Akredytacje, certyfikaty i konsorcja

akredytacje

Akredytacje, certyfikaty i konsorcja

 

 

Akademia Leona Koźmińskiego od wielu lat posiada trzy międzynarodowe akredytacje: EQUIS, AACSB i AMBA, przyznawane najlepszym szkołom biznesu na świecie. Uczelnia zdobyła także liczne certyfikaty organizacji międzynarodowych i jest uznana przez profesjonalne stowarzyszenia działające m.in. w obszarze zarządzania, HR i CSR. Kierunki studiów prowadzone w ALK są regularnie wyróżniane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

„Trzy korony” dla Koźmińskiego

Międzynarodowym standardem jakości, uznanym przez świat biznesu, są akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, które wspólnie tworzą tzw. „potrójną koronę”:

  • EQUIS – European Quality Improvement System
  • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
  • AMBA – Association of MBAs

Każda z tych akredytacji jest wyróżnikiem jakości kształcenia biznesowego. Niezależnie od tego, w którym kraju świata się znajdujemy, akredytacje potwierdzają wysoką wartość dyplomu ukończonych studiów.

Na świecie jest około 15 tys. szkół biznesu oraz wydziałów ekonomicznych na uniwersytetach. „Potrójną koronę” posiada tylko 1% z nich, w tym Akademia Leona Koźmińskiego. Uczelnia cieszy się nią od 2012 r. Była pierwszą i do 2022 r. jedyną uczelnią w Polsce i całym regionie Europy Środkowej posiadającą takie wyróżnienie (obecnie w Polsce oprócz ALK wyróżnienie to pozyskała jeszcze jedna uczelnia).

triple crown

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development) – organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Spośród ok. 15 tys. uczelni biznesowych na świecie tylko 221 posiada tę prestiżową akredytację.

Pierwszą uczelnią, która w całej Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała takie wyróżnienie, była Akademia Leona Koźmińskiego – jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełniała wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Uczelnia otrzymała akredytację w 1999 r. jako szesnasta uczelnia w Europie, obok takich światowych liderów jak London Business School, INSEAD w Fontainebleau czy IMD w Lozannie. W 2002, 2005, 2010, 2015 oraz w 2020 r. Akademia z powodzeniem przeszła proces reakredytacji.

Celem akredytacji EQUIS jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe, podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych wśród studentów oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

Więcej informacji o EQUIS TUTAJ

EQUIS

AACSB

AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie (2024) akredytację AACSB posiada niecałe 7% wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie ok. 1000 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie jak Harvard czy Yale University. Akademia Leona Koźmińskiego dołączyła do tego prestiżowego grona w 2012 r. W 2017 i 2022 roku uczelnia przeszła pomyślnie proces reakredytacji.

Więcej informacji o AACSB TUTAJ

AMBA

Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Obecnie (2024) posiada ją 277 szkół w 60 krajach na całym świecie. Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych.

Więcej informacji o AMBA TUTAJ

Global Network for Advanced Management (GNAM)

Akademia Leona Koźmińskiego jest członkiem the Global Network for Advanced Management (GNAM), konsorcjum wiodących szkół biznesu z całego świata, założonego przez Yale School of Management.

Organizacja powstała w celu napędzania, rozwijania i dzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami, a także najlepszymi praktykami w zaawansowanej edukacji i badaniach.

Konsorcjum zaprosiło Akademię jako swojego 32. członka w marcu 2024 r.

Więcej informacji TUTAJ

GNAM logo

Certyfikacja BSIS

W czerwcu 2020 r. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikat Business School Impact System (BSIS), pokazujący realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. ALK, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

Certyfikacja ustanowiona przez międzynarodową fundację wspierającą rozwój edukacji menedżerskiej – EFMD – dokonuje oceny wpływu uczelni na najbliższe otoczenie. Jest ono definiowane jako rynek lokalny w siedmiu aspektach: finansowym, edukacyjnym, rozwoju biznesu, intelektualnym, rozwoju ekosystemu, społecznym i wizerunkowym. 

Eksperci BSIS oszacowali wartość samego wpływu finansowego Akademii na 200 mln euro rocznie. Składają się na to m.in. wydatki uczelni ponoszone na badania i projekty rozwojowe oraz inwestycje pracodawców w absolwentów. Oceniano również wpływ uczelni na region jako dostawcy wykwalifikowanych pracowników, organizatora wymiany myśli i kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich, a także jej zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę oraz dbałość o zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Więcej informacji o BSIS TUTAJ

Logo BSIS

Positive Impact Rating for Business Schools

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony w 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos.

Positive Impact Rating (ocena pozytywnego wpływu) to wykaz najlepszych uczelni biznesowych pod kątem ich społecznej odpowiedzialności i troski o zrównoważony rozwój, przeprowadzany przez studentów i dla studentów. Studenci najlepszych uczelni biznesowych z całego świata oceniają swoje szkoły pod kątem ich pozytywnego wpływu na świat, który wykracza poza ich wkład w biznes i gospodarkę.

Akademia Leona Koźmińskiego jest corocznie obecna w zestawieniu PIR. W 2022 r. awansowała do grupy transforming schools, czyli uczelni konsekwentnie przekształcających całą swoją politykę i sposób kształcenia pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców (IV poziom).

Rating powstał we współpracy międzynarodowej grupy profesorów, organizacji: UN Global Compact, WWF, OXFAM i stowarzyszeń studenckich – AIESEC, Oikos, Net Impact.

Więcej informacji o obecności ALK w PIR 2023 TUTAJ

Link do Positive Impact Rating 2023 Report TUTAJ

Positive Impact Rating grafika

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Od 2008 r. Akademia Leona Koźmińskiego jest członkiem organizacji międzynarodowej Principles for Responsible Management Education (PRME), której misją jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych na całym świecie.

PRME to największa platforma łącząca Organizację Narodów Zjednoczonych z uczelniami biznesowymi. Zgodnie z wypracowanymi Sześcioma Zasadami, PRME wspiera szkoły wyższe w edukowaniu przyszłych liderów w zakresie odpowiedzialnego zarządzania oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Więcej informacji o PRME TUTAJ

PRME

RRBM – Responsible Research for Business and Management

Użyteczność społeczna, wiarygodność i rzetelna ocena badań naukowych w obszarze biznesu i zarządzania to podstawowe wartości, którymi kieruje się Responsible Research for Business and Management (RRBM), wirtualna organizacja i wspólnota naukowców z całego świata.

Akademia Leona Koźmińskiego przystąpiła do RRBM, ponieważ jej również zależy na związku nauki i praktyki, na odpowiedzialnym i etycznym biznesie, a przede wszystkim na wkładzie uczelni i badaczy w poprawę realiów biznesowych i życia społecznego w Polsce i na świecie.

Więcej informacji TUTAJ

RRBM logo 1

HR Excellence in Research

Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Akademia Leona Koźmińskiego posiada wyróżnienie HR Excellence in Research  od 2017 roku.

Więcej informacji TUTAJ

Logo HR Excellence in Research

Akredytacja IQA

International Quality Accreditation, akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji edukacyjnych, została przyznana Akademii Leona Koźmińskiego przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w roku 2001.

Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej.

Akademia przeszła pomyślnie proces reakredytacji w 2007, 2013 i 2019 r.

Więcej informacji o CEEMAN TUTAJ  

ceeman

Wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny poszczególnych kierunków studiów i w przypadku ponadstandardowego wypełniania wymogów – przyznaje swoje wyróżnienia. W ALK 3 kierunki uzyskały ocenę wyróżniającą PKA: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz administracja.

ZARZĄDZANIE  Polska Komisja Akredytacyjna trzykrotnie (w 2004, 2010 i w 2019 r.) przyznała Akademii wyróżnienie za kształcenie na kierunku zarządzanie. W latach 2004-2010 uczelnia była jedyną szkołą wyższą w Polsce mogącą poszczycić się tak wysokim uznaniem Komisji. Przyznanie oceny wyróżniającej zostało uzasadnione spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  Według raportu powizytacyjnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie kryteria prowadzenia kierunku, w tym m.in. program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie i infrastruktura, zostały spełnione w najwyższym stopniu. Prezydium PKA decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjęło w lutym 2018 r.

ADMINISTRACJA  W 2013 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło decyzję o przyznaniu oceny wyróżniającej kierunkowi administracja. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę wyróżniającą. Komisja podkreśliła wysoką jakość programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury dydaktycznej oraz systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się. Oprócz ALK ocenę wyróżniającą PKA na administracji posiadają w Polsce jeszcze tylko 2 uczelnie. 

Elementy programu administracji są obecnie wykorzystywane przy realizacji takich studiów jak m.in. prawo w zarządzaniu biznesem (I st.), prawo i zarządzanie w biznesie (II st.) oraz studiów podyplomowych.

 

Link do strony PKA TUTAJ

 

pka

Certyfikat ISO

Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego od 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

PN-EN ISO 9001:2015 jest to międzynarodowa norma określająca wymogi systemu zarządzania jakością. Celem akredytacji jest zagwarantowanie powtarzalności wysokiej jakości procesów kształcenia podyplomowego.

Certyfikat jest gwarantem dokonującego się na bieżąco procesu doskonalenia, którego efektem ma być pełne zrozumienie, a także spełnienie wymagań i oczekiwań uczestników studiów.

Certyfikat ważny jest przez 3 lata, jednak audyt kontrolny należy przeprowadzać corocznie. 

Marka Godna Zaufania

Akademia Leona Koźmińskiego posiada tytuł Marka Godna Zaufania 2023, przyznany przez polskich przedsiębiorców i prezesów firm.

Badanie, zrealizowane za pośrednictwem instytutu badania rynku Kantar, polegało na zapytaniu 20 tysięcy przedsiębiorców, przedstawicieli kadry kierowniczej i prezesów firm, jakim markom ufają. Respondenci wskazali marki w 25 kategoriach. Akademia Leona Koźmińskiego zwyciężyła w kategorii Szkoła Liderów.

Wyniki badania publikuje corocznie magazyn „My Company Polska”.

Więcej informacji TUTAJ