FAQ - rekrutacja

Rekrutacja na studia - najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji?

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00 i znajduje się w pokoju D/123.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem mailowym:

 • rekrutacja@kozminski.edu.pl (studia w j. polskim)
 • admission@kozminski.edu.pl (studia w j. angielskim)
IllustrationShapes
Do kiedy trwa rekrutacja?

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest 30 września.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Jeśli spełnione zostaną warunki przyjęcia i kandydat przedstawi wszystkie wymagane dokumenty, złoży je w Biurze Rekrutacji osobiście lub listownie, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o wpisaniu na listę studentów. Nastąpi to w ciągu kilku dni od momentu przedstawienia dokumentów.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną, wyniki której kandydat pozna jeszcze tego samego dnia.

Jaki jest przelicznik ocen?

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

 • Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5.
 • Poziom rozszerzony: wynik w % mnożymy przez 2 (z wyjątkiem matematyki, tutaj mnożymy przez 3).

Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

 • poziom podstawowy:
  • 7=150 punktów
  • 6=120 punktów
  • 5=100 punktów
  • 4=70 punktów
  • 3=50 punktów
 • poziom zaawansowany:
  • 7=200 punktów
  • 6=160 punktów
  • 5=130 punktów
  • 4=95 punktów
  • 3=70 punktów 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych. Aby zostać przyjętym na studia stacjonarne w j. polskim należy uzyskać wynik: 300. Aby zostać przyjętym na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 380. 

Jakie są etapy rekrutacji?
 • Wypełnienie formularza on-line
 • Dostarczenie dokumentów osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji
 • Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu do przyjęcia/do rozmowy (dotyczy II stopnia)
 • Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia
 • Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)
Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia I stopnia?
 • Świadectwo dojrzałości,
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
 • Wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype, Ms Teams.

* jeżeli wymagane

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem (lub zaświadczenie o odbytej obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu),
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów ALK),
 • Podpisany formularz zgłoszeniowy, wypełniony online.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie  znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype, Ms Teams.

* jeżeli wymagane

Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Biurze Rekrutacji?

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

 • pon. 14:00 - 18:00,
 • wt. - pt. 12:00 – 18:00,
Jaki jest numer konta, na który mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną?

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Jako absolwent ALK jakie dokumenty powinienem złożyć w Biurze Rekrutacji, by zapisać się na studia II stopnia?

Absolwenci ALK są:

 • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci
 • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli skończyli studia I stopnia i aplikują na studia II stopnia
W jakich godzinach otwarty jest dziekanat?

Dziekanat Zarządzania i Finansów:  LINK

Dziekanat Prawa: LINK

Co mam zrobić, jeżeli chcę przenieść się z innej uczelni?

Kandydaci, którzy mają status „czynnego” studenta lub byli kiedykolwiek studentami ALK, powinni wypełnić formularz rejestracyjny, załączyć dodatkowo wykaz przedmiotów wraz z ocenami oraz sylabusami, a następnie skontaktować się z odpowiednim dziekanatem. Osoby, które nie są aktualnie studentami żadnej uczelni, wypełniają formularz rekrutacyjny, dołączając wymagane dokumenty, i kontaktują się z Biurem Rekrutacji.

W obydwu wypadkach dokumenty przekazywane są do właściwego dziekana i on podejmuje ostateczną decyzję. Proces ten wiąże się z opłatą 300 zł, która musi zostać uiszczona na ogólny numer konta uczelni.

Czy w procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego?

W procesie rekrutacji nie uwzględniamy wyników z części ustnej matury.

Czy w procesie rekrutacji wymagane są zaświadczenia lekarskie?

Nie, na etapie rekrutacji nie wymagamy dokumentów związanych ze stanem zdrowia.

Mieszkam za granicą. Czy w procesie rekrutacji wymagane są dodatkowe dokumenty związane z pandemią COVID-19?

W chwili obecnej nie wymagamy dodatkowych dokumentów/poświadczeń medycznych związanych z COVID-19. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia w nadchodzącym roku akademickim?
 • studia stacjonarne:

obowiązkowe zajęcia na uczelni oraz zajęcia online jeden dzień w tygodniu.

 • studia niestacjonarne:

obowiązkowe zajęcia na uczelni oraz zajęcia online w piątek.

Czy można zapisać się na więcej niż jeden kierunek studiów?

Na naszej uczelni można wybrać jeden najbardziej preferowany przez Pana/Panią kierunek. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na jeden kierunek na studia w j. polskim i na jeden kierunek na studia w j. angielskim.

Rekrutacja online

Co muszę zrobić, gdy wypełnię już formularz online?

Należy dostarczyć dokumenty osobiście lub listownie. Oryginały dokumentów przesłane pocztą zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji w dziekanacie.

Przy wyborze drugiego języka obcego jaki język mogę wybrać od podstawy?

Niemiecki i chiński.

Kiedy można wypełnić testy językowe?

Po uzyskaniu informacji o decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Dlaczego test językowy jest nieaktywny?

Test językowy będzie aktywny po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.