Stypendia i możliwości finansowania

stypendia

Stypendia i inne możliwości finansowania studiów

Studenci przyjęci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w ALK mają możliwość korzystania z wielu stypendiów i ulg.
O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

 

Możliwości finansowania studiów

Przed studentami Koźmińskiego otwiera się wiele ścieżek, dzięki którym mają możliwość sfinansowania studiów (w mniejszej lub większej części).

Jeszcze przed podjęciem studiów możesz starać się o stypendium dla najlepszych kandydatów (kandydaci na studia stacjonarne) oraz stypendium dla olimpijczyków i finalistów olimpiad, pokrywające odpowiednio 100% lub 50% czesnego, a których okres pobierania może obejmować całe studia.

Stając się studentem Koźmińskiego:

 • Po pierwsze, nabywasz prawa do ubiegania się o wiele stypendiów z szerokiego wachlarza możliwości: stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, stypendia ministra, różnych fundacji i instytucji edukacyjnych, socjalne oraz stypendia Fundacji Koźmińskich
 • Po drugie, osoby ze statusem studenta mają prawo do ubiegania się o kredyt studencki udzielany na preferencyjnych warunkach (korzystne oprocentowanie, rozpoczęcie spłaty kredytu 2 lata po ukończeniu studiów, dla najlepszych możliwość umorzenia nawet 50%).
 • Po trzecie, odbywając obowiązkowe praktyki, możesz skorzystać z oferty praktyk płatnych. Część z prawie 200 pracodawców, z którymi uczelnia podpisała umowy, zobowiązuje się do wypłacania studentom wynagrodzenia. Na płatne praktyki/staże można wyjechać także za granicę. Ponadto student może też podjąć pracę w niepełnym wymiarze, korzystając również z ofert Biura Karier ALK.
 • Możliwe jest też włączenie się w Program Ambasadorski.

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad

STYPENDIUM DLA OLIMPIJCZYKÓW W WYSOKOŚCI 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD W WYSOKOŚCI 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

ulgi

Stypendium dla najlepszych kandydatów

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Stypendium dla najlepszych kandydatów otrzyma osoba przyjęta na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, w wysokości 100% czesnego, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 600 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Punkty rekrutacyjne obliczane są w oparciu o poniższe przeliczniki:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu,
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty,
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu,
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty.

Skorzystaj z kalkulatora punktów rekrutacyjnych

Stypendium przyznane jest na pierwszy semestr studiów, z możliwością przedłużenia na drugi semestr. Warunkiem przyznania stypendium na drugi semestr jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Po przyjęciu na studia wszyscy studenci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailowo link do formularza służącego do złożenia wniosku do programu stypendialnego.

wnioski

Studia drugiego stopnia

O stypendium dla najlepszych kandydatów może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych: 

 • drugiego stopnia w j. polskim oraz na studia drugiego stopnia w j. angielskim Big Data Science, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów. Postępowanie kwalifikacyjne na stypendium obejmuje test wiedzy biznesowej w j. angielskim.  Test online zostanie przeprowadzony 5 sierpnia 2024 o godz. 15:00. Ogłoszenie wyników: 7 sierpnia 2024. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ (dotyczy osób, które dostarczyły wymagane dokumenty oraz otrzymały informację o zakwalifikowaniu na studia),
 • drugiego stopnia w j. angielskim (z wyjątkiem studiów Big Data Science), która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów. Test wstępny, do którego przystępują wszyscy kandydaci, jest tożsamy z testem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium.  Kandydaci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailem link do formularza zgłoszeniowego programu stypendialnego.

Termin złożenia wniosku - 31 lipca 2024 r.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej. W przypadku studiów drugiego stopnia końcowa suma punktów liczona jest w następujący sposób: wynik testu (waga 90%) + średnia arytmetyczna z poprzednich studiów (waga 10%).  

Wysokość stypendium to 12 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 18 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim.

Regulamin stypendium dostępny jest TUTAJ.

 

Ulgi dla absolwentów ALK

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich naszej Akademii podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich ALK podejmujący studia I stopnia  otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

*Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

Inne ulgi

WYSOKOŚĆ ULGI:

75% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy w ALK (dotyczy drugiego zakresu studiów, z wyłączeniem zakresów na kierunku Master in Management)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy na kierunku Master in Management (ulga dotyczy drugiego zakresu)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki w ALK (ulga dotyczy drugiego kierunku, studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek)

40% - dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

10% - dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie na studiach wyższych (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

10% - dla dzieci absolwentów studiów MBA, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w ALK, które rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

Ponadto studenci ALK mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium rektora 

    - na podstawie wyróżniających wyników w nauce, czyli wysokiej średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub     - na podstawie osiągnięć naukowych/artystycznych lub     - na podstawie osiągnięć sportowych     - dla tegorocznych maturzystów – studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich: laureatów/finalistów olimpiad lub medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

 • Stypendium ministra
 • Zapomogę - doraźną, jednorazową pomoc dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy) przez Komisję Stypendialną, na wniosek studenta.

Szczegółowe informacje, godziny pracy Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, Regulamin świadczeń dla studentów oraz druki wniosków - znajdują się w Bazie wiedzy, w „Stypendia i kredyty” - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

Kredyty studenckie

Kredyt studencki przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Można ubiegać się o niego niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.    Student sam decyduje, w jakiej wysokości chce otrzymywać środki z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.   Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.  Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach.   Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!  

Informacje o kredytach studenckich znajdują się na stronie MNiSW (informacje na rok akad. 2018/2019 są nadal aktualne).

kredyt

Stypendium Fundacji Koźmińskich

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendium z Fundacji Koźmińskich:

 • PLATINUM
 • GOLD
 • SPECJALNE

Fundacja przyznaje swoje stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność naukową, organizacyjną, a także za zaangażowanie w życie społeczne uczelni.

Od 2004 roku Fundacja Koźmińskich, stworzona przez prof. Andrzeja Koźmińskiego, założyciela uczelni i jej wieloletniego Rektora, nieprzerwanie wspiera nie tylko najzdolniejszych studentów naszej Akademii, ale również młodych, mierzących wysoko ludzi, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem ich ambitnych pragnień.

W roku akademickim 2019/2020 Fundacja udzieliła 61 stypendiów na łączną kwotę 200 300 zł. 

Więcej informacji na stronie Fundacji

Logo Fundacji Koźmińskich

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Stypendia dla kandydatów
Daria Nowotna
Skopiec 1
Stypendia socjalne, rektora, dla studentów z niepełnosprawnościami, zapomogi, kredyty studenckie
Magdalena Skopiec
Stypendium Fundacji Koźmińskich
Iga Komar