Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Dzień otwarty – sobota, 25 maja, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

Atuty kierunku 

 • Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów.
 • Uczestnicy studiów w zakresie socjologii biznesu i mediów ALK:
 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się
  do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz ułatwi uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia,
 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści,
 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów,
 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne,
 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne zarówno
  w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Przedmioty z zakresu socjologii biznesu i mediów są realizowane od pierwszego semestru studiów.
 • Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich:
 • prof. dr hab. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji
  i globalizacji,
 • prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego,
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA,
 • prof. dr hab. Lech Zacher, wybitny specjalista w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej, autor wielu prac poświęconych badaniom prognostycznym oraz budowie społeczeństwa informacyjnego,
 • prof. dr hab. Krzysztof Zagórski, b. dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.
 • Studenci ALK mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych m.in. w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej, a także w firmach z branży nowych technologii badawczych i komunikacyjnych oraz mediów.
 • W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu
  oraz menedżerami mediów.
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (socjologia biznesu i mediów).
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

„Socjologia to trzeci kierunek, na którym studiowałem, i zarazem pierwszy, który tak mile wspominam. Muszę przyznać, że w Koźmińskim, bez reklamowej przesady, znalazłem, czego szukałem: kontakt z wybitnymi osobowościami, które otworzyły mi oczy na wiele aspektów życia i które doskonale potrafiły przekazać swoją wiedzę. Polecam zwłaszcza genialne wykłady profesorów Chmielewskiego, Jędrzejewskiego i Zachera oraz szczególnie interesujące (bo niebanalne) zajęcia z doktorem Pilchem. Czy to otwiera nowe możliwości? Jak najbardziej! Może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale rozważam dalsze kształcenie, i to wyłącznie w Koźmińskim!”

Rafał Jemielita, absolwent socjologii, dziennikarz „Playboya”, prowadzi program „Automaniak” w TVN Turbo

 

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów
 • tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego
 • socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu
 • kultury popularnej i konsumpcji
 • roli mediów w kryzysach
 • metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy socjologicznej

Ponadto patrz: wiedza, umiejętności i kompetencje – zarządzanie I stopnia

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów można podjąć pracę w takich firmach i organizacjach, jak:

 • agencje reklamowe 
 • media tradycyjne i cyfrowe 
 • firmy internetowe
 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • organizacje nowej gospodarki, stosujące najnowsze techniki komunikacyjne
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe

Ponadto patrz: perspektywy zatrudnienia po zarządzaniu

Wybrane przedmioty 

  • Wstęp do socjologii
  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy psychologii
  • Podstawy prawa
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Etyka
  • Modernizacja biznesu
  • Informatyka
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Strategie organizacji
  • Mikroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Podstawy marketingu
  • Badania marketingowe
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Makroekonomia
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Profesjonalna komunikacja
  • Warsztaty medialne
  • Metodologia nauk społecznych i metody badań socjologicznych
  • Warsztaty badawcze
  • Behawioralna socjologia organizacji
  • Media: tradycyjne i nowe
  • Wirtuozi światowej socjologii i współczesne teorie socjologiczne
  • Kryzysy i media
  • Socjologia konsumpcji
  • Procesy globalne i lokalne
  • Diagnoza socjologiczna i jej społeczne konsekwencje
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Innowacje społeczne
  • Popkultura
  • Konwersatorium w j. angielskim
  • Przedmiot do wyboru

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 6 maja 2019 r., tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty od dnia otrzymania świadectwa dojrzałości.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1140 zł)
5600
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 850 zł)
4150
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl