Władze Uczelni

rektor

Władze uczelni

Statutowymi organami uczelni są Rektor, Rada Powiernicza, Senat i rady naukowe dyscyplin. Proces nauczania toczy się w trzech kolegiach: Kolegium Zarządzania, Kolegium Finansów i Ekonomii oraz Kolegium Prawa. Władzom doradzają rady konsultacyjne: Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Biznesu, Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa oraz Executive Education Advisory Board.

Rektor

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego.

Jest również Dyrektorem Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN, członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. 

Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons. Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej, odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. 

Jest także koordynatorem programu • MBA cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja oraz studiów podyplomowych związanych z gospodarką cyfrową: • Marketing internetowy • Handel elektroniczny oraz • Transformacja cyfrowa biznesu​​​​.

Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2015 roku wyróżniony statuetką LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią. W 2017 roku wyróżniony statuetką Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie jego kadencji Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce.

Grzegorz Mazurek ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Prezydent ALK - Przewodniczący Rady Powierniczej

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

 Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Były rektor ALK (2011–2020), obecnie Przewodniczący jej Rady Powierniczej. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Niepublicznych.
Autor 3 książek, ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (MANAGER i ADMINIST) i pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Kierował dużymi międzynarodowymi i krajowymi projektami. Wykładał na uniwersytetach m. in. w USA i Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą i wykładowcą programu Executive MBA w Mińsku (IPM BY).
Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL), Association for Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL). Członek komisji akredytujących: AACSB, EQUIS i IQA oraz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Był członkiem zarządów: the European Foundation for Management Development (EFMD) i Euro*MBA.
Obecnie zasiada w zarządzie International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), oraz Radzie Nadzorczej  Polskiej Unii Edukacyjnej. Zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: Bank BGZ, PZU, ZBM Investor, PTR Development, EnergoPlazma. Wieloletni aktywny uczestnik Szkoły Symulacji Systemów Gospodarczych. Członek wielu kapituł związanych z nagradzaniem osiągnięć w biznesie, zarządzaniu i edukacji.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: informatykę, menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne, modelowanie symulacyjne, zarządzanie operacyjne, systemy wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Zaangażowany w działalność na rzecz sportu akademickiego. Akademicki wicemistrz kraju w brydżu sportowym parami – wraz z Przemysławem Janiszewskim (2019).  

Honorowy Prezydent ALK

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Współtwórca i pierwszy Rektor Akademii Leona Koźmińskiego (w latach 1993-2011).
Ekonomista i socjolog specjalizujący się w problematyce zarządzania i transformacji ustrojowej. Stypendysta Programu Fulbrighta, wykładowca w polskich i renomowanych uczelniach amerykańskich i europejskich, m.in. w University of California (UCLA), Washington University i Sorbonie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017). Członek korespondent PAN oraz członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji (m.in. Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Global Foundation for Management Education, Fundacji Rektorów Polskich).

Był członkiem rad redakcyjnych w wielu czasopismach (np. Transformacje, Central European Management Journal, International Encyclopedia of Business and Management, International Management). W latach 2014 – 2018 był Przewodniczącym Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Były członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Narodowa Rada Rozwoju (2010-2015). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 na mocy decyzji premiera Francji został udekorowany Orderem Palm Akademickich. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Pełne CV

 

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

prof. ALK dr hab. Robert Rządca

Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1993-2015 zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej ALK.

Kierownik Zakładu Negocjacji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research oraz Rady do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej. Od 2011 r. członek Rady Badań Naukowych. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny ALK oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże m. in. w Harvard University i DePaul University.

Specjalizuje się w negocjacjach, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu badaniami i rozwojem. Doświadczony mediator.

Był opiekunem naukowym ponad dwustu projektów dyplomowych na studiach Executive MBA. Przeprowadził ponad sto dwadzieścia projektów doradczych i szkoleniowych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, m.st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen, Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz dwóch monografii – Negocjacje, 1997 (razem z Pawłem Wujcem) oraz Negocjacje w interesach, 2004.

Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Scott Tiger SA, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek Rady Nadzorczej K2 Internet SA oraz Omig S.A.

Prorektor ds. Dydaktycznych

prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, adwokat. 

Absolwent studiów MBA na Politechnice Warszawskiej, wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii.

Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo administracyjne i prawo konkurencji. Uczestnik wyjazdów badawczych do Universitat Autonoma de Barcelona i Comillas Pontifical University w Hiszpanii.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w ALK, członek Rady Programowej Studiów Prawniczych i Rady Programowej Studiów Ekonomiczno – Społecznych dla kierunku administracja. Jest także członkiem Zespołu dostosowującego profile i programy kształcenia do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dla kierunków studiów w Kolegium Zarządzania i Finansów. Członek Komisji ds. przygotowania zmian w Regulaminie Studiów ALK. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Social Sciences.

Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych krajowych oraz zagranicznych z zakresu prawa.

 

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Dziekan Kolegium Prawa

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Stypendysta Rządu RP dla wybitnych młodych naukowców oraz uczestnik 4 letniego grantu naukowo-badawczego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Specjalizuje się m.in. w prawie surowców naturalnych, gospodarczym, prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG SA oraz członek Electromobility Poland. W latach 2007-2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2010-2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Członka Rady Nadzorczej PTE WARTA S.A. Członek Rad Naukowych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Redaktor naczelny Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego: Central European Management Journal, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (Rada Naukowa).

Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Visiting Scholar w MIT (2016-2017, 2019). 

Od 2015 roku członek Rady Programowej w Startup Hub Poland. Stypendystka programu „Mobilność Plus” (2016 – 2017), Fundacji Kościuszkowskiej (2014), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010) i Wiliama J. Fulbrighta (2007), laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautorka programu specjalności – Management and Artificial  Intelligence in Digital Society (Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym) na kierunku Zarządzanie, na studiach pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim w formie stacjonarnej w ALK. Jesienią 2020 roku rozpoczyna badania w American Institute for Economic Research nad automatyzacją pracy, a następnie dołącza do programu Labour and Worklife na Uniwersytecie Harvarda.

Autorka monografii "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję" (UNIVERSITAS, 2016) oraz wielu publikacji naukowych w czasopismach i monografiach, współautorka książki "Collaborative Society" (The MIT Press) www.collaborativesociety.net, wydanej wspólnie z Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

Dziekan Kolegium Zarządzania

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor ALK w Katedrze Strategii. Wykładowca na studiach doktoranckich, EMBA, studiach podyplomowych i dyplomowych, także na uczelniach zagranicznych we Francji, Austrii i Słowenii.

Specjalizuje się w teorii strategii i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest konsultantem w obszarze doradztwa strategicznego w zakresie strategii wzrostu przedsiębiorstw i wdrażania zrównoważonej karty wyników dla wiodących firm z branży chemicznej i energetycznej oraz organizacji non-profit. Od 2004 roku współpracuje z biznesem w ramach projektów realizowanych przez studentów. Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Pełni także rolę opiekuna naukowego doktorantów.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej.

Jest członkiem w kilku organizacjach naukowych, m.in. w Academy of International Business, Strategic Management Society czy European International Business Academy (EIBA). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu strategii i zarządzania międzynarodowego, publikująca w uznanych czasopismach zagranicznych, m.in. w Journal of Business Research, Business History, Journal for East European Management Studies, European Journal of International Management.

Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, profesor ALK w Katedrze Ekonomii. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w ALK. 

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA) i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Kilkakrotnie odbywał staże badawcze w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University.

Ekspert w dziedzinie ekonomii, gospodarki i finansów publicznych. Autor opracowań oraz ekspertyz z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych przygotowanych m.in. dla Ministerstwa Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego oraz firm komercyjnych. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, był członkiem zespołu odpowiedzialnego za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych. 

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych.

 

Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów

dr Sylwia Hałas-Dej

Dziekan Koźmiński Executive Business School, Dyrektor Executive MBA. Na co dzień odpowiada za definiowanie potrzeb rozwojowych menedżerów, tworzenie programów studiów podyplomowych, kursów i studiów MBA.  Odpowiada również za relacje z absolwentami studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest członkinią zespołu Association of MBAs, międzynarodowej organizacji przyznającej prestiżową akredytację AMBA uczelniom na całym świecie.  Członkini rady nadzorczej ERBUD SA oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Wspiera merytorycznie Liceum Life skills w ramach działań rady naukowej.

Prezes Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego.

Od ponad 20 lat projektuje programy rozwojowe dla przyszłych menedżerów. Ekspert w obszarze rozwoju menedżerskiego, certyfikowany trener narzędzi rozwojowych. Specjalista w zakresie potrzeb rozwojowych menedżerów i ich definiowania oraz budowania relacji uczelnia-biznes.

Rada Powiernicza

Radę Powierniczą powołuje Założyciel Uczelni Międzynarodowa Szkoła Zarzadzania Sp. z o.o.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • wybór Rektora
 • opiniowanie Statutu
 • uchwalanie misji Uczelni
 • opiniowanie projektu strategii Uczelni
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • określanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej

 

Kadencja Rady trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady rozpoczęła się 1 września 2018 r.

RADA

1) prof. Witold T. Bielecki – Przewodniczący Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, profesor Akademii Leona Koźmińskiego

2) prof. dr hab. Lechosław Garbarski – profesor Akademii Leona Koźmińskiego

3) dr Magdalena Koczuba – Sobieraj – nauczyciel akademicki Akademii Leona Koźmińskiego

4) dr Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

5) prof. Andrzej K. Koźmiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Interdyscyplinarnego Akademii Leona Koźmińskiego, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Sp. z o.o.

6) prof. Alberto Lozano Platonoff – profesor Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

7) Beata Lech

8) Piotr Nguen - Słowiński

9) prof. Adam Noga – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego

10) dr Ireneusz Piecuch – Radca Prawny, członek Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

11) Henryk Pisiński – Konsultant do spraw inwestycyjnych, remontów i utrzymania infrastruktury Akademii Leona Koźmińskiego

12) ks. dr Leszek Slipek – Ksiądz Prałat, Proboszcz parafii Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

13) Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego

14) Andrzej Zarajczyk – Prezes Zarządu POLMOT Holding

International Corporate Advisory Board (ICAB) – Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Biznesu

Do kompetencji powstałej w 2003 r., Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu, należy m.in. doradzanie Rektorowi w sprawach:

 • kierunku rozwoju uczelni,
 • dostosowywania programów nauczania do potrzeb praktyki,
 • rozwoju międzynarodowych kontraktów naukowych i dydaktycznych Uczelni.

Członkami Rady są przedstawiciele biznesu i nauki z Polski i z zagranicy.

IllustrationShapes

Skład rady

prof. dr Andreas Altmann
 • Rector, MCI Management Center Innsbruck – The Entrepreneurial School
 • Honorary Professor, University of Innsbruck
 • Professor, MCI Management Center Innsbruck – The Entrepreneurial School
 • Founding Managing Director, MCI Management Center Innsbruck – Executive Education & Research; MCI Management Center Innsbruck – The Entrepreneurial School; and Association of Owners of MCI Management Center Innsbruck

Member of boards and associations, including the European Accreditation Council of AACSB, Supervisory Council of the European Business School, Scientific Council of the UIIN, Accreditation Commission of FIBAA, and International Association of University Presidents (IAUP).

prof. Frank Bournois
 • Vice President and Dean of China Europe International Business School (CEIBS)
 • Formerly Executive President and Dean of ESCP Business School, the oldest and one of the most international business schools in the world with campuses in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin, and Warsaw
 • FRSA-Fellow of the Royal Society of Arts (UK)

Member of boards and associations, including the Global Supervisory Board of Mazars, a leading audit and advisory firm. Officer in the Legion of Honour and a Commander in the Order of Merit, awarded the Gold Medal for Education.

Marek Foryński
 • Managing Director of Panattoni/ BTS Group Poland
 • Responsible for managing the BTS structure and initiating activities in the CEE market, continually expanding
 • Experienced Group Managing Director with a demonstrated history of working in the real estate industry – in the development industry for 10 years and in real estate and construction for more than 20 years
 • Strong entrepreneurship professional graduated from Law Faculty and MBA program
dr Alice Guilhon
 • Dean & Executive President of SKEMA Business School – one of the major business schools in France
 • Previously associated with the University of Aix-Marseille and CERAM (including as dean of CERAM Business School)
 • Former member of the Board of Trustees of the EFMD
 • Member of the EQUIS Committee

Member of boards, councils, and advisor – including EQUIS Committee, Advisor and member of the Competitive Intelligence Council.

Laureate of distinction by the French government: Chevalier de l'Ordre du Mérite, Médaille de Bronze (bronze medal) de la Jeunesse et des Sports.

Joao Bras Jorge
 • Chairman of the Management Board of Bank Millennium S.A.
 • Previously Member of the Management Board of Bank Millennium, Head of the Retail Banking Division, Head of the Corporate Banking Area, and Deputy Chairman of the Management Board
 • Combines business practice with a solid academic background – a graduate of the Management Studies and PADE Advanced Management Program
 • Professional experience in the stock exchange and investment banking (including on the Board of the Lisbon Stock Exchange)
Anna Pawlak-Kuliga
 • Global CFO IKEA Retail
 • Formerly CEO of IKEA Retail in Poland and Formerly of the IKEA Group in China
 • Creator of the IKEA Business Centre created in Poland, as well as the world's first Innovation Hub for IKEA and the recruitment center Your Work Studio
 • Leader of the largest transformation of IKEA companies in the Chinese market

Global leader full of passion for growing people and business together and a promoter of authentic leadership. Rich transformational experience across the world’s markets.

prof. Leon Laulusa
 • Dean and Executive President of ESCP Business School.
 • Advisor for top executives on strategic performance and financial issues in an international environment
 • Formerly associated with HEC Paris, Paris-Dauphine University, Institut National des Telecommunications (INT), and as a visiting professor at Shanghai Tongji University and Beijing Foreign Studies University.

Member of boards, councils, and advisor – including Board of Directors at CFJ Paris and Advisory Board of the School of Management at the University Leonard de Vinci.

prof. Ramon O'Callaghan
 • Chairman International Advisory Board, former Dean of Porto Business School.
 • Formerly the founding dean of the Graduate School of Business at Nazarbayev University in Kazakhstan, and associated with Tilburg University (also as Dean of the business school).
 • Professional experience including executive education, research, and consulting projects for European, American, and Asian organizations and coordination of European Commission projects, as well as lecturing in executive programs of IESE, INSEAD, London Business School, MIT Sloan, Purdue University, and Solvay Brussels.

Member of boards and associations, including the EPAS and EDAF committees of EFMD, the Supervisory Board of ISM in Lithuania, and the International Advisory Board of FDC in Brazil. Laureate of many awards – including the Best Paper Award in Knowledge Management and the Best Teaching Case Award.

prof. dr. dr. h.c. mult. Hermann Simon
 • Founder & Honorary Chairman of Simon-Kucher & Partners, Honorary President Hermann Simon Business School
 • Formerly professor of business administration and marketing at the universities of Mainz and Bielefeld and visiting professor at Harvard Business School, Stanford, London Business School, INSEAD, Keio University in Tokyo, and Massachusetts Institute of Technology.
 • Honorary professor at the University of International Business and Economics in Beijing.
 • The only German in the "Thinkers50 Hall of Fame" of the world's most important management thinkers. Author of more than 35 books in 27 languages

Member of the editorial boards of many business journals, including the International Journal of Research in Marketing, Management Science, Décisions Marketing, European Management Journal. Laureate of many international awards and honorary doctorates from the IEDC Business School of Bled (Slovenia), the University of Siegen (Germany), and Kozminski University (Poland).

Jarosław Sroka
 • Member of the Management Board KI Next (Kulczyk Investments), responsible for overseeing the areas of corporate communications, investor relations, marketing, and public affairs.
 • Long-time journalist and editor-in-chief of leading Polish business newspapers, including Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Newsweek Polska; co-created the modern business media market in Poland.
 • Expert in corporate communications and the media market.
 • President of PGA Poland.

Member of boards and associations, including the Information Governance Council of the Warsaw Stock Exchange, the Program Council of the Academy of Capital Market Leaders, the Council of the Civil Development Forum Foundation, the Academic Council of Wroclaw University of Economics, and the Executive Education Advisory Board of Kozminski University.

Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska
 • President of the Management Board Citibank
 • Member of the Polish Banks Association
 • Expert with over 25 years of banking experience in 6 markets in Europe and the Americas (including markets in Poland, Ecuador, Dominican Republic, and the United States)
 • Former President of the Board of Directors of the Ecuadorian-American Chamber of Commerce, Council Member of the Ecuadorian Association of Banks, and Junior Achievement Ecuador Foundation. In Switzerland, she served on the board of the Association of Foreign Banks in Switzerland.
 • Certified coach in leadership and sales
Maciej Witucki
 • Chairman of the International Corporate Advisory Board (ICAB), Chairman of the Supervisory Board of Orange Polska, and President of Konfederacja Lewiatan
 • Formerly in the roles of Member of the Board and President of the Board in leading companies
 • For years associated with Orange Group – currently as Chairman of the Supervisory Board
 • Chairman of the Program Council of the Polish Civic Forum, member of the Board of Directors of the Atlantic Council of the United States, and member of the Board of Directors of the Bronisław Geremek Center Foundation. Vice President, Member of the Presidium of the Social Dialogue Council
 • Former President of the French Chamber of Commerce in Poland (CCIFP)

Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa ALK

Powstała w 2007 r. Do kompetencji Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Prawa należy doradzanie Rektorowi w sprawach:

 • strategii uczelni
 • dostosowywania programów nauczania do potrzeb praktyki
 • rozwoju międzynarodowych kontraktów naukowych i dydaktycznych uczelni.

Członkami Rady są przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki z Polski i z zagranicy.

1) mec. Mengü Gökçe - członek Izby Adwokackiej w Ankarze, członek Komisji Ochrony w Prokuraturze Generalnej w Ankarze, wiceprzewodniczący Komisji Solidarności Zawodowej FBE (Federation Barreaux d’Europe), członek Komisji Dostępu do Sprawiedliwości oraz Komisji Izb Wschodnich FBE;

2) prof. Javier de Cendra - dziekan Wydziału Prawa, Biznesu i Rządu, Universytet Francisco de Vitoria, prezes Szkoły Rządu i Przywództwa Izabeli Katolickiej, członek zarządu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, członek Wydziału Cyfrowej Wymiany Prawnej, dyrektor na Europę i członek zarządu Międzynarodowej Akademii Liderów Katolickich, członek zarządu Społecznej Akcji Przedsiębiorców;

3) prof. Bettina Kahil-Wolff Hummer - profesorka tytularna Uniwersytetu w Lozannie, dyrektorka Centrum Prawa Prywatnego Szkoły Prawa Uniwersytetu w Lozannie, wicedyrektorka Szkoły Prawa Uniwersytetu w Lozannie, członkini MoveS - Sieci Ekspertów Prawnych na rzecz Swobodnego Przepływu Pracowników  i Bezpieczeństwa Socjalnego UE;

4) Ketill Berg Magnusson - dyrektor regionalny HR Europy Północnej w Marel, wykładowca etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie  w Rejkiaviku;  

5) mec. Ireneusz Piecuch – Senior Partner w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA; 

6) prof. Laura W Young – profesor prawa w Soochow University, Kenneth Wang School of Law, Senior Director w Wang Family Foundation;

7) prof. Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of European Union Law and Risk Regulation, HEC Paris, Redaktor Naczelny w European Journal of Risk Regulation; 

8) prof. Joanne Scott, Dziekan Wydziału Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Członkini Brytyjskiej Akademii Nauk oraz Członkini Królewskiego Stowarzyszenia Edynburga.

Executive Education Advisory Board

Rada wspiera działania Uczelni w:

 • doskonaleniu oferty edukacyjnej
 • dostosowaniu jej do potrzeb rynku i pracodawców

Idea, która przyświeca powstaniu Rady związana jest z dynamiką rynku edukacyjnego i zawodowego, która wskazuje na potrzebę  konfrontacji  podjętych przez Uczelnię inicjatyw i programów, które realizuje z rzeczywistymi  oczekiwaniami rynku.  Rada składa się przede wszystkim z absolwentów Akademii, zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów HR w korporacjach, HR – Biznes Partnerów oraz doradców w zakresie HR kierujących działami HR w bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle, mediach i administracji publicznej.

1. Aleksandra Agatowska, Prezes PZU Życie 2. Joanna Bensz, Founder and CEO, Longevity Center 3. Małgorzata Bieniaszewska, Prezes MB Pneumatyka 4. Maksymilian Braniecki, Prezes Lidl Polska 5. Rafał Brzoska, Prezes InPost 6. Tomasz Górnicki 7. Zbigniew Jagiełło 8. Kaplan Andreas, Rektor ESCP 9. Szymon Kamiński 10. Paweł Komar,  Prezes Notus Finanse, Przewodniczący Rady Nadzorczej Vortune Equity Group 11. Jarosław Królewski, Prezes Synerise 12. Bogdan Kucharski, Prezes BP Europa Oddział w Polsce 13. Prince Michael von Lichtenstein, Founder and CEO, Longevity Center 14. Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris 15. Beata Mońka, Business Partner BPS, RASP 16. Grzegorz Należyty, Dyrektor zarządzający Siemens 17. Anna Pawlak-Kuliga, Global CFO, IKEA Retail 18. Beata Pawłowska, Prezes Oriflame Poland 19. Artur Popko, Prezes Budimex 20. Wiktor Schmidt, Prezes Netguru 21. Jarosław Sroka, Członek Zarządu Kulczyk Investments 22. Mariusz Szataniak, Prezes Wielton 23. Beata Żaczek, Członek Zarządu Grupa Pekabex

Kolegium Zarządzania

W ramach Kolegium Zarządzania oferujemy nowoczesne programy nauczania, dające możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju oraz nabycie wykształcenia i zdobycie umiejętności ułatwiających start na rynku pracy i skuteczne działanie w zmiennym otoczeniu współczesnego biznesu. Nowoczesna formuła programów, tworzonych ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych (Konsultacyjne Rady Studiów), gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy.

Główne obszary badawcze to:

 • Zarządzanie w polskich i globalnych przedsiębiorstwach
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia
 • Strategii, dobrych praktyk zarządzania, wirtualizacji i informatyzacji
 • Innowacje modeli biznesowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie różnorodnością
 • Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą
 • Zaawansowane technologie w zastosowaniu przedsiębiorstw
 • Zachowania ekonomiczne – psychologia, marketing, globalizacja
Kolegium

Nasi wykładowcy, wybitni badacze i praktycy biznesu, kładą nacisk na praktyczną aplikację dyskutowanych na zajęciach modeli i ram teoretycznych. W naszym podejściu stawiamy na uczenie przez doświadczenie, korzystając z formuły pracy zespołowej: w rozwiązywaniu studiów przypadków, na warsztatach i w trakcie symulacji biznesowych, a także w projektach realizowanych z biznesem zorientowanych na praktyczne wyzwania.

Jedną z podstawowych zasad Kolegium Zarządzania jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi, w tym wykorzystanie teorii w praktyce i zastosowanie praktyki do teorii. Badania naukowe w kolegium skoncentrowane są wokół kluczowych zagadnień rynkowych.

KOLEGIUM ZARZĄDZANIA 

 

Dziekan Kolegium Zarządzania - dr hab., prof. ALK, Mariola Ciszewska-Mlinarič

 

Prodziekan Kolegium Zarządzania – kierunek BACHELOR IN MANAGEMENT, studia I stopnia (wszystkie zakresy) - dr Krzysztof Chmielewski   

Prodziekan Kolegium Zarządzania – kierunek ZARZĄDZANIE, studia I stopnia (wszystkie zakresy) - dr Renata Dyląg  

Prodziekan Kolegium Zarządzania – kierunek ZARZĄDZANIE, studia II stopnia (wszystkie zakresy) - dr Magdalena Koczuba-Sobieraj   

Prodziekan Kolegium Zarządzania – kierunek Prawo w zarządzaniu biznesem (studia I stopnia), Prawo i zarządzanie w biznesie( II stopnia) (wszystkie zakresy) - dr Maria Tomaszewska

Prodziekan Kolegium Zarządzania – kierunek MASTER IN MANAGEMENT, studia II stopnia (wszystkie zakresy) - dr hab. Piotr Wójcik 

Kolegium Zarządzania – kierownicy studiów

Kierownik studiów udziela studentom pomocy i rady w sprawach związanych z kształtowaniem rozwoju  zawodowego i naukowego, problemami dydaktycznymi, a także opiniuje, na prośbę studenta, na wniosek Rektora lub Dziekana, indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

Kierownicy studiów współpracują z Konsultacyjnymi Radami Studiów, które pełnią funkcję doradczą, a ich członkami są przedstawiciele biznesu, proponujący i opiniujący, w porozumieniu z Dziekanem i Kierownikami studiów treści kształcenia, które są cenione i pożądane na rynku pracy.

Studia I stopnia w języku polskim: Zarządzanie

Studia I stopnia w języku angielskim: Bachelor in Management

Studia I stopnia w języku polskim: Prawo w zarządzaniu biznesem

· Studia prawno-biznesowe na administracji - dr Maria Tomaszewska

Studia II stopnia w języku polskim: Zarządzanie

Studia II stopnia w języku angielskim: Master in Management

Studia II stopnia w języku polskim: Prawo i zarządzanie w biznesie

Kolegium Finansów i Ekonomii

W ramach Kolegium Finansów i Ekonomii oferujemy nowoczesne programy nauczania w języku polskim i angielskim. Na naszą ofertę składają się programy na poziomie licencjackim i magisterskim z obszaru finansów, ekonomii i analizy dużych zbiorów danych. Studenci mają także możliwość uzyskania podwójnego dyplomu, tj. spędzając semestr lub rok na naszej uczelni partnerskiej kończy się studia z dyplomem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jednej z czołowych uczelni światowych, z którymi współpracujemy.

Główne obszary badawcze to:

 • System finansowy w gospodarce rynkowej
 • Rynki finansowe: instytucje, regulacje, instrumenty
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Mikroekonomia, w tym przede wszystkim teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Makroekonomia
 • Polityka gospodarcza i finanse publiczne
 • Ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia
 • Globalizacja jako proces ekonomiczny, społeczny i polityczny
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej
acca, acca podyplomowe, studia acca warszawa

Ważnym elementem studiów w Kolegium Finansów i Ekonomii jest nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Studiując Finanse lub Ekonomię na ALK korzystamy z nowoczesnych metod dydaktycznych - jako jedyni w Polsce dysponujemy Laboratorium Bloomberga z pełnym dostępem do danych rynkowych. Naszymi wykładowcami są osoby mające bogate doświadczenie zawodowe w biznesie i instytucjach publicznych. Współpraca z instytucjami branżowymi i partnerami biznesowymi umożliwia uzyskiwanie wartościowych certyfikatów potwierdzających uzyskane umiejętności oraz odbywanie staży i praktyk w ciekawych środowiskach.

Podstawową zasadą Kolegium Finansów i Ekonomii jest oparcie dydaktyki o badania naukowe, dzięki którym nasze programy studiów nawiązują do aktualnej wiedzy ekonomicznej.

KOLEGIUM FINANSÓW I EKONOMII:

Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii - prof. ALK dr hab., Jacek Tomkiewicz

Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii – kierunek EKONOMIA - doc. dr Sławomir Wymysłowski

Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii – kierunki FINANCIAL MANAGEMENT oraz MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING - dr Błażej Podgórski

Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii – kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - doc. dr Sławomir Wymysłowski

Kierownicy studiów:

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM:

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Kolegium Prawa

Kolegium Prawa ALK prowadzi kompleksową działalność dydaktyczno-naukową w zakresie nauk prawnych. Aktualnie w ramach Kolegium Prawa funkcjonuje 5 katedr, 3 zakłady oraz 2 centra badawcze, tj.:

 • Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
 • Katedra Prawa Karnego
 • Katedra Prawa Cywilnego
 • Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
 • Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego
 • Zakład Prawa Konstytucyjnego
 • Zakład Prawa Pracy
 • Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK
 • Centrum Badań nad VAT-em
kolegium_prawa

Pracownicy oraz współpracownicy tychże jednostek to zarówno teoretycy jak i przedstawiciele rożnych zawodów prawniczych. Dzięki temu sposóbrealizacji procesu kształcenia uwzględnia zarówno konieczność przekazania niezbędnej i aktualnej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk prawnych, jak również kształcenie umiejętności i kompetencji do stosowania tej wiedzy w praktyce. Studenci poza uczestnictwem w tradycyjnych formach kształcenia zdobywają również swoje pierwsze doświadczenia zawodowe poprzez udział w działalności Studenckiej Poradni Prawnej czy też odbywając przewidziane w programie studiów praktyki zawodowe. 

Szczegółowe programy studiów na kierunku prawo dostępne są tutaj.

Kolegium Prawa ALK to również miejsce ożywionej aktywności naukowej, w którym co roku odbywa się szereg konferencji, seminariów oraz spotkań naukowych dot. bieżących problemów prawnych w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. W poprzednim roku akademickim Kolegium Prawa było organizatorem bądź współorganizatorem wydarzeń dot. m.in.

 • Głównych kierunków reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej
 • Legislacji podatkowej
 • Roli niezależnych sądów i niezawisłych sędziów w społeczeństwie
 • Ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy
 • Ochrony środowiska w systemie prawa Unii Europejskiej

W ramach Kolegium Prawa ALK działa również aktywna społeczność studencka tworząca sieć kół naukowych zajmujących się problematyką prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej, czy też prawa medycznego.

KOLEGIUM PRAWA:

Dziekan Kolegium Prawa - prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Prodziekan Kolegium Prawa - dr Rafał Pasternak

Prodziekan Kolegium Prawa - dr Arleta Nerka