Wesprzyj nas
Strona główna
zarządzanie magisterskie, studia magisterskie zarządzanie

Zarządzanie

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny,
Online
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

W globalnym świecie wzajemnych powiązań rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, a klienci wymagający. Według nas studia na kierunku zarządzanie w XXI wieku odpowiednio przygotowują do nieustającej zmiany. Chcemy także budować partnerskie relacje ze studentami oraz przekazywać wiedzę popartą porządną porcją praktyki.

Studenci zarządzania po pierwszym semestrze studiów wybierają jeden spośród czterech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru.

Proponowane zakresy studiów to: 

W procesie dydaktycznym silny akcent położony jest na rozwijanie umiejętności stosowania technik i narzędzi z zakresu zarządzania w praktyce, a także rozwój kompetencji społecznych, szczególnie cenionych przez pracodawców, takich jak np. umiejętność współpracy w zespole czy wrażliwość na dylematy pojawiające się w procesie zarządzania.  

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Program realizowany jest także w trybie online.

Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim

Kierunek zarządzanie posiada najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA ALK 1

 

 

 

 

Atuty kierunku

1
Kierunek wśród najlepszych na świecie w rankingu "Financial Times"

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2023– program magisterski ALK z zakresu zarządzania znalazł się w TOP3 w Europie Środkowo - Wschodniej oraz TOP100 na świecie.

2
Najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek zarządzanie prowadzony w naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej oceny kierunku i podtrzymała ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. W 2019 roku kierunek zarządzanie ponownie otrzymał ocenę wyróżniającą.

3
Cztery zakresy do wyboru

Zarządzanie możesz studiować w jednym z czterech wybranych zakresów*: 

- Zarządzanie strategiczne 

- Zarządzanie marką i strategie marketingowe 

- Zarządzanie projektami 

- HR TECH Biznes Partner i Trener Biznesu

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

4
Warsztaty i ćwiczenia

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe. 

5
Wybitni naukowcy

Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young (dziś EY) i jej prezes zarządu.

6
Bogata oferta praktyk zawodowych

Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają  praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz. 

7
Konferencje i koła naukowe

Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Naukowym Kole Marketingu „Kreatywni", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „Sukces" czy w „Human Resources Club".  

8
MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WIZYTACH STUDYJNYCH

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: T-Mobile Polska, J.P. Morgan oraz JTI (Japan Tobacco International).

Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2023 – program magisterski ALK z zakresu zarządzania znalazł się w TOP 3 w Europie Środkowo - Wschodniej oraz TOP 100 na świecie.

Adresaci studiów

Program studiów został opracowany z myślą o osobach szukających pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem organizacji, znajdującej zastosowanie zarówno w odniesieniu do firmy małych, jak i dużych, młodych i dojrzałych, działających w branżach o różnej intensywności technologicznej.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.   

figury

Zobacz film o kierunku

Słowo od Dziekan i Prodziekan Kolegium Zarządzania

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Program studiów magisterskich na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego wspiera kształtowanie liderów biznesu XXI wieku, doskonale rozumiejących wyzwania współczesnego świata i potrafiących w nim skutecznie działać. Nowoczesna formuła programu, tworzonego ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych, gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy oraz tworzy platformę dla wymiany doświadczeń.

Nasi wykładowcy, wybitni badacze i praktycy biznesu, kładą nacisk na praktyczną aplikację dyskutowanych na zajęciach modeli i ram teoretycznych. W naszym podejściu stawiamy na uczenie przez doświadczenie, korzystając z formuły pracy zespołowej: w rozwiązywaniu studiów przypadków, a warsztatach i w trakcie symulacji biznesowych, a także w projektach realizowanych z biznesem zorientowanych na praktyczne wyzwania, które możesz spotkać w pracy zawodowej. 

Program ten to doskonały wybór dla tych z Was, którzy widzą swoją przyszłość w roli przedsiębiorców i menedżerów, podejmujących decyzje w kluczowych obszarach: wytyczania kierunków wzrostu firmy, strategii i komunikacji marketingowej, a także zapewniających skuteczność działania w obszarach zarządzania projektami oraz HR TECH Biznes Partner.

Serdecznie zapraszam!

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania ALK

prof. ALK dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Na naszych studiach masz możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju i dalszej kariery poprzez wybór jednego z oferowanych zakresów studiów, który – obok przedmiotów podstawowych – realizowany jest od drugiego semestru: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie projektami.

Wybierając studia magisterskie na kierunku zarządzanie w ALK masz szerokie możliwości rozwoju własnego. Zachęcamy Cię do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej i odbycia semestru studiów na jednej z ponad 200 uczelni partnerskich bądź wyjazdu na szkołę letnią, udziału w licznych spotkaniach z biznesem, warsztatach organizowanych przez Biuro Karier oraz aktywności w kołach studenckich. Obok wielu ciekawych aktywności na uczelni, otrzymasz także unikatowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz portalu wiedzy Financial Times. A w murach Akademii zawsze będzie Ci towarzyszyła przyjazna i inspirująca atmosfera oraz partnerskie relacje z wykładowcami.

Serdecznie zapraszam!

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj, Prodziekan Kolegium Zarządzania ALK

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów  

 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego i wyników najnowszych badań 

 • narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy 

 • nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami i partnerami rynkowymi 

 • opracowywania strategii marketingowej dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji (w tym także dla firm działających na rynku globalnym/międzynarodowym) 

 • budowania marki – produktowej, korporacyjnej, pracodawcy, własnej

 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia 

 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych 

 • przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach 

 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi 

 • realizacji strategii poprzez funkcjonalne projekty i programy

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach 

 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania 

 • strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów

 • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w: 

 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego 

 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych 

 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego 

 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej 

 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi 

 • firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm 

 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie 

 • jako menedżer wysokiego szczebla rozumiejący złożoności strategicznych wyborów firmy 

Program

Wybierz spośród 4 unikatowych zakresów studiów*:

*Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ORAZ WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAKRESÓW:  

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie
 • Ekonomia menedżerska
 • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
 • Zastosowania statystyki matematycznej
 • CSR i przedsiębiorczość społeczna
 • Prawne aspekty zarządzania
 • Metodyka studiowania w środowisku cyfrowym
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • HR TECH Biznes Partner
 • Zarządzanie projektami: narzędzia i techniki
 • Metody badawcze: jakościowe i ilościowe
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Rachunkowość dla decyzji strategicznych
 • Konwersatoria w języku angielskim
 • Przedmioty do wyboru 
 • Seminarium magisterskie

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO:

 • Współczesne zarządzanie: teoria i wyzwania XXI wieku
 • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Sztuczna inteligencja w biznesie
 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Negocjacje strategiczne
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Ocena finansowa organizacji i projektów rozwojowych
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Strategia korporacji i umiędzynarodowienia
 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji
 • Marketing strategiczny
 • Projektowanie innowacyjnych organizacji
 • Projekt doradczy 

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MARKĄ I STRATEGIE MARKETINGOWE:

 • Współczesne zarządzanie: teoria i wyzwania XXI wieku
 • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Sztuczna inteligencja w biznesie
 • Zarządzanie doświadczeniem i wartością klienta ko
 • Strategiczne zarządzanie marką
 • Social media marketing
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa 
 • Nowe technologie w marketingu
 • Marketing strategiczny ko
 • Employer branding i marka osobista ko
 • Marketingowy projekt doradczy ko
 • Negocjacje i techniki sprzedaży
 • Prawne i finansowe aspekty zarządzania marką  

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE HR TECH Biznes Partner i Trener Biznesu:

 • Współczesne zarządzanie: teoria i wyzwania XXI wieku
 • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Sztuczna inteligencja w biznesie
 • HRBP/Trenera z Biznesem
 • Projektowanie stanowisk, rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem Virtual Reality
 • Trener Biznesu
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi: konflikt, zmiana, komunikacja poprzez nowe technologie
 • Budowanie ścieżek karier i planów sukcesji. Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie zespołami. Zespoły zadaniaowe, projektowe i witrualne
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Efektywność osobista oraz budowanie marki personalnej w mediach społecznościowych
 • Ocena pracy: typy, procesy, zastosowanie

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

 • Współczesne zarządzanie: teoria i wyzwania XXI wieku
 • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
 • Psychologia błędów menedżerskich
 • Sztuczna inteligencja w biznesie
 • Finanse i kontroling projektów
 • Zarządzanie operacyjne 
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie zmianą w projektach
 • Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania projektami - Standard PMI
 • Metodyki zarządzania projektami - metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 • Przygotowanie do egzaminu PMI CAPM

W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane z egzaminem CAPM:

 • metodyki zarządzania projektami PMI PMBok
 • specjalny blok 30-godzinny (na studiach stacjonarnych) lub 20-godzinny (na studiach niestacjonarnych) służący tylko przygotowaniu do egzaminu: powtórka do egzaminu PMI
Illustration

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.   

 • Studia niestacjonarne online

Zajęcia są realizowane w trybie online, w czwartki i piątki (od godz. 17.00), w soboty oraz wybrane niedziele (od godz. 8.30).

W każdym semestrze dwa zjazdy odbywać się będą na terenie uczelni (pierwszy zjazd w semestrze jest zjazdem na terenie uczelni).

Dni i godziny zajęć na terenie uczelni: piątek (od godz. 17.00); sobota i niedziela (od godz. 8.30)

Społeczność

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

alk
Karolina Małetka

Kierunek zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego był zdecydowanie dobrym wyborem. Choć studia licencjackie kończyłam na zupełnie innym kierunku, to dość szybko nabyłam potrzebną wiedzę, którą moi koledzy wcześniej studiujący zarządzanie już posiadali. Pomogli w tym również profesorowie, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim wskazywali kierunek, gdzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Niezwykłym atutem (przynajmniej w moim przypadku) był szeroki dostęp do międzynarodowych baz danych (np. EMIS, EBSCO, FT czy Web of Science), które pozwalają na samodzielny rozwój w interesującym nas obszarze, a także podwyższają jakość pisanych prac. Oprócz baz danych, Akademia Leona Koźmińskiego dysponuje wieloma programami, tj. SPSS, R czy QM, na których studenci uczą się pracy w trakcie zajęć, a których znajomość jest później wymagana przez pracodawców. Dostępność uczelni w formie online w trakcie kwarantanny również wskazuje na wysoki stopień cyfryzacji oraz przygotowania na wszelkie wyzwania w dynamicznym środowisku.

Wiedza nabyta podczas zajęć nie jest czystą teorią, lecz jest analizowana przez pryzmat realnych zastosowań w firmach międzynarodowych (np. poprzez ćwiczenia case study). Dzięki temu student zyskuje cały wachlarz narzędzi i kompetencji, które potrafi wykorzystać w kreatywny sposób w swoim zawodzie.

Innym istotnym aspektem jest międzynarodowe środowisko studenckie, które pozwala na poznanie innych kultur, co również przekłada się na większą swobodę w międzynarodowym świecie biznesu. 

Ścieżki karier naszych absolwentów

Rafał Przywrzej Absolwent zarządzania 

Jeśli zamierzacie założyć własną firmę (albo już ją macie) lub pociąga Was kierowanie, zarządzanie, organizowanie (albo macie już z tym do czynienia na co dzień w pracy), to myślę, że dobrym wyborem jest właśnie zarządzanie drugiego stopnia. Ci z Was, którzy nie kończyli zarządzania na studiach licencjackich i nie mają doświadczeń zawodowych, będą musieli poświęcić więcej czasu i włożyć więcej wysiłku w naukę, ale mam pewność, że to się opłaci. Zarówno ja, jak i moi koledzy z roku (w większości pracujący) prawie codziennie wykorzystujemy różnego rodzaju metody i instrumenty zarządzania, o których dowiedzieliśmy się na zajęciach”. 

Łukasz Cholewa Absolwent zarządzania 

Studia z zarządzania w ALK to spotkanie z rzetelną wiedzą przekazywaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Studia dostarczają merytorycznej wiedzy oraz satysfakcji i dają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych. Studia w ALK to możliwość nawiązania ciekawych znajomości i poznania wielu ludzi z całego świata”. 

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Opłaty - studia niestacjonarne (także online)
I rok II rok
Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

Zarządzanie – studia II stopnia (studia magisterskie)

 

Akademia Leona Koźmińskiego to według zestawienia „Financial Times” 2023 najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jakość programów edukacyjnych potwierdzają również przyznane akredytacje (EQUIS, AACSB i AMBA) oraz certyfikaty organizacji międzynarodowych. Nasza oferta dydaktyczna odpowiada potrzebom współczesnego biznesu – proponujemy przyszłościowe kierunki studiów, dostosowane do dynamicznych zmian rynkowych oraz postępującej cyfryzacji.  

 

O studiach zarządzanie (studia II stopnia)

 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu rozwoju organizacji i zyskać wiele perspektyw zatrudnienia. Po zakończeniu studiów możesz podjąć pracę jako przedsiębiorca lub menedżer wysokiego szczebla, posiadający kompetencje niezbędne do podejmowania decyzji w strategicznych obszarach funkcjonowania organizacji.

Kierunek zarządzanie Akademii Leona Koźmińskiego trzykrotnie, w 2004, 2010 oraz 2019 roku uzyskał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, natomiast zgodnie z rankingiem „Financial Times” – Global Masters in Management 2023 – program magisterski studiów z zarządzania został zaliczony do TOP 3 w Europie Środkowo-Wschodniej i TOP 100 na świecie.

Studia możesz podjąć w jednym z 3 trybów: stacjonarnym, niestacjonarnym i niestacjonarnym online, dostosowując sposób nauki do indywidualnych potrzeb i preferencji. Studia magisterskie z zarządzania online to rozwiązanie polecane szczególnie tym osobom, które na co dzień chcą łączyć edukację z pracą zawodową i w związku z tym kluczowe znaczenie ma dla nich elastyczność. Studia z zarządzania II stopnia online będą także doskonałą formą edukacji dla osób niemieszkających w Warszawie.

 

Program na kierunku zarządzanie (studia II stopnia)

 

Akademia Leona Koźmińskiego bardzo duży nacisk kładzie na rozwój umiejętności praktycznych – w procesie dydaktycznym przygotowujemy liderów, którzy umieją samodzielnie myśleć, są kreatywni i wiedzą, jak rozwiązywać problemy pojawiające się w procesie zarządzania. Program studiów z zarządzania II stopnia obejmuje naukę popartą doświadczeniem, która bazuje na warsztatach, symulacjach biznesowych, rozwiązywaniu studiów przypadku oraz realizowaniu projektów przygotowywanych we współpracy z organizacjami biznesowymi, nastawionych na wyzwania realnie występujące w pracy zawodowej. 

Wybierając studia magisterskie z zarządzania w Warszawie w Akademii, po pierwszym semestrze nauki możesz zdecydować się na jeden z 4 zakresów tematycznych: zarządzanie strategiczne, zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie projektami oraz HR TECH Biznes Partner i Trener Biznesu. Dzięki temu rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze, który jest najbardziej zgodny z Twoimi planami zawodowymi. 

 

Społeczność na kierunku zarządzanie (studia II stopnia)

 

W Akademii Leona Koźmińskiego bardzo dużą wagę przywiązujemy do prężnego rozwoju i bliskich interakcji w społeczności studentów, absolwentów oraz kadry dydaktycznej. Studia z zarządzania I stopnia oraz studia magisterskie to idealna okazja do poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Wykładowcami Akademii Leona Koźmińskiego są wybitni specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, a często również mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Nasi absolwenci, po uzyskaniu dyplomu, mogą dołączyć m.in. do utworzonej dla nich grupy na LinkedIn oraz wstąpić do Klubu Absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Opłaty na kierunku zarządzanie (studia II stopnia)

 

Wysokość opłat w związku ze studiami II stopnia z zarządzania jest uzależniona od trybu oraz roku nauki. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mogą jednak skorzystać z wielu form wsparcia w finansowaniu nauki, takich jak stypendia i ulgi. Czesne obejmuje m.in. dostęp do drukowanych i elektronicznych zasobów biblioteki, treści „Financial Times”, platformy LinkedIn Learning, subskrypcji rp.pl oraz możliwość wzięcia udziału w programie mentoringowym i podjęcia aktywności w wybranych organizacjach studenckich.

Akademia Leona Koźmińskiego proponuje swoim studentom opcję nauki na prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej oraz szeroką ofertę szkoleń organizowanych z partnerami uczelni. Wspieramy Cię na drodze Twojego rozwoju zawodowego, prowadząc Biuro Karier, do którego partnerzy uczelni bezpośrednio kierują ogłoszenia o ofertach pracy, praktyk i staży. 

W ofercie edukacyjnej uczelni znajdziesz studia I stopnia, studia dwukierunkowe, studia jednolite magisterskie i studia II stopnia, których program jest tworzony z myślą o uwarunkowaniach współczesnego rynku pracy, studia podyplomowe umożliwiające uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji oraz kursy i szkolenia, zwiększające atrakcyjność Twojego CV.