Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie i psychologia biznesu

Prawo

Poziom
Studia jednolite magisterskie PRAWO
Czas trwania
5 lat
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

CEL STUDIÓW

Nasze studia prawnicze mają na celu przygotować absolwentów do wykonywania zawodów stricte prawniczych w otoczeniu biznesowym, jak i biznesowych przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program ten ma więc budować przewagę absolwentów studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego na rynku pracy. 

Program studiów, obejmujący układ zajęć, ich tematykę i profil, metody dydaktyczne oraz zakładane efekty uczenia się, zostały opracowane w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy, analizy ścieżek karier studentów i absolwentów, opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności uczestników obrotu prawnego (publicznych i prywatnych), a także wzorce międzynarodowe, w tym przyjęte przez International Association of Law Schools. Są one w pełni zgodne z misją oraz strategią Akademii. 

Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa.

Studia prawnicze w ALK kolejny rok z rzędu zostały sklasyfikowane na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2023 w kategorii uczelni niepublicznych. Więcej informacji

 

Ranking Rzeczpospolita 2023

 

 

FB Kolegium Prawa baner

 

 

 

 

ATUTY KIERUNKU

1
1 miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” 2022

Kierunek został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2023 w kategorii uczelni niepublicznych.

2
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. 

3
Wykwalifikowana kadra

Zajęcia na prawie prowadzą wybitni wykładowcy. Wielu z nich od lat łączy naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej. Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy. 

4
Praktyczne zajęcia

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci: symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law. 

5
Cztery moduły kierunkowe do wyboru

Po III roku studiów studenci mogą wybrać jeden z czterech modułów kierunkowych - doradztwo podatkowe, prawo w gospodarce, prawo nowoczesnych technologii lub prawo dowodowe i kryminalistyka*.

6
Wirtualna rzeczywistość

Zajęcia na studiach prawniczych w ALK prowadzone są też w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną, w której dzięki goglom VR studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy tę formę prowadzenia zajęć na studiach prawniczych. Autorka projektu, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, otrzymała za niego w 2019 r. nagrodę LUMEN – Leaders in University Management. 

7
Praktyczne przygotowanie do zawodu

Jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć praktykę i pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym. W 2021 r. zdobyła ona 2. miejsce w zestawieniu najlepszych poradni studenckich towarzyszącemu Rankingowi Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.

W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP. Studenci prawa ALK uczą się dzięki temu korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria).

8
WSPÓŁPRACA Z OKRĘGOWĄ RADĄ ADWOKACKĄ, OKRĘGOWĄ IZBĄ RADCÓW PRAWNYCH ORAZ KRAJOWĄ IZBĄ DORADCÓW PODATKOWYCH

Współpraca z ORA, OIRP oraz KIDP jest gwarancją podejmowania inicjatyw na rzecz podnoszenia kompetencji studentów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników, organizacji wykładów, spotkań, konferencji, realizacji wspólnych projektów naukowych oraz organizacji praktyk i staży studenckich.

9
Wyjazdy edukacyjne

Studenci Kolegium Prawa ALK każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Byli m.in. w: 

- Luksemburgu i Brukseli (temat: „Zasady działania instytucji unijnych”) 

- Wiedniu (temat: „Dyplomacja w praktyce”). W programie znalazło się m.in. spotkanie studentów z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.

- Giessen w ramach szkoły letniej 

- miastach organizujących turniej arbitrażowy Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition. 

10
Komfortowe pracownie

Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby zamierzające wykonywać klasyczny zawód prawniczy lub planujące karierę w korporacji prawniczej (krajowej lub międzynarodowej) albo w biznesie.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

alk

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD DZIEKANA KOLEGIUM PRAWA

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Szanowni Państwo, 

w Kolegium Prawa ALK na jednolitych studiach magisterskich kształci się obecnie ok. 1200 osób. Niewielkie grupy ćwiczeniowe i bezpośredni kontakt studentów z profesorami i praktykami to unikatowa cecha studiów prawniczych w Koźmińskim, które zyskały dzięki temu opinię kameralnych i wyjątkowych.

Studia prawnicze w Kolegium Prawa oparte są na trzech głównych założeniach: wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie, w tym możliwość realizowania części procesu kształcenia za granicą. Korzystając z doświadczenia naszych wykładowców, absolwentów, osób i instytucji współpracujących z Kolegium Prawa, kształtujemy program studiów tak, aby przygotować naszych studentów do wykonywania zawodów nie tylko prawniczych, lecz również tych niezwiązanych stricte z prawem, w których wykorzystana może być wiedza i umiejętności prawnicze.

Chcemy, aby nasi absolwenci nie tylko uczyli się na pamięć przepisów prawa, ale przede wszystkim logicznie i krytycznie myśleli, krytykowali przedmiot dyskusji, a nie podmiot, szukali i stawiali pytania potrzebne w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz podejmowali mądre decyzje - innymi słowy chcemy kształcić ludzi ciekawych świata, dla których prawo będzie pasją, a nie przymusem.  

Jesteśmy dumni, iż nasi absolwenci stają się cenionymi na rynku specjalistami, a Kolegium Prawa jest identyfikowane jako silny ośrodek badawczo-naukowy. Na uczelniach kształcących prawników spoczywa szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – powinny one stwarzać warunki dla nieskrępowanego rozwoju nowych idei, kreowania nowych możliwości, wspierania otwartych umysłów. Tak postrzegamy swoją misję kształcenia, zachęcając, w ślad za Horacym, młodych adeptów prawa „Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe” (Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij).

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Dziekan Kolegium Prawa
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem

 

CZTERY MODUŁY KIERUNKOWE DO WYBORU PO III ROKU STUDIÓW*

1
DORADZTWO PODATKOWE

Moduł doradztwo podatkowe jest skierowany do wszystkich studentów, którzy są zainteresowani nabyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa związanych z problematyką opodatkowania. Realizacja modułu ma pomóc jego uczestnikom w przygotowaniu do egzaminu zawodowego na doradcę podatkowego, jak również stanowić ważny krok na ścieżce przygotowania do wykonywania tego zawodu bądź innej profesji, w ramach której dokonuje się interpretacji oraz stosuje się przepisy prawa podatkowego. Treści kształcenia przekazywane w trakcie zajęć są ukierunkowane zatem z jednej strony na pogłębienie teoretycznej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego, jak również na kształtowanie praktycznych umiejętności przydatnych m.in. w zakresie rozpoznawania oraz analizy konsekwencji podatkowych zaistniałych stanów faktycznych, oceny ryzyka wynikającego z działań podjętych w ramach procesów związanych z planowaniem podatkowym, czy też sporządzania projektów pism w sprawach podatkowych będących przedmiotem różnych (jurysdykcyjnych oraz niejurysdykcyjnych) procedur podatkowych.

2
PRAWO W GOSPODARCE

Moduł prawo w gospodarce jest adresowany do wszystkich osób, które zamierzają praktykować prawo stosowane w obrocie gospodarczym (prawników wewnętrznych w spółkach, zewnętrznych doradców prawnych przedsiębiorców) lub działać na styku prawa i gospodarki we własnej, rodzinnej lub innej jeszcze działalności biznesowej. W ramach modułu studenci wzmacniają kompetencje w dziedzinach szczególnie istotnych w praktyce biznesu, zarówno w obszarze publicznoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej, jak i prywatnoprawnych norm regulujących organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także metody rozstrzygania sporów handlowych.

3
PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Celem modułu jest przekazanie studentom szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystania nowych rozwiązań technicznych. W ramach modułu słuchacze poznają między innymi prawne aspekty sztucznej inteligencji, IoT, Big data, ochrony programów komputerowych, baz danych, systemów informatycznych, platform cyfrowych, E-sportu i gier komputerowych. Przedstawione zostaną wyzwania prawne związane z wykorzystaniem nowych technologii w pracy prawnika oraz w sektorze finansowym (FinTech). W ramach zajęć poruszana będzie m.in. tematyka praw własności intelektualnej, ochrony prywatności oraz danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości, prawnych aspektów handlu elektronicznego.

4
PRAWO DOWODOWE I KRYMINALISTYKA

Moduł jest adresowany w pierwszym rzędzie do osób, które zamierzają specjalizować się w prowadzeniu spraw (w tym reprezentacji stron) obejmujących postępowanie przed organami władzy publicznej – zwłaszcza karnych. Efekty uczenia się zaprojektowane w ramach modułu mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora i sędziego. Profil modułu ma głównie karnistyczny charakter. Niemniej przydatność wiedzy dotyczącej prawnych i pozaprawnych (w szczególności kryminalistycznych) aspektów wykrywania i dowodzenia określonych faktów (np. pochodzenia śladu od określonej osoby czy autentyczności dokumentu) nie ogranicza się do spraw karnych, ale jest istotna dla rozstrzygnięcia postępowań we wszystkich obszarach prawa (np. cywilnych: dotyczących pochodzenia dziecka czy spadkowych). 

*Studenci prawa po III roku studiów wybierają jeden z 4 modułów kierunkowych. Moduł kierunkowy uruchamiany jest pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 

 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych 

 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych 

 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych 

 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych i umów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym, rozwiązywanie kazusów)  

ŚCIEŻKI KARIERY PRAWNICZEJ – KURS NA APLIKACJE

Studenci biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze: 

 • „Ścieżki kariery prawniczej” – seria spotkań z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych 
 • „Kurs na aplikacje” – odświeżenie i aktualizacja wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze 

 

TOLES – EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKRESIE PRAWA  

Wszyscy studenci prawa na studiach stacjonarnych kończą lektorat języka angielskiego przystąpieniem do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). TOLES to egzamin międzynarodowy sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie prawa. 

Studenci ALK uzyskują najlepsze wyniki wśród wszystkich zdających ten egzamin w 120 ośrodkach TOLES na całym świecie. 

Do egzaminu mogą też przystąpić studenci studiów niestacjonarnych. 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE  

Uczelnia organizuje studentom praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. W ostatnich latach studenci odbywali praktyki w kilkudziesięciu międzynarodowych i polskich korporacjach oraz kancelariach prawniczych, a także w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Radzie Legislacyjnej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, sądach i prokuraturach różnego szczebla oraz Federacji Konsumentów. 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo absolwent może wykonywać zawód (po ukończeniu aplikacji lub złożeniu egzaminu zawodowego – w zależności od warunków określonych przez ustrojowe akty prawne):   

 • adwokata

 • radcy prawnego

 • sędziego

 • notariusza

 • prokuratora

 • referendarza

 • komornika

 • syndyka

 • doradcy restrukturyzacyjnego

 • rzecznika patentowego

 • doradcy podatkowego

Inne:  

 • mediatora

 • dyplomaty

 • urzędnika w służbie cywilnej

 • biznesmena

 • dyrektora firmy

 • doradcy, konsultanta, eksperta w dziedzinie prawa

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY

Programy studiów dla kierunku prawo: link do programów na stronie BIP ALK TUTAJ

Regulaminy obowiązujące w ALK: link do regulaminów na stronie BIP ALK TUTAJ

 

WYBRANE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE:

 • Prawo konstytucyjne 
 • Wstęp do prawoznawstwa 
 • Logika prawnicza 
 • Podstawy ekonomii 
 • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym 
 • Etyka prawnicza 
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo administracyjne 
 • Prawo międzynarodowe publiczne 
 • Prawo cywilne – część ogólna, 
 • Prawo rzeczowe, 
 • Prawo zobowiązań 
 • Prawo karne 
 • Postępowanie administracyjne 
 • Publiczne prawo gospodarcze 
 • Prawo Unii Europejskiej – instytucje 
 • Postępowanie karne 
 • Prawo finansowe 
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze 
 • Prawo spadkowe 
 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej  
 • Prawo handlowe 
 • Postępowanie cywilne 
 • Prawo pracy 
 • Ścieżki kariery prawniczej 
 • Prawo prywatne międzynarodowe 
 • Prawo własności intelektualnej 
 • Teoria i filozofia prawa 
 • Warsztat akademicki: własność intelektualna, metodyka studiowania w cyfrowym środowisku edukacyjnym
 • Kurs na aplikacje
alk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek i piątek (od godz. 16:00), sobota (od godz. 8:30). 

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

dr hab. Monika Całkiewicz

Prowadzi zajęcia z zakresu postępowania karnego, kryminalistyki i seminaria magisterskie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Uzyskała stopień doktora (2003), a następnie doktora habilitowanego (2011) na tym samym Wydziale. Otrzymała nagrody im. prof. Tadeusza Hanauska za rozprawę doktorską (2004) i habilitacyjną (2012). Autorka artykułów naukowych (np. w „Państwie i Prawie”) i monografii naukowych („Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego”, „Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia”, „Modus operandi sprawców zabójstw”), opracowań o charakterze praktycznym (np. w „Temidium”) oraz popularyzatorskim („Zbrodnia prawie doskonała”, „Kroniki zbrodni”). Odbyła aplikację prokuratorską, następnie była asesorem i prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Obecnie jest radcą prawnym, sprawuje funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, specjalność: teoria i filozofia prawa. Autorka 13 książek i około 200 innych publikacji. Były prorektor UG i prorektor ALK. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSzW (2014-2018). Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, członek rad programowych dziewięciu innych czasopism, członek Sekcji Polskiej Assosiation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. „Niepaństwowe prawo?”

Zainteresowania badawcze: Teoria norm, ochrona bezpieczeństwa, legislacja i technika prawodawcza, metodologia nauk prawych, retoryka, prawo szkolnictwa wyższego, kulturowe funkcje prawa.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Prof. Wojciech Góralczyk jest przedstawicielem polskiej doktryny prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Od 1996 r. pracuje w Akademii L. Koźmińskiego gdzie do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego. Profesor W. Góralczyk prowadzi szereg wykładów w Akademii L. Koźmińskiego, a także jest promotorem licznych prac magisterskich. Jest również promotorem rozpraw doktorskich oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. W. Góralczyk był również wykładowcą i koordynatorem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor popularnego podręcznika pt. „Podstawy prawa i administracji”.
Badania naukowe prof. W. Góralczyka dotyczą przede wszystkim prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Prace naukowe prof. W. Góralczyka wywierały wpływ na polską praktykę prawniczą i administracyjną, w tym warta podkreślenia jest jego rola w okresie przemian ustrojowych, gdy pracował nad aktami prawnymi regulującymi prywatyzację. 
Prof. W. Góralczyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institut International des Sciences Administratives w Brukseli. 

Obok działalności naukowej i dydaktycznej prof. W. Góralczyk jest również praktykiem. W latach 1990–1991 oraz 1992–1994 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pod koniec lat 80-tych rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego praktykując przede wszystkim w sektorze bankowym. Był członkiem rad nadzorczych szeregu spółek.
Prof. W. Góralczyk został odznaczony w w 1999 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu bankowo-finansowego, a w w 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kadr administracji publicznej.

dr hab. Agnieszka Grzelak

Doktor habilitowany nauk prawnych (PAN, 2016), profesor ALK w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 r. Od 2000 r. pracuje w urzędach administracji publicznej, zajmując stanowiska eksperckie, w tym w Biurze Analiz Sejmowych (2004-2015), w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2015-2019), a od 2019 r. jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Naukowo zajmuje się problematyką systemu prawa Unii Europejskiej (zwłaszcza działalnością Trybunału Sprawiedliwości UE i funkcjonowaniem współpracy w sprawach karnych i współpracy policyjnej), ale także ochroną praw człowieka (w szczególności prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych). Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, kierowniczką i wykonawczynią projektów badawczych, a także laureatką nagród za badania naukowe.

dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Cywilnego. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa kontraktów i międzynarodowego postępowania cywilnego. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu. Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Radca prawny. Doradza klientom w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w zakresie  stosunków transgranicznych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego.

prof Jan Wawrzyniak ALK
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, były ekspert w Zespole Doradców Prezydenta RP oraz były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykładowca w Uniwersytecie w Cagliari oraz w LUISS (Libera Universita Internazionale di Scienze Sociali) w Rzymie. Komentator bieżących problemów konstytucyjnych. 

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasad podstawowych konstytucji oraz najważniejszych podmiotów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego oraz relacjami pomiędzy prawem a technologią. Uzyskał tytuł stopień doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauki, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.

dr Michał Ziółkowski

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo publiczne) w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Stypendysta Max Weber Fellow w  European University Institute we Florencji (2019-2021);  laureat I nagrody „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych (2019); sekretarz Zakład Prawa Konstytucyjnego ALK (2019-obecnie); sekretarz naukowy czasopisma „Państwo i Prawo” (2015-obecnie); członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (2010 – obecnie); członek i sekretarz Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2010-2017); sekretarz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2011-2016);  asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2008-2016); autor ponad 40 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz monografiach w języku polskim i angielskim; od 2019 r. wpisany na listę adwokatów w Warszawie (niewykonujący zawodu).

dr hab. Magdalena Olczyk

Doktor habilitowany, prof. ALK w Katedrze Prawa Cywilnego, radca prawny; pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; jedna z fundatorów FUPP; koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Poradni Prawa ALK; stypendystka MPI w Hamburgu (IX-X 2020).

Zainteresowania badawcze ogniskują się głównie wokół problematyki sytuacji prawnej osób znajdujących się w gorszym położeniu niż jej kontrahent, tzn. słabszych stron określonego stosunku prawnego jak np. konsumenci czy najemcy lokalu mieszkalnego.  W centrum zainteresowań pozostaje także tematyka ochrony dóbr osobistych, używanych dzisiaj jako instrument ochrony nowo powstających praw, jak np. prawa do czystego powietrza, więzi rodzinnych itd.  Również interesuje się prawem rodzinnym, w tym stosunkami majątkowymi między małżonkami. Powyższe obszary badawcze stanowią przedmiot wielu opracowań. 

W ALK prowadzi wykłady i konwersatoria z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego, prawa zobowiązań, ochrony dóbr osobistych i praw konsumentów.  Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich.

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Koordynator w Sekcji Prawa Administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej przy ALK. Radca prawny. Pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w prawie administracyjnym (ustrojowym i materialnym), w tym w prawie leśnym, prawie ochronie środowiska oraz prawie ochrony przyrody. Uczestnik projektów naukowych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej w latach 1990-2016, przy czym od 1998 r. przewodniczący Wydziału I w tejże Izbie. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Redakcji, Orzecznictwa Sądów Polskich, Rady Redakcyjnej Studiów Prawniczych INP PAN oraz Międzynarodowej Rady Naukowej Krytyki prawa, redaktor naukowy projektu LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: postępowanie cywilne i prawo cywilne.

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Były wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, Kawaler Orderu Palm Akademickich mianowany przez premiera Francji.

Autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego oraz arbitrażu międzynarodowego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat

Były Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Były prokurator Prokuratury Generalnej oraz były radca prawny w Narodowym Banku Polskim.

Koordynator zespołu dwumiesięcznika Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2018). Członek redakcji miesięcznika Orzecznictwo Sądów Polskich oraz recenzent tekstów w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne czy postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne.

ZOBACZ, CO O STUDIACH SĄDZĄ NASI STUDENCI I ABSOLWENCI

Ewa Nowak

Moja droga do zawodu adwokata rozpoczęła się w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo świetnie przygotowały mnie zarówno do zdania Państwowego Egzaminu na aplikację prawniczą, jak i samodzielnego prowadzenia indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Studia w tej uczelni zaopatrzyły mnie w praktyczną wiedzę prawniczą oraz biznesową. Wszechstronny program nauczania oraz system motywacyjny w postaci stypendium stanowią bardzo atrakcyjną ofertę również dla młodych ludzi, którzy na początkowym etapie przygody z prawem nie wiedzą jeszcze, którą drogę prawniczą wybiorą. 

Marcin Ajs
Marcin Ajs

Z perspektywy absolwenta, a także obecnego doktoranta i aplikanta adwokackiego, mogę śmiało stwierdzić, że Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego to miejsce dla ambitnych i niebojących się wyzwań adeptów prawa. Dlaczego? Akademia Leona Koźmińskiego to przede wszystkim elitarność w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Uczelnia zapewnia stały i bezpośredni dostęp do najlepiej wykwalifikowanej kadry naukowej, co stanowi olbrzymie pole do rozwoju zainteresowań naukowych w przyjaznej atmosferze, już od pierwszego roku studiów. Wraz z kolegami i koleżankami z powodzeniem uczestniczyłem w kilku konkursach Moot Court, w których osiągnięty sukces zawdzięczam profesjonalnej opiece naukowej mentorów.

Kolegium Prawa to również możliwość poznania law in action, a więc prawa w działaniu. Studencka Poradnia Prawna, funkcjonująca przy Kolegium Prawa, pozwala na udzielanie porad prawnych pro bono dla osób najbardziej potrzebujących, umożliwiając studentom praktykę prawa, jak również kształtując ich prawidłowe postawy społeczne.

Koźmiński to także międzynarodowe środowisko biznesowe, pozwalające na poznanie mechanizmów funkcjonowania globalnej gospodarki. W trakcie studiów można rozwinąć sieć znajomości o charakterze międzynarodowym, która w przyszłości może procentować zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Koźmiński to nieograniczone możliwości rozwoju swoich pasji, zainteresowań naukowych, ale również hobby. 

Katarzyna Stefaniak
Katarzyna Stefaniak

Studia w ALK to niezwykła przygoda, która pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do pracy prawnika, a także poszerzyć swoje horyzonty i otrzymać najwyższej klasy przygotowanie do wejścia na rynek pracy.  

ALK to najlepsza inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Pozaprawne umiejętności, w tym wiedza z zakresu finansów i zarządzania oraz prawniczy język angielski, zdobywane podczas studiów wyróżniają absolwentów ALK na rynku.  

Nieskończenie wiele możliwości rozwoju poprzez udział w dodatkowych aktywnościach studenckich, takich jak koła naukowe, konkursy (np. międzynarodowy konkurs sądowy Willem C. Vis Moot), wymiana studencka i wyjazdy międzynarodowe pozwalają absolwentom ALK na osiąganie sukcesów.

 

Jarosław Kurpiejewski absolwent prawa ALK
Jarosław Kurpiejewski

Studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły mi na zdobywanie wiedzy od wybitnej kadry profesorskiej i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Rozbudowany program nauczania wzbogacony jest także o możliwość udziału w ponadprogramowych zajęciach, które studenci mogą wybrać mając na względzie przyszłą praktykę zawodową. Akademia oferuje również wiele dodatkowych możliwości rozwijania wiedzy i doświadczenia, jak choćby udział w konferencjach, także na poziomie międzynarodowym.

Niezwykle wartościowe było dla mnie uczestnictwo w Studenckiej Poradni Prawnej. Zaangażowanie opiekunów poszczególnych sekcji było szczególnie motywujące przy pracy nad poszczególnymi problemami prawnymi. Na studiach poznałem wiele osób dzielących te same zainteresowania, co później przerodziło się także w zawodową współpracę. Z jednym z absolwentów Akademii, Adw. Wiktorem Budzewskim, prowadzimy wspólnie kancelarię adwokacką w Warszawie.

ŚCIEŻKI KARIER NASZYCH ABSOLWENTÓW

Ewa Szmigielska – praktyka radcowska 

Absolwentka prawa w ALK, radca prawny od 2014 r.

Studia w Kolegium Prawa ALK pomagają zrozumieć prawo, a przez to lepiej się go nauczyć. Ma to kluczowe znaczenie podczas przygotowywania się do egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką czy ogólną i – przy odrobinie zaangażowania z naszej strony – gwarantuje sukces". 

Karol Starosta – biznes 

Absolwent prawa w ALK w roku 2007, Prezes Zarządu firmy Raptor, producenta jachtów i łodzi żaglowych

Po ukończeniu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę niż aplikacja i dalsze kształcenie się w wybranym zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą o profilu produkcji jachtów i łodzi żaglowych. Nabyta wiedza prawnicza, jak również z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest wykorzystywana przeze mnie każdego dnia. Doświadczenie uzyskane w trakcie szeregu zajęć praktycznych odbytych w trakcie pięcioletniego toku studiów, a także obowiązek poszerzenia umiejętności posługiwania się językami obcymi służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Dzisiejszą profesję i moje hobby – żeglarstwo – mogłem rozwijać w sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Zamierzam kontynuować naukę w ALK na studiach podyplomowych". 

ZASADY REKRUTACJI

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy magisterskiej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa. Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej, na prawniczym seminarium doktorskim oraz ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

  Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
  Piotr Świderski

  OPŁATY

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok IV rok V rok
  Płatność za semestr 8 400 zł 9 200 zł 10 100 zł 10 900 zł 11 800 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 700 zł 5 x 1 860 zł 5 x 2 040 zł 5 x 2 200 zł 5 x 2 380 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok IV rok V rok
  Płatność za semestr 7 400 zł 8 200 zł 9 100 zł 9 900 zł 10 800 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 500 zł 5 x 1 660 zł 5 x 1 840 zł 5 x 2 000 zł 5 x 2 180 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: