Prawo studia magisterskie, prawo studia warszawa, prawo studia, studia prawnicze warszawa, studia prawo warszawa

Prawo

Poziom
Studia jednolite magisterskie PRAWO
Czas trwania
5 lat
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt

O kierunku

Cel studiów

Nasze studia prawnicze mają na celu przygotować absolwentów do wykonywania zawodów stricte prawniczych w otoczeniu biznesowym, jak i biznesowych przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program ten ma więc budować przewagę absolwentów studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego na rynku pracy. 

Program studiów, obejmujący układ zajęć, ich tematykę i profil, metody dydaktyczne oraz zakładane efekty uczenia się, zostały opracowane w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy, analizy ścieżek karier studentów i absolwentów, opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności uczestników obrotu prawnego (publicznych i prywatnych), a także wzorce międzynarodowe, w tym przyjęte przez International Association of Law Schools. Są one w pełni zgodne z misją oraz strategią Akademii. 

Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa.

Studia prawnicze w ALK zostały sklasyfikowane na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2021 w kategorii uczelni niepublicznych. Więcej informacji

Rzeczpospolita ranking 2021 ost

 

FB Kolegium Prawa baner

Atuty kierunku

1
1 miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” 2021

Kierunek został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2021 w kategorii uczelni niepublicznych.

2
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. 

3
Wykwalifikowana kadra

Zajęcia na prawie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej. Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy. 

4
Praktyczne zajęcia

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci: symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law. 

5
Wirtualna rzeczywistość

Zajęcia na studiach prawniczych w ALK prowadzone są też w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną, w której dzięki goglom VR studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy tę formę prowadzenia zajęć na studiach prawniczych. Autorka projektu, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, otrzymała za niego w 2019 r. nagrodę LUMEN – Leaders in University Management. 

6
Praktyczne przygotowanie do zawodu

Jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć praktykę i pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym. W 2021 r. zdobyła ona 2. miejsce w zestawieniu najlepszych poradni studenckich towarzyszącemu Rankingowi Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.

W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP. Studenci prawa ALK uczą się dzięki temu korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria).

7
Wyjazdy edukacyjne

Studenci Kolegium Prawa ALK każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Byli m.in. w: 

- Luksemburgu i Brukseli (temat: „Zasady działania instytucji unijnych”) 

- Wiedniu (temat: „Dyplomacja w praktyce”). W programie znalazło się m.in. spotkanie studentów z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.

- Giessen w ramach szkoły letniej 

- miastach organizujących turniej arbitrażowy Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition. 

8
Komfortowe pracownie

Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby zamierzające wykonywać klasyczny zawód prawniczy lub planujące karierę w korporacji prawniczej (krajowej lub międzynarodowej) albo w biznesie.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

alk

Zobacz film o kierunku

Słowo od Dziekana Kolegium Prawa

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Szanowni Państwo, 

w Kolegium Prawa ALK na jednolitych studiach magisterskich kształci się obecnie ok. 1200 osób. Niewielkie grupy ćwiczeniowe i bezpośredni kontakt studentów z profesorami i praktykami to unikatowa cecha studiów prawniczych w Koźmińskim, które zyskały dzięki temu opinię kameralnych i wyjątkowych.

Studia prawnicze w Kolegium Prawa oparte są na trzech głównych założeniach: wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie, w tym możliwość realizowania części procesu kształcenia za granicą. Korzystając z doświadczenia naszych wykładowców, absolwentów, osób i instytucji współpracujących z Kolegium Prawa, kształtujemy program studiów tak, aby przygotować naszych studentów do wykonywania zawodów nie tylko prawniczych, lecz również tych niezwiązanych stricte z prawem, w których wykorzystana może być wiedza i umiejętności prawnicze.

Chcemy, aby nasi absolwenci nie tylko uczyli się na pamięć przepisów prawa, ale przede wszystkim logicznie i krytycznie myśleli, krytykowali przedmiot dyskusji, a nie podmiot, szukali i stawiali pytania potrzebne w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz podejmowali mądre decyzje - innymi słowy chcemy kształcić ludzi ciekawych świata, dla których prawo będzie pasją, a nie przymusem.  

Jesteśmy dumni, iż nasi absolwenci stają się cenionymi na rynku specjalistami, a Kolegium Prawa jest identyfikowane jako silny ośrodek badawczo-naukowy. Na uczelniach kształcących prawników spoczywa szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – powinny one stwarzać warunki dla nieskrępowanego rozwoju nowych idei, kreowania nowych możliwości, wspierania otwartych umysłów. Tak postrzegamy swoją misję kształcenia, zachęcając, w ślad za Horacym, młodych adeptów prawa „Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe” (Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij).

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Dziekan Kolegium Prawa
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem

 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 

 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych 

 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych 

 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych 

 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych i umów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym, rozwiązywanie kazusów) 

 

ŚCIEŻKI KARIERY PRAWNICZEJ – WARSZTATY DLA PRZYSZŁYCH APLIKANTÓW

Studenci IV i V roku biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze: 

 • „Ścieżki kariery prawniczej” – seria spotkań z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych 
 • „Warsztaty dla przyszłych aplikantów” – odświeżenie i aktualizacja wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze 

 

TOLES – EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKRESIE PRAWA  

Wszyscy studenci prawa na studiach stacjonarnych kończą lektorat języka angielskiego przystąpieniem do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). TOLES to egzamin międzynarodowy sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie prawa. 

Studenci ALK uzyskują najlepsze wyniki wśród wszystkich zdających ten egzamin w 120 ośrodkach TOLES na całym świecie. 

Do egzaminu mogą też przystąpić studenci studiów niestacjonarnych. 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE  

Uczelnia organizuje studentom praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach studenci odbywali praktyki w kilkudziesięciu międzynarodowych i polskich korporacjach oraz kancelariach prawniczych, a także w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Radzie Legislacyjnej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, sądach i prokuraturach różnego szczebla oraz Federacji Konsumentów. 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo absolwent może wykonywać zawód (po ukończeniu aplikacji lub złożeniu egzaminu zawodowego – w zależności od warunków określonych przez ustrojowe akty prawne):   

 • adwokata

 • radcy prawnego

 • sędziego

 • notariusza

 • prokuratora

 • referendarza

 • komornika

 • syndyka

 • doradcy restrukturyzacyjnego

 • rzecznika patentowego

 • doradcy podatkowego

Inne:  

 • mediatora

 • dyplomaty

 • urzędnika w służbie cywilnej

 • biznesmena

 • dyrektora firmy

 • doradcy, konsultanta, eksperta w dziedzinie prawa

Program

Wybrane przedmioty

Programy studiów dla kierunku prawo: link do programów na stronie BIP ALK TUTAJ

Regulaminy obowiązujące w ALK: link do regulaminów na stronie BIP ALK TUTAJ

 

 • Prawo konstytucyjne 
 • Wstęp do prawoznawstwa 
 • Informatyka prawnicza 
 • Tradycje i systemy prawne 
 • Logika prawnicza 
 • Ekonomia 
 • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym 
 • Etyka prawnicza 
 • Podstawy zarządzania 
 • Prawo administracyjne 
 • Prawo międzynarodowe publiczne 
 • Prawo cywilne – część ogólna 
 • Prawo karne 
 • Prawo rzeczowe 
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 
 • Prawo gospodarcze publiczne 
 • Prawo Unii Europejskiej – instytucje 
 • Prawo zobowiązań 
 • Postępowanie karne 
 • Prawo finansów publicznych 
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze 
 • Prawo spadkowe 
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej  
 • Prawo handlowe – część ogólna i spółki osobowe 
 • Postępowanie cywilne 
 • Prawo pracy 
 • Ścieżki kariery prawniczej 
 • Prawo handlowe – spółki kapitałowe 
 • Prawo prywatne międzynarodowe 
 • Prawo własności intelektualnej 
 • Teoria i filozofia prawa 
 • Warsztat dla przyszłych aplikantów
alk

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek i piątek (od godz. 16:00), sobota (od godz. 8:30). 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, specjalność: teoria i filozofia prawa. Autorka 13 książek i około 200 innych publikacji. Były prorektor UG i prorektor ALK. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSzW (2014-2018). Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, członek rad programowych dziewięciu innych czasopism, członek Sekcji Polskiej Assosiation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. „Niepaństwowe prawo?”

Zainteresowania badawcze: Teoria norm, ochrona bezpieczeństwa, legislacja i technika prawodawcza, metodologia nauk prawych, retoryka, prawo szkolnictwa wyższego, kulturowe funkcje prawa.

prof. dr hab. Jan Barcz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w ALK.

Wieloletni dyplomata, członek polskiej delegacji na konferencję „2 + 4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990-1992. Były dyrektor Departamentu Unii Europejskiej MSZ, a następnie dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych.

Autor ponad 300 artykułów naukowych, redaktor naukowy oraz współautor szeregu podręczników dydaktycznych z zakresu problematyki prawa Unii Europejskiej

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawne aspekty stosunków polsko- niemieckich.
 

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Profesor nauk prawnych, radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie bankowym. Kieruje Katedrą Administracji i Prawa Administracyjnego.

Brał udział w tworzeniu przepisów prawnych inicjujących procesy prywatyzacji w Polsce. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1990-91 i 1992-94). Prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. PLL LOT SA). Był wiceprzewodniczącym Institut International des Sciences Administratives (Bruksela). Komentuje sprawy związane z prywatyzacją i administracją państwową. 

Autor wielu artykułów i monografii z zakresu prawa administracyjnego i prawa bankowego. 

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Były wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, Kawaler Orderu Palm Akademickich mianowany przez premiera Francji.

Autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego oraz arbitrażu międzynarodowego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

prof Jan Wawrzyniak ALK
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, były ekspert w Zespole Doradców Prezydenta RP oraz były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykładowca w Uniwersytecie w Cagliari oraz w LUISS (Libera Universita Internazionale di Scienze Sociali) w Rzymie. Komentator bieżących problemów konstytucyjnych. 

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasad podstawowych konstytucji oraz najważniejszych podmiotów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej w latach 1990-2016, przy czym od 1998 r. przewodniczący Wydziału I w tejże Izbie. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Redakcji, Orzecznictwa Sądów Polskich, Rady Redakcyjnej Studiów Prawniczych INP PAN oraz Międzynarodowej Rady Naukowej Krytyki prawa, redaktor naukowy projektu LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: postępowanie cywilne i prawo cywilne.

prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat

Były Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Były prokurator Prokuratury Generalnej oraz były radca prawny w Narodowym Banku Polskim.

Koordynator zespołu dwumiesięcznika Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2018). Członek redakcji miesięcznika Orzecznictwo Sądów Polskich oraz recenzent tekstów w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne czy postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne.

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Ewa Nowak

Moja droga do zawodu adwokata rozpoczęła się w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo świetnie przygotowały mnie zarówno do zdania Państwowego Egzaminu na aplikację prawniczą, jak i samodzielnego prowadzenia indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Studia w tej uczelni zaopatrzyły mnie w praktyczną wiedzę prawniczą oraz biznesową. Wszechstronny program nauczania oraz system motywacyjny w postaci stypendium stanowią bardzo atrakcyjną ofertę również dla młodych ludzi, którzy na początkowym etapie przygody z prawem nie wiedzą jeszcze, którą drogę prawniczą wybiorą. 

Marcin Ajs
Marcin Ajs

Z perspektywy absolwenta, a także obecnego doktoranta i aplikanta adwokackiego, mogę śmiało stwierdzić, że Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego to miejsce dla ambitnych i niebojących się wyzwań adeptów prawa. Dlaczego? Akademia Leona Koźmińskiego to przede wszystkim elitarność w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Uczelnia zapewnia stały i bezpośredni dostęp do najlepiej wykwalifikowanej kadry naukowej, co stanowi olbrzymie pole do rozwoju zainteresowań naukowych w przyjaznej atmosferze, już od pierwszego roku studiów. Wraz z kolegami i koleżankami z powodzeniem uczestniczyłem w kilku konkursach Moot Court, w których osiągnięty sukces zawdzięczam profesjonalnej opiece naukowej mentorów.

Kolegium Prawa to również możliwość poznania law in action, a więc prawa w działaniu. Studencka Poradnia Prawna, funkcjonująca przy Kolegium Prawa, pozwala na udzielanie porad prawnych pro bono dla osób najbardziej potrzebujących, umożliwiając studentom praktykę prawa, jak również kształtując ich prawidłowe postawy społeczne.

Koźmiński to także międzynarodowe środowisko biznesowe, pozwalające na poznanie mechanizmów funkcjonowania globalnej gospodarki. W trakcie studiów można rozwinąć sieć znajomości o charakterze międzynarodowym, która w przyszłości może procentować zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Koźmiński to nieograniczone możliwości rozwoju swoich pasji, zainteresowań naukowych, ale również hobby. 

Katarzyna Stefaniak
Katarzyna Stefaniak

Studia w ALK to niezwykła przygoda, która pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do pracy prawnika, a także poszerzyć swoje horyzonty i otrzymać najwyższej klasy przygotowanie do wejścia na rynek pracy.  

ALK to najlepsza inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Pozaprawne umiejętności, w tym wiedza z zakresu finansów i zarządzania oraz prawniczy język angielski, zdobywane podczas studiów wyróżniają absolwentów ALK na rynku.  

Nieskończenie wiele możliwości rozwoju poprzez udział w dodatkowych aktywnościach studenckich, takich jak koła naukowe, konkursy (np. międzynarodowy konkurs sądowy Willem C. Vis Moot), wymiana studencka i wyjazdy międzynarodowe pozwalają absolwentom ALK na osiąganie sukcesów.

 

Jarosław Kurpiejewski absolwent prawa ALK
Jarosław Kurpiejewski

Studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły mi na zdobywanie wiedzy od wybitnej kadry profesorskiej i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Rozbudowany program nauczania wzbogacony jest także o możliwość udziału w ponadprogramowych zajęciach, które studenci mogą wybrać mając na względzie przyszłą praktykę zawodową. Akademia oferuje również wiele dodatkowych możliwości rozwijania wiedzy i doświadczenia, jak choćby udział w konferencjach, także na poziomie międzynarodowym.

Niezwykle wartościowe było dla mnie uczestnictwo w Studenckiej Poradni Prawnej. Zaangażowanie opiekunów poszczególnych sekcji było szczególnie motywujące przy pracy nad poszczególnymi problemami prawnymi. Na studiach poznałem wiele osób dzielących te same zainteresowania, co później przerodziło się także w zawodową współpracę. Z jednym z absolwentów Akademii, Adw. Wiktorem Budzewskim, prowadzimy wspólnie kancelarię adwokacką w Warszawie.

Ścieżki karier naszych absolwentów

Ewa Szmigielska – praktyka radcowska 

Absolwentka prawa w ALK, radca prawny od 2014 r.

Studia w Kolegium Prawa ALK pomagają zrozumieć prawo, a przez to lepiej się go nauczyć. Ma to kluczowe znaczenie podczas przygotowywania się do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką czy ogólną i – przy odrobinie zaangażowania z naszej strony – gwarantuje sukces". 

Karol Starosta – biznes 

Absolwent prawa w ALK w roku 2007, Prezes Zarządu firmy Raptor, producenta jachtów i łodzi żaglowych

Po ukończeniu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę niż aplikacja i dalsze kształcenie się w wybranym zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą o profilu produkcji jachtów i łodzi żaglowych. Nabyta wiedza prawnicza, jak również z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest wykorzystywana przeze mnie każdego dnia. Doświadczenie uzyskane w trakcie szeregu zajęć praktycznych odbytych w trakcie pięcioletniego toku studiów, a także obowiązek poszerzenia umiejętności posługiwania się językami obcymi służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Dzisiejszą profesję i moje hobby – żeglarstwo – mogłem rozwijać w sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Zamierzam kontynuować naukę w ALK na studiach podyplomowych". 

Zasady rekrutacji

Zasady naboru

Studia stacjonarne:

 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony przez komisję rekrutacyjną.  

 

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Studia niestacjonarne:  

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia. 

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Dodatkowe informacje

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

W dniu 12.11.2021 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok IV rok V rok
Płatność za semestr 5900 zł 6200 zł 6650 zł 7100 zł 7600 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1200 zł 5 x 1260 zł 5 x 1350 zł 5 x 1440 zł 5 x 1540 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok III rok IV rok V rok
Płatność za semestr 5200 zł 5600 zł 6000 zł 6450 zł 6900 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1060 zł 5 x 1140 zł 5 x 1220 zł 5 x 1310 zł 5 x 1400 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: