psychologia w zarządzaniu, psychologia zarządzania, psychologia w zarządzaniu warszawa, psychologia w zarządzaniu studia

Psychologia w zarządzaniu

Level
Studia I stopnia
Duration
3 lata
Language
PL
Obtained title
Licencjat
Mode
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny
Brochure
Contact

O kierunku

Cel studiów

Nasze studia psychologia w zarządzaniu pomyślane są jako, realizowany już od pierwszego roku, moduł zajęć pozwalających studentom na wypełnienie psychologiczną treścią zdobywanej równolegle wiedzy z zarządzania.  

Studia psychologia w zarządzaniu przygotowują studentów do podjęcia pracy wymagającej głębokiego zrozumienia psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w organizacjach, biznesie, pracy, świecie finansów i polityce. Studenci uczą się, jak efektywnie pracować w zespole i podejmować strategiczne decyzje. Ważnym elementem programu jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych i społecznych. Studia uczą także mądrze inwestować środki, w oparciu o wiedzę o rynkach finansowych oraz psychologię pieniądza.  

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (psychologia w zarządzaniu). 

Atuty kierunku

1
Połączenie wiedzy z psychologii i zarządzania

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest unikalne połączenie solidnej wiedzy o zarządzaniu z pogłębioną wiedzą o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka i pakietem niezwykle ważnych, praktycznych umiejętności miękkich. Dzięki temu nasi absolwenci są elastyczni na rynku pracy i kreatywni w rozwiązywaniu konkretnych case’ów biznesowych. 

Ze względu na specyfikę programu nauczania przedmioty z zakresu psychologii realizowane są od pierwszego roku studiów.

2
Duża liczba zajęć warsztatowych

Specyfiką programu studiów jest duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu. 

3
Znakomita kadra

Wykładowcami na psychologii w zarządzaniu są wybitni naukowcy i psycholodzy biznesu z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Więcej informacji

4
Rozwój poprzez badania i koła naukowe

Studenci realizują swe pasje związane z psychologią biznesu w studenckich kołach naukowych jak Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA. Mogą też uczestniczyć w wybranych badaniach Centrum Psychologii Ekonomicznej i Nauk Decyzyjnych naszej Akademii.

5
Wydarzenia branżowe

Studenci organizują lub współorganizują różnego typu wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym naukowcami, biznesmenami, światowej sławy ekspertami stosunków międzynarodowych. 

6
Profesjonalne Laboratorium Badań Eksperymentalnych

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne Laboratorium Badań Eksperymentalnych z najnowszym oprogramowaniem (Inquisit, PsychoPy, E-prime, LimeSurvey). Mogą z nich korzystać do prowadzenia badań w ramach kół zainteresowań (Psychonomia) i własnych prac dyplomowych. Pracownia wyposażona jest także w psychogalwanometr oraz system BIOPAC, umożliwiające pomiar reakcji fizjologicznych.

7
Testy i badania psychologiczne

W ramach zajęć lub działalności w kole naukowym studenci mają możliwość korzystania z testów diagnostycznych online na platformie e-PSILON – rozwiązania Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także dostęp do laboratorium wyposażonego w oprogramowanie do projektowania i prowadzenia badań psychologicznych oraz badań z zakresu ekonomii behawioralnej. Więcej informacji

8
Gry interaktywne Moblab

Studenci mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji. Więcej informacji

Z inicjatywy naszych wykładowców (prof. Tadeusza Tyszki) powstało Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), organizacja naukowa gromadząca badaczy z takich dziedzin jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Pracownicy Naukowi ALK wchodzą w skład Zarządu ASPE od momentu jego powstania, konsultując program studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

Adresaci studiów

Adresatami kierunku psychologia w zarządzaniu są maturzyści zainteresowani psychologią i planujący karierę biznesową w tej branży. Coś dla siebie znajdą także osoby zainteresowane marketingiem – otrzymają bowiem solidną dawkę praktycznej wiedzy o zachowaniach konsumenckich i perswazji.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Kiedy wiele lat temu pracowaliśmy nad autorskim, pierwszym w Polsce, programem studiów psychologia w zarządzaniu, uznaliśmy, że nasza wizja powinna być zbudowana na trzech podstawach: praktycznym zastosowaniu rzetelnej wiedzy psychologicznej, elastyczności absolwentów na rynku pracy i wsłuchiwaniu się w opinie psychologów-praktyków biznesu. Dziś, obserwując kariery naszych absolwentów, mamy pewność, że to słuszne podejście. Najnowszy program studiów jest kontynuacją tego sposobu myślenia, uzupełnionego o doświadczenia naszych absolwentów. 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów psychologia w zarządzaniu uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji
 • zachowań konsumenckich
 • prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych)
 • zarządzania personelem: diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów z zakresu psychologii w zarządzaniu można podjąć pracę w: 

 • wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • agencjach head-huntingowych
 • agencjach reklamowych
 • firmach public relations
 • działach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • firmach zajmujących się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na nie poprzez działania marketingowe
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Program

Wybrane przedmioty

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU:

 • Klasyczne badania psychologii
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Propedeutyka psychologii stosowanej (wychowawcza, kliniczna, sądowa)
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia finansowa
 • Psychologia osobowości i różnice indywidualne
 • Psychologia organizacji
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia polityczna
 • Psychologia pracy
 • Psychologia społeczna
 • Komputerowa analiza danych
 • Warsztaty psychologiczne – kompetencje akademickie
 • Zastosowanie teorii psychologicznej do rozwiązywania problemów

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Wstęp do socjologii
 • Podstawy finansów
 • Etyka w biznesie
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy psychologii
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Strategie organizacji
 • Mikroekonomia
 • Finanse menedżerskie
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Rachunkowość
 • Metody ilościowe
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Makroekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego
 • Profesjonalna komunikacja
 • Badania marketingowe
 • Konwersatorium w j. angielskim
 • Przedmiot do wyboru  

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00).

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

prof. ALK dr hab. Grażyna Wąsowicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tilburgu, Holandia), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii. Profesor w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK. Wieloletni kierownik projektów dydaktycznych (specjalizacja, studia podyplomowe) i naukowych (finansowanych m.in. ze środków Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w programie Horyzont 2020).  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii konsumenta, metod badań marketingowych oraz negocjacji. 

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. następujące tematy: decyzje alokacyjne dotyczące zasobów finansowych i behawioralnych, psychologiczne podejście do kompetencji finansowych, dobrostan psychologiczno-społeczno-ekonomiczny i jego powiązania z satysfakcją z życia, uzależnienie od Internetu i e-czynności (gry, hazard i zakupy), psychologiczne aspekty zachowań prozdrowotnych.  

Prywatnie miłośniczka owczarków niemieckich, muzyki, malowania, nart zjazdowych i pływania.  

prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

Profesor i dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Jego główne zainteresowania naukowe to psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej: psychologia ekonomiczna. Autor książek i artykułów na te tematy. Do najczęściej cytowanych należą: Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji, Psychologia Zachowań Konsumenckich (wspólnie z Andrzejem Falkowskim), Decyzje. Perspektywa Psychologiczna i Ekonomiczna Psychologia Ekonomiczna.

Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych w dziedzinach podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej. W latach 1992-1994 był prezydentem International Association for Research i Economic Psychology, a w okresie 2006-2010 – prezydentem Division 9 (Economic Psychology) International Association of Applied Psychology. 

dr Sabina Kołodziej

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, ekonomistka. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, członek międzynarodowych organizacji naukowych (m.in. IAREP, SJDM).

W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami codziennych zachowań ekonomicznych – płacenia podatków, oszczędzania, zadłużania się, a także nabywania wiedzy ekonomicznej. 

Na studiach psychologia w zarządzaniu prowadzi następujące przedmioty: Podstawy psychologii, Psychologia pracy, Psychologia ekonomiczna oraz Psychologiczne techniki badań marketingowych. Promotorka prac licencjackich i magisterskich. 

dr Łukasz Markiewicz

Psycholog ekonomiczny, doktor nauk humanistycznych. Przed doktoratem badacz wizytujący w Columbia Business School w Nowym Yorku, następnie badacz PostDoc w School of Economics – University of Sydney. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w branży badań marketingowych (GfK Polonia, AC Nielsen, PBSDGA) jako badacz ilościowy.  

W ALK prowadził zajęcia z finansów behawioralnych i psychologii zachowań konsumenckich. Badawczo interesuje go proces podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględniłem procesu podejmowania ryzyka.  

Prywatnie ojciec dwóch chłopców, pasjonat żeglarstwa i pływania wpław. 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Filip Grudzewski, absolwent psychologii w zarządzaniu
Filip Grudzewski

Psychologia w zarządzaniu to szalenie interesujący zakres studiów dla wszystkich tych, którzy nie tylko chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii czy zarządzania, ale także umieć rozpoznać i wpływać na procesy, które wynikają już z samej psychologii biznesu. Studiując na tym kierunku, mamy okazję dowiedzieć się, co oprócz wiedzy teoretycznej może pomóc nam w osiąganiu sukcesu oraz jak wpływać i neutralizować niekorzystne dla nas czynniki.  Studiowanie w Akademii Leona Koźmińskiego polecam ambitnym ludziom, chcącym zdobyć ogrom wiedzy przekazywany przez świetnie dobraną kadrę naukową. Ukończenie tych studiów w bardzo dużym stopniu pomaga później poruszać się po rynku pracy. 

Michał Niewodzki, student psychologii w zarządzaniu
Michał Niewodzki

W czasie moich studiów w ALK wziąłem udział w turnieju KBC Securities Stock Market Challenge 2012. Dzięki moim wykładowcom, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, by jak najlepiej przygotować mnie do konkursu, zdobyłem tytuł najlepszego studenta-inwestora. Naszym zadaniem było jak najkorzystniejsze zainwestowanie wirtualnego miliona złotych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom, która odbywała się w budynku Giełdy Warszawskiej, jednym z przywilejów zwycięzcy była możliwość zakończenia sesji poprzez uderzenie w dzwon o godz. 17:30. 

Zasady rekrutacji

Zasady naboru

Studia stacjonarne:

 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

 

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Studia niestacjonarne:  

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Dodatkowe informacje

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

W dniu 12.11.2021 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 6900 zł 7400 zł 7900 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1400 zł 5 x 1500 zł 5 x 1600 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 6050 zł 6450 zł 7000 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1230 zł 5 x 1310 zł 5 x 1420 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: