andrzejczak
Justyna Andrzejczak

Podczas studiów w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu psychologia w zarządzaniu zdobyłam wiedzę i umiejętności, między innymi z zakresu metodologii badań, zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości czy zachowań konsumenckich. Wszystkie zajęcia były wartościowe, ponieważ ucząc się od specjalistów i praktyków, uczyliśmy się również, jak wykorzystywać nabyte kwalifikacje na rynku pracy i w codziennym życiu. Jako studentka V roku miałam dodatkową możliwość pracy na uczelni na stanowisku asystentki w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie w pracy naukowej oraz rozwinęłam umiejętności myślenia analitycznego. Niewątpliwie wartością dodaną była przyjazna atmosfera panująca na uczelni między pracownikami a studentami, dająca poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Polecam. 

ZASADY REKRUTACJI

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

Zarządzanie i psychologia biznesu – studia II stopnia (studia magisterskie)

 

Zarządzanie i psychologia biznesu (studia II stopnia) w Akademii Leona Koźmińskiego to przyszłościowe studia magisterskie, które przygotowują do przyszłych wyzwań zawodowych profesjonalną kadrę menedżerską oraz przedsiębiorców gotowych do podejmowania wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarczymi. Unikalne połączenie wiedzy z dwóch dziedzin – zarządzania i psychologii – umożliwia kształcenie kadry specjalistów umiejących zrozumieć specyfikę działania organizacji oraz zachowania współczesnych konsumentów.

 

O studiach zarządzanie i psychologia biznesu (studia II stopnia)

 

Zarządzanie i psychologia biznesu Akademii Leona Koźmińskiego to kierunek studiów II stopnia stworzony z myślą o osobach chcących pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi oraz zespołami w organizacjach o różnej wielkości i profilu działalności. Interdyscyplinarne podejście do procesu kształcenia obejmuje zagadnienia związane z psychologią kierowania ludźmi i budowania zespołów, komunikacją społeczną i reklamą oraz metodologią badań społecznych i psychologicznych. Dzięki temu, po ukończeniu studiów magisterskich z zarządzania i psychologii biznesu, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach zarządzania zasobami ludzkimi i sprzedaży, agencjach reklamowych i PR, firmach analizujących motywacje i zachowania konsumentów lub podjąć własną działalność gospodarczą w wybranym sektorze rynku. 

 

Program na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia II stopnia)

 

Studia II stopnia oraz studia I stopnia z zarządzania i psychologii biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego integrują wiedzę teoretyczną z umiejętnością jej zastosowania w praktyce dzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych. W trakcie studiów magisterskich udostępniamy wyposażone w nowoczesne oprogramowanie sale komputerowe, które są profesjonalnie przygotowane do prowadzenia badań – studenci mogą z nich korzystać w ramach kół zainteresowań oraz prac dyplomowych. 

 

Co więcej, osobom kształcącym się w dziedzinie zarządzenia i psychologii biznesu (studia magisterskie) oddajemy do dyspozycji narzędzie przeznaczone do gier interaktywnych – MobLab, które skutecznie wspiera aktywną naukę ekonomii. Dzięki MobLab studenci łatwiej zdobywają i utrwalają kluczowe umiejętności biznesowe.

 

W ramach studiów II stopnia z zarządzania i psychologii biznesu Akademia Leona Koźmińskiego organizuje także darmowy kurs „Podstawy psychometrii dla Managera”, który uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby, które ukończyły kurs, zyskują w przyszłości możliwość zdania specjalnego egzaminu certyfikującego – zaliczenie zapewnia uprawnienia do korzystania z testów psychologicznych należących do kategorii B.

 

Społeczność na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia II stopnia)

 

Studia II stopnia (studia magisterskie) z zarządzania i psychologii biznesu oferowane przez Akademię Leona Koźmińskiego są prowadzone przez starannie wybraną kadrę wykładowców z praktycznym doświadczeniem zawodowym. Studenci dodatkowo mogą dołączyć do Koła Naukowego Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA oraz brać udział w badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych. Dbając o integrację naszej społeczności, proponujemy również liczne wyjazdy oraz imprezy okolicznościowe, które są idealną okazją do nawiązania nowych kontaktów towarzyskich. 

 

Studenci mają możliwość skorzystania także z naszego wsparcia kariery – Biuro Karier Akademii Leona Koźmińskiego zapewnia wsparcie doświadczonych doradców, którzy pomagają w znalezieniu odpowiedniego stażu lub pracy. Uczelnia ponadto ściśle współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami rynku, co ma na celu umożliwienie studentom kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Orientacja na biznes to jedna z podstawowych wartości Koźmińskiego, dlatego nasze programy edukacyjne są dostosowywane do realiów rynku pracy.  

 

Opłaty na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia II stopnia)

 

Koszt studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu od roku nauki oraz wybranego rodzaju płatności – jednorazowo, za semestr lub w 5 ratach. Akademia Leona Koźmińskiego to nie tylko praktyczne programy nauczania – nasza uczelnia dba o całościowy rozwój studentów, dlatego dodatkowo otrzymują oni bezpłatny dostęp do LinkedIn Learning oraz dostęp premium do treści „Financial Times”. 

 

Oferta Akademii Leona Koźmińskiego obejmuje studia I stopnia oraz studia magisterskie (studia II stopnia), studia jednolite, dwukierunkowe i przyszłościowe studia podyplomowe – jakość naszego kształcenia potwierdzają prestiżowe akredytacje i certyfikaty, w tym potrójna korona akredytacyjna AACSB – EQUIS – AMBA oraz czołowe miejsca w cenionych rankingach edukacyjnych. Od 2009 roku jesteśmy obecni w światowych rankingach dziennika „Financial Times”, a w 2023 roku „Financial Times” uznał Koźmińskiego za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.