prawo

Zarządzanie i psychologia biznesu

Level
Studia I stopnia
Duration
3 lata
Language
PL
Obtained title
Licencjat
Mode
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny

O KIERUNKU

CEL STUDIÓW

Celem studiów zarzadzanie i psychologia biznesu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach, zarządzania nimi oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku, a także projektowania oddziaływań w tych zakresach.

Absolwenci kierunku uzyskają kompetencje w zakresie metod i technik przeprowadzania diagnoz organizacji oraz badań rynku i opinii społecznej. Będą także potrafili łączyć wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, metodologii badań i innych dyscyplin w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzenia podstawowych badań psychologicznych dotyczących zasobów ludzkich w kontekście ich uczestnictwa w organizacji oraz konsumentów jako uczestników zmieniającego się rynku.

Jako absolwent lub absolwentka zarządzania i psychologii biznesu będziesz posiadać gruntowne przygotowanie do:

 • pełnienia różnorodnych ról zawodowych wymagających posługiwania się wiedzą psychologiczną i kompetencjami miękkimi: w mediach i reklamie, badaniach rynku i opinii, zarządzaniu zasobami ludzkimi i w instytucjach finansowych.
 • pełnienia roli nowoczesnego specjalisty/specjalistki oraz kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla, która znajdzie swoje miejsce na nowoczesnym i zmiennym rynku pracy dzięki posiadaniu szczególnie pożądanych w szybko zmieniającym się świecie biznesu kompetencji społecznych, takich jak: umiejętność pracy w zespole, efektywnej i poprawnej komunikacji (także w środowisku międzynarodowym), wrażliwość na kwestie psychologiczne, społeczne, etyczne i środowiskowe.
 • ustawicznego rozwijania swoich kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych i miękkich kompetencji menedżerskich i sprawnego działania w złożonym i szybko zmieniającym się świecie dzięki głębokiemu rozumieniu złożoności psychologicznych procesów zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu.
 • do pełnienia ról związanych z uczestnictwem w zespołach i kierowaniem zespołami w nowych przedsięwzięciach biznesowych, firmach rodzinnych i korporacjach poprzez ciągłe rozwijania umiejętności interpersonalnych i menedżerskich.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania i psychologii biznesu.

ATUTY KIERUNKU

1
Połączenie wiedzy z psychologii i zarządzania

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest unikalne połączenie solidnej wiedzy o zarządzaniu z pogłębioną wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka i pakietem niezwykle ważnych, praktycznych umiejętności miękkich. Dzięki temu nasi absolwenci są elastyczni na rynku pracy i kreatywni w rozwiązywaniu konkretnych case’ów biznesowych. 

2
Duża liczba zajęć warsztatowych

Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu. 

3
Znakomita kadra

Wykładowcami zarządzania i psychologii biznesu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Więcej informacji

4
Rozwój poprzez badania i koła naukowe

Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych jak Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.

5
Wydarzenia branżowe

Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami, światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych. 

6
Profesjonalne Sale komputerowe przystosowane do prowadzenia badań

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne sale komputerowe przystosowane do prowadzenia badań z najnowszym oprogramowaniem (Inquisit, PsychoPy, E-prime, LimeSurvey). Mogą z nich korzystać do prowadzenia badań w ramach kół zainteresowań (Psychonomia) i własnych prac dyplomowych. Pracownia wyposażona jest także w psychogalwanometr oraz system BIOPAC, umożliwiające pomiar reakcji fizjologicznych.

7
Testy i badania psychologiczne

W ramach zajęć lub działalności w kole naukowym studenci mają możliwość korzystania z testów diagnostycznych online na platformie e-PSILON – rozwiązania Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także dostęp do laboratorium wyposażonego w oprogramowanie do projektowania i prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej. Więcej informacji

8
Gry interaktywne Moblab

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

Z inicjatywy naszych wykładowców (prof. Tadeusza Tyszki) powstało Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), organizacja naukowa gromadząca badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Pracownicy Naukowi ALK wchodzą w skład Zarządu ASPE od momentu jego powstania, konsultując program studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami kierunku zarządzanie i psychologia biznesu są maturzyści zainteresowani psychologią i planujący karierę biznesową w tej branży. Coś dla siebie znajdą także osoby zainteresowane marketingiem – otrzymają bowiem solidną dawkę praktycznej wiedzy o zachowaniach konsumenckich i perswazji.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD KIEROWNIKA STUDIÓW

dr Krzysztof Przybyszewski
dr Krzysztof Przybyszewski

Koncepcja kształcenia na kierunku interdycyplinarnym Zarządzanie i psychologia biznesu zakłada oparcie programu na pięciu głównych założeniach: zakorzenieniu procesu kształcenia w badaniach naukowych, połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznym jej zastosowaniem, interdyscyplinarnym podejściu do procesu dydaktycznego, wysokim poziomie umiędzynarodowienia we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni oraz otwartości na zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Naturalną konsekwencją tego podejścia jest ciągły rozwój programów odpowiadający na sygnały z otoczenia społeczno-gospodarczego i rozwój wiedzy naukowej. Następnym krokiem w rozwoju nauczania psychologii w ALK stało się powołanie samodzielnego interdyscyplinarnego kierunku studiów Zarzadzanie i psychologia biznesu, który zastąpił realizowany w latach poprzednich program Psychologia w zarzadzaniu.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów zarządzanie i psychologia biznesu uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji
 • zachowań konsumenckich
 • prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych)
 • zarządzania personelem: diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów zarządzanie i psychologia biznesu możesz podjąć pracę jako specjalista lub menedżer w: 

 • wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach head-huntingowych
 • agencjach reklamowych
 • agencjach badawczych
 • firmach public relations
 • działach marketingu każdego podmiotu gospodarczego, domach mediowych oraz agencjach reklamowych
 • firmach consultingowych zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na nie poprzez działania marketingowe
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

PROGRAM

Wybrane przedmioty

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy finansów
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Wstęp do socjologii lub Socjologia ekonomiczna
 • Metody ilościowe  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ZARZĄDZANIA I PSYCHOLOGII BIZNESU

 • Podstawy marketingu
 • Mikroekonomia
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia społeczna
 • Makroekonomia
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Rachunkowość lub Rachunkowość zarządcza
 • Podstawy przedsiębiorczości i biznesplan 
 • Psychologia emocji i motywacji (W
 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim lub Dobrostan w organizacji
 • Finanse menadżerskie 
 • Badania marketingowe 
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
 • Warsztat budowania relacji w zespole
 • Psychologia interwencji behawioralnych
 • Diagnoza kompetencji menedżerskich 
 • Psychologia poznawcza
 • Prawo gospodarcze 
 • Strategie organizacji 
 • Psychologia negocjacji
 • Komputerowa analiza danych 
 • Psychologia pracy 
 • Psychologia organizacji 
 • Klasyczne teksty w psychologii: od teorii do praktyki 
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia finansowa
 • Psychologia rynków finansowych i inwestora
 • Elementy psychologii klinicznej
 • Konwersatoria w języku angielskim
 • Przedmioty do wyboru
 • Warsztat dyplomowy
 • Praktyka zawodowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00).

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

prof. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology. 

dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.  

Prywatnie miłośniczka owczarków niemieckich, muzyki, malowania, nart zjazdowych i pływania.  

dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich. 

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław. 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Filip Grudzewski, absolwent psychologii w zarządzaniu
Filip Grudzewski

Psychologia w zarządzaniu to szalenie interesujący zakres studiów dla wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii czy zarządzania, ale także umieć rozpoznać i wpływać na procesy, które wynikają już z samej psychologii biznesu. Studiując na tym kierunku, mamy okazję dowiedzieć się, co oprócz wiedzy teoretycznej może pomóc nam w osiąganiu sukcesu oraz jak wpływać i neutralizować niekorzystne dla nas czynniki.  Studiowanie w Akademii Leona Koźmińskiego polecam ambitnym ludziom, chcącym zdobyć ogrom wiedzy przekazywany przez świetnie dobraną kadrę naukową. Ukończenie tych studiów w bardzo dużym stopniu pomaga później poruszać się po rynku pracy. 

Michał Niewodzki, student psychologii w zarządzaniu
Michał Niewodzki

W czasie moich studiów w ALK wziąłem udział w turnieju KBC Securities Stock Market Challenge 2012. Dzięki moim wykładowcom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, by jak najlepiej przygotować mnie do konkursu, zdobyłem tytuł najlepszego studenta-inwestora. Naszym zadaniem było jak najkorzystniejsze zainwestowanie wirtualnego miliona złotych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom, która odbywała się w budynku Giełdy Warszawskiej, jednym z przywilejów zwycięzcy była możliwość zakończenia sesji poprzez uderzenie w dzwon o godz. 17:30. 

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

Dla posiadaczy certyfikatu Project Management Principles PMI ATP, czyli laureatów i finalistów konkursu "Zwolnieni z Teorii" mamy ofertę specjalną. W przypadku nieosiągnięcia progu punktowego mogą otrzymać za swój zrealizowany projekt społeczny 30 dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 4 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 8 700 zł 9 600 zł 10 500 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 760 zł 5 x 1 940 zł 5 x 2 120 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 7 600 zł 8 400 zł 9 200 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 540 zł 5 x 1 700 zł 5 x 1 860 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: