Polityka prywatności Akademii Leona Koźmińskiego

ZAKRES ORAZ CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Akademia Leona Koźmińskiego jest administratorem danych. Poniżej znajdzie Pani/Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Akademię Leona Koźmińskiego danych osobowych. Tym samym spełniany zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Informacje tutaj zawarte pozwolą Pani/Panu lepiej pełnić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Polityka Prywatności dostarczy Pani/Panu informacji o celach przetwarzania danych, o czasie ich przechowywania. Pozna Pani/Pan kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Pani/ Pana danych osobowych, a także dowiesz się jakie prawa Pani/Panu przysługują oraz jak z nich może Pani/Pan skorzystać. Tutaj znajdzie Pani/Pan również informacje o wyznaczonym przez Akademię Leona Koźmińskiego Inspektorze Ochrony Danych. Ponadto w części zatytułowanej „Technologia Cookies” uzyska Pani/Pan wiedzę na temat zapisywanych na Pani/Pana urządzeniu, w trakcie korzystania z serwisów w domenie *kozminski.edu.pl, zwanych dalej Serwisami.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i operatorem Serwisów jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, CZAS PRZECHOWYWANIA, INFORMACJE O PRAWACH

Art. 6 przepisów RODO określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Dla zachowania przejrzystości poniższej Polityki, w miejscach, gdzie wskazano przesłanki uprawniające Administratora do przetwarzania danych osobowych zastosowano następujące określenia podstaw prawnych:

 

 1. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
 2. umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
 3. obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
 4. uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

 

W odniesieniu do osób wyrażających zgodę na marketing:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania zaproszeń, powiadomień i informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Akademii Leona Koźmińskiego, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Akademii Leona Koźmińskiego oraz partnerów Akademii, wysyłanych przez Akademię Leona Koźmińskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody.

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail marketingu.

3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. W przypadku wyrażenia zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego będą zebrane.

9. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony powyżej.

 

W odniesieniu do osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji wydarzenia (np. konferencji, warsztatu lub webinaru), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody.

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. operatorzy systemów informatycznych.

3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych. 

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. 

9. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

10. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony powyżej.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator, mając na uwadze Pani/Pana prywatność, traktuje kwestie bezpieczeństwa danych osobowych z najwyższą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Projektując wdrażanie nowej technologii uwzględniamy ochronę danych osobowych jeszcze na etapie projektowania nowych procesów, od samego początku ich istnienia ochrona danych stanowi ich część składową.

Wiemy jak istotną rolę odgrywa człowiek w prawidłowym funkcjonowaniu systemu ochrony danych, dlatego każda osoba zanim zostanie upoważniona do przetwarzania danych zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz do przestrzegania obowiązków i zasad funkcjonujących w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego.

PLIKI COOKIE

Akademia Leona Koźmińskiego stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (z późn. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".

Czym są pliki cookies?

Podczas korzystania z Serwisów na Pani/Pana urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu tzw. pliki cookie. Dzięki ich zapisywaniu możliwe jest np. zapewnianie stabilności oraz bezpieczeństwa Serwisów. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych, celem dopasowania Serwisu do Pani/Pan preferencji.

Czy pliki cookies są bezpieczne?

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Pani/Pana urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Zgoda na działanie technologii cookies

Warunkiem działania "cookies" zawsze jest ich akceptacja przez Pani/Pana przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki urządzenia, która jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, może Pani/Pan wykasować lub zablokować pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

Rodzaje wykorzystywanych plików

Akademia Leona Koźmińskiego wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 

 1. Cookies sesyjne - pliki które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
 2. Cookies trwałe – pliki, które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pani/Pana urządzenia;
 3. Cookies zewnętrzne – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie, współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.

 

Cele zbierania plików cookies

W przypadku korzystania z Serwisów z ustawieniami umożliwiającymi na wykorzystywanie technologii plików cookies oraz w przypadku, gdy dostarczy nam Pani/Pan swoje dane osobowe np. za pomocą formularza elektronicznego, pliki cookies staną się możliwe do powiązania ich z Pani/Pana osobą i mogą być przetwarzane:

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora:

 • W celach marketingowych Wykorzystywanie historii zachowań użytkowników oraz danych osobowych dostarczonych za pośrednictwem elektronicznych formularzy do segmentacji osób, których dane dotyczą według kryteriów takich jak: preferencje, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, zainteresowania i inne. Celem powyższego działania jest wysyłanie użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywania informacji handlowych - tylko tych informacji, którymi może być potencjalnie zainteresowany.
 • Dla celów statystycznych np. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W celach istotnych dla funkcjonowania strony niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności, funkcjonalności strony

Warto wiedzieć, że informacje zapisywane w plikach cookie na urządzeniach ułatwiają korzystanie z Serwisów. Oprócz własnych plików cookies w naszych serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbierania danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
 • wyświetlania reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 • tworzenia profili behawioralnych użytkowników, w szczególności po to, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 • obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

Do jednolitej reprezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszych Serwisów, Pani/Pana przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez nas rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie, aby to uczynić, używana przez Panią/Pana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że na Pani/Pana urządzeniu o unikalnym identyfikatorze wywołany został jeden z adresów naszych serwisów. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie unikalnego identyfikatora przeglądarki lub urządzenia jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na utrzymywaniu spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts.

Dysponuje Pani/Pan możliwością skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli Pani/Pana przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub zablokowany będzie dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Należy pamiętać, że wówczas nasza strona internetowa nie będzie już zgodna z naszym projektem ekranu.WYŁĄCZANIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Więcej informacji o usługach Google znajdzie Pani/Pan w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/

WYŁĄCZANIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

To od Pani/Pana decyzji zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na Pani/Pana urządzeniu. Może Pani/Pan samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Pani/Pan przeglądarki internetowej. Proszę pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszych Serwisów.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) odwiedzasz nasze Serwisy.

Akademia Leona Koźmińskiego korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów. Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookie, dotyczy korzystania przez użytkowników z naszych Serwisów (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w Internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez użytkowników z naszych Serwisów, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisach oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z Internetu.

Nasze Serwisy wykorzystują również narzędzie Google Tag Manager służące do zarządzania kodami analitycznymi umieszczonymi na stronie. Są one wykorzystywane do analityki ruchu użytkowników na stronie w celu jej optymalizacji. Hotjar służy analizie zanonimizowanych zachowań użytkowników na stronie. Pozwala on na optymalizację użyteczności strony. Facebook Pixel służący do mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w Serwisie.

Nazwa pliku cookie: __utma Wygasa po (okres ważności): 730 dni Opis pliku cookies: Identyfikator użytkownika - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www ;"trwałe" cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.

Nazwa pliku cookie: __utmb Wygasa po (okres ważności): Wygasa po 30 minutach braku aktywności Opis pliku cookies: Identyfikator sesji - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. Plik cookies współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.

Nazwa pliku cookie: __utmc Wygasa po (okres ważności): Pod koniec sesji

Nazwa pliku cookie: __utmz Wygasa po (okres ważności): 182 dni Opis pliku cookies: Identyfikator kampanii - usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.