Misja i wartości ALK

Misja i wartości ALK

Misja

Wykorzystując zmysł przedsiębiorczości i doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej i etycznego przywództwa, pomagamy naszym interesariuszom sprostać współczesnym wyzwaniom.

Wizja

Akademia Leona Koźmińskiego – światowej klasy uczelnia biznesowa szerokiego profilu położona w sercu Europy.

alk

Nasze wartości

Oferujemy studentom w pełni pluralistyczne środowisko pobierania nauki, oparte na uniwersalnych wartościach świata Zachodu i wypracowanej przez tysiąc lat tradycji europejskiego uniwersytetu otwartego. 

Krytycznym wyznacznikiem kształtowania programów nauczania jest nieustannie aktualizowana wiedza, oparta na wiarygodnych źródłach naukowych i jej praktyczne zastosowanie. 

Do procesów dydaktycznych, programów kształcenia, a także do zarządzania uczelnią wdrażamy najnowsze technologie cyfrowe, sztuczną inteligencję i Big Data, przestrzegając zasady, że technologia ma służyć ludziom, poprawiać ich efektywność i jakość życia, a nie odbierać im osobowość i zniewalać.

Respektujemy zasadę oddzielania prywatnych opinii wykładowców, pracowników i studentów od wartości, którymi kieruje się uczelnia. Publiczne wypowiedzi osób afiliowanych przy Akademii Leona Koźmińskiego są wyrazem ich własnych przekonań, a nie opinii całego środowiska, które ze swej natury jest zróżnicowane, demokratyczne i nawykłe do otwartych i nieskrępowanych debat, będących istotą i racją bytu uniwersytetów i szkół wyższych.

Jesteśmy uczelnią międzynarodową i jesteśmy dumni z tego, że możemy łączyć ludzi o różnych poglądach politycznych, reprezentantów różnych szkół, wyznań, narodowości i dawać wszystkim tym osobom platformę do kulturalnej wymiany opinii w ramach formalnych projektów badawczych, wykładów i seminariów.

Dbamy o dobre, twórcze relacje z biznesem i najbliższym otoczeniem uczelni, otwierając przestrzeń do współpracy badawczej, wymiany idei, inkubacji innowacji społecznych i ekonomicznych, do udziału studentów w stażach i praktykach, tworzenia oryginalnych studiów przypadku. Włączamy się w projekty, których celem jest postęp ekonomiczny, pozytywna zmiana społeczna, wdrażanie zaawansowanych technologii, audyt środowiskowy.

Uczymy, że celem działalności biznesowej jest wypracowanie zysku, a twarde wskaźniki ekonomiczne są podstawowymi miernikami sukcesu rynkowego. Zwracamy też uwagę na etyczną i estetyczną stronę aktywności gospodarczej. Wrażliwość na piękno i na sztukę oraz troska o słabszych uczą kreatywności i zachęcają do nieustannej pracy nad sobą, byśmy byli skutecznymi menedżerami i lepszymi ludźmi.   Kształtujemy społeczność Akademii Leona Koźmińskiego w duchu etycznych standardów i celów zrównoważonego rozwoju. Przyświeca nam troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, komfort emocjonalny ludzi, prawa człowieka i o zachowanie zasobów naturalnych planety. Nawet najmniejsze podejrzenia dotyczące łamania prawa, ksenofobii, dyskryminacji, mowy nienawiści w naszym środowisku są przedmiotem badania rzeczników dyscyplinarnych, którzy mogą zastosować wobec takich osób kary regulaminowe (włącznie z wykluczeniem ze społeczności akademickiej).  

Utożsamiamy się z ideami Unii Europejskiej jako wielkiego projektu rozwojowego. Na co dzień angażujemy się w jego tworzenie i rozwój przez udział w badaniach prawa Unii Europejskiej, krytyczną analizę instytucji UE, akceptację dla celów zrównoważonego rozwoju i aktywny udział w debacie na temat przyszłości ekonomicznej UE i świata.

Czerpiemy z bogatej tradycji i historii Polski, z odwagi i niezłomności naszych przodków w walce o niepodległość Ojczyzny, z ich ducha przedsiębiorczości, dzięki czemu potrafili przetrwać liczne wojny i zabory, okupację niemiecką i sowiecką dominację. Od 1989 roku Polska cieszy się pełną demokracją i niepodległością, a także jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Jest europejskim liderem wzrostu gospodarczego. To nasi absolwenci pracują na ten wynik, prowadząc przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzając dużymi korporacjami, wykonując specjalistyczne prace we wszystkich sektorach gospodarki, pracując dla administracji rządowej i samorządowej.

Etykieta, tradycje i zwyczaje akademickie, szacunek dla twórców uczelni, władz akademickich i dla wybitnych osiągnięć naszych koleżanek i kolegów służą budowaniu naszej reputacji i umacnianiu więzi łączących absolwentów, studentów, pracowników, gości i interesariuszy uczelni, dlatego wszyscy jesteśmy zobowiązani do ich podtrzymywania i respektowania.