Stypendia i możliwości finansowania

stypendia

Stypendia i inne możliwości finansowania studiów

Studenci przyjęci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w ALK mają możliwość korzystania z wielu stypendiów i ulg.
O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

 

Możliwości finansowania studiów

Przed studentami Koźmińskiego otwiera się wiele ścieżek, dzięki którym mają możliwość sfinansowania studiów (w mniejszej lub większej części).

Jeszcze przed podjęciem studiów możesz starać się o stypendium dla najlepszych kandydatów oraz stypendium dla olimpijczyków i finalistów olimpiad, pokrywające odpowiednio 100% lub 50% czesnego, a których okres pobierania może obejmować całe studia.

Stając się studentem Koźmińskiego:

 • Po pierwsze, nabywasz prawa do ubiegania się o wiele stypendiów z szerokiego wachlarza możliwości: stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, stypendia ministra, różnych fundacji i instytucji edukacyjnych, socjalne oraz stypendia Fundacji Koźmińskich
 • Po drugie, osoby ze statusem studenta mają prawo do ubiegania się o kredyt studencki udzielany na preferencyjnych warunkach (korzystne oprocentowanie, rozpoczęcie spłaty kredytu 2 lata po ukończeniu studiów, dla najlepszych możliwość umorzenia nawet 50%).
 • Po trzecie, odbywając obowiązkowe praktyki, możesz skorzystać z oferty praktyk płatnych. Część z prawie 200 pracodawców, z którymi uczelnia podpisała umowy, zobowiązuje się do wypłacania studentom wynagrodzenia. Na płatne praktyki/staże można wyjechać także za granicę. Ponadto student może też podjąć pracę w niepełnym wymiarze, korzystając również z ofert Biura Karier ALK.
 • Możliwe jest też włączenie się w program stypendialny Kozminski Voices oraz program ambasadorski.

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad

STYPENDIUM DLA OLIMPIJCZYKÓW W WYSOKOŚCI 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD W WYSOKOŚCI 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

ulgi

Stypendium dla najlepszych kandydatów

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Stypendium dla najlepszych kandydatów otrzyma osoba przyjęta na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, w wysokości: 

 • 50% czesnego, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 550 (studia w j. polskim) lub 600 (studia w j. angielskim) punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego;
 • 100% czesnego, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 630 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Punkty rekrutacyjne wyliczane są wg przelicznika: 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu, 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty, 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty.

Skorzystaj z kalkulatora punktów rekrutacyjnych

Stypendium przyznane jest na pierwszy semestr studiów, z możliwością przedłużenia na drugi semestr. Warunkiem przyznania stypendium na drugi semestr jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Po przyjęciu na studia wszyscy studenci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailowo link do formularza zgłoszeniowego programu stypendialnego.

wnioski

Studia drugiego stopnia

O stypendium dla najlepszych kandydatów może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych: 

 • drugiego stopnia w j. polskim oraz na studia drugiego stopnia w j. angielskim Big Data Science, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów. Postępowanie kwalifikacyjne na stypendium obejmuje test wiedzy biznesowej w j. angielskim.  Test online zostanie przeprowadzony 3 sierpnia 2023 o godz. 15:00. Ogłoszenie wyników: 10 sierpnia 2023. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ (dotyczy osób, które dostarczyły wymagane dokumenty oraz otrzymały informację o zakwalifikowaniu na studia),
 • drugiego stopnia w j. angielskim (z wyjątkiem studiów Big Data Science), która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 80% punktów z testu wstępnego. Test wstępny, do którego przystępują wszyscy kandydaci, jest tożsamy z testem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium.  Kandydaci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailem link do formularza zgłoszeniowego programu stypendialnego. Stypendium mogą otrzymać osoby, które przystąpiły do procesu rekrutacji na studia w j. angielskim do 28.07.2023.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej. W przypadku studiów drugiego stopnia końcowa suma punktów liczona jest w następujący sposób: wynik testu (waga 90%) + średnia arytmetyczna z poprzednich studiów (waga 10%).  

Wysokość stypendium to 10 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 15 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim.

Regulamin stypendium dostępny jest TUTAJ.

 

Stypendium dla przyszłych liderów biznesu

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci na studia stacjonarne na kierunkach: Master in Management i Master in Finance & Accounting. Stypendium mogą otrzymać kandydaci, którzy przystąpią do procesu rekrutacji oraz złożą wymagane dokumenty do 14.07.2023.

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej ocen z ukończonych studiów I stopnia oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów, zostaną zakwalifikowani na kierunek.

Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów z testu wstępnego, będą mogli ubiegać się o stypendium dla przyszłych liderów biznesu. Formularz zgłoszeniowy online dla tych kandydatów jest dostępny w Biurze Rekrutacji na studia anglojęzyczne.

Podczas składania aplikacji online kandydat będzie musiał załączyć następujące dokumenty:

 • Esej w j. angielskim o długości 1200-1500 słów na temat: "Challenges for business in the nearest future – what kind of leaders are needed for our economy, society and the planet?". Kryteria oceny: kreatywność, zasadność argumentów, logiczne rozumowanie.
 • CV
 • 2 listy referencyjne (np. od akademickiego przedstawiciela poprzedniej/obecnej instytucji edukacyjnej lub obecnego pracodawcy)

Nagrodzeni kandydaci wybierani są w oparciu o system rankingowy.

Wynik postępowania w sprawie przyznania stypendium, jest określony według sumy następujących składników:

 • 10% możliwych do uzyskania punktów stanowi średnia arytmetyczna z toku studiów będących podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ALK;
 • 60% możliwych do uzyskania punktów stanowi wynik z egzaminu rekrutacyjnego;
 • 30% możliwych do uzyskania punktów stanowi wyżej wspomniany esej

Studenci pierwszego roku programów Master in Management oraz Master in Finance & Accounting będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 10 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 1 000 zł z kwoty czesnego.

Ulgi dla absolwentów ALK

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich naszej Akademii podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich ALK podejmujący studia I stopnia  otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

*Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

Inne ulgi

WYSOKOŚĆ ULGI:

75% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy w ALK (dotyczy drugiego zakresu studiów, z wyłączeniem zakresów na kierunku Master in Management)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy na kierunku Master in Management (ulga dotyczy drugiego zakresu)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki w ALK (ulga dotyczy drugiego kierunku, studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek)

40% - dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

10% - dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

10% - dla dzieci absolwentów studiów MBA, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w ALK, które rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

Ponadto studenci ALK mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • Stypendium socjalne - termin składania wniosków: do 15 października (oraz w ciągu roku akademickiego)
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - termin składania wniosków: do 15 października (oraz w ciągu roku akademickiego)
 • Stypendium rektora - termin składania wniosków: do 15 października
  • na podstawie wyróżniających wyników w nauce, czyli średniej ocen minimum 4,50 lub
  • na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych lub
  • na podstawie osiągnięć sportowych
 • Stypendium ministra - termin składania wniosków: do 1 października
 • Zapomogę - doraźną, jednorazową pomoc dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy) przez Komisję Stypendialną, na wniosek studenta.

Szczegółowe informacje i regulaminy w bazie wiedzy - KLIKNIJ TUTAJ

 

Kredyty studenckie

Kredyt studencki przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Można ubiegać się o niego niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.    Student sam decyduje, w jakiej wysokości chce otrzymywać środki z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.   Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.  Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach.   Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!  

Informacje o kredytach studenckich znajdują się na stronie MNiSW (informacje na rok akad. 2018/2019 są aktualne także na rok akad. 2020/2021)

kredyt

Stypendium Fundacji Koźmińskich

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendium z Fundacji Koźmińskich:

 • PLATINUM
 • GOLD
 • SPECJALNE

Fundacja przyznaje swoje stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność naukową, organizacyjną, a także za zaangażowanie w życie społeczne uczelni.

Od 2004 roku Fundacja Koźmińskich, stworzona przez prof. Andrzeja Koźmińskiego, założyciela uczelni i jej wieloletniego Rektora, nieprzerwanie wspiera nie tylko najzdolniejszych studentów naszej Akademii, ale również młodych, mierzących wysoko ludzi, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem ich ambitnych pragnień.

W roku akademickim 2019/2020 Fundacja udzieliła 61 stypendiów na łączną kwotę 200 300 zł. 

Więcej informacji na stronie Fundacji

Logo Fundacji Koźmińskich

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Stypendia dla kandydatów
Ewelina Przywrzej
Skopiec 1
Stypendia socjalne, rektora, dla studentów z niepełnosprawnościami, zapomogi, kredyty studenckie
Magdalena Skopiec
Iga Bala
Stypendium Fundacji Koźmińskich
Iga Bala