Studia Zarządzanie, zarządzanie studia licencjackie Warszawa

Zarządzanie

Poziom
Studia I stopnia
Studia ONLINE
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny
Online
Broszura
Kontakt
O studiach
Cel studiów

W globalnym świecie wzajemnych powiązań rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, a klienci wymagający. Według nas studia na kierunku zarządzanie w XXI wieku odpowiednio przygotowują do nieustającej zmiany. Chcemy także budować partnerskie relacje ze studentami oraz przekazywać wiedzę popartą porządną porcją praktyki.

Studenci zarządzania po pierwszym roku studiów wybierają jeden spośród trzech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru. 

Proponowane zakresy studiów to:

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Program realizowany jest także w trybie niestacjonarnym online.

Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.

Kierunek zarządzanie został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Kierunków Studiów magazynu „Perspektywy” 2021. Więcej informacji

RKS 2021 ALK

Kierunek zarządzanie posiada najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA ALK 1
Atuty kierunku
1
Najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek zarządzanie, prowadzony w naszej uczelni, uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej oceny kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. W 2019 roku kierunek zarządzanie ponownie otrzymał ocenę wyróżniającą.

2
Nr 1 w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2021

W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2021 zarządzanie ALK znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce.

3
TRZY ZAKRESY DO WYBORU

Zarządzanie możesz studiować w jednym z trzech wybranych zakresów: 
- Marketing
- Przedsiębiorczość
- Zarządzanie przedsiębiorstwem

4
Praktyczne zajęcia

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczny aspekt, pozwalający zastosować przyswojoną wiedzę do realizacji konkretnych case'ów biznesowych, a także wykorzystać ją w opracowywaniu biznesplanów własnych przedsięwzięć.

5
Wybitni naukowcy

Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu.

6
Warsztaty i ćwiczenia

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne.

7
Konferencje naukowe

Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Naukowym Kole Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club".

8
Praktyki zawodowe

Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.

Adresaci studiów

Studia z zarządzania są skierowane do tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć procesy biznesowe zachodzące na poziomie lokalnym, a także na arenie europejskiej i światowej. Chcą przyswoić wiedzę oraz poznać podstawowe narzędzia i instrumenty zarządzania, służące m.in. do analizy organizacji i otoczenia rynkowego lub wykorzystywane w działaniach związanych z takimi obszarami, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami czy marketing.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.  

figury
Zobacz film o kierunku
Słowo od Dziekan i Prodziekan Kolegium Zarządzania
prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Dzięki studiom licencjackim na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego poznasz solidne, ogólnoświatowe podstawy każdego obszaru biznesu: zarządzania i organizacji, marketingu, przedsiębiorczości, ekonomii oraz aspektów prawno-finansowych.
Wiele innowacyjnych przedmiotów oraz nowoczesna konstrukcja programu, tworzonego ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych, gwarantują aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy oraz orientację na rozwój tych kompetencji, które umożliwią Ci skuteczne działanie w trudnym i zmiennym otoczeniu biznesu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, korzystających z nowoczesnych metod dydaktycznych (studiów przypadków, warsztatów, symulacji biznesowych). W naszym podejściu do nauczania kładziemy nacisk na to, aby wiele ćwiczeń i zajęć realizować w grupach oraz by w trakcie studiów rozwiązywać jak najwięcej praktycznych problemów, które możesz spotkać w codziennej pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszam!

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania ALK

prof. ALK dr Renata Dyląg

Na studiach w ALK masz możliwość samodzielnego budowania własnej ścieżki rozwoju i dalszej kariery poprzez wybór jednego z trzech oferowanych zakresów realizowanych od drugiego roku: Marketing, Przedsiębiorczość, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki temu oferujemy Ci zarówno możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy menedżera, jak też zgłębienia specyfiki wybranego obszaru zainteresowań.

Wybierając studia licencjackie z zarządzania w ALK masz szerokie możliwości rozwoju własnego. Zachęcamy Cię do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej i odbycia jednego semestru studiów na jednej z ponad 200 uczelni partnerskich, skorzystania z oferty staży, warsztatów organizowanych przez Biuro Karier i testów predyspozycji zawodowych oraz udziału w kołach studenckich. Obok wielu ciekawych aktywności na uczelni otrzymasz także unikatowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz portalu wiedzy Financial Times. A w murach Akademii zawsze będzie Ci towarzyszyła przyjazna i inspirująca atmosfera oraz partnerskie relacje z wykładowcami.

Serdecznie zapraszam!

prof. ALK dr Renata Dyląg, Prodziekan Kolegium Zarządzania ALK

Korzyści dla studentów

Studia z zarządzania pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:  

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami 
 • tworzenia projektów i biznesplanów 
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem 
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego 
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej 
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi 
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych 
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych 
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w: 

 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów 
 • agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego 
 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych 
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego 
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej 
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi 
 • firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm 
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie 
Program
Wybierz spośród 3 unikatowych zakresów studiów*:

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY:  

 • Podstawy zarządzania 
 • Podstawy prawa 
 • Podstawy psychologii 
 • Podstawy finansów 
 • Profesjonalna komunikacja 
 • Wstęp do socjologii 
 • Negocjacje lub Zarządzanie projektami
 • Podstawy marketingu 
 • Mikroekonomia 
 • Makroekonomia 
 • Strategie organizacji 
 • Prawo gospodarcze
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 
 • Finanse menedżerskie 
 • Badania marketingowe lub Metody badawcze 
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego 
 • Podstawy przedsiębiorczości 
 • Rachunkowość 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Globalne procesy integracji ekonomicznej
 • Biznesplan 
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu
 • Etyka w biznesie
 • Technologie informacyjne
 • Krytyczna teoria organizacji a wyzwania zrównoważonego rozwoju 
 • Konwersatorium w j. angielskim 
 • Przedmiot do wyboru 
 • Język angielski 
 • Język obcy II (tylko studia stacjonarne) 

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE MARKETINGU:

 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Zachowania nabywców
 • Komunikacja marketingowa
 • Warsztaty marketingowe
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B
 • Wykłady do wyboru oraz ograniczonego wyboru (realizowane wspólnie ze studentami innych zakresów)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 • Warsztaty przedsiębiorczości I – kreatywność i innowacje 
 • Warsztaty przedsiębiorczości II – modele biznesu
 • Rozwój firmy rodzinnej I i II
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM:

 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Nowe trendy w zarządzaniu – studia przypadków
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie zespołem kryzysowym
 • Zrównoważony rozwój i projektowanie środowiska pracy
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
Bigmanwithipad
Organizacja zajęć
 • Studia stacjonarne 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.  

 • Studia niestacjonarne online

Zajęcia są realizowane w trybie online, w czwartki i piątki (od godz. 17.00) oraz w soboty (od godz. 8.30).

W każdym semestrze dwa zjazdy odbywać się będą na terenie uczelni (pierwszy zjazd w semestrze jest zjazdem na terenie uczelni).

Dni i godziny zajęć na terenie uczelni: piątek (od godz. 17.00); sobota i niedziela (od 8.30).

Społeczność
Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci
Marta Irena Radek
Marta Irena Radek

Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu. Akademia Leona Koźmińskiego ma w sobie niewyobrażalny potencjał! 

Łukasz Makarewicz absolwent zarzadzania
Łukasz Makarewicz

Studiując na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego mamy możliwość zdobyć wiedzę, która ma zastosowanie w praktyce. Podczas studiów miałem przyjemność odbyć zajęcia z wysokiej klasy specjalistami. Osobiście polecam skorzystać z bardzo bogatej oferty wymiany międzynarodowej w ramach uczelni partnerskich. To unikalna szansa na zdobycie nowych kontaktów, poprawienie biegłości językowej oraz zebranie nowych życiowych doświadczeń. Studia licencjackie, choć wymagające, dają dużo satysfakcji i odpowiednio przygotowują do podjęcia dalszych kroków w rozwoju osobistym.

Urszula Sarna studentka zarządzania ALK
Urszula Sarna

ALK to nie tylko mury i spis książek w sylabusie. To pasjonaci swoich dziedzin, którym zależy na tym, by studenci zarazili się tą samą miłością. To mnóstwo projektów – nie tych pisanych do szuflady, a tych, które kształtują nas tak samo, jak my kształtujemy je. To godziny dialogów, podczas których nie uczymy się odpowiadać tak, jak się tego od nas oczekuje. Zamiast tego, uczymy się myśleć – logicznie, pełnymi zdaniami i w zgodzie z samym sobą. Akademia Leona Koźmińskiego oferuje nie tylko wyższe wykształcenie. Formuje nas i tworzy środowisko stymulujące rozwój.

Myślę, że najważniejsze, czego nauczyłam się przez ostatnie lata, to fakt, że potrafię dowolnie przekształcać i wpływać na otoczenie oraz zrealizować każde przedsięwzięcie, z czego korzystam na co dzień w pracy. To podczas zajęć na naszej uczelni otrzymałam wszelkie konieczne do tego narzędzia. To jej zawdzięczam tę pewność siebie.

Na tym etapie wiem już, że ani ukończenie studiów licencjackich, ani magisterskich nie zakończy mojej przygody z Akademią. W końcu nic nie uzależnia tak, jak nauka w Koźminie ;). 

Zasady rekrutacji
Zasady naboru

Studia stacjonarne:

 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

 

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Studia niestacjonarne:  

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Dodatkowe informacje

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

W dniu 12.11.2021 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej
Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 6900 zł 7400 zł 7900 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1400 zł 5x 1500 zł 5 x 1600 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne (także online)
I rok II rok III rok
Płatność za semestr 6050 zł 6450 zł 7000 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1230 zł 5 x 1310 zł 5 x 1420 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Koźmiński to więcej niż studia - dbamy o Twój rozwój.
W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: