FAQ - rekrutacja

Rekrutacja na studia - najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji?

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00 i znajduje się w pokoju D/126.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Kontakt do Biura Rekrutacji:

 • rekrutacja@kozminski.edu.pl (studia w j. polskim), tel. 22 519 21 70
 • admission@kozminski.edu.pl (studia w j. angielskim), tel. 22 519 22 69
IllustrationShapes

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest 30 września.

 • Wypełnienie formularza online (w przypadku studiów w języku polskim formularz zostanie udostępniony 4 maja 2023)
 • Dostarczenie dokumentów osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji
 • Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek
 • Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)
 • Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia
 • Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

Jeśli spełnione zostaną warunki przyjęcia i kandydat przedstawi wszystkie wymagane dokumenty (dostarczy je osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji), Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o wpisaniu na listę studentów. Nastąpi to w ciągu kilku dni od momentu przedstawienia dokumentów.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną, wyniki której kandydat pozna jeszcze tego samego dnia.

 • świadectwo dojrzałości (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie),
 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem oraz skanami dokumentów (wypełniony w całości - online) dostępny TUTAJ,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy),

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - egzamin w formie zdalnej.

* jeżeli wymagane

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich wraz z suplementem lub zaświadczenie o odbytej obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie),
 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem oraz skanami dokumentów (wypełniony w całości - online) dostępny TUTAJ,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy) - nie dotyczy absolwentów ALK,

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie  znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - egzamin w formie zdalnej.

* jeżeli wymagane

Na naszej uczelni można wybrać jeden najbardziej preferowany kierunek (tyczy się to również języka studiów). W przypadku chęci zmiany języka studiów prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji.

Zmiany kierunku można dokonać samodzielnie poprzez formularz do momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. Po zmianie kierunku lub formy studiów prosimy o ponowną weryfikację wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym.

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

 • Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5,
 • Poziom rozszerzony i dwujęzyczny (z wyjątkiem matematyki) : wynik w % mnożymy przez 2,
 • Poziom rozszerzony z matematyki: wynik w % mnożymy przez 3.

Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

 • poziom podstawowy:
  • 7=150 punktów
  • 6=120 punktów
  • 5=100 punktów
  • 4=70 punktów
  • 3=50 punktów
 • poziom zaawansowany:
  • 7=200 punktów
  • 6=160 punktów
  • 5=130 punktów
  • 4=95 punktów
  • 3=70 punktów 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych. Aby zostać przyjętym na studia stacjonarne w j. polskim należy uzyskać wynik: 300. Aby zostać przyjętym na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 380.

Tegoroczni maturzyści mogą wypełnić formularz już od początku rekrutacji. Wypełniając zgłoszenie, należy skorzystać ze specjalnej opcji, która umożliwi przesłanie formularza z pominięciem informacji dotyczących świadectwa dojrzałości.

Po otrzymaniu świadectwa wróć do swojego zgłoszenia, korzystając z linku otrzymanego w pierwszej wiadomości potwierdzającej wypełnienie formularza. Odznacz opcję „Zaznacz, jeśli nie otrzymałeś jeszcze wyników egzaminu maturalnego.” i wprowadź brakujące dane – numer i datę otrzymania świadectwa oraz wyniki maturalne. Pamiętaj koniecznie o załączeniu skanów dokumentów. Na koniec sprawdź poprawność wszystkich danych w formularzu.

Uzupełnienie w całości formularza zgłoszeniowego jest konieczne, aby otrzymać informację o zakwalifikowaniu na studia.

Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK

Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

 • pon. 14:00 - 18:00,
 • wt. - pt. 12:00 – 18:00,

W procesie rekrutacji nie uwzględniamy wyników z części ustnej matury.

 • studia stacjonarne:

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na uczelni.

 • studia niestacjonarne:

zajęcia odbywają się na uczelni zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

 • studia niestacjonarne online:

zajęcia prowadzone są w formie online, z wyjątkiem dwóch zjazdów semestrze, gdy zajęcia mają miejsce na uczelni.

Nie, na etapie rekrutacji nie wymagamy dokumentów związanych ze stanem zdrowia.

Nie wymagamy dodatkowych dokumentów/poświadczeń medycznych związanych z COVID-19. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Kandydaci posiadający status studenta nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. Całości formalności związanych z przeniesieniem dopełniają przez odpowiedni dziekanat:

 • Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK
 • Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

Informacja dotyczy kandydatów z innych uczelni, którzy:

 • nie posiadają statusu studenta (zrezygnowały z obecnych studiów lub otrzymały decyzję o skreśleniu)
 • studiowały na kierunku zbliżonym do podejmowanego w Akademii Leona Koźmińskiego
 • uzyskały większość wymaganych zaliczeń w semestrze

Proces rekrutacji jest zbliżony do procesu przyjęcia kandydatów rozpoczynających studia od początku. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

 • wniosek (dostępny w Biurze Rekrutacji),
 • kartę przebiegu studiów (poświadczona przez dziekanat dotychczasowej uczelni),
 • sylabusy do zrealizowanych przedmiotów

Maksymalny termin na dostarczenie dokumentów - 10 września br.

Po zakończeniu procesu rekrutacji, dokumentacja przekazywana jest do Dziekana, który informuje o numerze semestru, na który student zostaje wpisany oraz o różnicach programowych.

Absolwenci ALK są:

 • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci
 • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli skończyli studia I stopnia i aplikują na studia II stopnia (ulgę należy pomniejszyć samodzielnie w momencie dokonywania płatności)

Osoby, które kiedykolwiek były studentami Akademii (zrezygnowały lub otrzymały decyzję o skreśleniu) i chciałby dokonać wznowienia lub ponownego zapisu na studia, nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. W wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z właściwym Dziekanatem:

 • Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK
 • Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

Rekrutacja online

Należy dostarczyć dokumenty - osobiście lub listownie. Oryginały dokumentów przesłane pocztą zostaną zwrócone na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszeniowym.

Tegoroczni maturzyści oraz osoby, które dokonują zapisu na studia przed ich ukończeniem, przed dostarczeniem dokumentów powinny uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Skorzystaj z linku przesłanego w pierwszej wiadomości potwierdzającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości lub masz problemy z zalogowaniem się, prosimy o kontakt mailowy.

Prosimy o kontakt mailowy z informacją jakie dane mają zostać zmienione.

Nie, tegoroczni maturzyści, którzy zdecydowali się na wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości, nie muszą dostarczać żadnych dokumentów. Po jego otrzymaniu powinni wrócić do swojego zgłoszenia i uzupełnić brakujące dane: numer i data wydania świadectwa, wyniki maturalne oraz zamieścić skan dokumentów.

Upewnij się, że format i rozmiar zdjęcia jest zgodny z podanym opisem.

Dodanie zdjęcia do formularza jest krokiem obowiązkowym. Prosimy pamiętać o załączeniu zdjęcia spełniającego wymogi zdjęcia dowodowego.

Linki do testów językowych zostaną przesłane mailowo wraz z informacją o zakwalifikowaniu na wybrane studia. Na ich wypełnienie masz 7 dni.

Jeśli chcesz zmienić wybór języka po przyjęciu na studia, prosimy o kontakt mailowy.

Ofertę dotyczącą nauki języków znajdziesz TUTAJ.

Kandydaci otrzymują link powrotny do formularza zgłoszeniowego na swoje skrzynki mailowe. Dane są zapisywane po przejściu na kolejne ekrany.

W razie nieotrzymania wiadomości z linkiem powrotnym prosimy o kontakt mailowy - rekrutacja@kozminski.edu.pl.