dr Sabina Kołodziej

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Adiunkt

Dr Sabina Kołodziej – Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej w Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego opracowane zostało pierwsze polskie narzędzie do pomiaru postaw wobec podatków. Wykonawca w grantach finansowanych ze środków krajowych (NCN) oraz europejskich (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej UE). Od 2011 roku współpracuje badawczo z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Instytutu Studiów Społecznych B. Zajonca (Zespół Badań Ekonomicznych). Kierownik oraz wykonawca w kilkunastu projektach na utrzymanie potencjału badawczego. Zainteresowania badawcze obejmują psychologię ekonomiczną, w tym podejmowanie decyzji finansowych oraz psychologiczne uwarunkowania płacenia podatków.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Ebersole C., Mathur M., KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2022), "Many Labs 5: Testing Pre-Data-Collection Peer Review as an Intervention to Increase Replicability", Advances in Methods and Practices in Psychological Science, Vol. 3(3), s. 309-331, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2021), "Validation of the Polish version of the Motivational Postures (Toward Taxes) Questionnaire", PLOS ONE, 16(6), s. online, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2021), "Impairment of assets – the role of norm reminders in non-compliant accounting decisions. An experimental investigation of gender differences", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, Vol. 45, No. 2, s. 103-120, afiliacja: ALK.

Artienwicz N., KOŁODZIEJ S. (2021), "Efekt zakotwiczenia i przypomnienia normy a wierne odzwierciedlenie sytuacji finansowej jednostki", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 45 (4), s. 11-24, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2019), "The impact of procedural fairness and the extent of a tax loss or gain on the acceptance of tax authority decisions and the intention to appeal against them", Psychology, Public Policy, and Law, Vol 25(1), s. 46-56, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2019), "The role of justification in individual and group decisions about indirect cost allocation - evidence from Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 140 (160), s. 85-102, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2019), "Sprawiedliwość proceduralna, poczucie aliencji i płacenie podatków", DECYZJE, 31, s. 57-71, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Łoboda J., Sirko W., Święcka A., BIAŁEK M. (2018), "The money will be well spent: Even uninformative arguments boost prosocial and prevent from antisocial behavior", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, 49, s. 194-199, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Ligarski M. (2017), "The influence of physical fatigue on work on a production line", ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE, 3, s. 63-68, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2017), "The fair process effect in taxation: The roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions", CURRENT PSYCHOLOGY, online, s. 1-8, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2016), "Materialism, empathy and willingness to help as correlates of university and faculty selection", JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, 6, 2, s. 20-32, afiliacja: ALK.

Maruszewska E., KOŁODZIEJ S. (2016), "Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 440, s. 442-450, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2016), "Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86, 142, s. 35-52, afiliacja: ALK.

Niesiobędzka M., KOŁODZIEJ S. (2016), "Sprawiedliwe czy korzystne? Wpływ subiektywnej sprawiedliwości proceduralnej i korzyści własnych na poziom akceptacji decyzji administracji podatkowej", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 10, s. 25-39, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2014), "Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce", Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, s. 97-105, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Lato K., Szymańska M. (2014), "The role of parental influences on the economic socialization of children", Problems of Education in the 21st Century, 58, s. 99-107, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2014), "The relation between financial knowledge and economic decisions", Problems of Education in the 21st Century, 59, s. 59-67, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2014), "Selected aspects of economic socialization and saving behavior – comparative study", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 2/2014, s. 54-61, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2013), "Economic knowledge and tax attitudes among Poles and Mexicans", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1, s. 20-26, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2012), "How do polish pupils understand economic concepts?", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1/2012, s. 15-22, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2011), "Wiedza ekonomiczna i postawy wobec podatków dorosłych Polaków", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 40, s. 192-201, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Legalne i nielegalne formy unikania opodatkowania - uwarunkowania społeczno-psychologiczne", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4(723), s. 65-66, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Odbiór dylematów etycznych występujących w rachunkowości przez studentów specjalności rachunkowość", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4 (723), s. 69-70, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2009), "Przedsiębiorca czy osoba przedsiebiorcza? Problem pomiaru przedsiębiorczości w psychologii", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 5 (712), s. 76-77, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2008), "Zakłócenia procesu komunikacji a rozwój konfliktów w organizacji", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6, s. 75, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODZIEJ S. (2007), "Czy polska młodzież jest przedsiębiorcza? Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(689), s. 78-79, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2007), "Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", RUCH PEDAGOGICZNY, LXXVIII, 5-6, s. 29-45, afiliacja: WSPIZ.

KOŁODZIEJ S. (2006), "Kulturowe uwarunkowania innowacyjności", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7, s. 83, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2006), "Kto oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku pracy? Psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse powodzenia zawodowego", RUCH PEDAGOGICZNY, LXXVII, 5-6, s. 29-43, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S. (2005), "Społeczna ocena zmian w polskich przedsiębiorstwach", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s. 102, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S. (2005), "Rozwój zawodowy pracowników w wybranych grupach zawodowych", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s. 103, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S. (2004), "Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 22, s. 71-80, afiliacja: Inna.

KOŁODZIEJ S. (2004), "Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 22, s. 81-92, afiliacja: Inna.

Monografie:

KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M., Trzcińska A. (2012), "Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży", Difin, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

IDZIKOWSKA K., Muda R., KOŁODZIEJ S., Zielonka P. (2017), "Overweighting versus undeerweighting of small probabilitioes", w: Tyszka T., Zielonka P. (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 41-58, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., McGoun E. (2017), "The communication of probabilistic information", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 59-79, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2015), "Wczesna aktywność ekonomiczna i zawodowa młodych Polaków", w: Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, Libron, Kraków, s. 61-70, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2013), "Household Management And The Wages System", w: - (red.), Proceedings of the International Scientific Conference on International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, MAGNANIMITAS, Hradec Kralove, s. 902-908, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2012), "Moral Dilemmas in Entrepreneurs‘ Decisions", w: Stefan Hittmar (red.), Theory of Management 6 The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base., UNIVERSITY OF ŽILINA, Źlinica, s. 178-181, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2011), "The role of Achievement Motivation in Educational Aspirations and Performance", w: Cz. Plewka (red.), Formation of competences of college and school students in general and professional education, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, Czelabińsk, s. 42-48, afiliacja: ALK.

KOŁODZIEJ S. (2010), "Determinanty i przejawy przedsiębiorczości polskiej młodzieży", w: Goszczyńska M., Górnik- Durose M. (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa, s. 87-104, afiliacja: ALK.

Goszczyńska M., KOŁODZIEJ S. (2006), "Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych", w: Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", Warszawa, s. 193:215, afiliacja: Inna.  

Dr Sabina Kołodziej prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach studiów, jest opiekunem wielu prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

Przykładowe prowadzone przedmioty:

- Podstawy psychologii

- Psychologia pracy

- Psychologia ekonomiczna

- Psychologiczne metody badań marketingowych

W latach 2012-2018 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Eureka.

Posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła zajęcia w międzynarodowych ośrodkach takich jak: University of Palermo, Athens University of Economics and Business, University of Porto, Cyprus International Institute of Management.

Od 2012 roku jest Członkiem International Association for Research in Economic Psychology,

Od 2014 roku Członek International Association of Applied Psychology Od 2018 roku Członek Society for Judgement and Decision Making

Obecnie pełni funkcję Prezesa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej – organizacji zrzeszającej około 100 polskich naukowców z obszaru psychologii ekonomicznej oraz ekonomii.

Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Psychologia Ekonomiczna” znajdującego się w wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW. Wygłaszała referaty na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka licznych artykułów opublikowanych w znaczących czasopismach naukowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor), za które otrzymała Nagrody Rektora ALK.