Umiędzynarodowienie

studenci na kampusie alk

Umiędzynarodowienie

Skutecznie przyciągamy studentów i studentki z zagranicy. Środowisko, w którym studiują, tworzy w pełni tolerancyjna, otwarta, multikulturowa społeczność. ALK oferuje liczne studia prowadzone w języku angielskim – na wszystkich poziomach nauczania. Wykładowcami na tych programach są m.in. dydaktycy i naukowcy na stałe współpracujący z tak prestiżowymi uczelniami zagranicznymi jak MIT, Harvard University czy ESCP Business School. W ramach wykładów gościnnych oraz fellowships Akademia zaprasza również wybitnych naukowców biznesu, m.in z MIT oraz Northeastern University. Wśród osób prowadzących zajęcia nie brak przedstawicieli międzynarodowych firm i banków, jak np. Citi, Oracle, Goldman Sachs.  Nasi studenci mogą korzystać z programu wymiany zagranicznej, wyjeżdżając na pół lub cały rok do jednej z naszych partnerskich uczelni, m.in. w Japonii, Francji, Islandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Wielkiej Brytanii i innych. Studenci i absolwenci mają też możliwość odbycia praktyk i stażu w międzynarodowych firmach, takich jak Google, Hilti czy Nike. 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Przyjazdy w ramach programu Erasmus+

Uczelnie partnerskie

Umiędzynarodowienie – co nas wyróżnia

WIĘCEJ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH WYJAZDOWYCH I BIEŻĄCYCH PROJEKTACH ZNAJDZIESZ PONIŻEJ

Międzynarodowa wymiana studentów

Studenci i studentki Akademii Leona Koźmińskiego mają do wyboru 221 uczelni partnerskich na 6 kontynentach, gdzie mogą studiować przez semestr lub dwa w ramach wymiany międzynarodowej. Wiele osób wybiera odległe kierunki edukacji, takie jak Singapur, Meksyk, USA czy Australia. Każdy student biorący udział w programie wymiany międzynarodowej do państwa Unii Europejskiej ma możliwość zaaplikowania o dofinansowanie w postaci stypendium Erasmus+.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą wyjazdów – tutaj

wymiana

Praktyki i staże w Europie

Każdy student lub absolwent Akademii Leona Koźmińskiego udający się na praktykę zawodową otrzymuje stypendium programu Erasmus+. Jest to niezwykła szansa na kilkumiesięczny zagraniczny wyjazd do firm bądź instytucji celem zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Naszymi partnerami są m.in.: Nintendo, Lenovo, DHL, Procter&Gamble. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, prowadzenia programu i ofertą praktyk – tutaj

praktyki i staze

Krótkie kursy dla studentów

Poza wyjazdami w ramach wymiany studentki i studenci ALK mogą uczestniczyć w dodatkowych, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Zachęcamy studentów do takiej aktywności, ponieważ jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych punktów ECTS oraz jednoczesnego poszerzenia horyzontów i nawiązania kontaktów.

Aktualna oferta krótkich programów, kursów oraz szkół międzynarodowych organizowanych przez partnerów ALK znajduje się na profilu Facebook BWZ oraz w folderze online.

kursy

Wyjazdy kadry do uczelni partnerskich

Każdemu pracownikowi uczelni oferujemy możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych: wykładowcom i wykładowczyniom – w ramach prowadzenia zajęć, a kadrze administracyjnej – w ramach szkolenia kompetencji.

Szczegóły dotyczące programu oraz aplikowania znajdują się – tutaj

Staff week 3

Erasmus+ Akcja 2 – projekty partnerskie

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) wraz z Biurem Projektów bierze udział w projektach Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, wzmocnienia jej potencjału, a także budowania pozycji na rynku międzynarodowym.

Akademia realizuje projekty Erasmus+ Akcja 2 w formie partnerstw, zrzeszających instytucje z Unii Europejskiej oraz instytucje spoza Unii. Akademia realizuje też program mobilności kadry akademickiej i administracyjnej oraz studentów z wieloma partnerami z całego świata – Akcja 1.  Podstawą tych działań jest wsparcie finansowe w ramach Programu Erasmus+, sektora Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

Badanie pilotażowe
fb
IRO Kozminski
ig
erasmus_kozminski
prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Valentyna Gumińska

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą

Odpowiada za działania BWZ, za inicjowanie i współpracę z instytucjami międzynarodowymi, projekty międzynarodowe realizowane w BWZ (Szkoły Międzynarodowe, International Staff Week, akcje w ramach programu Erasmus+). Jest pierwszym kontaktem dla wykładowców przyjeżdżających w ramach programu Visiting Professor.

Ewa Buczyńska

Instytucjonalny koordynator Programu Erasmus+

Odpowiada za pozyskiwanie i rozliczenia funduszy unijnych na realizację mobilności studentów w ramach programów Erasmus+ oraz PO WER. Przygotowuje i rozlicza umowy stypendialne studentów. Przyznaje i monitoruje wykonanie obowiązkowych dla studentów wyjeżdżających licencji językowych (OLS) Linguistic Support, w unijnej Platformie Online. Jest także odpowiedzialna za konwersję ocen studentów uzyskanych w uczelniach zagranicznych na system polski na podstawie dokumentacji przysłanej z europejskich uczelni partnerskich.

Paulina Ufa

Koordynator wymiany studentów wyjeżdżających

Współpracuje z koordynatorem instytucjonalnym Programu Erasmus+. Wspomaga proces aplikowania na wymianę studencką, zapewnia wsparcie podczas składania wniosków. Przesyła nominacje do uczelni partnerskich, przygotowuje dokumenty niezbędne do otrzymania wizy i ubezpieczenia.

Michał Godlewski

Koordynator wymiany studentów wyjeżdzających non-EU

Coach, trener, magister psychologii

W BWZ odpowiada za administrację procesu wyjazdów studentów ALK na wymianę międzynarodową do destynacji pozaeuropejskich, współpracę z koordynatorami z partnerskich uczelni i organizację programu szkoły międzynarodowej.

Zajmuje się przygotowaniem studentów ALK do wyjazdu na studia w krajach non-EU, bezpośrednim kontaktem ze studentami i współpracą z uczelniami – odpowiada za proces formalności od rekrutacji do rozliczenia wymiany.

Razem z Marzeną Indrą jest ekspertem ds. wsparcia psychologicznego studentów ALK i oferuje swoją pomoc społeczności ALK w bieżących trudnościach, potrzebach i rozwoju.

Marzena Indra

Koordynator praktyk zagranicznych

Na co dzień odpowiada za organizację procesu praktyk zagranicznych realizowanych w krajach UE przez studentów i absolwentów uczelni w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo prowadzi procesy coachingowe, w ramach tzw. life coaching. Wspiera studentów i absolwentów uczelni w obszarze rozwoju osobistego, a także oferuje pomoc w funkcjonowaniu psychologicznym dla osób potrzebujących wsparcia.

Aleksandra Ryniewicz

Menedżer ds. digitalizacji mobilności 

Wspiera studentów w sprawach akademickich i formalnych związanych z wymianą, włącznie z wyborem przedmiotów, koordynuje proces rejestracji na zajęcia, weryfikuje i podpisuje LA. 

Odpowiada za implementację nowych systemów i platform związanych z digitalizacją mobilności, podążając za KE i ruchem Erasmus Without Paper.

Koordynator International Summer School

Przygotowuje ofertę kursów oraz plany zajęć, koordynuje cały program, a także odpowiada za proces rekrutacji studentów, wszystkie aspekty akademickie i formalne, rejestruje studentów na kursy, rozlicza program, przygotowuje dokumenty końcowe. Odpowiada za promocję programu.

Sylwia Kuszmierek

Koordynator ds. studentów przyjeżdżających

Odpowiedzialna za proces aplikacyjny studentów przyjeżdżających na wymianę – odbieranie nominacji od uczelni partnerskich, pierwszy kontakt ze studentami. Zajmuje się dokumentacją studentów i formalnościami związanymi z programem wymiany przed ich przyjazdem.

Koordynator programu Warsaw Summer School for Pupils

Wspiera uczniów aplikujących do programu. Przyjmuje i weryfikuje aplikacje. Koordynuje program i proces rekrutacji oraz odpowiada za kontakt między uczelnią a kandydatami.

Kalina Błaszkiewicz

Koordynator ds. mobilności pracowników 

W BWZ zajmuje się kompleksowym wsparciem i organizacją procesu międzynarodowej mobilności pracowników. Wspomaga organizację przyjazdów gości ALK. Przygotowuje dokumentację i koordynuje wyjazdy oraz przyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej w ramach programu Erasmus+ KA 103 i KA 107. Organizuje i koordynuje International Staff Week. Administruje stroną internetową BWZ.

Lucjan Chilmon

Project Manager

Zajmuje się kompleksową koordynacją projektów partnerskich, realizowanych w ramach programu Erasmus+, Akcji 2, oraz zarządzaniem nimi od strony finansowej i administracyjnej. Wspiera uczestników projektów, dokonuje uzgodnień z bieżącymi i potencjalnymi partnerami zagranicznymi, którzy chcą wdrażać innowacyjne praktyki, realizować wspólne inicjatywy promujące współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń. Podpowiada i doradza w kwestiach formalnych przy tworzeniu nowych multilateralnych projektów. Pomaga w inicjacji przedsięwzięć i nawiązywaniu kontaktów z międzynarodowymi instytucjami, działającymi się w obszarze szkolnictwa wyższego.

Mykola Voronin

Koordynator ds. mobilności studentów 

W BWZ odpowiada za administrację procesu wymian krótkoterminowych – Short Term Mobilities, Blended Intensive Programs. 

Zajmuje się przygotowaniem studentów ALK do wyjazdów krótkoterminowych, bezpośrednim kontaktem ze studentami przyjeżdżającymi na wymiany krótkoterminowe oraz współpracą z uczelniami partnerskimi.