Programy wymiany międzynarodowej

kozminalia

Program wymiany międzynarodowej Erasmus+

 

Program Erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ można wyjechać do instytucji współpracującej z ALK na:

  • wymianę studencką na część studiów (długość wyjazdu: minimalnie na 2 miesiące)
  • studenckie praktyki zagraniczne  (długość wyjazdu: krótkoterminowe lub długoterminowe na minimum 2 miesiące)
  • wyjazd w celu odbycia stażu przez absolwenta ALK (długość wyjazdu: minimalnie na 2 miesiące)
  • wyjazd pracowników akademickich w celu prowadzenia zajęć do instytucji współpracującej z ALK (długość wyjazdu: minimalnie 2 dni robocze, 8 godzin zajęć tygodniowo)
  • wyjazd pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (długość wyjazdu: minimalnie na 2 dni robocze)

Zasady dofinansowania wyjazdów znajdują się: tutaj

Zarządzenie Rektora znajduje się: tutaj

Stawki w programie Erasmus+ 2021/2023 KA131 2021

Stawki w programie Erasmus+ 2022/2024 KA131 2022

Stawki w programie Erasmus+ 2023/2025 KA131 2023

Uczelnia wypłaca stypendia zgodnie z dostępnością danego budżetu, warunkami projektu i ramami czasowymi projektu.

Osobą o mniejszych szansach jest potencjalny uczestnik, którego osobisty stan fizyczny, psychiczny lub stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział tej osoby w projekcie/akcji w zakresie mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego lub wsparcia innego rodzaju. Instytucje szkolnictwa wyższego, które wybrały studentów lub kadrę o mniejszych szansach, mogą złożyć wniosek do agencji narodowej o dodatkowe dofinansowanie w celu pokrycia kosztów dodatkowych związanych z udziałem takich osób w działaniach w zakresie mobilności. 

W związku z tym w przypadku uczestników o mniejszych szansach, w szczególności tych cierpiących na schorzenia fizyczne, psychiczne i zdrowotne, dofinansowanie może być wyższe niż maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania określona poniżej. Dodatkowe finansowanie dla studentów i pracowników o mniejszych szansach może również pochodzić z innych źródeł na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym. Osoby towarzyszące studentom i pracownikom o mniejszych szansach są uprawnione do otrzymania dofinansowania opartego na kosztach rzeczywistych.  

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach – dopłata uzupełniająca do indywidualnego wsparcia Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+ wynoszącą 250 EUR miesięcznie. Kryteria, które należy stosować, określają na poziomie krajowym agencje narodowe w porozumieniu z organami krajowymi.

Studenci i niedawni absolwenci na stażach – dopłata uzupełniająca do indywidualnego wsparcia Studenci i niedawni absolwenci odbywający praktyki otrzymają dodatkowe dopłaty uzupełniające do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+ w wysokości 150 EUR miesięcznie. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach odbywający praktyki są uprawnieni do otrzymania dopłaty uzupełniającej dla studentów i niedawnych absolwentów o mniejszych szansach oraz dopłaty uzupełniającej do praktyki. 

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach – dopłata uzupełniająca w ramach wsparcia indywidualnego krótkotrwałej mobilności fizycznej Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+ wynoszącą 100 EUR w przypadku okresu mobilności fizycznej trwającego 5–14 dni oraz 150 EUR w przypadku okresu trwającego 15–30 dni. Kryteria, które należy stosować, określają na poziomie krajowym agencje narodowe w porozumieniu z organami krajowymi. Dopłata uzupełniająca do praktyk nie ma zastosowania w tym przypadku. Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem obejmują regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie.

Osoby z niepełnosprawnościami - KRYTERIUM, na podstawie którego uczelnia dokonuje kwalifikacji

  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Osoby ze środowisk uboższych - KRYTERIUM, na podstawie którego uczelnia dokonuje kwalifikacji

  • Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego, w roku w którym student składa aplikację na wymianę. 
  • Dla absolwentów - będą brane pod uwagę decyzje na ostatnim roku studiów
kody przedmiotów

ISCED - F Codes - znajdują się tutaj

KONWERSJE ECTS

Studenci uczestniczący w programie wymiany otrzymają Transcript of Records od uczelni przyjmującej. Koordynator wymiany w ALK dokona konwersji tych punktów zgodnie z systemem ALK. Przeliczenie kredytów różni się w zależności od kraju UE i kraju spoza UE, dlatego studenci proszeni są o sprawdzenie szczegółowych informacji na stronie programu wymiany uniwersytetu przyjmującego.

KONWERSJE OCEN

Oceny, uzyskane podczas wymiany międzynarodowej, zostaną przeliczone na równoważny system oceniania ALK i wpłyną na średnią studenta.

Studenci proszeni są o sprawdzenie na stronie uniwersytetu goszczącego zasad oceniania.

Oceny i przedmioty, wybrane podczas wymiany na uczelni przyjmującej, zostaną uwzględnione w suplemencie do dyplomu ALK.

 

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) założona w 1993 roku, to prywatna uczelnia wyższa posiadająca pełne prawa akademickie. Uczelnia zdobyła akredytacje krajowe i międzynarodowe, osiągając doskonałe wyniki w światowych i krajowych rankingach edukacyjnych, co świadczy o wysokiej jakości jej programów i usług. Ze względu na te cechy, dyplomy KU same w sobie stały się pożądane. Oferta uczelni obejmuje różnorodne programy licencjackie, magisterskie, MBA oraz doktoranckie. Wszystkie one są również oferowane w języku angielskim. ALK postrzega internacjonalizację jako integralną część innowacyjnego kształcenia biznesowego i jedno z kluczowych narzędzi rozwoju ALK. Aspekt "ponadnarodowego" podejścia jest również wyrażony w Misji ALK. Naszą misją jest zapewnienie doskonałego kształcenia w dziedzinach biznesu, zarządzania i prawa biznesowego, łącząc uznane krajowo i międzynarodowo badania, praktykę i akademię w sercu Europy. Nasza misja jest realizowana poprzez pięć strategicznych programów opracowanych w ostatnim procesie planowania strategicznego. Są to: (a) pozycja akademicka, (b) rozpoznawalność marki w Europie, (c) internacjonalizacja, (d) satysfakcja studentów i (e) relacje korporacyjne. Te szerokie długoterminowe kierunki strategiczne są następnie przekładane na cele średnioterminowe i zadania do realizacji, które są monitorowane i mierzone przez władze uniwersytetu.

W nadchodzących latach ALK będzie musiała stawić czoła wyzwaniom wynikającym z negatywnych trendów demograficznych, które prowadzą do niższej liczby absolwentów szkół średnich i zwiększonej konkurencji między instytucjami szkolnictwa wyższego. W miarę integracji polskiego rynku z gospodarką światową, konkurencja dotyczy zarówno krajowych, jak i zagranicznych graczy z UE i spoza niej.  

ALK stale rozwija partnerstwa z uniwersytetami i akredytowanymi szkołami biznesowymi na całym świecie. W ciągu pierwszych dziesięciu lat programu mobilności głównym obszarem rozwoju partnerstw był obszar Europy. Obecnie ALK skupia się również na Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Rosji, Ukrainie i Białorusi. W ciągu ostatnich dwóch lat podpisano szereg umów z instytucjami szkolnictwa wyższego w wymienionych obszarach geograficznych. Mobilność jest skutecznie realizowana w ramach partnerstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego w tych regionach. Strategia naszego uniwersytetu obejmuje rozwój programu mobilności w krajach UE i poza nią. Internacjonalizacja, zwłaszcza działania związane z programem Erasmus, stanowi istotną część strategii rozwoju ALK. Naszym celem z zakresu międzynarodowej wymiany studenckiej jest umożliwienie naszym studentom konkurowania na międzynarodowym rynku, reagowanie na wymagania globalizacji i ułatwianie tworzenia platformy do wymiany pomysłów i doświadczeń między Wschodem a Zachodem. Naszym priorytetem zawsze było ułatwianie dialogu międzykulturowego, mobilności studentów i kadry oraz tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych zgodnych z potrzebami rynku.

Cele, które wyznaczyliśmy w kontekście programu Erasmus +, to: • Rozwój mobilności • Poprawa organizacji naszych działań międzynarodowych • Wzmocnienie współpracy z wybranymi partnerami międzynarodowymi, co doprowadzi do oferowania wspólnych programów i badań oraz podwójnych dyplomów. • Dalsze wsparcie dla międzynarodowej wymiany kadry naukowej • Poszerzanie i rozwijanie współpracy z renomowanymi instytucjami akademickimi na świecie • Poprawa infrastruktury uniwersytetu w celu zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych • Zróżnicowane podejście do internacjonalizacji uniwersytetu w celu promowania tolerancji wobec różnych ras, religii i pochodzenia • Zwiększenie obecności ALK w różnych sieciach i projektach wspólnych na całym świecie • Zwiększenie liczby studentów programów niebiznesowych uczestniczących w programie wymiany • Dalszy rozwój "English Tracks" w celu oferowania większej liczby programów w języku angielskim oraz zwiększenia atrakcyjności kursów i świadomości ALK na rynku międzynarodowym.

Internacjonalizacja wszystkich wymiarów Akademii Leona Koźmińskiego jest istotna dla długoterminowej zrównoważonej pozycji uniwersytetu zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Naszym pragnieniem jest utrzymanie pozycji wiodącego prywatnego uniwersytetu akredytowanego przez EQUIS, AACSB i AMBA w Europie Wschodniej i Centralnej, a także jako znanej na całym świecie polskiej szkoły biznesu. Zauważamy jednak, że jesteśmy bardzo świadomi wyzwań, które nas czekają.

Wśród tych wyzwań znajdują się: • Rozszerzenie sieci wspólnych programów i umów z akredytowanymi uniwersytetami • Przyciąganie wysoko wykwalifikowanej międzynarodowej kadry naukowej • Znalezienie równowagi między przyjmującymi i wychodzącymi studentami w ramach programów wymiany • Rekrutacja studentów zagranicznych, którzy mają negatywny, stereotypowy obraz Polski. • Integracja zagranicznej kadry naukowej w życie uniwersytetu  

 

 

Dodatkowo, zapraszamy do skorzystania z narzędzia przeliczającego koszty utrzymania w danym kraju

W programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności administratorem danych osobowych jest Komisja Europejska. Komisja jako administrator zleca przetwarzanie tych danych polskiej Narodowej Agencji. Wówczas Narodowa Agencja staje się tzw. podmiotem przetwarzającym. Następnie Narodowa Agencja Programów Erasmus+ i EKS w Polsce, jaką jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), podpisuje z beneficjentami umowy grantowe, w których powierza beneficjentom przetwarzanie danych uczestników projektów i pracowników organizacji beneficjenta zaangażowanych w projekt. Beneficjenci przetwarzają zatem dane osobowe na zlecenie Komisji Europejskiej, za pośrednictwem umowy o dofinansowanie, którą podpisują z FRSE. ALK przetwarza dane osobowe w ramach umów Erasmus+ zgodnie z właściwym prawem unijnym, międzynarodowym i krajowym dotyczącym ochrony danych (w szczególności z rozporządzeniem 2018/17252).  ALK przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do osób, których dotyczą. ALK zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są one przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane są adekwatne, odpowiednie oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, oraz przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych.  Wiecej informacji o bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych w ramach projektów Erasmus+ można znaleźć tutaj.

Celem programu Erasmus+ jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego uczestniczących w nim studentów i absolwentów. Stara się także promować równość szans i dostęp, włączenie społeczne, różnorodność i sprawiedliwość we wszystkich swoich działaniach.

Program przyczynia się do osiągnięcia celów UE związanych z transformacją cyfrową, zrównoważonym rozwojem i aktywnym obywatelstwem.

Karta Studenta Erasmusa odzwierciedla powyższe wartości i priorytety, mając na celu odpowiednie informowanie uczestników o ich uprawnieniach i obowiązkach oraz zapewnienie pomyślnej realizacji ich mobilności.

Więcej informacji

Lista kodów oraz Charter znajdują się: tutaj

alk

E+ Coordinators