Wesprzyj nas
Strona główna
prawo i finanse, prawo i finanse studia, prawo w finansach

Prawo i finanse

Poziom
Studia I stopnia
Studia jednolite magisterskie PRAWO
Studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE
Czas trwania
5 lat
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat oraz Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

CEL STUDIÓW

Celem elitarnych dwukierunkowych studiów prawo i finanse jest wykształcenie osób, które chcą zostać ekspertami z zakresu prawa, finansów i rachunkowości – obecnie bardzo cenionymi na rynku pracy. Student programu będzie realizował dwa kierunki studiów: PRAWO oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w zakresie doradztwa finansowego.

Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie – jednego z klasycznych zawodów prawniczych – studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, niezbędne w nowoczesnym biznesie. 

Przedmioty realizowane w ramach zakresu doradztwo finansowe dostarczą studentom dodatkowych kompetencji, koniecznych dla osiągnięcia sukcesu zawodowego w komórkach, w których praca wymaga wiedzy zarówno prawniczej, jak i finansowej. Takie kompetencje są coraz częściej oczekiwane w przedsiębiorstwach większych i mniejszych, polskich i zagranicznych, operujących na rynku krajowym i międzynarodowym, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Absolwent będzie przygotowany na wyzwania, jakim musi sprostać prawnik korporacyjno-biznesowy, który funkcjonuje w dynamicznym i zorientowanym na maksymalizację wartości obsługiwanego przedmiotu. Przeważającą metodą dydaktyczną są formy interaktywne, stosowane w bardzo małej grupie konwersatoryjnej. Bardziej niż na wiedzę pamięciową sprawdzaną w trakcie sesji egzaminacyjnej, kładzie się nacisk na permanentną pracę nad doskonaleniem umiejętności stosowania narzędzi przydatnych w praktyce.  

Atuty kierunku

1
WYZWANIE INTELEKTUALNE

Jest to program dla ambitnych i gotowych podjąć prawdziwe wyzwanie intelektualne, dający ogromną przewagę na rynku pracy, który poszukuje ekspertów z zakresu prawa, finansów i rachunkowości.

2
DWA KIERUNKI

Student programu będzie realizował dwa kierunki studiów: PRAWO oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w zakresie doradztwa finansowego. 

3
UNIKATOWE POŁĄCZENIE

Oprócz solidnego przygotowania do wybranej aplikacji prawniczej, a co za tym idzie – jednego z klasycznych zawodów prawniczych – studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, niezbędne w nowoczesnym biznesie. 

4
POD OPIEKĄ TUTORA

Od pierwszego roku student ma zapewnioną opiekę pracownika naukowo-dydaktycznego – tutora. Tutor pomaga we wszystkich sprawach związanych z organizowaniem i koordynacją toku studiów i wspiera studenta w wyborze przedmiotów uwzględniających nie tylko indywidualne predyspozycje i preferencje, ale także plany dotyczące kariery zawodowej. 

5
UMIĘDZYNARODOWIENIE I BIZNESOWY PROFIL

Program kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych oraz znajomość problemów prawnych i gospodarczych, także zagranicznych i międzynarodowych. Taki profil studiów ułatwi karierę na międzynarodowym rynku pracy.

6
PRZEPUSTKA DO KARIERY

Ukończenie elitarnych studiów dwukierunkowych PRAWO I FINANSE daje ogromną przewagę na rynku pracy. Możesz być prawnikiem, który doskonale rozumie biznes, bądź biznesmenem ze świetną znajomością prawa. Niezależnie, jaką drogę wybierzesz, Twój dyplom będzie przepustką do kariery. 

7
INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

Zasadniczą formą prowadzenia zajęć już od I roku studiów są seminaria, konwersatoria, symulacje i warsztaty, prowadzone w małych grupach przez wykładowców będących praktykami. 

8
DWA DYPLOMY

Absolwent otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów – dyplom magistra prawa oraz licencjata finansów i rachunkowości. 

Adresaci studiów

Studia dwukierunkowe są przygotowane specjalnie dla najbardziej ambitnych studentów. Absolwent prawa i finansów ma ogromną przewagę na rynku pracy, na którym już teraz wiele firm poszukuje ekspertów z zakresu prawa oraz finansów i rachunkowości. 

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

Zobacz film o kierunku

Słowo od tutorów kierunku prawo i finanse

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski

Studiowane w ramach kierunku finanse i rachunkowość przedmioty: ogólne, podstawowe i kierunkowe, wyposażą absolwenta programu w atrybuty niezbędne każdemu finansiście, niezależnie od tego, gdzie i na jakim stanowisku przyjdzie mu pracować, a przedmioty przewidziane w stworzonym specjalnie dla potrzeb programu w zakresie doradztwo finansowe dostarczą mu dodatkowych kompetencji, koniecznych dla osiągnięcia sukcesu zawodowego w komórkach, w których praca wymaga wiedzy zarówno prawniczej, jak i finansowej. Takie kompetencje są coraz częściej oczekiwane w przedsiębiorstwach większych i mniejszych, polskich i zagranicznych, operujących na rynku krajowym i międzynarodowym, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski, Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

Tutor na kierunku prawo i finanse

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Ścieżka prawo gospodarcze nie jest „lepsza” od studiów ogólnych: jest inna, bo inne są wyzwania, którym musi sprostać prawnik korporacyjno-biznesowy. Funkcjonuje on w otoczeniu międzynarodowym – zmieniającym się błyskawicznie i zorientowanym na maksymalizację zysku. Co więcej, potrzeby uczestników obrotu są inne. Dla przykładu, wymagają oni kompleksowego przedstawienia sytuacji prawnoekonomicznej przedsiębiorstwa, co jest możliwe tylko za pomocą narzędzi pracy prawnika (analiza prawna) i finansisty (rachunek ekonomiczny). Stąd też program ścieżki jest odmienny, inne też są formy prowadzenia zajęć. 

Na ścieżce wyłączną metodą dydaktyczną są formy interaktywne stosowane w bardzo małej grupie konwersatoryjnej. To model bliski wzorcom amerykańskim i na nich oparty. Bardziej niż na wiedzę pamięciową sprawdzaną w sesji egzaminacyjnej kładziemy tu nacisk na permanentną pracę nad doskonaleniem umiejętności stosowania narzędzi przydatnych w praktyce. Dzięki temu absolwent, któremu przełożony w korporacji poleci przygotować „na cito” opinię prawną w niszowym obszarze, będzie potrafił zadaniu z powodzeniem sprostać, mimo że został rzucony na głęboką i nieznaną sobie wodę.

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Tutor na kierunku prawo i finanse

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • różnych dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych
 • przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych
 • przygotowania do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych
 • przygotowania do wykonywania zawodu prawnika (poprzez m.in. uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach sporządzania projektów pism procesowych, rozwiązywanie kazusów).

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo i finanse możesz wybrać klasyczny zawód prawnika lub podjąć pracę w:

 • firmach z kapitałem krajowym i obcym, takich jak: korporacje, przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, podmioty obsługujące rynek finansowy
 • przedsiębiorstwie własnym lub firmie rodzinnej
 • jednostkach administracji publicznej
 • organizacjach non-profit

Program

Ramowy program studiów

WYBRANE PRZEDMIOTY – PRAWO  

 • Wstęp do prawoznawstwa

 • Informatyka prawnicza

 • Logika prawnicza

 • Ekonomia

 • Podstawy zarządzania

 • Etyka prawnicza

 • Teoria i filozofia prawa

 • Ścieżki kariery prawniczej

 • Warsztat dla przyszłych aplikantów

 • Prawo konstytucyjne

 • Prawo administracyjne

 • Prawo gospodarcze publiczne

 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

 • Prawo międzynarodowe publiczne

 • Prawo Unii Europejskiej – instytucje

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

 • Prawo cywilne – część ogólna

 • Prawo rzeczowe

 • Prawo zobowiązań

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Prawo spadkowe

 • Prawo własności intelektualnej

 • Prawo handlowe – część ogólna i spółki osobowe

 • Prawo handlowe – spółki kapitałowe

 • Postępowanie cywilne

 • Prawo karne

 • Postępowanie karne

 • Prawo prywatne międzynarodowe

 • Prawo finansów publicznych

 • Prawo pracy

 

WYBRANE PRZEDMIOTY – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZAKRESIE DORADZTWA FINANSOWEGO 

 • Etyka w finansach i rachunkowości 
 • Podstawy rachunkowości 
 • Matematyka 
 • Statystyka 
 • Ekonometria 
 • Rachunkowość 
 • Rachunkowość finansowa 
 • Finanse 
 • Finanse przedsiębiorstwa 
 • Interpretacja sprawozdań finansowych 
 • Analiza finansowa 
 • Makroekonomia 
 • Mikroekonomia 
 • Rynki finansowe 
 • Finanse publiczne 
 • Bankowość 
 • Marketing 
 • Podstawy rachunkowości zarządczej 
 • Profesjonalna komunikacja 
 • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej 
 • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 
 • Symulacyjne gry decyzyjne 
 • Rachunkowość podatkowa 
 • Rachunkowość małych firm 
 • Sprawozdawczość instytucji finansowych 
 • Biznesplan 
 • Warsztat dyplomowy 
 • Konwersatorium w j. angielskim 
 • Język angielski 
 • Język obcy II   

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

 • Strategie finansowe 
 • Ocena wiarygodności kredytowej 
 • Wycena instrumentów finansowych 
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji finansowych 
 • Optymalizacja podatkowa 
 • Ceny transferowe 
 • Ubezpieczenia 
 • Podstawy analizy fundamentalnej 
 • Zarządzanie ryzykiem 

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski

Doktor nauk o zarządzaniu; stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Zarządzania UW w 1987 r. na podstawie pracy: Społeczna kontrola cen artykułów konsumpcyjnych w Polsce

Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów. Prodziekan w Kolegium Finansów i Ekonomii. Współautor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Praktyk gospodarczy. Brał udział w wycenie i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu analiz finansowych i biznesplanów, na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów. Ocenił także kilkaset wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Przez 20 lat pełnił funkcję wiceprezesa Federacji Konsumentów – pozarządowej organizacji non profit. Doświadczenia praktyczne wykorzystuje w pracy naukowej i dydaktycznej.  

 

dr Mateusz Woiński

Doktor nauk prawnych; stopień naukowy uzyskał w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW w 2013 na podstawie pracy „Prawnokarne aspekty zwalczania rasizmu i ksenofobii a wolność słowa”, którą napisał z wyróżnieniem. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Prodziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. 
Wykonuje zawód radcy prawnego. Członek i delegat na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. Aplikacji i wykładowca w tej Izbie. 
Absolwent aplikacji prokuratorskiej. Pracował jako specjalista w II Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej (korporacyjnej). 

dr Mieczysław Grudziński

Specjalista w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie – kierownik studiów finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada finanse w programach AMP i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Łódzkim. 

Wykładowca paru amerykańskich uniwersytetów – w latach 2011-2014 zatrudniony jako Adjunct Professor w College of Business University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie wcześniej przez 20 lat wykładał finanse i projekty doradcze w programie Warsaw-Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski. W latach 1997-2015 wykładał finanse w programie EMBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland (USA), aktualnie wykłada finanse na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki i Minot State University (USA) w PAM Center w Łodzi. 

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w wielu projektach prywatyzacyjnych; negocjator kilkunastu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji; partner firmy doradczej Ocean Capital Management, konsultant, członek wielu rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych i niezależny ekspert w dziedzinie finansów. 

Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów – ostatnie publikacje można znaleźć na portalu Business Insider Polska. 

dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i partner w firmie konsultingowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz związanych z budowaniem systemów controllingu i zarządzania wartością. Od blisko dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych.

Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych. Współautor kilku książek, m.in. wydanego przez PWN podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. W dorobku posiada też wiele artykułów z zakresu finansów i controllingu, opublikowanych m.in. w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

dr Iwona Cieślak

Mistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, absolwentka studiów MBA, wieloletnia doradczyni w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów i usprawnień w organizacji. 

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska

Specjalizuje się w finansach publicznych, w tym podatkach oraz polityce społecznej. Autorka około 80 artykułów, dwóch edycji podręczników o finansach publicznych, książki o podatkach pośrednich i finansowaniu oświaty. Jest redaktorem naukowym książki Celowość i oszczędność wydatków publicznych oraz Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa.

Jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, w której uczy od 1997 r. Pracę naukową łączyła z pracą ekspercką lub doradczą w Kancelarii Sejmu, później Senatu i pełniła funkcję doradcy ministra obrony narodowej. Przez pięć lat jako podsekretarz stanu odpowiadała za finanse Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jest promotorem dwóch doktoratów i opiekuje się dwoma rozpoczętymi przewodami doktorskimi.

prof. ALK dr hab. Łukasz Kozłowski

Profesor związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył też bogate doświadczenie w sektorze bankowym. Prof. Kozłowski w pracy naukowej zajmuje się aspektami związanymi z finansami małych i średnich przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianym rynkiem bankowym, w tym w szczególności powiązaniami między bankami a przedsiębiorstwami, czynnikami determinującymi te powiązania oraz ich ekonomicznymi skutkami. Badania te zaowocowały licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, np. Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Regional Studies, Journal of International Money and Finance i Emerging Markets Review.

W swojej działalności dydaktycznej stara się przekazać studentom wiedzę z zakresu wykorzystania baz danych i narzędzi ekonometryczno-statystycznych do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych i naukowych.

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, specjalność: teoria i filozofia prawa. Autorka 13 książek i około 200 innych publikacji. Były prorektor UG i prorektor ALK. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSzW (2014-2018). Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, członek rad programowych dziewięciu innych czasopism, członek Sekcji Polskiej Assosiation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. „Niepaństwowe prawo?”

Zainteresowania badawcze: Teoria norm, ochrona bezpieczeństwa, legislacja i technika prawodawcza, metodologia nauk prawych, retoryka, prawo szkolnictwa wyższego, kulturowe funkcje prawa.

prof Jan Wawrzyniak ALK
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, były ekspert w Zespole Doradców Prezydenta RP oraz były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykładowca w Uniwersytecie w Cagliari oraz w LUISS (Libera Universita Internazionale di Scienze Sociali) w Rzymie. Komentator bieżących problemów konstytucyjnych. 

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasad podstawowych konstytucji oraz najważniejszych podmiotów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat

Były Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Były prokurator Prokuratury Generalnej oraz były radca prawny w Narodowym Banku Polskim.

Koordynator zespołu dwumiesięcznika Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2018). Członek redakcji miesięcznika Orzecznictwo Sądów Polskich oraz recenzent tekstów w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne czy postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne.

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Karolina Borowska absolwentka FiR ALK
Karolina Borowska

Wybrałam te studia świadomie, z myślą o mojej przyszłej karierze zawodowej. Zaletą studiowania w ALK są zajęcia prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem zawodowym. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, dzięki analizie przypadków zaczerpniętych z życia. Na tej uczelni, prócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia w ALK dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunku. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy.

Magdalena Izuk
Magdalena Iżuk

Wybór kierunku studiów nie należy do najprostszych decyzji. Jako licealistka długo zmagałam się z wyborem tej właściwej drogi. Akademia Leona Koźmińskiego oferowała wszystko, na czym mi zależało. Głównym priorytetem była duża dawka wiedzy praktycznej, opartej na doświadczeniach wyjątkowych wykładowców, i dokładnie to otrzymałam. Doświadczenie, zaangażowanie, wiedza oraz potencjał to słowa określające ALK. 

Prawo i finanse to świetny kierunek dla wszystkich, którzy chcą jak najwięcej czerpać z oferowanych przez uczelnię możliwości. Połączenie to daje szanse osiągnąć spełnienie zawodowe – bycie dobrym prawnikiem z wiedzą finansisty, jak i świetnym finansistą z doskonałą znajomością prawa.

Dziś mój wybór byłby niezmienny.

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:  

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty 

SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 380 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.  

Decyzję dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 380 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej z finansów i rachunkowości oraz pracy magisterskiej z prawa oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z finansów i rachunkowości oraz magistra z prawa, a także dwa suplementy (jeden do dyplomu z prawa, a drugi do dyplomu z finansów i rachunkowości) zawierające informację o zakresie ukończonych studiów. 

Przy rejestracji kandydatów należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK. 

4
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

5
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia stacjonarne
I rok II rok III rok IV rok V rok
Płatność za semestr 17 700 zł 19 500 zł 21 400 zł 10 900 zł 11 800 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 3 560 zł 5 x 3 920 zł 5 x 4 300 zł 5 x 2 200 zł 5 x 2 380 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: