Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
prawo

Zarządzanie i psychologia biznesu

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O KIERUNKU

CEL STUDIÓW

Celem studiów zarzadzanie i psychologia biznesu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach, zarządzania nimi oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku, a także projektowania oddziaływań w tych zakresach.

Absolwenci kierunku uzyskają kompetencje w zakresie metod i technik przeprowadzania diagnoz organizacji oraz badań rynku i opinii społecznej. Będą także potrafili łączyć wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, metodologii badań i innych dyscyplin w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzenia podstawowych badań psychologicznych dotyczących zasobów ludzkich w kontekście ich uczestnictwa w organizacji oraz konsumentów jako uczestników zmieniającego się rynku.

Jako absolwent lub absolwentka zarządzania i psychologii biznesu będziesz posiadać gruntowne przygotowanie do:

 • pełnienia różnorodnych ról zawodowych wymagających posługiwania się wiedzą psychologiczną i kompetencjami miękkimi: w mediach i reklamie, badaniach rynku i opinii, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w instytucjach finansowych.
 • pełnienia roli nowoczesnego specjalisty/specjalistki oraz kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla, która znajdzie swoje miejsce na nowoczesnym i zmiennym rynku pracy dzięki posiadaniu szczególnie pożądanych w szybko zmieniającym się świecie biznesu kompetencji społecznych, takich jak: umiejętność pracy w zespole, efektywnej i poprawnej komunikacji (także w środowisku międzynarodowym), wrażliwość na kwestie psychologiczne, społeczne, etyczne i środowiskowe.
 • ustawicznego rozwijania swoich kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych i miękkich kompetencji menedżerskich i sprawnego działania w złożonym i szybko zmieniającym się świecie dzięki głębokiemu rozumieniu złożoności psychologicznych procesów zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu.
 • do pełnienia ról związanych z uczestnictwem w zespołach i kierowaniem zespołami w nowych przedsięwzięciach biznesowych, firmach rodzinnych i korporacjach poprzez ciągłe rozwijania umiejętności interpersonalnych i menedżerskich.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania i psychologii biznesu.

ATUTY KIERUNKU

1
Połączenie wiedzy z psychologii i zarządzania

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest unikalne połączenie solidnej wiedzy o zarządzaniu z pogłębioną wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka i pakietem niezwykle ważnych, praktycznych umiejętności miękkich. Dzięki temu nasi absolwenci są elastyczni na rynku pracy i kreatywni w rozwiązywaniu konkretnych case’ów biznesowych. 

2
Duża liczba zajęć warsztatowych

Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu. 

3
Znakomita kadra

Wykładowcami zarządzania i psychologii biznesu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Więcej informacji

4
Rozwój poprzez badania i koła naukowe

Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych jak Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.

5
Wydarzenia branżowe

Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami, światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych. 

6
Profesjonalne Sale komputerowe przystosowane do prowadzenia badań

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne sale komputerowe z najnowszym oprogramowaniem (Inquisit, PsychoPy, LimeSurvey). Mogą z nich korzystać do prowadzenia badań w ramach kół zainteresowań (Psychonomia) i własnych prac dyplomowych. Pracownia wyposażona jest także w psychogalwanometr oraz system BIOPAC, umożliwiające pomiar reakcji fizjologicznych.

7
Testy i badania psychologiczne

W ramach zajęć lub działalności w kole naukowym studenci mają możliwość korzystania z testów diagnostycznych online na platformie e-PSILON – rozwiązania Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także dostęp do laboratorium wyposażonego w oprogramowanie do projektowania i prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej. Więcej informacji

8
Gry interaktywne Moblab

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

Z inicjatywy naszych wykładowców (prof. Tadeusza Tyszki) powstało Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), organizacja naukowa gromadząca badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami kierunku zarządzanie i psychologia biznesu są maturzyści zainteresowani psychologią i planujący karierę biznesową w tej branży. Coś dla siebie znajdą także osoby zainteresowane marketingiem – otrzymają bowiem solidną dawkę praktycznej wiedzy o zachowaniach konsumenckich i perswazji.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD KIEROWNIKA STUDIÓW

dr Krzysztof Przybyszewski
dr Krzysztof Przybyszewski

Koncepcja kształcenia na kierunku interdycyplinarnym Zarządzanie i psychologia biznesu zakłada oparcie programu na pięciu głównych założeniach: zakorzenieniu procesu kształcenia w badaniach naukowych, połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznym jej zastosowaniem, interdyscyplinarnym podejściu do procesu dydaktycznego, wysokim poziomie umiędzynarodowienia we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni oraz otwartości na zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Naturalną konsekwencją tego podejścia jest ciągły rozwój programów odpowiadający na sygnały z otoczenia społeczno-gospodarczego i rozwój wiedzy naukowej. Następnym krokiem w rozwoju nauczania psychologii w ALK stało się powołanie samodzielnego interdyscyplinarnego kierunku studiów Zarzadzanie i psychologia biznesu, który zastąpił realizowany w latach poprzednich program Psychologia w zarzadzaniu.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów zarządzanie i psychologia biznesu uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji
 • zachowań konsumenckich
 • prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych)
 • zarządzania personelem: diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów zarządzanie i psychologia biznesu możesz podjąć pracę jako specjalista lub menedżer w: 

 • wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach head-huntingowych
 • agencjach reklamowych
 • agencjach badawczych
 • firmach public relations
 • działach marketingu każdego podmiotu gospodarczego, domach mediowych oraz agencjach reklamowych
 • firmach consultingowych zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na nie poprzez działania marketingowe
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

PROGRAM

Wybrane przedmioty

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy finansów
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Wstęp do socjologii lub Socjologia ekonomiczna
 • Metody ilościowe  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU

 • Podstawy marketingu
 • Mikroekonomia
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia społeczna
 • Makroekonomia
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Rachunkowość lub Rachunkowość zarządcza
 • Podstawy przedsiębiorczości i biznesplan 
 • Psychologia emocji i motywacji (W
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim lub Dobrostan w organizacji
 • Finanse menadżerskie 
 • Badania marketingowe 
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
 • Warsztat budowania relacji w zespole
 • Psychologia interwencji behawioralnych
 • Diagnoza kompetencji menedżerskich 
 • Psychologia poznawcza
 • Prawo gospodarcze 
 • Strategie organizacji 
 • Psychologia negocjacji
 • Komputerowa analiza danych 
 • Psychologia pracy 
 • Psychologia organizacji 
 • Klasyczne teksty w psychologii: od teorii do praktyki 
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia finansowa
 • Psychologia rynków finansowych i inwestora
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Konwersatoria w języku angielskim
 • Przedmioty do wyboru
 • Warsztat dyplomowy
 • Praktyka zawodowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00).

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

prof. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology.

Wizytówka Google Scholar ORCID

dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar ORCID

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich.

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar ORCID

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław.

Wizytówka LinkedIn Research Gate ORCID Google Scholar

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Filip Grudzewski, absolwent psychologii w zarządzaniu
Filip Grudzewski

Psychologia w zarządzaniu to szalenie interesujący zakres studiów dla wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii czy zarządzania, ale także umieć rozpoznać i wpływać na procesy, które wynikają już z samej psychologii biznesu. Studiując na tym kierunku, mamy okazję dowiedzieć się, co oprócz wiedzy teoretycznej może pomóc nam w osiąganiu sukcesu oraz jak wpływać i neutralizować niekorzystne dla nas czynniki.  Studiowanie w Akademii Leona Koźmińskiego polecam ambitnym ludziom, chcącym zdobyć ogrom wiedzy przekazywany przez świetnie dobraną kadrę naukową. Ukończenie tych studiów w bardzo dużym stopniu pomaga później poruszać się po rynku pracy. 

Michał Niewodzki, student psychologii w zarządzaniu
Michał Niewodzki

W czasie moich studiów w ALK wziąłem udział w turnieju KBC Securities Stock Market Challenge 2012. Dzięki moim wykładowcom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, by jak najlepiej przygotować mnie do konkursu, zdobyłem tytuł najlepszego studenta-inwestora. Naszym zadaniem było jak najkorzystniejsze zainwestowanie wirtualnego miliona złotych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom, która odbywała się w budynku Giełdy Warszawskiej, jednym z przywilejów zwycięzcy była możliwość zakończenia sesji poprzez uderzenie w dzwon o godz. 17:30. 

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

  Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
  Piotr Świderski

  Opłaty

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł 12 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł 5 x 2 520 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł 11 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł 5 x 2 320 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

  Zarządzanie i psychologia biznesu – studia I stopnia (studia licencjackie)

   

  Zarządzanie i psychologia biznesu to kierunek interdyscyplinarny, którego absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Studia trwają 3 lata – w tym czasie studenci uzyskują kompetencje z zakresu psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz podmiotów na rynku. W Akademii Leona Koźmińskiego współpracujemy z pracodawcami oraz organizacjami biznesowymi, przygotowując programy kształcenia dostosowane do aktualnych realiów rynku pracy. 

   

  O studiach na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia I stopnia)

   

  Akademia Leona Koźmińskiego, jako światowej klasy uczelnia biznesowa, przygotowuje absolwentów do konkurencji zawodowej w świecie transformacji cyfrowej, dlatego w procesach dydaktycznych wykorzystujemy najnowsze zdobycze technologiczne: sztuczną inteligencję, grywalizację, wirtualną rzeczywistość oraz Big Data. Nasza uczelnia od lat posiada 3 prestiżowe akredytacje: AMBA, EQUIS oraz AACSB, potwierdzające jakość naszego kształcenia biznesowego oraz regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych „Financial Times”. 

  Chcemy sprostać różnym oczekiwaniom edukacyjnym, dlatego proponujemy studia I stopnia oraz studia II stopnia realizowane w ramach szerokiej oferty dydaktycznej przyszłościowych kierunków, kształcąc liderów biznesu umiejących myśleć w kreatywny i niezależny sposób, zdolnych do innowacji oraz przemyślanego ryzyka. 

  Kierunek zarządzanie i psychologia biznesu to propozycja dla osób zainteresowanych psychologią i jej połączeniem z działalnością biznesową oraz marketingiem. Koncepcja kształcenia w ramach studiów I stopnia opiera się przede wszystkim na otwartości wobec dynamicznych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym, dlatego kierunek kompiluje w sobie wiedzę o zarządzaniu z wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka, ćwicząc jednocześnie kompetencje miękkie studentów.

  Absolwenci zarządzania i psychologii biznesu to elastyczni, kreatywni, przedsiębiorczy oraz gotowi na stawianie czoła współczesnym wyzwaniom specjaliści, którzy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w organizacjach wdrażających nowoczesne metody zarządzania, kadrach i działach zarządzania zasobami ludzkimi, agencjach marketingowych i PR oraz firmach realizujących badania społeczno-marketingowe. 

  Studenci Koźmińskiego dodatkowo zyskują nielimitowany dostęp do platformy edukacyjnej LinkedIn Learning – LinkedIn od 2018 r. jest partnerem strategicznym Akademii, serwisu internetowego premium „Financial Times” oraz subskrypcji rp.pl. Mogą również korzystać z darmowego wsparcia psychologicznego Biura ds. Dobrostanu oraz konsultacji z psychologami Instytutu Psychoterapii Mindmed. 

   

  Program na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia I stopnia)

   

  Program studiów na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu bazuje na wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, metodologii badań, zarządzania, marketingu i ekonomii – absolwenci zyskują wielodziedzinowe przygotowanie merytoryczne, które pozwala im sprostać problemom, z którymi mierzy się współczesny biznes. W czasie studiów I stopnia studenci przyswajają umiejętności koniecznie do realizowania badań psychologicznych na temat zasobów ludzkich oraz konsumentów. 

  Poza tradycyjną formą wykładów, program dydaktyczny zarządzania i psychologii biznesu wyróżnia bardzo duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych, w czasie których studenci uczą się praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Mogą brać udział również w określonych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej oraz Nauk Decyzyjnych – jednostki badawczej Akademii Leona Koźmińskiego, zajmującej się badaniami w zakresie podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej.

   

  Społeczność na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia I stopnia)

   

  Studia w Akademii Leona Koźmińskiego to świetna okazja do poznania wybitnej kadry naukowej oraz nawiązania satysfakcjonujących znajomości z innymi studentami. Podczas nauki na naszej uczelni możesz realizować swoje pasje w studenckich kołach naukowych oraz zaangażować się w organizację branżowych wydarzeń, które pozwalają na poszerzenie kontaktów zawodowych. W Akademii regularnie organizowane są także wyjazdy integracyjne oraz imprezy okolicznościowe. 

  Tworzymy tolerancyjne środowisko, łączące osoby o różnym pochodzeniu, wyznaniu lub poglądach politycznych, opierając funkcjonowanie uczelni na etycznych standardach i zasadach zrównoważonego rozwoju. 

  Studenci Akademii Leona Koźmińskiego zainteresowani wymianą międzynarodową mogą wybierać spośród ponad 200 uczelni partnerskich, ulokowanych na 6 kontynentach. Istnieje również możliwość uczestnictwa w krótkich, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa pomiędzy uczelniami z całego świata. Jedną z naszych podstawowych wartości jest umiędzynarodowienie, dlatego zapewniamy kontakt z przedstawicielami zagranicznych firm oraz organizujemy ciekawe spotkania ze specjalistami z różnych krajów. 

   

  Opłaty na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu (studia I stopnia)

   

  Wysokość opłat za studia I stopnia (studia licencjackie) na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu różni się w zależności od wybranego trybu nauki. Studenci mogą wybrać zajęcia stacjonarne i niestacjonarne. Płatność za cały semestr możesz uregulować jednorazowo lub w 5 ratach. Studentom oferowanych jest dodatkowo wiele ścieżek wspierających w mniejszym lub większym stopniu finansowanie edukacji. Możesz m.in. ubiegać się o wybrane stypendium, kredyt studencki lub skorzystać z proponowanych ulg.

  Jeżeli chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyszłościowych sektorach rynku, sprawdź pozostałe kierunki studiów, które proponuje Akademia Leona Koźmińskiego. Oferujemy Ci studia I stopnia zarządzanie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów magisterskich. Studia II stopnia zarządzanie trwają 2 lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online. Dla osób, które planują podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy lub przebranżowienie się, udostępniamy natomiast szeroki wachlarz studiów podyplomowych oraz interesujących kursów i szkoleń.