Psychologia Ekonomiczna

emac

PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA

Ekonomia bliżej psychologii

Neoklasyczną ekonomię dzieliło od psychologii kilka fundamentalnych różnic. Pierwsza dotyczyła założeń o racjonalności ludzi w ich decyzjach ekonomicznych: ekonomiści zakładali pełną racjonalność (homo economicus), psycholodzy - jej brak. Druga różnica dotyczyła motywacji: wg ekonomistów w swoich decyzjach ekonomicznych ludzie są w zasadzie samolubni, wg psychologów - ludzie kierują się bardzo różnymi motywacjami. Po trzecie najwyższym szacunkiem w psychologii cieszyła się metoda eksperymentalna, a w ekonomii - modele matematyczne. W ostatnim okresie wielu ekonomistów, w tym najwybitniejszych zaczęło uprawiać tzw. ekonomię behawioralną lub ekonomię eksperymentalną, gdzie odchodzi się od wszystkich trzech wymienionych założeń ekonomii neoklasycznej.

Tadeusz Tyszka

ZINTEGROWANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

OBSZARY BADAŃ

krótkie wyjazdy
Dyskontowanie
integracja
Psychologia inwestora
koła
Wybory moralne
csr
Ryzyko i niepewność
swietowanie
Ekonomia behawioralna
zjazd
Podejmowanie decyzji
wsparcie
Problemy samokontroli
datas
Pułapki oceniania

LUDZIE

prof. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology. 

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław. 

dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.  

Prywatnie miłośniczka owczarków niemieckich, muzyki, malowania, nart zjazdowych i pływania.  

dr Przemysław Sawicki

Psycholog. Doktor nauk ekonomicznych. W ramach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji prowadzi projekty nad dyskontowaniem wypłat finansowych oraz procesami samokontroli. Autor międzynarodowych publikacji oraz uczestnik konferencji z zakresu ekonomii behawioralnej. Prywatnie miłośnik nowych technologii. Od 2000 roku aktywny uczestnik rynków finansowych.

dr Katarzyna Idzikowska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, ekonomistka. Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej.
Specjalizuje się w psychologii podejmowania decyzji i psychologii ryzyka. Brała udział w projektach min. dla Narodowego Banku Polskiego, czy Urzędu m.st. Warszawa a także finansowanych przez MNiSW czy NCN. Jest członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. 
W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi zajęcia min.: Psychologię podejmowania decyzji, Psychologię podejmowania ryzyka, czy też Warsztaty Psychologiczne.
Prywatnie realizuje się śpiewając w chórze i fotografując.
 

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich. 

dr Anna Macko

Anna Macko jest doktorem psychologii, autorką nominowanej do nagrody Teofrasta książki „Umysł moralny Jak powstają oceny moralne?” Interesuje się uwarunkowaniami ocen moralnych i decyzji z ekonomicznymi i moralnymi konsekwencjami. Aktualnie, zajmuje się badaniem procesów okazywania i odbudowywania zaufania. Prowadzi zajęcia z Psychologii Poznawczej, Podstaw Psychologii i Psychologii Zaufania. 

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). 2002 doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

Działalność dydaktyczna: wykłady w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wykładane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

 

alk
dr Joanna Rudzińska-Wojciechowska

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym wydziale uzyskała tytuł doktora nauk społecznych. Jej praca doktorska dotyczyła problematyki oszczędzania pieniędzy. Następne została laureatką konkursu „Fuga” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach tego grantu zrealizowała na II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu projekt badawczy dotyczący zagadnień związanych z oszczędzaniem pieniędzy oraz zaciąganiem zobowiązań finansowych.  W tym czasie współpracowała także z naukowcami  z innych jednostek naukowych oraz z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego realizując również inne granty badawcze oraz badawczo-rozwojowe. W październiku 2019 roku dołączyła do Katedry Psychologii Ekonomicznej w Akademii Leona Konińskiego. 
W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim  badaniem psychologicznych uwarunkowań zachowań ekonomicznych człowieka. Jest autorką artykułów naukowych  opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach oraz licznych wystąpień konferencyjnych, zarówno  krajowych jak i zagranicznych. W Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi takie przedmioty jak metodologia badań czy psychologia różnic indywidualnych. 

dr Dorota Rutkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła także pracę doktorską. Przez wiele lat pracowała na Wydziale Psychologii w Katedrze Psychologii Społecznej, a następnie w Katedrze Psychologii Poznawczej. Kierowała specjalizacją Psychologia Organizacji i Pracy na studiach w języku polskim oraz specjalizacją Business Psychology na studiach w języku angielskim (WISP). Współtworzyła i reformowała programy tych specjalizacji, a także prowadziła w ramach tych specjalizacji przedmioty kierunkowe w języku polskim oraz angielskim. Uczestniczyła w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój specjalizacji. Od kilkunastu lat prowadzi także zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW, na kierunkach Psychologia Zarządzania Personelem oraz Psychologia Transportu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, European Association of Social Psychology oraz European Group of Process Tracing. Posiada  doświadczenie w pracy doradczej z zakresu doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracowała  w jednej z renomowanych firm konsultingowych, a także realizowała indywidualnie projekty dla klientów.

dr Kornel Świątnicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Wykładał na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim oraz w SWPS. Były  Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią społeczną, polityczną, ekonomiczną oraz religii. Prowadzi badania inspirowane teorią opanowywania trwogi, dotyczące (m. in.) zachowań konsumpcyjnych i wydawania pieniędzy oraz własną, oryginalną, koncepcją psychologicznego manicheizmu.
Miłośnik pism Barta Ehrmana. Interesuje się teologią, początkami chrześcijaństwa oraz badaniami nad postacią historycznego Jezusa. Zna się co nieco na włoskich winach i wyspach greckich.

DZIAŁALNOŚĆ

2021

2020

2021

 • 02.07.2021 Joanna Rudzińska-Wojciechowska Rozprzestrzenianie się niesprawiedliwości - mechanizmy i warunki brzegowe

2020

 • 04.03.2020 Piotr Pilch Polityczne i problematyczne uwarunkowania sukcesu zawodowego
 • 29.01.2020 Krzysztof Przybyszewski, Dorota Rutkowska Wysiłek poznawczy a wpływ sformułowania komunikatu perswazyjnego na decyzję o zaszczepieniu się przeciw grypie

2019

 • 18.12.2019 Grażyna Wąsowicz Materializm i kompetencje finansowe a satysfakcja z życia kobiet i mężczyzn
 • 30.10.2019 Joanna Rudzińska-Wojciechowska Cechy Mrocznej Triady a ryzykowne decyzje finansowe
 • 31.05.2019 Tomasz Kopczewski Poznaj samego siebie - czy jesteśmy osobami risk averse
 • 26.04.2019 Łukasz Tanajewski Zasoby poznawcze a odraczanie gratyfikacji finansowej: wyniki badania wstępnego
 • 18.01.2019 Anna Macko Trust dynamics after an apology: gender differences

2018

 • 07.11.2018 Damian Pieńkosz, Aleksandra Muda, Rafał Muda Ocena moralności samochodów autonomicznych: rola otwartości na nowe technologie i poczucia winy
 • 10.10.2008 Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz O iluzji kontroli
 • 11.05.2018 Artur Domurat Przedsiębiorczość: fakty i mity
 • 06.04.2018 Rafał Radzki Maksymalizm i skłonność do korzystania z rad ekspertów
 • 23.02.2018 Adam Kaczyński Percepcja i przyczyny korzystania z medycyny komplementarno-alternatywnej

2017

 • 15.12.2017 Kornel Świątnicki Manicheizm jako zmienna psychologiczna
 • 26.05.2017 Kornel Świątnicki, Przemysław Sawicki Thinking about death can increase delay discounting
 • 31.03.2017 Przemysław Sawicki, Michał Białek, Łukasz Markiewicz Is time discounting really domain-specific? New findings suggest it is not!
 • 24.02.2017 Witold Dobrołowicz O testach L-I-Z (logika-intuicja-zgadywanie)
 • 19.01.2017 Anna Macko Dlaczego inaczej oceniamy niemoralność szkody wyrządzonej człowiekowi i instytucji?

2016

 • 25.11.2016 Paweł Niszczota, Rafał Muda Tolerancja na ryzyko w przyszłych zakładach: stałość preferencji jako metoda pomiaru efektów dystansu czasowego
 • 21.10.2016 Anna Macko, Julija Michailova The role of emotions in forming judgments about risks
 • 22.04.2016 Rene Levinsky, Abraham Neyman, Miroslav Zeleny Should I remember more than you? -- On the best response to factor-based strategies
 • 15.04.2016 Anna Macko, Julija Michailova Influence of dispositional factors on propensity to buy flood insurance among Polish home owners
 • 18.03.2016 Rafał Muda Lepszy sort? Geny a dobór portfela inwestycyjnego i skłonność do ryzyka u inwestorów giełdowych
 • 26.02.2016 Anna Macko, Julija Michailova Co stoi za różnicami w percepcji zagrożeń wywoływanych przez człowieka vs przez naturę?
 • 22.01.2016 Marcin Malawski Złudzenie bezpieczeństwa przy istniejących zabezpieczeniach przeciw zagrożeniom naturalnym

2015

 • 11.12.2015 Sabina Kołodziej, Katarzyna Idzikowska Wpływ sposobu przekazywania informacji o niskim prawdopodobieństwie na percepcję zagrożeń
 • 20.11.2015 Julija Michailova, Tadeusz Tyszka, Katarzyna Pfeifer Aktywne poszukiwanie informacji w sytuacjach decyzyjnych dotyczących katastrof naturalnych
 • 06.11.2015 Rafał Muda, Paweł Niszczota Efekt języka obcego: wpływ na zniekształcenia w decyzjach inwestycyjnych
 • 23.10.2015 Marcin Palenik Okoliczności skłaniające do wyborów zgodnych z ujemną stopą dyskontową wynikające z Behawioralnej Hipotezy Cyklu Życia
 • 12.06.2015 Paweł Podolski Między asymetrią informacyjną a efektem dezinformacji
 • 24.04.2015 Julija Michailova Active information search in decision situations involving natural disasters
 • 20.03.2015 Agata Sobków W jaki sposób zwiększyć koncentrację na informacji o prawdopodobieństwie? Wstępne wyniki badań z wykorzystaniem metody Aktywnego Poszukiwania Informacji
 • 27.02.2015 Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz Wpływ nadmiernej pewności siebie na decyzje finansowe

2014

 • 19.12.2014 Anna Macko i Katarzyna Piotrowska Rola afektu w ocenie prawdopodobieństwa i reakcje na zagrożenia
 • 24.10.2014 Kornel Świątnicki Przypomnienie o śmierci a nabywcza siła pieniędzy, reakcje na cenę i protestancka etyka pracy
 • 06.06.2014 Michał Krawczyk Probability weighting in different domains: the role of stakes, fungibility, and affect
 • 21.02.2014 Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz, Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka Positive and negative recency effect in binominal events recognition and forecasting process

2013

 • 10.05.2013 Krzysztof Przybyszewski, Dorota Rutkowska, Michał Żołtak Efekt sformułowania a wysiłek poznawczy
 • 05.04.2013 Katarzyna Maciejowska, Tadeusz Tyszka W jaki sposób następuje przyzwyczajenie do ryzyka?
 • 15.03.2013 Artur Domurat Czy znajomość reguły Bayesa jest potrzebna do dokonywania trafnych wyborów?

2011

 • 02.12.2011 Magdalena Kaczmarek, Katarzyna Piotrowska Charakterystyki psychologiczne przedsiębiorców: czym przedsiębiorcy różnią się od innych
 • 27.05.2011 Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel Teoria gier i przemoc

2010

 • 16.12.2010 Tadeusz Tyszka Idea badania nt. Zniekształcania ocen moralnych w warunkach pokusy
 • 16.11.2010 Krzysztof Kontek Decision Utility Theory: Back to von Neumann, Morgenstern, and Markowitz
 • 28.10.2010 Przemysław Sawicki Dyskontowanie odroczonych i niepewnych wypłat
 • 13.10.2010 Agata Wiśniewska - Szałek Percepcja ryzyka w inwestowaniu a przekonanie o własnej kontroli
 • 09.04.2010 Michał Białek Sens i znaczenie Fregego jako determinanty rozumowania
 • 15.01.2010 Sabina Kołodziej Zniekształcanie ocen moralnych przez przedsiębiorców - projekt badań

2009

 • 04.11.2009 Łukasz Markiewicz, Elżbieta Kubińska Kto bardziej ulega efektowi dyspozycji: kontrarianie czy momentowcy?
 • 03.04.2009 Anna Baczyńska Inteligencja praktyczna a rodzaje błędów decyzyjnych u menedżerów

2008

 • 12.12.2008 Krzysztof Kontek On Mental Transformations 2
 • 14.11.2008 Krzysztof Kontek On Mental Transformations 1
 • 10.10.2008 Kornel Świątnicki Zapobieganie trwodze a potrzeba czystości
psychonomia

 

Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA

Nasze Koło zrzesza studentów zainteresowanych zrozumieniem tego, jak różne prawidłowości i mechanizmy psychologiczne wyjaśniają nasze zachowania ekonomiczne.Badamy w jaki sposób style przetwarzania informacji, procesy emocjonalne i motywacyjne wpływają na decyzje w sferze konsumpcji czy miejsca pracy. Staramy się poszerzać naszą wiedzę poprzez dyskusje na wybrane tematy, spotkania z ciekawymi osobami i prowadzenie badań umożliwiające poszerzenie kompetencji metodologicznych.

Wiedza z obszaru psychologii społecznej i ekonomicznej pozwala lepiej zrozumieć zjawiska, których jesteśmy częścią w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz ją odkrywać wspólnie z nami i poruszać interesujące Cię tematy, dołącz!

Opiekun koła: dr Anna Macko

Organizacje studenckie i studenckie koła naukowe w ALK

STRUKTURA W RAMACH ALK

Entrepreneurial Finance: From Startup to Scaleup
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji
Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu
Katedra Psychologii Ekonomicznej
MIM z ft
Studia I stopnia: Psychologia w Zarządzaniu
Studentki w pracowni
Studia II stopnia: Psychologia w Zarządzaniu
Decyzje
Czasopismo naukowe DECYZCJE
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwo studia podyplomowe, cyberbezpieczeństwo studia warszawa
Laboratorium Badań Eksperymentalnych

GALERIA