Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie i psychologia biznesu

Prawo

Poziom
Studia jednolite magisterskie PRAWO
Czas trwania
5 lat
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

CEL STUDIÓW

Z otwartością i pasją kształcimy młodych ludzi, inspirując do zgłębiania fascynującego świata prawa. Uczymy, jak z powikłanych labiryntów przepisów i norm wydobyć harmonię i porządek, tak potrzebne ludziom we współczesnym świecie.

Studia prawnicze w Koźmińskim uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego, właściwej interpretacji przepisów, poszukiwania nieszablonowych i dobrych rozwiązań prawnych dla ludzi, biznesu i gospodarki. Nie hołdujemy utartemu przekonaniu o opanowywaniu na pamięć kodeksów, przeciwnie – w Kolegium Prawa dążymy do wykształcenia umiejętności poszukiwania i krytycznego korzystania ze źródeł informacji, z możliwości jakie oferują nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja wykorzystywane w gromadzeniu i tworzeniu baz danych. Kompetencje te są budowane na fundamentach solidnej, usystematyzowanej wiedzy, której odpowiednie wykorzystanie pozwoli na osiągnięcie silnej pozycji zawodowej i rozwój kariery w wymarzonym kierunku.

Nasze studia otwierają bowiem wiele możliwości zawodowych.

W identyfikacji swojej ścieżki kariery pomoże opieka tutorska, programy mentoringowe, wsparcie Biura Karier i Współpracy z Otoczeniem, jak również zajęcia Ścieżki kariery prawniczej, Warsztaty prawnicze, na których student zapoznaje się z tajnikami różnych zawodów prawniczych i przygotuje się do zdawania egzaminów na aplikacje prawnicze. Zrozumieniu związków i zależności między prawem i biznesem służy interdyscyplinarne i umiędzynarodowione środowisko akademickie Akademii. Korzystamy z tego, zapewniając wiedzę z obszaru ekonomii, zarządzania, rachunkowości i  finansów, by absolwent poznał działanie świata biznesu nie tylko od strony prawnej.

Studia są oparte na wiedzy i praktyce, co oznacza, że harmonijnie łączymy naukę podstaw i konstrukcji teoretycznych ze stosowaniem ich w praktyce. Kazusy, studia przypadków, analiza orzeczeń stanowią istotny komponent każdych zajęć. A pogłębienie umiejętności praktycznych następuje na zajęciach warsztatowych z pisania pism procesowych, symulacjach rozpraw sądowych, debatach oksfordzkich i in. Wiele zajęć prowadzą wykładowcy – praktycy, którzy dzieląc się wiedzą, przekazują również umiejętności praktyczne i zdradzają tajniki wykonywania zawodu.

Prawnik, niezależnie od roli zawodowej, w której występuje, musi komunikować się z ludźmi. Stąd na Prawie uczymy również, m.in. Negocjacji i mediacji, Retoryki prawniczej, Psychologii sądowej, co sprzyja dobremu porozumiewaniu się, uczy odpowiedniej argumentacji w dyskusji i sztuki przekonywania.

Istotnym elementem programu studiów prawniczych jest wybór modułu kierunkowego: Prawo w gospodarce, Prawo nowoczesnych technologii, Prawo dowodowe i kryminalistyka, Doradztwo podatkowe. Wybór modułu pozwala zdobyć pogłębioną i specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze, zapewniając jednocześnie holistyczne rozumienie systemu prawnego i jego fundamentów.

Ukończenie Prawa w Koźmińskim zapewnia przewagę naszych absolwentów na rynku pracy, otwierając wiele możliwości zawodowych, pozwalając na rozwój osobisty i zawodowy. Program studiów, obejmujący układ zajęć, ich tematykę i profil, metody dydaktyczne oraz zakładane efekty uczenia się, został opracowany w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy, analizy ścieżek karier studentów i absolwentów, opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności uczestników obrotu prawnego (publicznych i prywatnych), a także wzorce międzynarodowe, w tym przyjęte przez International Association of Law Schools. Są one w pełni zgodne z misją oraz strategią Akademii.

Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa.

 

Studia prawnicze w ALK kolejny rok z rzędu zostały sklasyfikowane na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2023 w kategorii uczelni niepublicznych. . Więcej informacji

 

Ranking Rzeczpospolita 2023

 

Prawo to nadal jeden z kluczowych kierunków studiów, chętnie wybierany przez absolwentów szkół średnich z myślą o kreowaniu własnej kariery. W tym niewątpliwie jest niezbędny przemyślany wybór Uczelni, której oferta programowa, kadra naukowo-dydaktyczna, poziom nauczania, umiędzynarodowienie, prestiż krajowy i międzynarodowy, a w konsekwencji jakość kształcenia i możliwości jakie oferuje, zapewnią pomyślny start w życie zawodowe.

Od początku funkcjonowania Prawa w Koźmińskim stawiamy na nowoczesne kształcenie wykorzystujące nowe technologii cyfrowe, ukierunkowane na wszechstronny rozwój człowieka, pobudzanie przedsiębiorczości i odpowiadające potrzebom innowacyjnej gospodarki. Ukończenie studiów prawniczych w tak interdyscyplinarnym środowisku akademickim otwiera wiele ścieżek kształtowania kariery i rozwoju zawodowego. Oczywiście dla wielu młodych ludzi decydujących się na kształcenie w tej dziedzinie podstawowym celem jest wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, notariusza czy komornika. Wykształcenie prawnicze stwarza jednak o wiele więcej możliwości, a wybór Prawa w Koźmińskim posiada wiele atutów zapewniających przyszłym absolwentom trampolinę do kariery.

 Możliwości wyboru jest naprawdę wiele, dlatego co roku wydziały prawa cieszą się taką popularnością. Młodzi ludzie przywiązują ogromną wagę do tego co oferują poszczególne uczelnie. W dokonaniu właściwego wyboru może pomóc Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej. Zebranie w nim wszystkich możliwych parametrów umożliwiających ocenę uczelni pozwala wybrać tę, która najlepiej spełni oczekiwania przyszłych prawników. Właściwy wybór może decydować o przyszłości zawodowej.

 Ranking Rzeczpospolitej został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Jak podaje "Rzeczpospolita", sporządzono go w oparciu o kompleksową ocenę jednostek naukowych za lata 2017–2022, co w rankingu miało znaczny wpływ na wyniki. Wzięto pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpracę z zagranicą. Najważniejszym wskaźnikiem były jednak wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze, które - zdaniem autorów - świadczą o poziomie nauki na uczelniach.

 Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjątkowym miejscem, które łączy współczesne badania naukowe z praktyką prawniczą. Nasi wykładowcy są nie tylko uznanymi autorytetami naukowymi w kraju i zagranicą, ale również ważnymi postaciami środowiska prawniczego. Sprzyja to zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia, które procentuje znakomitymi karierami naszych Absolwentek i Absolwentów, które z dumą i radością obserwujemy.

Na sukcesy te składa się nie tylko wspaniała kadra dydaktyczna i nowatorski program studiów prawniczych, ale i dbałość, jaką przykładamy do jakości edukacji i atmosfery studiowania. Korzystamy z bogatego doświadczeniach wykładowców oraz podmiotów, z którymi współpracujemy, w celu doskonalenia programu studiów odpowiadającego wyzwaniom obecnych i nadchodzących czasów. Wprowadzamy zajęcia, które są związane są m.in. ze zmianami technologicznymi, jakie obecnie zachodzą na świecie i dotkną zawodów prawniczych w niedalekiej przyszłości – np. Legal Tech, zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie, podstawy programowania, prawne, etyczne oraz biznesowe aspekty Big Data, a także obszaru sztucznej inteligencji, Fin Tech czy prawa własności intelektualnej w sektorze nowych technologii. Ponadto stosujemy nowoczesne metody nauczania, przenosząc również zajęcia do rzeczywistości wirtualnej (VR).

- skomentował prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prorektor ds. współpracy z otoczeniem.

 

ATUTY KIERUNKU

1
1 miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” 2023

Kierunek został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2023 w kategorii uczelni niepublicznych.

2
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Pozwala to na prowadzenie badań naukowych i dobór kadry gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

3
Znakomita kadra badawczo-dydaktyczna

Kadra badawczo – dydaktyczna na najwyższym poziomie gwarantująca wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zajęcia na Prawie prowadzą wybitni wykładowcy łączący naukę z praktyką prawniczą lub z działalnością w sferze publicznej. Wśród nich są m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy korporacyjni, prokuratorzy, notariusze, komornicy i syndycy. Daje to gwarancję zapoznania studentów z aktualnymi problemami w procesie stosowania prawa, ocenianych z różnych perspektyw zawodowych. 

4
Nowoczesny program studiów - moduły kierunkowe do wyboru

Program studiów zapewnia nabycie aktualnej wiedzy prawniczej i poznanie praktyki zawodów prawniczych. Student ma szansę zostać specjalistą o unikalnej wiedzy i szczególnych kompetencjach. Służą temu moduły kierunkowe realizowane na 4 i 5 roku studiów. Filarami programu są zajęcia z poszczególnych gałęzi prawa (prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo własności intelektualnej i inne). Jednakże prawnik przyszłości musi posiadać również wiedzę specjalistyczną, stąd program studiów pozwala na wybór modułu: Prawo w gospodarce, Prawo nowoczesnych technologii, Prawo dowodowe i kryminalistyka albo Doradztwo podatkowe.

5
Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa

Rada zapewnia wysoką jakość kształcenia adeptów prawa z uwzględnieniem trendów międzynarodowych. Została powołana w 2007 r.  jako statutowy organ doradczy Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawach strategii rozwoju Uczelni, dostosowywania programu studiów do potrzeb praktyki, rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych Uczelni. Członkami Rady są zagraniczni i krajowi przedstawiciele praktyki prawniczej, nauki i biznesu.

6
Współpraca z prawniczymi środowiskami zawodowymi

Aktywnie współpracujemy ze środowiskami zawodowymi, m.in. Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Izbą Komorniczą w Warszawie, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie,  Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, Prokuratorią Generalną RP, Izbą Notarialną w Warszawie. Wspólnie podejmujemy szereg inicjatyw i działań na rzecz doskonalenia programu studiów, podnoszenia kompetencji studentów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników, organizacji wykładów, spotkań, konferencji, realizacji wspólnych projektów naukowych oraz organizacji praktyk i staży studenckich. Dzięki temu studiowanie prawa jest ciekawsze i efektywne.

7
Atrakcyjne metody kształcenia

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób, nowocześnie i profesjonalnie. Wykładowcy są otwarci i komunikatywni, stosują metody angażujące, wykorzystują narzędzia technologiczne, inspirują, rozwijają samodzielność i wyzwalają krytyczne myślenie. Korzystają m.in. z: symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, debat oksfordzkich,  fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law

8
Praktyczne zajęcia, również w wirtualnej rzeczywistości

Nabywanie wiedzy przez doświadczenie – student w ramach konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów rozwiązuje kazusy, analizuje case study, przygotowuje pisma procesowe, poznaje siłę argumentacji w dyskusjach i piękno języka prawniczego. Poznaje możliwości technologiczne uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w rzeczywistości wirtualnej. Akademia stworzyła grę edukacyjną, w której dzięki Google VR studenci mogą przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy tę formę prowadzenia zajęć na studiach prawniczych. Autorka projektu, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, otrzymała za niego w 2019 r. nagrodę LUMEN – Leaders in University Management.

9
Unikalne doświadczenie – praca w Studenckiej Poradni Prawnej

Udział w Poradni to zetknięcie studenta z konkretną sprawą klienta zgłaszającego się po pomoc prawną. Daje więc przedsmak pracy prawnika. Doceniając charakter tego doświadczenia jako pierwsi wśród niepublicznych uczelni uruchomiliśmy Studencką Poradnię Prawną, w której studenci mogą odbyć praktykę i pod opieką pracowników naukowych świadczyć usługi prawnicze (opinie prawne) osobom niezamożnym. W 2022 r. zdobyła ona 1. miejsce w zestawieniu najlepszych studenckich poradni prawnych towarzyszącemu Rankingowi Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”. W ramach współpracy z firmą Adic.pl realizowany jest projekt Vicarius e-SPP. Studenci prawa ALK uczą się dzięki temu korzystać z profesjonalnego programu do obsługi kancelarii prawnych (Vicarius e-Kancelaria). 

10
Szeroka oferta aktywności międzynarodowych

Międzynarodowe wyjazdy i wizyty są dla studentów doskonałą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem różnych instytucji i podmiotów zaangażowanych w działanie systemu prawnego. To nie tylko znany program ERASMUS+, w ALK organizujemy wyjazdy edukacyjne do Luksemburga i Brukseli, dzięki którym poznają specyfikę funkcjonowania TSUE, uczestniczą w rozprawie przed Wielką Izbą TSUE, w spotkaniach z sędziami i Rzecznikiem Generalnym TSUE, z przedstawicielami KE, PE oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. Studenci biorą udział w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition, konkursie organizowanym od prawie 30 lat, opartym na modelu moot court. Studenci wyjeżdżają do zagranicznych uczelni (m.in. University of Limerick, University of Lisbon, University of Newcastle, Berlin School of Economics and Law, European Business School & EBS Law School, University of Gothenburg – School of Business, Economics and Law, California State University; Soongsil University; Kyung Hee University). 

11
Zróżnicowana oferta praktyk zawodowych

Obowiązkowa praktyka zawodowa jest odbywana w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych, krajowych i międzynarodowych firmach biznesowych, instytucjach publicznych - dobranych według zainteresowań studenta z bardzo szerokiej oferty Uczelni (m.in. Biura RPO, UODO, Rzecznika Ubezpieczonych, Sądy, Prokuratura, Areszt Śledczy, EY, KPMG, PwC, Andersen TAX&Legal, Deloitte, Vistra Corporate Services, ZUS, AVIVA, czy D.A.S.). Praktyka pozwala na poznanie pracy prawnika w określonym środowisku zawodowym „od kuchni”, co weryfikuje wyobrażenia o pracy w sądzie, prokuraturze, kancelarii prawnej, areszcie śledczym, korporacji, działalności gospodarczej, urzędzie czy instytucji publicznej.

12
Rozwój zainteresowań - koła naukowe, organizacje studenckie, konferencje

Studenci uczestniczą w różnych formach aktywności akademickich, w których można wykazać się talentem krasomówczym (np. wygłoszenie referatu, udział w konkursie), pisarskim (przygotowanie publikacji naukowej w ramach Programu TOP 15), organizacyjnym (prace przy wydarzeniach w Koźmińskim), poznać ciekawych ludzi ze świata biznesu, nauki i polityki podczas konferencji, odkryć płaszczyznę swoich zainteresowań w Kole Naukowym (np. Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Lex Medicinae”, Prawa Karnego „Crimen et poena”, Prawa Własności Intelektualnej „Actio Efficiens”, Prawa Podatkowego, FORUM Kozminski Law Students Association, Prawa Handlowego „Ius Mercatorum”, Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka „Pro Libertate”), czy nawiązać i pogłębiać przyjaźnie korzystając z uroków życia akademickiego. 

13
Życie naukowe i akademickie

Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć poza programowych w postaci wizyt studyjnych (np. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach; Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Aresztach Śledczych:  Warszawa - Służewiec, Warszawa – Białołęka), udziału w prowadzeniu badań naukowych (np. Program Top 15); udziału w projektach badawczych Katedr, np. w projekcie międzynarodowym Wyzwania dla sądownictwa: sprawiedliwość i równe traktowanie podmiotów obcej narodowości przed sądami krajowymi, realizowanego we współpracy Akademii oraz Osnabrück Universitat. 

14
Przyjazny dziekanat

Dziekanat Kolegium Prawa to wyjątkowa jednostka w Koźmińskim przeznaczona wyłącznie dla studentów Prawa, w której student uzyska pomoc i załatwi każdą sprawę, profesjonalnie i w atmosferze życzliwości. Prezentujemy indywidualne podejście do studenta – nikt nie jest tutaj anonimowy. Jest to ważne zwłaszcza dla pierwszoroczniaków, bo zapewnia integrację i płynne wejście w środowisko akademickie. Poza tym dbamy o środowisko naturalne rezygnując z papierowego obiegu dokumentów na rzecz elektronizacji procesów organizacyjnych w Uczelni.

15
Profesjonalne wsparcie w procesie studiowania

Wsparcie organizacyjne zapewnia Dziekanat, ale student Prawa korzysta z szerokich form pomocy w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, wyboru ścieżki kariery. Opieka tutorska, opieka naukowa, programy mentorskie, diagnozowanie predyspozycji zawodowych przez profesjonalnych doradców – to tylko niektóre propozycje wsparcia studentów w procesie studiowania. W razie sytuacji trudnych są do dyspozycji zróżnicowane mechanizmy pomocowe dla studentów od wsparcia psychologicznego, poprzez organizacyjne, po pomoc stypendialną. 

16
Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym

Zapewniamy rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego: prawniczego i biznesowego. W ramach współpracy z jednostkami egzaminacyjnymi oraz certyfikującymi studenci podnoszą umiejętności językowe, mając możliwość uzyskania certyfikatów (TOLES, University of Cambridge Local Examinations Certificate, Cambridge Assessment English – współpraca w zakresie egzaminów certyfikacyjnych Business Language Testing Service, Centrum Egzaminacyjne Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, Centrum Egzaminacyjne Goethe-TEST-PRO, Centrum Egzaminacyjne Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – LCCI). TOLES to egzamin międzynarodowy sprawdzający znajomość języka angielskiego w zakresie prawa. Świetnie prowadzone lektoraty z języka angielskiego, zajęcia prowadzone w języku angielskim, oferta wyjazdów międzynarodowych i studiowanie w umiędzynarodowionym środowisku akademickim sprawa, że nasi studenci zdają TOLES i  uzyskują najlepsze wyniki wśród wszystkich zdających ten egzamin w 120 ośrodkach TOLES na całym świecie.

17
Komfortowa infrastruktura uczelni

W trosce o komfort studiowania i dobrostan studentów zapewniamy odpowiednią infrastrukturę dydaktyczną, wykorzystującą osiągniecia techniczne. Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych, w ćwiczeniowej sali rozpraw, pracowniach informatyki prawniczej, Uczelnia zapewnia zróżnicowaną infrastrukturę gastronomiczną, usługową i wypoczynkową.

18
Dostęp do zasobów cyfrowych Koźmińskiego

Studentom zapewnia się dostęp do portalu umożliwiającego bezpłatne korzystanie z licznych zasobów cyfrowych, np. profesjonalne prawnicze bazy danych: Lex Akademia, Legalis, INFORLEX, Academica oraz inne multidyscyplinarne bazy wiedzy i danych z zakresu biznesu oraz nauk ekonomicznych i prawnych (np. Bloomberg, Web of Science, Cambridge University Press).

19
Ścieżki kariery prawniczej – kurs na aplikacje

Studenci biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze: 

Ścieżki kariery prawniczej – spotkania z przedstawicielami zawodów i środowisk prawniczych; 

Kurs na aplikacje – zajęcia specjalnie zaprojektowane z myślą o potrzebie przygotowania studentów do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze, między innymi z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.

20
Możliwość kontynuacji edukacji

Absolwent prawa może realizować ścieżkę kariery naukowej i prowadzenia badań naukowych, kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, zarówno z zakresu różnych specjalności nauk prawnych, jak i innych dyscyplin (zwłaszcza z dziedziny nauk społecznych) oraz w szkołach doktorskich.

ADRESACI STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla ambitnych osób gotowych na podjęcie wyzwania 5-letnich studiów magisterskich dających szerokie możliwości rozwoju kariery, pragnących wykonywać zawody prawnicze, zarówno te klasyczne (sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik), jaki i w zakresie doradztwa prawnego (doradca podatkowy), prowadzenia działalności zawodowej w korporacjach (np. in-house lawyer), krajowej i unijnej administracji publicznej (urzędnik, doradca, specjalista), w sektorze non-profit (stowarzyszenia), w dyplomacji, polityce, służbie publicznej. Prawo w Koźmińskim będzie znakomitym wyborem dla osób zamierzających rozpocząć karierę naukową, kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz w szkołach doktorskich.

Zapraszamy na nasze profile społecznościowe Facebook oraz LinkedIn.

 

ZOBACZ FILM O KIERUNKU

SŁOWO OD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Prawo w Koźmińskim ma unikalny charakter. Realizuje koncepcję kształcenia przyszłych  prawników opartą na utrwalonych wartościach i tradycji, jednocześnie przygotowując do pełnienia różnych ról zawodowych we współczesnym świecie, w których coraz większą rolę odgrywają technologie i sztuczna inteligencja. 
Niewielkie grupy ćwiczeniowe i bezpośredni kontakt studentów z profesorami i praktykami prawa to wyróżniająca cecha studiów prawniczych w Koźmińskim, które zyskały dzięki temu opinię elitarnych.  Studia są oparte na trzech głównych założeniach: wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie, w tym możliwość realizowania procesu kształcenia za granicą.  Korzystając z doświadczenia naszych wykładowców, absolwentów, osób i instytucji współpracujących z Kolegium Prawa kształtujemy program studiów tak, aby przygotować naszych absolwentów do wykonywania zawodów nie tylko stricte prawniczych, ale również takich, w których wiedza i umiejętności prawnicze są nieodzowne. W efekcie nasz program studiów pozwala studentom na wyspecjalizowanie się w obszarach, które uznaliśmy za szczególnie istotne z perspektywy i zawodowej, i gospodarczej. Są to: Doradztwo podatkowe, Prawo w gospodarce, Prawo nowoczesnych technologii, Prawo dowodowe i kryminalistyka.
Naszą ambicją jest, aby studenci nie tylko poznawali przepisy prawa, ale przede wszystkim potrafili krytycznie myśleć, stawiali pytania, kwestionowali rzeczywistość, bo te cechy implikują rozwój umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania mądrych decyzji – innymi słowy chcemy kształcić ludzi otwartych i ciekawych świata, dla których prawo będzie i inspiracją, i pasją, i wyzwaniem.
Na uczelniach kształcących prawników spoczywa szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – powinny one stwarzać warunki dla nieskrępowanego rozwoju nowych idei, kreowania nowych możliwości, wspierania otwartych umysłów. Tak postrzegamy swoją misję kształcenia, zachęcając, w ślad za Horacym, młodych adeptów prawa „Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe”.  

Przygodę z prawem zacznij w Koźmińskim. Warto!

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak

Dziekan Kolegium Prawa

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie Prawa daje szerokie możliwości zawodowe. Nasz absolwent:

 • może wykonywać zawód prawniczy (po ukończeniu aplikacji lub złożeniu egzaminu zawodowego – w zależności od warunków określonych przez ustrojowe akty prawne): adwokata, radcy prawnego, sędziego, notariusza, prokuratora, referendarza, komornika, syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej w korporacjach (np. in-house lawyer); 
 • może podjąć i wykonywać własną działalność gospodarczą o profilu doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze, zwłaszcza podatkowe); 
 • podjąć pracę w działach prawnych, HR, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie;
 • podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej;
 • może pracować w unijnej i krajowej administracji publicznej (urzędnik, doradca, specjalista), w dyplomacji, służbie zagranicznej, polityce
 • może wybrać drogę służby publicznej w państwowych jednostkach (agencje rządowe, urzędy, policja, wojsko, służby specjalne);
 • posiada przygotowanie do pracy w sektorze NGO, czyli organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na realizację celów publicznych (fundacje, stowarzyszenia, i in.);
 • odnaleźć się w zawodach kreatywnych, w których wiedza prawnicza stanowi istotny komponent ich wykonywania (m.in. officer compliance, dziennikarz, mediator, inspektor ochrony danych, zarządzający firmą,  konsultant lub ekspert w danej dziedzinie prawa, tłumacz przysięgły). 
 • jest gotów do realizacji ścieżki naukowej, kontynuując kształcenie w szkołach doktorskich w celu zdobywania stopni i tytułów naukowych  

PROGRAM

WYBRANE PRZEDMIOTY

Programy studiów dla kierunku prawo: link do programów na stronie BIP ALK TUTAJ

Regulaminy obowiązujące w ALK: link do regulaminów na stronie BIP ALK TUTAJ

 

MODUŁY KIERUNKOWE DO WYBORU PO III ROKU STUDIÓW*

PRAWO W GOSPODARCE

Moduł Prawo w gospodarce stwarza najszerszą perspektywę zawodową przygotowując do praktykowania prawa w obrocie gospodarczym w wymiarze lokalnym i globalnym (w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, korporacjach, spółkach, jednostkach sektora non-profit i innych). Student jest przygotowywany do działania na styku prawa i gospodarki we własnej, rodzinnej lub innej działalności biznesowej. W ramach modułu studenci zyskują specjalistyczną wiedzę, zwłaszcza z prawa handlowego i gospodarczego, poznają język biznesu, rozwijają myślenie strategiczne, wzmacniają kompetencje istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zobacz zajęcia realizowane w ramach modułu: 

- Prawo ochrony konkurencji - Fuzje i przejęcie spółek - Prawo papierów wartościowych - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - Prawo zamówień publicznych - Pozasądowe metody rozstrzygania sporów – mediacje, negocjacje, arbitraż - Przekształcenia prawno-organizacyjne pracodawcy - Międzynarodowe prawo handlowe - Sporządzanie pism i umów w sprawach gospodarczych

PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Realizacja modułu zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w świecie nowoczesnych technologii. Sztuczna inteligencja, również generatywna, staje się ekspansywna. Jej coraz szersze wykorzystywanie stwarza dylematy, z którymi nowoczesny prawnik musi się mierzyć. Dlatego celem modułu jest przygotowanie studenta do roli prawnika dysponującego wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi poradzić sobie z nieznanym. Absolwent będzie rozumiał działanie nowoczesnych technologii, potrafił identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące ochrony praw człowieka przed zagrożeniami technologicznymi. Poza tym zdobędzie wiedzę, jak w pracy prawnika wykorzystywać nowoczesne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz zajęcia realizowane w ramach modułu: 

- Podstawy technologii informatycznych (IT) dla prawników - Prawo własności intelektualnej w sektorze nowych technologii - Ochrona prywatności i danych osobowych w środowisku cyfrowym - Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa - Krajowe i unijne prawo handlu elektronicznego - Prawne aspekty usług cyfrowych - FinTech - Prawne aspekty e-sportu i gier komputerowych

 

PRAWO DOWODOWE I KRYMINALISTYKA

Moduł jest przeznaczony dla pasjonatów prawa karnego i kryminalistyki, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z tą wymagającą dziedziną prawa. Zajęcia obejmują zagadnienia procesu karnego, czynności dowodowych, taktyki i techniki kryminalistycznych, medycyny sądowej i in. Moduł przygotowuje absolwenta do prowadzenia spraw karnych w roli adwokata, radcy prawnego, prokuratora lub sędziego. Niemniej przydatność wiedzy dotyczącej prawnych i pozaprawnych (w szczególności kryminalistycznych) aspektów wykrywania i dowodzenia określonych faktów (np. pochodzenia śladu od określonej osoby czy autentyczności dokumentu) nie ogranicza się do spraw karnych, ale jest istotna dla rozstrzygnięcia postępowań we wszystkich obszarach prawa (np. cywilnych: dotyczących pochodzenia dziecka czy spadkowych). Zobacz zajęcia realizowane w ramach modułu:

- Prawo dowodowe - Rozprawa karna - Taktyka kryminalistyczna - Technika kryminalistyczna - Czynności operacyjno-rozpoznawcze - Dowody prywatne - Psychologia sądowa - Medycyna sądowa - Prowadzenie sprawy karnej

 

DORADZTWO PODATKOWE Moduł doradztwo podatkowe to ścieżka dla studentów, którzy chcieliby poznać złożony i różnorodny świat podatków. Zajęcia prowadzone w ramach modułu przygotowują jego uczestników do reprezentowania klientów w sporach z organami podatkowymi, obsługi prawnopodatkowej przedsiębiorstw, w tym analizy i planowania podatkowego ich przedsięwzięć biznesowych, czy też oceny konsekwencji podatkowych skomplikowanych stanów faktycznych, zachodzących w obrocie gospodarczym i życiu codziennym.  Realizacja modułu to doskonały pierwszy krok w kierunku przygotowania do egzaminu zawodowego na doradcę podatkowego oraz wykonywania tego zawodu. To też interesująca propozycja dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z klasycznym zawodem prawniczym (radcy prawnego bądź adwokata) i  chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w prowadzeniu praktyki w obszarze prawa podatkowego. Zobacz zajęcia realizowane w ramach modułu:

- Postępowanie podatkowe - Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Planowanie podatkowe - Międzynarodowe prawo podatkowe - Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych - Prawo karne skarbowe - Analiza podatkowa - Pisma w sprawach podatkowych

 

*Studenci i studentki prawa po III roku studiów wybierają jeden z 4 modułów kierunkowych. Moduł kierunkowy uruchamiany jest pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób.

WYBRANE ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE:

 • Prawo konstytucyjne 
 • Wstęp do prawoznawstwa 
 • Logika prawnicza 
 • Podstawy ekonomii 
 • Ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym •  
  • Etyka prawnicza 
  • Legal Tech. Zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie. Podstawy programowania
  • Informatyka prawnicza
  • Podstawy zarządzania
  • Prawo administracyjne 
  • Prawo międzynarodowe publiczne 
  • Prawo cywilne – część ogólna 
  • Prawo rzeczowe 
  • Prawo zobowiązań 
  • Prawo karne 
  • Postępowanie administracyjne 
  • Publiczne prawo gospodarcze 
  • Prawo Unii Europejskiej – instytucje 
  • Postępowanie karne 
  • Prawo finansowe 
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze 
  • Prawo spadkowe 
  • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej  
  • Prawo handlowe 
  • Postępowanie cywilne 
  • Prawo pracy 
  • Ścieżki kariery prawniczej 
  • Prawo prywatne międzynarodowe 
  • Prawo własności intelektualnej 
  • Teoria i filozofia prawa 
  • Kurs na aplikacje

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU

 • Oferta zajęć do wyboru w języku polskim i języku angielskim stwarza możliwość nabycia pogłębionej, specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, poszerzania zainteresowań, dalszego kształcenia i osobistego rozwoju zawodowego. Zajęcia do wyboru mają charakter uzupełniający względem zajęć obligatoryjnych realizowanych równolegle lub poszerzają zasób wiedzy komplementarnie do przedmiotów prowadzonych w semestrach poprzedzających.

ZAJĘCIA W JĘZYKU POLSKIM  

 • Cywilnoprawna ochrona konsumenta

  Dziennikarstwo prawnicze

  Ekonomiczna analiza prawa

  Komparatystyka prawnicza

  Konstruowanie umów cywilnoprawnych

  Kryminologia

  Negocjacje i mediacje

  Ochrona dóbr osobistych

  Ochrona praw podstawowych w prawie UE

  Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w procesach sądowych

  Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym

  Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

  Pisma procesowe w postępowaniu karnym

  Prawna ochrona interesu pracodawcy

  Prawne aspekty hate speech i hate crimes

  Prawne, etyczne i biznesowe aspekty Big Data i sztucznej inteligencji

  Prawo antydyskryminacyjne

  Prawo bankowe

  Prawo Internetu

  Prawo medyczne i farmaceutyczne

  Prawo ochrony danych osobowych

  Prawo spółek a podatki

  Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

  Retoryka prawnicza

  Sądowe postępowanie egzekucyjne

  Street Law

  Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych (Współczesny świat Islamu; Prosty język jako standard komunikacyjny; Historie biznesu: Długowieczne firmy i legendarni przedsiębiorcy; Historia Polski XX wieku)

  ZAJĘCIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Climate and Energy Law

  Employment of Foreginers

  EU Area of Freedom, Security and Justice

  EU Environmental Law

  European Business Law

  European Labour Law

  European Trade Mark Law

  Globalisation and Criminal Law

  International Contracts

  International Ligitation in Civil and Commercial Matters

  International Protection of Human Rights

  Introduction to Common Law

  Jurisprudence of European Courts

  Law and Language

  Legal Negotiations

  Provace and Data Protection in the European Union

  Public Health Law in Europe

  Recent Case Law of the Court of Justice of the EU

  Space Law

  The Law of Financial Markets in the EU

   

 •  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: czwartek i piątek (od godz. 16:00), sobota (od godz. 8:30). 

SPOŁECZNOŚĆ

WIODĄCY WYKŁADOWCY

dr hab. Agnieszka Grzelak

Doktor habilitowany nauk prawnych (PAN, 2016), profesor ALK w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 r. Od 2000 r. pracuje w urzędach administracji publicznej, zajmując stanowiska eksperckie, w tym w Biurze Analiz Sejmowych (2004-2015), w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2015-2019), a od 2019 r. jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Naukowo zajmuje się problematyką systemu prawa Unii Europejskiej (zwłaszcza działalnością Trybunału Sprawiedliwości UE i funkcjonowaniem współpracy w sprawach karnych i współpracy policyjnej), ale także ochroną praw człowieka (w szczególności prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych). Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, kierowniczką i wykonawczynią projektów badawczych, a także laureatką nagród za badania naukowe.

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego oraz relacjami pomiędzy prawem a technologią. Uzyskał tytuł stopień doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauki, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.

dr hab. Monika Całkiewicz

Prowadzi zajęcia z zakresu postępowania karnego, kryminalistyki i seminaria magisterskie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Uzyskała stopień doktora (2003), a następnie doktora habilitowanego (2011) na tym samym Wydziale. Otrzymała nagrody im. prof. Tadeusza Hanauska za rozprawę doktorską (2004) i habilitacyjną (2012). Autorka artykułów naukowych (np. w „Państwie i Prawie”) i monografii naukowych („Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego”, „Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia”, „Modus operandi sprawców zabójstw”), opracowań o charakterze praktycznym (np. w „Temidium”) oraz popularyzatorskim („Zbrodnia prawie doskonała”, „Kroniki zbrodni”). Odbyła aplikację prokuratorską, następnie była asesorem i prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Obecnie jest radcą prawnym, sprawuje funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

dr hab. Przemysław Drapała

Radca prawny, Partner Zarządzający JDP Drapała & Partners, kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. 
Wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.
Autor ponad 100 publikacji (w Polsce i za granicą) z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i arbitrażu w tym m.in. System Prawa Prywatnego, tomy 5, 6 i 7 (Prawo zobowiązań – część ogólna, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wydania 2006 - 2021), współautor wraz z sędziami Sądu Najwyższego komentarza do k.c. (Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część szczegółowa, red. J. Gudowski, Wolters Kluwer, wydania 2013 – 2017); Umowy odnoszące się do osób trzecich (Warszawa 2006); Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Warszawa 2010), Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (Warszawa 2016), członek Zespołów Problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do 2014), dwukrotny stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu.
 

prof. dr hab. Artur Mudrecki

Kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego ALK, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em. Sędzia NSA w Warszawie oraz członek Komisji Egzaminacyjnej na Doradcę Podatkowego przy Ministrze Finansów od 2007. Prowadzi zajęcia z prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Autor 130 publikacji, kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek trzech międzynarodowych stowarzyszeń podatkowych. Jest członkiem Komitetu Recenzentów i Konsultantów czasopisma "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem" i członkiem Rad Naukowych czasopism: "Procedury Administracyjne i Podatkowe" oraz "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego". Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego, organizator cyklu seminariów w ramach Forum Prawa Podatkowego.

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, specjalność: teoria i filozofia prawa. Autorka 13 książek i około 200 innych publikacji. Były prorektor UG i prorektor ALK. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSzW (2014-2018). Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, członek rad programowych dziewięciu innych czasopism, członek Sekcji Polskiej Assosiation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. „Niepaństwowe prawo?”

Zainteresowania badawcze: Teoria norm, ochrona bezpieczeństwa, legislacja i technika prawodawcza, metodologia nauk prawych, retoryka, prawo szkolnictwa wyższego, kulturowe funkcje prawa.

dr hab. Joanna Studzińska

Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego. Radca prawny, autorka licznych opracowań i monografii, m.in. "Postępowanie nieprocesowe"(2020), "Interwencja uboczna w procesie cywilnym" (2019). Praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji asystenta w Sądzie Najwyższym zaowocowały różnorodnością badań. Najważniejszymi obszarami badawczymi są postępowanie dowodowe, postępowanie nieprocesowe; postępowanie egzekucyjne; informatyzacja postępowania cywilnego; podmioty w postępowaniu cywilnym i skuteczna ochronie sądowej w postępowaniu cywilnym. Od wielu lat autorka szkoleń i zajęć prowadzonych dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Warszawie.
Od 2013 asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, obecnie asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma komorników sądowych "Nowa Currenda". Współpraca z Krajową Radą Komorniczą w zakresie szkoleń. Współpraca z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie w zakresie prowadzonych szkoleń.

dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Cywilnego. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa kontraktów i międzynarodowego postępowania cywilnego. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu. Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Radca prawny. Doradza klientom w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w zakresie  stosunków transgranicznych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, były ekspert w Zespole Doradców Prezydenta RP oraz były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykładowca w Uniwersytecie w Cagliari oraz w LUISS (Libera Universita Internazionale di Scienze Sociali) w Rzymie. Komentator bieżących problemów konstytucyjnych. 

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasad podstawowych konstytucji oraz najważniejszych podmiotów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

dr Mateusz Woiński

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego ALK, zajmuje się prawem karnym materialnym i procesowym, prawnymi aspektami odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej ALK oraz autor programu i koordynator zajęć i Street Law, autor i koordynator projektu cyklu zajęć dla licealistów WOS-online, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi. Radca prawny, członek Komisji ds. Aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbywał staże badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy (2011, 2017) i Library of Congress, Waszyngton, USA (2017). 2020-obecnie członek Management Committee Cost Action CA19143 Global Digital Human Rights Network; 2019 ekspert, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna (zespół ds. opracowania projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści; 2015-2020 prodziekan (d. Zastępca Dyrektora) Kolegium Prawa ALK.
 

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Radca prawny i naukowiec specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy. Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Autorka monografii "Ochrona interesu pracodawcy" oraz komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka. Współautorka tomów III, IX, XI i XIV Systemu Prawa Pracy. Autorka licznych artykułów naukowych publikowanych w wiodących wydawnictwach i czasopismach naukowych poświęconych problematyce prawa pracy, takich jak: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Prawa Pracy. Szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest problematyka zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza statusu prawnego zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych, problematyka ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Uczestniczka w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłaszała referaty.

dr Michał Ziółkowski

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo publiczne) w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Stypendysta Max Weber Fellow w  European University Institute we Florencji (2019-2021);  laureat I nagrody „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych (2019); sekretarz Zakład Prawa Konstytucyjnego ALK (2019-obecnie); sekretarz naukowy czasopisma „Państwo i Prawo” (2015-obecnie); członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (2010 – obecnie); członek i sekretarz Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2010-2017); sekretarz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2011-2016);  asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2008-2016); autor ponad 40 artykułów naukowych publikowanych w punktowanych czasopismach naukowych oraz monografiach w języku polskim i angielskim; od 2019 r. wpisany na listę adwokatów w Warszawie (niewykonujący zawodu).

dr hab. Magdalena Olczyk

Doktor habilitowany, prof. ALK w Katedrze Prawa Cywilnego, radca prawny; pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; jedna z fundatorów FUPP; koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Poradni Prawa ALK; stypendystka MPI w Hamburgu (IX-X 2020).

Zainteresowania badawcze ogniskują się głównie wokół problematyki sytuacji prawnej osób znajdujących się w gorszym położeniu niż jej kontrahent, tzn. słabszych stron określonego stosunku prawnego jak np. konsumenci czy najemcy lokalu mieszkalnego.  W centrum zainteresowań pozostaje także tematyka ochrony dóbr osobistych, używanych dzisiaj jako instrument ochrony nowo powstających praw, jak np. prawa do czystego powietrza, więzi rodzinnych itd.  Również interesuje się prawem rodzinnym, w tym stosunkami majątkowymi między małżonkami. Powyższe obszary badawcze stanowią przedmiot wielu opracowań. 

W ALK prowadzi wykłady i konwersatoria z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego, prawa zobowiązań, ochrony dóbr osobistych i praw konsumentów.  Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich.

dr hab. Jan Chmielewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Koordynator w Sekcji Prawa Administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej przy ALK. Radca prawny. Pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w prawie administracyjnym (ustrojowym i materialnym), w tym w prawie leśnym, prawie ochronie środowiska oraz prawie ochrony przyrody. Uczestnik projektów naukowych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej w latach 1990-2016, przy czym od 1998 r. przewodniczący Wydziału I w tejże Izbie. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Redakcji, Orzecznictwa Sądów Polskich, Rady Redakcyjnej Studiów Prawniczych INP PAN oraz Międzynarodowej Rady Naukowej Krytyki prawa, redaktor naukowy projektu LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: postępowanie cywilne i prawo cywilne.

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Były wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, Kawaler Orderu Palm Akademickich mianowany przez premiera Francji.

Autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego oraz arbitrażu międzynarodowego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Prof. Wojciech Góralczyk jest przedstawicielem polskiej doktryny prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Od 1996 r. pracuje w Akademii L. Koźmińskiego gdzie do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego. Profesor W. Góralczyk prowadzi szereg wykładów w Akademii L. Koźmińskiego, a także jest promotorem licznych prac magisterskich. Jest również promotorem rozpraw doktorskich oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. W. Góralczyk był również wykładowcą i koordynatorem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor popularnego podręcznika pt. „Podstawy prawa i administracji”.
Badania naukowe prof. W. Góralczyka dotyczą przede wszystkim prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Prace naukowe prof. W. Góralczyka wywierały wpływ na polską praktykę prawniczą i administracyjną, w tym warta podkreślenia jest jego rola w okresie przemian ustrojowych, gdy pracował nad aktami prawnymi regulującymi prywatyzację. 
Prof. W. Góralczyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institut International des Sciences Administratives w Brukseli. 

Obok działalności naukowej i dydaktycznej prof. W. Góralczyk jest również praktykiem. W latach 1990–1991 oraz 1992–1994 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pod koniec lat 80-tych rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego praktykując przede wszystkim w sektorze bankowym. Był członkiem rad nadzorczych szeregu spółek.
Prof. W. Góralczyk został odznaczony w w 1999 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu bankowo-finansowego, a w w 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kadr administracji publicznej.

dr hab. Michał Kowalski

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w zakładzie Prawa konstytucyjnego, opiekunem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego ALK. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem albo współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii naukowych, podręcznika akademickiego, publikacji anglojęzycznych, kilkunastu opracowań w czasopismach prawniczych, komentarzu i księgach zbiorowych. Prowadził cykle wykładów oraz wykłady otwarte dla studentów prawa w Londynie, Brukseli, Birmingham, Glasgow, Hadze, Rzymie i Dortmundzie. W ramach popularyzacji orzecznictwa sądów administracyjnych opublikował 200 tekstów w Dzienniku Gazecie Prawnej i Dzienniku Rzeczpospolitej. Od 2018 r. pełni funkcję sekretarza Kapituły i jednego z recenzentów w ramach powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Współtwórca i organizator programu popularyzującego sądownictwo administracyjne wśród polskich i zagranicznych studentów prawa (w ramach programu ERASMUS) oraz uczniów szkól licealnych (program Lekcja w Sądzie), Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także programu pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej. Rokrocznie angażuje się charytatywnie z zbiórki darów dla Polaków na wschodzie.

dr hab. Konrad Zacharzewski

Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką dr hab. Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe – Prawo handlowe – Blockchain i waluty cyfrowe z siedzibą w Toruniu, w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich WPiA UMK.
Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain. Autor publikacji naukowych – monograficznych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2019; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015), systemowych (System prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych (red. M. Stec), CH BECK, Warszawa 2016), komentarzowych (Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 3, Warszawa 2018; Kodeks cywilny. Komentarz (red. M. Załucki), Warszawa 2019) oraz przyczynkarskich (kilkadziesiąt artykułów m.in. na temat działalności firm inwestycyjnych, praktycznych aspektów obowiązywania tzw. kodeksów deontologicznych, jak również pionierskich w prawie polskim wypowiedzi nt. walut cyfrowych). Stały współpracownik instytucji finansowych oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Od grudnia 2018 roku pełni obowiązki Prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Opiniodawca i biegły sądowy.

dr Joanna Buchalska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego. Zainteresowania badawcze obejmują prawo autorskie, prawo cywilne i prawo UE. Stypendysta w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Uczestniczka w Cost: CA19102 Language in the Human Machine Era 2020; wykonawca w projekcie NCBR Gospostrateg 1: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym. Radca prawny; pracownik Sądu Najwyższego. Stypendystka w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Departamencie Polityki ds. Własności Przemysłowej (DIPP - Department for Industrial Property Policy), pod kierownictwem Vincenta O`Reilly (obecnie OHIM Academy) w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium. Od 2015 roku jest członkiem Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research w ALK. Uczestniczy w wielu konferencjach z referatem w kraju i za granicą. Autorka i współautorka publikacji poświęconych prawu własności przemysłowej i prawu cywilnemu.
 

ZOBACZ, CO O STUDIACH SĄDZĄ NASI STUDENCI I ABSOLWENCI I JAKIE SĄ ICH ŚCIEŻKI KARIERY

Paweł Dzialuk

Akademia Leona Koźmińskiego to nie tylko zarządzanie, ale również prawo. Mam przekonanie, że ukończyłem studia, które przygotowały mnie zarówno do zdania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, jak i do rozpoczęcia kariery naukowej w Szkole Doktorskiej.
W Kolegium Prawa uczy się wielowektorowo. Kadra naukowa złożona jest z akademików i prawników-praktyków. Wykłady teoretyczne uzupełniają praktyczne ćwiczenia i przedmioty do wyboru np. z pisania pism procesowych czy dziennikarstwa prawniczego. Po obowiązkowych zajęciach, wydarzenia we własnym zakresie organizują koła i organizacje naukowe. Rozwiązywanie kazusów z czasem przechodzi w praktykę, gdy studenci angażują się w działalność tutejszej Poradni Prawnej.

Ewa Nowak

Moja droga do zawodu adwokata rozpoczęła się w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo świetnie przygotowały mnie zarówno do zdania Państwowego Egzaminu na aplikację prawniczą, jak i samodzielnego prowadzenia indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Studia w tej uczelni zaopatrzyły mnie w praktyczną wiedzę prawniczą oraz biznesową. Wszechstronny program nauczania oraz system motywacyjny w postaci stypendium stanowią bardzo atrakcyjną ofertę również dla młodych ludzi, którzy na początkowym etapie przygody z prawem nie wiedzą jeszcze, którą drogę prawniczą wybiorą.
Adam Dżumaga

Wybór studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego okazał się być kluczowym krokiem w moim rozwoju zawodowym. Świetne podejście wykładowców oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy, bogata baza kontaktów i możliwość współpracy wspierane przez Biuro Karier umożliwiły mi znalezienie stażu jeszcze w trakcie studiów.
Studia na ALK, wraz z narzędziami takimi jak program mentoringowy, dodatkowo poszerzyły moje horyzonty i umożliwiły zdobycie cennych doświadczeń. Obecnie, jako specjalista ds. rozwoju Rady EdTech Konfederacji Lewiatan, mam przyjemność współpracować zarówno z globalnymi korporacjami, jak i polskimi start-upami. W mojej pracy zabiegam o poprawę prawa dla przedsiębiorców oraz o rozwój biznesu członków Rady.
Studia w ALK nie tylko zapewniły mi solidną wiedzę prawniczą, ale również umożliwiły praktyczne zastosowanie jej w dynamicznym środowisku biznesowym, co przyniosło mi ogromną satysfakcję i pomogło w zdobywaniu kolejnych doświadczeń zawodowych.

Jarosław Kurpiejewski absolwent prawa ALK
Jarosław Kurpiejewski

Studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego pozwoliły mi na zdobywanie wiedzy od wybitnej kadry profesorskiej i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Rozbudowany program nauczania wzbogacony jest także o możliwość udziału w ponadprogramowych zajęciach, które studenci mogą wybrać mając na względzie przyszłą praktykę zawodową. Akademia oferuje również wiele dodatkowych możliwości rozwijania wiedzy i doświadczenia, jak choćby udział w konferencjach, także na poziomie międzynarodowym.
Niezwykle wartościowe było dla mnie uczestnictwo w Studenckiej Poradni Prawnej. Zaangażowanie opiekunów poszczególnych sekcji było szczególnie motywujące przy pracy nad poszczególnymi problemami prawnymi. Na studiach poznałem wiele osób dzielących te same zainteresowania, co później przerodziło się także w zawodową współpracę. Z jednym z absolwentów Akademii, Adw. Wiktorem Budzewskim, prowadzimy wspólnie kancelarię adwokacką w Warszawie.

Aleksandra Knap

Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego to miejsce, w którym świetni wykładowcy uczą, wkładając w to pasję i pełne zaangażowanie. Bardzo często prowadzący są praktykami, dzięki czemu teoria jest poparta bogatym doświadczeniem zawodowym.
Ponadto jest stawiany mocny nacisk na zdobywanie doświadczeń w trakcie wyjazdów zagranicznych, które są doskonałą okazją do pogłębienia znajomości języków obcych, i sprawdzenia umiejętności nabytych na zajęciach z prawniczego języka angielskiego. Wysoko cenię sobie zdobycie certyfikatu TOLES, potwierdzającego profesjonalne kompetencje w języku angielskim. Ponadto, uczelnia umożliwia studiowanie dodatkowego języka obcego.
Dlatego po pięciu latach studiowania prawa w Akademii Leona Koźmińskiego zwieńczonego uzyskanym tytułem magistra prawa nie wyobrażałam sobie opuszczenia murów Uczelni. Obecnie uczestniczę w Prawniczym Seminarium Doktorskim, a także pracuję jako wykładowca w Kolegium Prawa.

Dominik Bałdyga

Jako absolwent prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jestem przekonany, że studia na tej uczelni to doskonała inwestycja w siebie. Uczelnia oferuje nie tylko wysokiej jakości wykształcenie, ale też atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
Doceniam ALK przede wszystkim za naukę praktycznego zastosowania prawa w biznesie. Uczelnia oferuje wiele zajęć, dzięki którym absolwenci są w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać problemy na styku prawa i biznesu. ALK zaprasza do współpracy wielu wybitnych praktyków, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu, absolwenci opuszczają uczelnię wyposażeni w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w zawodach prawniczych.
Wielką zaletą studiowania prawa w Akademii Leona Koźmińskiego jest również nacisk na naukę prawniczego języka angielskiego. Dzięki temu absolwenci od samego początku zawodowej drogi są w stanie pracować w międzynarodowym środowisku.  
Dzięki studiom w ALK zdobyłem ciekawą i rozwijającą pracę jako prawnik in-house w międzynarodowej korporacji i dostałem się na aplikację adwokacką, a co najważniejsze, poznałem wielu wspaniałych ludzi, z którymi pozostaję w kontakcie.

Marcin Ajs
Marcin Ajs

Z perspektywy absolwenta, a także obecnego doktoranta i aplikanta adwokackiego, mogę śmiało stwierdzić, że Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego to miejsce dla ambitnych i niebojących się wyzwań adeptów prawa. Dlaczego? Akademia Leona Koźmińskiego to przede wszystkim elitarność w najlepszym znaczeniu tego słowa.
Uczelnia zapewnia stały i bezpośredni dostęp do najlepiej wykwalifikowanej kadry naukowej, co stanowi olbrzymie pole do rozwoju zainteresowań naukowych w przyjaznej atmosferze, już od pierwszego roku studiów. Wraz z kolegami i koleżankami z powodzeniem uczestniczyłem w kilku konkursach Moot Court, w których osiągnięty sukces zawdzięczam profesjonalnej opiece naukowej mentorów.
Kolegium Prawa to również możliwość poznania law in action, a więc prawa w działaniu. Studencka Poradnia Prawna, funkcjonująca przy Kolegium Prawa, pozwala na udzielanie porad prawnych pro bono dla osób najbardziej potrzebujących, umożliwiając studentom praktykę prawa, jak również kształtując ich prawidłowe postawy społeczne.
Koźmiński to także międzynarodowe środowisko biznesowe, pozwalające na poznanie mechanizmów funkcjonowania globalnej gospodarki. W trakcie studiów można rozwinąć sieć znajomości o charakterze międzynarodowym, która w przyszłości może procentować zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Koźmiński to nieograniczone możliwości rozwoju swoich pasji, zainteresowań naukowych, ale również hobby.

 

alk
Karol Starosta

Po ukończeniu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę niż aplikacja i dalsze kształcenie się w wybranym zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą o profilu produkcji jachtów i łodzi żaglowych. Nabyta wiedza prawnicza, jak również z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest wykorzystywana przeze mnie każdego dnia. Doświadczenie uzyskane w trakcie szeregu zajęć praktycznych odbytych w trakcie pięcioletniego toku studiów, a także obowiązek poszerzenia umiejętności posługiwania się językami obcymi służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Dzisiejszą profesję i moje hobby – żeglarstwo – mogłem rozwijać w sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Zamierzam kontynuować naukę w ALK na studiach podyplomowych.

ZASADY REKRUTACJI

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy magisterskiej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom magistra prawa. Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej, na prawniczym seminarium doktorskim oraz ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
  Daria Nowotna

  OPŁATY

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok IV rok V rok
  Płatność za semestr 8 400 zł 9 200 zł 10 100 zł 10 900 zł 11 800 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 700 zł 5 x 1 860 zł 5 x 2 040 zł 5 x 2 200 zł 5 x 2 380 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok IV rok V rok
  Płatność za semestr 7 400 zł 8 200 zł 9 100 zł 9 900 zł 10 800 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 500 zł 5 x 1 660 zł 5 x 1 840 zł 5 x 2 000 zł 5 x 2 180 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: