prawo i zarzadzanie w biznesie

Prawo i zarządzanie w biznesie

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Nowy kierunek studiów o interdyscyplinarnym charakterze – PRAWO i ZARZĄDZANIE w BIZNESIE – przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, zwłaszcza prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego i podatkowego. Program studiów ukierunkowany jest również na rozwój umiejętności menedżerskich, takich jak analityczne myślenie, kreatywność, zdolność argumentowania i konstruktywnego wyrażania opinii, negocjacji oraz podejmowania decyzji, a także zarządzania projektami, współpracy w zespole, jak również identyfikacji i realizacji szans biznesowych w otoczeniu i ich wykorzystania na rzecz rozwoju organizacji. 

Ważnym komponentem programu studiów są projekty, dające możliwość praktycznego zastosowania zdobytych kompetencji do rozwiązywania problemów biznesowych, m.in. z zakresu: 

 • kształtowania relacji biznesowych i prowadzenia negocjacji w obszarze zawierania umów handlowych, a także uczestniczenia w rozstrzyganiu sporów o charakterze biznesowym 
 • opracowania koncepcji przedsięwzięcia biznesowego z uwzględnieniem analizy prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem współczesnych koncepcji zarządzania. 

  ŚCIEŻKI ROZWOJU KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH Podczas pierwszego semestru studiów student dokonuje wyboru ścieżki specjalistycznego rozwoju – może zdobyć kompetencje z zakresu: 

 • ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W BIZNESIE 

lub  

 • ZARZĄDZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE 

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie, o profilu ogólnoakademickim, zawierający informację o zakresie ukończonych studiów, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra.

Atuty kierunku
1
NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY RYNKU

Silne więzi ALK z biznesem stanowią „organizacyjne DNA” uczelni. Koncepcja kształcenia zakłada stałą współpracę z partnerami Akademii, którzy uczestniczą w realizacji programu studiów, zatem UCZ SIĘ OD EKSPERTÓW.

2
CIEKAWE PROJEKTY 

Specyfiką programu jest realizacja projektów dotyczących aktualnych problemów biznesowych – łączących nabywanie wiedzy akademickiej z jej stosowaniem w praktyce, a także zachęcających studentów do tworzenia kreatywnych pomysłów w ich rozwiązywaniu.  

3
ZRÓŻNICOWANE METODY KSZTAŁCENIA  

Wykorzystanie innowacyjnych i aktywizujących metod dydaktycznych, umożliwiających kształtowanie interpersonalnych umiejętności, twórcze uczestnictwo w zajęciach i nabywanie wiedzy przez doświadczenie (np. gry symulacyjne, grywalizacja, studia przypadku).

4
INDYWIDUALIZACJA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 

Możliwość pogłębiania zainteresowań w wybranych obszarach – dzięki zróżnicowanej ofercie przedmiotów do wyboru z zakresu prawa i zarządzania. Rozwijanie znajomości biznesowego języka angielskiego (konwersatoria tematyczne).

5
WYKŁADOWCY – AKADEMICY I PRAKTYCY

Wykładowcy posiadają interdyscyplinarną wiedzę akademicką, zdobytą również na uczelniach zagranicznych, a także zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Są wśród nich m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, doradcy podatkowi i menedżerowie z międzynarodowym doświadczeniem. 

6
ROZWIJANIE KOMPETENCJI W PRZESTRZENI MIĘDZYNARODOWEJ 

Studenci mają możliwość realizacji semestru lub roku studiów w partnerskiej uczelni ALK  (do wyboru jest ponad 200 uczelni zagranicznych, np. w Francji, Singapurze, Kanadzie, Australii, Hongkongu, Japonii).

7
INTERDYSCYPLINARNE I MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO STUDIOWANIA W ALK

Wysoki poziom umiędzynarodowienia uczelni stwarza możliwość współpracy ze studentami z całego świata – poszerzenia sieci kontaktów i rozwijania kompetencji o charakterze międzykulturowym, co jest cenne we współczesnym środowisku biznesowym.

8
KOŁA NAUKOWE, ORGANIZACJE STUDENCKIE, KONFERENCJE i ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ 

Możliwość podejmowania rozwojowych inicjatyw i projektów w ramach studenckiego ruchu naukowego (np. elitarny Program TOP 15 i przygotowanie własnej publikacji naukowej), a także uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych oraz spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata biznesu, nauki i polityki.

9
DOSTĘP DO ZASOBÓW CYFROWYCH ALK

Studentom zapewnia się dostęp do portalu umożliwiającego bezpłatne korzystanie z licznych zasobów cyfrowych, np. profesjonalne prawnicze bazy danych: Lex Akademia, Legalis, INFORLEX, Academica oraz inne multidyscyplinarne bazy wiedzy i danych z zakresu biznesu oraz nauk ekonomicznych i prawnych.

10
WSPARCIE W PROCESIE STUDIOWANIA

Studentom zapewnia się wsparcie ze strony opiekuna roku, będącego nauczycielem akademickim, który w trybie indywidualnym doradza w sprawach związanych z tokiem studiów, rozwojem naukowym, a także poszerzaniem kompetencji o charakterze zawodowym.

11
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI EDUKACJI 

•    Na studiach podyplomowych – rozwijanie specjalistycznych kompetencji w zakresie wybranych gałęzi prawa i subdyscyplin zarządzania
•    W Szkole Doktorskiej – ALK posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także w dziedzinie nauki prawne w dyscyplinie prawo.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób zainteresowanych interdyscyplinarnym rozwojem, a także realizacją kariery zawodowej w sferze biznesu i jego otoczenia, zwłaszcza wymagającej znajomości regulacji prawnych w praktyce zarządzania, pogłębionych nabytymi kompetencjami specjalistycznymi w zakresie zarządzania ryzykiem lub zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie.

Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich, zwłaszcza w obszarze nauk społecznych.

Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych, zwłaszcza w sferze funkcjonowania biznesu, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Men_illustration.png
Słowo od Prodziekana
dr Maria Tomaszewska

Dynamika zmian zachodzących we współczesnym świecie, wynikająca w szczególności z cyfrowej transformacji, wymusza adekwatne dostosowywanie modeli biznesowych w dążeniu przedsiębiorców do utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważną częścią tych procesów są uwarunkowania prawne prowadzonej działalności, które wpływają na kreowanie szans i barier rozwojowych, jak również na zdolność do elastycznej adaptacji i bardziej innowacyjnego działania. 

W toku studiów prawo i zarządzanie w biznesie przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań w sferze zarządzania i kreowania rozwiązań dla problemów biznesowych z zastosowaniem znajomości regulacji prawnych. Dobór zintegrowanych modułów kształcenia umożliwia uzyskanie interdyscyplinarnych kompetencji, zwłaszcza z zakresu zarządzania ryzykiem, a także zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie – które odpowiadają najbardziej aktualnym obecnie potrzebom rynku pracy.  

dr Maria Tomaszewska
Prodziekan Kolegium Zarządzania
 

Korzyści dla studenta

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania, powiązanych z kompetencjami z zakresu wybranych gałęzi prawa, zastosowania narzędzi informatycznych, a także ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym finansowania przedsięwzięć biznesowych.

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • stosowania wybranych regulacji prawnych, zwłaszcza z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego i pracy, w sferze realizowania działalności biznesowej
 • zawierania umów w działalności przedsiębiorców, m.in. regulujących stosunki z pracownikami, klientami i dostawcami, powiązane z prawnymi aspektami  działalności handlowej, w tym dystrybucji i e-handlu, a także zarządzania kapitałem ludzkim i zasad rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym
 • współczesnych koncepcji zarządzania, metod zarządzania projektami, strategii organizacji i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz zasadniczych tendencji zmian i ich skutków dla funkcjonowania organizacji w dobie transformacji cyfrowej
 • uwarunkowań prawno-ekonomicznych oraz form organizacyjno-prawnych prowadzenia i przekształcania prowadzonej działalności gospodarczej w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym dotyczących m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony danych osobowych, zobowiązań podatkowych, dystrybucji i e-handlu
 • analizowania i oceny wpływu uwarunkowań o charakterze prawnym na działania realizowane w organizacji w sferze zarządzania ryzykiem i zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • zasad zapewniania bezpieczeństwa baz danych i prawnych aspektów ochrony danych osobowych, a także identyfikowania potencjalnych zagrożeń informatycznych w środowisku pracy i sposobów im zapobiegania.
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo i zarządzanie w biznesie można podjąć pracę m.in. w:   

 • działach administracyjno-prawnych spółek prawa handlowego
 • działach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki 
 • międzynarodowych korporacjach
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • firmach konsultingowych
 • instytucjach finansowych, w szczególności bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych (np. fundacje i stowarzyszenia)
 • ramach własnej działalności gospodarczej
Program
Ramowy program studiów

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Strategia organizacji
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Techniki decyzyjne i organizatorskie
 • Transformacja organizacji
 • Rozwiązywanie sporów w obrocie gospodarczym
 • Prawo dystrybucji i e-handlu
 • Prawo spółek handlowych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i prawo zatrudnienia
 • Struktura i procesy w organizacji
 • Umowy w działalności przedsiębiorców
 • Prawna odpowiedzialność menedżera
 • Finanse i rachunkowość w decyzjach biznesowych
 • Projekt prawno-biznesowy

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Marketing
 • Social media marketing

 

PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BIZNESIE:

 • Ryzyko prawne w obrocie gospodarczym
 • Ryzyko w wyborach operacyjnych i strategicznych
 • Compliance w przedsiębiorstwie
 • Modelowanie zagrożeń i analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka procesów biznesowych w organizacji
 • Analiza danych w procesach biznesowych 
 • Automatyzacja procesów decyzyjnych w biznesie
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu ryzykiem

 

PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE:

 • Bezpieczeństwo systemów IT w przedsiębiorstwie
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa
 • Strategia cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w praktyce
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwie

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM:

 • Technology Dynamics, Innovation Policy and Economic Prosperity
 • Business and Economics of Climate Change
 • Customer Engagement in Real and Digital World
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Virtual Organization
 • Smart city as a source of business opportunities
 • How to Create Your Personal Brand
Illustration
Organizacja zajęć
 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie. 

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Profesor nauk prawnych, radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie bankowym. Kieruje Katedrą Administracji i Prawa Administracyjnego.

Brał udział w tworzeniu przepisów prawnych inicjujących procesy prywatyzacji w Polsce. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1990-91 i 1992-94). Prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. PLL LOT SA). Był wiceprzewodniczącym Institut International des Sciences Administratives (Bruksela). Komentuje sprawy związane z prywatyzacją i administracją państwową. 

Autor wielu artykułów i monografii z zakresu prawa administracyjnego i prawa bankowego. 

dr Maria Tomaszewska

Doktor nauk o polityce, studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor ds. Organizacji Dydaktyki w ALK. Prodziekan Kolegium Zarządzania oraz kierownik studiów I stopnia prawo w zarządzaniu biznesem oraz studiów II stopnia prawo i zarządzanie w biznesie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w wymiarze badawczym i praktycznym w sferze zapewniania i ewaluacji jakości kształcenia oraz tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań na gruncie doskonalenia dydaktyki. 

prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz

Prorektor ds. Dydaktycznych oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo konkurencji. Uczestnik wyjazdów badawczych do Universitat Autonoma de Barcelona i Comillas Pontifical University w Hiszpanii.

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Social Sciences. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych krajowych oraz zagranicznych z zakresu prawa. 

prof. ALK dr hab. Robert Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Tutor Programu Prawo Plus w ALK, pełnomocnik Rektora ALK ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (w latach 2012-2020), członek i sekretarz Rady ds. Jakości, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” oraz stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Jest ponadto członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP). Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz University of Barcelona.Główny wykonawca w projekcie NCN -Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce.

Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

dr Svetlana Gudkova

Adiunkt w Katedrze Zarządzania ALK. Zainteresowania badawcze dr Gudkovej obejmują szeroki zakres przedsiębiorczości.

Brała udział w wyjazdach naukowych do Yale University (USA), Växjö University (Szwecja), Jönköping International Business School (Szwecja), Universita degli studi di Firenze (Włochy).

Recenzent w  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz Journal of Management and Business Administration. Central Europe. 

dr Paweł Dąbrowski

Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego. Zainteresowania badawcze dr. Dąbrowskiego koncentrują się wokół administracji publicznej w UE, europejskiej kultury prawnej, technik legislacji, postępowania administracyjnego, praw człowieka, prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, prawa migracyjnego i azylowego, a także prawa UE i teorii wykładni prawa. W latach 2005-2016 był członkiem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 r. do chwili obecnej członek Rady ds. Uchodźców (II i III i IV kadencji), w obecnej kadencji przewodniczący Rady.

Autor prac z zakresu prawa o cudzoziemcach oraz prawa i postępowania administracyjnego oraz wielu publikacji naukowych z obszaru prawa administracyjnego. 

dr Zofia Snażyk

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego ALK. Jej zainteresowania badawcze obejmują publiczne prawo gospodarcze, prawo europejskie, prawo konkurencji, prawo UE.

Zasady rekrutacji
Zasady naboru

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych. 

 

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) – nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Dodatkowe informacje

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

Etapy rekrutacji
1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostały zakończone.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku PRAWO i ZARZĄDZANIE w BIZNESIE, o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra, a także suplement zawierający informacje o zakresie ukończonych studiów. 

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej
Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 4800 zł 5200 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 980 zł 5 x 1060 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.
W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: