Programy wymiany międzynarodowej

kozminalia

O Programach

Program Erasmus +

Program Edukacja

Program Erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ można wyjechać do instytucji współpracującej z ALK na:

 • wymianę studencką na część studiów (długość wyjazdu: minimalnie na 2 miesiące)
 • studenckie praktyki zagraniczne  (długość wyjazdu: krótkoterminowe lub długoterminowe na minimum 2 miesiące)
 • wyjazd w celu odbycia stażu przez absolwenta ALK (długość wyjazdu: minimalnie na 2 miesiące)
 • wyjazd pracowników akademickich w celu prowadzenie zajęć do instytucji współpracującej z ALK (długość wyjazdu: minimalnie 2 dni robocze, 8 godzin zajęć tygodniowo)
 • wyjazd pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (długość wyjazdu: minimalnie na 2 dni robocze)

Zasady dofinansowania wyjazdów znajdują się: tutaj

Zarządzenie Rektora znajdą Państwo: tutaj

Lista kodów oraz Charter znajdują się: tutaj

 

kody przedmiotów

ISCED - F Codes - znajdują się tutaj

KONWERSJE ECTS

Studenci uczestniczący w programie wymiany otrzymają Transcript of Records od uczelni przyjmującej. Koordynator wymiany w ALK dokona konwersji tych punktów zgodnie z systemem ALK. Przeliczenie kredytów różni się w zależności od kraju UE i kraju spoza UE, dlatego studenci proszeni są o sprawdzenie szczegółowych informacji na stronie programu wymiany uniwersytetu przyjmującego.

KONWERSJE OCEN

Oceny, uzyskane podczas wymiany międzynarodowej, zostaną przeliczone na równoważny system oceniania ALK i wpłyną na średnią studenta.

Studenci proszeni są o sprawdzenie na stronie uniwersytetu goszczącego zasad oceniania.

Oceny i przedmioty, wybrane podczas wymiany na uczelni przyjmującej, zostaną uwzględnione w suplemencie do dyplomu ALK.

 

Kozminski University, founded in 1993, is a private institution of higher education with full academic rights. The university has obtained Polish and international accreditations, as well as excellent results in global and national educational rankings which shows the high quality of its programs and services. Due to these qualities KU diplomas themselves have become coveted. The university’s offer includes various bachelor, master’s, MBA’s as well as Ph.D. programs. All of these are also offered in English. Kozminski University perceives internationalization as an integral part of innovative business education and one of the core vehicles for KU development.

The aspect of “more-than-domestic” approach is also expressed by Kozminski University Mission. Our mission is to provide excellent education in the fields of business, management and business law, combining nationally and internationally recognized research, practice and academia in the heart of Europe. Our mission is being realized through five strategic programs developed in the recent process of strategic planning. These programs are: (a) academic standing, (b) brand name recognition in Europe, (c) internationalization, (d) student satisfaction and (e) corporate relations. These broad long-term strategic directions are then translated into medium term objectives and action items, which are then monitored and measured by the University’s authorities.

In the years to come, KU will face challenges resulting from negative demographic trends that are bringing about a lower number of high school graduates, and are resulting in greater competition between institutions of higher education. As the Polish market becomes more integrated

with the world economy, the resulting contest involves both Polish and foreign EU and non EU players. 

Constantly Kozminski University develops the partnerships with  universities and accredited Business Schools all over the world. Through the first ten years from the beginning of mobility program the main area of developing partnerships was Europe. Now Kozminski University focuses also on North and South America , Asia, Russia, Ukraine and Belarus. The wide range of agreement with Higher Education Institutions were signed in the past 2 years in above-mentioned geographical areas.  The mobility is successfully realized within the partnership with HEI’s in this regions. The strategy of our University for years 2014-2020 includes the development of mobility program within EU and not EU countries. Internationalization, and especially actions related to the Erasmus program, are and always will be an important part of Kozminski University development strategy. Our mission in the field of international student exchange is allowing our students to compete on the international market, respond to the requirements of globalization and facilitate the creation of a platform to exchange ideas and experiences between the East and the West. Our priority was always to facilitate intercultural dialogue, student and faculty mobility and create modern educational program in accordance with market needs.

The goals we have set out in the context of Erasmus + Program are as follows:

• Mobility development

• Improvement of organization of our international actions

 • Enforcing cooperation with some international partners, which will lead to offering joint programs and research and offering double diplomas.

• Further support for international faculty exchange

 • Broadening and developing cooperation with renown academic institutions in the world

• Improving the university’s infrastructure to provide infrastructure for handicapped persons

• Versatile approach to the internationalization for the university in order to promote tolerance for different races, religions and origins

 • Increasing the presence of Kozminski University in different networks and joint projects all over the world

 • Increasing the number of students of non-business programs taking part in exchange program

 • Further development of the „English Tracks” in order to provide more programs in English and increase the attractiveness of courses and awareness of Kozminski University on an international market

Internationalization of all Kozminski University’s dimensions is important to the long-term sustainability of the University’s unique position both at national and international levels. 

Our desire is to remain the leading private EQUIS, AACSB and AMBA accredited University in Eastern and Central Europe as well as world known polish business school. Noting that, however, we are acutely aware of the challenges that lie ahead.

These include:

• Expanding the network of joint programmes and agreements of accredited universities

• Attracting highly qualified international faculty 

• The balance between incoming and outgoing exchange students 

• Recruitment of foreign students that have a negative, stereotyped image of Poland.

• Integration of foreign faculty in the life of the University

 

Dodatkowo, zapraszamy do skorzystania z narzędzia przeliczającego koszty utrzymania w danym kraju

Program PO WER

Zarządzenie Rektora

Program Edukacja

Akademia Leona Koźmińskiego została beneficjentem Programu Edukacja (fundusze EOG) w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2022.  

 • Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 85435 EUR.
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 12815,25 EUR.

W ramach projektu możliwe są następujące rodzaje mobilności:

 • Studenci ALK: na wymianę studencką do uczelni partnerskich
 • Pracownicy ALK: na wyjazdy monitoringujące do uczelni partnerskich
 • Studenci z uczelni partnerskich na wymianę na studia, do ALK
 • Pracownicy uczelni partnerskich na wyjazdy monitoringujące do ALK 

 

Partnerami projektu są:

 • University of Stavanger
 • University of Adger
 • University of Liechtenstein
 • Reykjavik University
 • BI Norwegian Business School 
 • Novum Økonomi AS

„Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to: 

 • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 
 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 
 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 

 

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają  za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce”. 

Wysokość stypendium miesięcznie dla studenta wyjeżdżającego do Państw - darczyńców wynosi: 1200 EUR miesięcznie

Wysokość stypendium na 5 dni dla pracownika wyjeżdżającego do Państw - darczyńców wynosi: 1250 EUR 

 

Do każdego stypendium ryczałtowo jest przyznany koszt podróży (Norwegia oraz Lichtenstein – jednorazowo 275 EUR oraz 360 EUR dla osób wyjeżdżających na Islandię)

 

Proces rekrutacji na wymianę na studia  przez studentów ALK odbywa się według zasad programu wymiany: tutaj

Proces rekrutacji na staż studentów ALK odbywa się według zasad: tutaj

Proces aplikowania o wyjazd pracownika odbywa się zgodnie z zasadami: tutaj

Więcej informacji:  https://education.org.pl/ 

Koordynatorem Projektu w ALK jest Dariusz Sirko dsirko@Kozminski.edu.pl, który zapozna Uczestnika programu z odpowiednią dokumentacją wyjazdową oraz formą rozliczenia.