dr hab. Grażyna Wąsowicz

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Profesor ALK

Prof. ALK dr hab. Grażyna Wąsowicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii (Wydział Psychologii UW). Stypendystka TEMPUS oraz Fundacji Ginsbergów przy Wydziale Psychologii UW (Uniwersytet w Tilburgu, Holandia). Laureatka czterech nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i trzech nagród Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Komitetu naukowego The International Panel for Behavior Change Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami dydaktycznymi (specjalizacja, studia podyplomowe i szkolenia) oraz naukowymi, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (7 Program Ramowy, Horyzont 2020) i polskich (Ministerstwo Zdrowia). Autorka koncepcji krzyżowej elastyczności zasobów finansowych i behawioralnych oraz psychologicznego modelu kompetencji finansowych. Opublikowała książki poświęcone opisowi postaw wobec pieniędzy i psychologicznego znaczenia pieniędzy w życiu ludzi (“Psychologia finansowa” oraz „Postawy wobec pieniędzy” – wydawnictwo Difin) oraz artykuły dotyczące m in. zachowań konsumenckich w zakresie zdrowia (w wysokopunktowanych pismach z listy JCR). Obecnie w szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej prowadzi badania nad zrównoważoną konsumpcją oraz nad związkami emocji z percepcją kolorów i ich znaczeniem w komunikacji marketingowej. W swojej pracy naukowej preferuje podejście interdyscyplinarne, współpracując z ekonomistami, badaczami zachowań konsumenckich (w tym prozdrowotnych), przedstawicielami nauk o żywieniu i świata biznesu, w Polsce i za granicą. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metodologii nauk społecznych oraz negocjacji, przedmiotów realizowanych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Eisenbeck N., Carreno D., Wong P., Hicks J., García María R., WĄSOWICZ G., autorzy i. (2021), "An international study on psychological coping during COVID-19: Towards a meaning-centered coping style", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY, Volume 22, Issue 1, s. online, afiliacja: ALK.

WĄSOWICZ G., Poleszczuk J. (2021), "Sociological and psychological view on selected determinants of behaviour change and non-change in Covid Times", International Panel on Behavior Change, online, s. 53-63, afiliacja: ALK.

WĄSOWICZ G., Mizak S., Krawiec J., Białaszek W. (2021), "Mental Health, Well-Being, and Psychological Flexibility in the Stressful Times of the COVID-19 Pandemic", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, online, s. online, afiliacja: ALK.

Jonauskaite D., Mohr C., WĄSOWICZ G., Bogushevskaya V., Chkonia E., Corona V., Dael N., Fonseca-Pedrero E., Griber Y., Grimshaw G., Aya A., Havelka J., Hirnstein M., Karlsson B., Laurent E., Lindeman  (2020), "Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity", PSYCHOLOGICAL SCIENCE, online, s. online, afiliacja: ALK.

Jonauskaite D., Mohr C., Abdel-Khalekb A., WĄSOWICZ G., Abu-Akel A., Al-Rasheed A., Antonietti J., Ásgeirsson Á., Atitsogbe K., Barma M., Barratt D., Bogushevskaya V., Bouayed Meziane M., Chamseddine  (2019), "The sun is no fun without rain: Physical environments affect how we feel about yellow across 55 countries", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 66, s. online, afiliacja: ALK.  

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1988 do 2019 roku, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Teorii Decyzji oraz kierownika specjalizacji Psychologia Ekonomiczna.

Od roku 2019 profesor Akademii Leona Koźmińskiego, zatrudniona w Katedrze Psychologii Ekonomicznej. Członek wielu organizacji w różnych okresach aktywności naukowej, w tym: Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, European Marketing Academy, Association for Consumer Research i International Association for Research in Economic Psychology.

Członek Komitetu Naukowego The International Panel on Behavior Change.

Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego.