DOCTORAL SCHOOL

Szkoła Doktorska

Poziom
Szkoła doktorska
Czas trwania
4 lata
Język
EN
Tryb
Tryb stacjonarny

O Programie

Cel studiów

Absolwenci szkoły doktorskiej będą gotowi:

 • analizować i formułować odpowiednie pytania badawcze, stanowiące wartościowy wkład w danej dziedzinie nauki.     
 • planować i wdrażać projekty badawcze i metodologie badawcze przyczyniające się do rozwoju wiedzy w obszarze badań, którymi się zajmują 
 • komunikować się ustnie i pisemnie w sposób jasny i skuteczny, brać aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, współpracować w ramach międzynarodowych zespołów badawczych i publikować w najlepszych czasopismach naukowych. 
 • pracować dla najlepszych instytucji edukacyjnych i badawczych ale także prowadzić projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne w różnych organizacjach nie związanych bezpośrednio z nauką. 

Kandydaci

Oprócz posiadania udokumentowanych świetnych wyników w nauce, kandydaci do szkoły doktorskiej powinni także interesować się badaniami naukowymi. Na studia przyjmowani są absolwenci różnych kierunków (takich jak np. zarządzanie, finanse, ekonomia, prawo, studia inżynierskie, psychologia, czy inne kierunki pokrewne), którzy mają zamiar przyczynić się do znaczącego rozwoju dziedziny nauk społecznych w zakresie zarówno teoretycznym jak i metodologicznym poprzez swoją działalność badawczo-naukową.

Adresaci studiów

Szkoła doktorska rekrutuje  kandydatów będących na początkowych etapach kariery, którzy interesują się badaniami naukowymi i mają ambicje stać się najlepszymi badaczami w obszarze badań społecznych i prawnych.

Absolwenci szkoły doktorskiej będą gotowi:

 • analizować i formułować odpowiednie pytania badawcze, stanowiące wartościowy wkład w danej dziedzinie badań.     
 • planować i wdrażać projekty badawcze i metodologie przyczyniające się do rozwoju wiedzy w obszarze badań, którym się zajmują 
 • komunikować się ustnie i pisemnie w sposób jasny i skuteczny, brać aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, współpracować w ramach międzynarodowych zespołów badawczych i publikować w najlepszych czasopismach naukowych. 
 • pracować dla najlepszych instytucji edukacyjnych i badawczych lub prowadzić projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne w różnych organizacjach nieakademickich. 

Idealny kandydat do szkoły doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego:

 • jest ambitny;   
 • planuje swój rozwój zawodowy w obszarze badań w obszarze nauk społecznych;  
 • potrafi analizować złożone problemy i zagadnienia;   
 • cechuje się biegłą znajomością j. angielskiego;  
 • ma udokumentowane wybitne wyniki w nauce osiągnięte w przeszłości;   
 • ma stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych, prawnych lub pokrewnych; 
info

Najważniejsze informacje

OFERUJEMY:

 • Zajęcia prowadzone przez kadrę o międzynarodowej renomie;
 • Inspirujące środowisko motywujące do działania i podejmowania wyzwań, stymulujące kreatywność i zapewniające wsparcie w zgłębianiu tematyki istotnej dla doktorantów;
 • Atmosferę współpracy i wzajemnego wsparcia;
 • Możliwość dogłębnego zaangażowania się w badania naukowe, szanse kreowania nowej i kwestionowania istniejącej wiedzy oraz szereg sposobności do refleksji na temat tej wiedzy.

Program

Najważniejsze informacje

Standardowy okres studiów doktoranckich wynosi cztery lata. W ciągu pierwszych dwóch lat należy zaliczyć wymagane przedmioty o tematyce naukowo-metodycznej. Trzeci i czwarty  roku szkoły doktorskiej to czas na pisanie pracy doktorskiej (rozprawy). Tok studiów kończy się „obroną” pracy doktorskiej. W trakcie studiów w szkole doktorskiej, doktoranci zdobywają doświadczenie pod okiem doświadczonych badaczy w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich upowszechniania jaki i planowania, zdobywania finansowania i realizacji projektów badawczych.

Studenci, którym działalność badawcza i dydaktyczna kadry naukowej ALK jest szczególnie bliska, dostają cztery lata na realizację własnego projektu badawczego. Okres ten stanowi dla nich szansę na przygotowanie się do wkroczenia do międzynarodowego świata akademickiego poprzez działalność publikacyjną i udział w konferencjach naukowych.   

W szkole doktorskiej ALK stosuje się dwa procesy mające na celu monitorowanie postępów doktoranta: 

 • Seminaria badawcze: każdy z doktorantów przedstawia i omawia postępy dokonane w prowadzonych badaniach co najmniej raz w roku. Celem seminariów nie jest ocena pracy doktoranta, a ukierunkowanie go w prowadzonych badaniach. Warsztaty te odbywają się z udziałem doktorantów, promotora pracy doktorskiej, kierownika studiów i innych wykładowców z ALK lub spoza ALK, zależnie od tematu rozprawy. 
 • Ocena roczna: każdy z doktorantów przedstawia i omawia wyniki swojej działalności (postępy w realizacji samodzielnego projektu badawczego, aktywność w upowszechnianiu  wyników badań, aktywność w projektach badawczych itp.) oraz swoje plany na kolejny rok. Celem oceny jest weryfikacja efektów pracy wykonanej w danym roku i zaplanowanie kolejnych etapów działań na nadchodzący rok. W ocenie udział biorą: promotor pracy doktorskiej, kierownik studiów i ewentualnie inni wykładowcy z ALK lub spoza ALK. Ocena odbywa się w czerwcu. 

Harmonogram zajęć

Głównym celem studiów doktoranckich jest pomóc ich uczestnikom nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne w praktyce zarówno badacza, jak i wykładowcy akademickiego. Doktoranci pracują także nad swoimi rozprawami będącymi projektami badawczymi o szczególnej doniosłości i o najwyżej jakości merytorycznej. Oprócz elementu pracy nad rozprawą, studia doktoranckie obejmują także zarówno ogólne, jak i bardziej gruntowne szkolenia w obszarze badań, konkretną specjalizację oraz szkolenie dydaktyczne.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. Dorota Dobija

Interesuje Cię kariera badacza na najlepszych uczelniach na świecie? Szukasz wymagających studiów doktoranckich prowadzonych przez jedną z najlepszych szkół biznesu w Europie Środkowej, będącej jednocześnie jednym z najlepszych ośrodków badawczych w tym regionie? Jeśli tak, to szkoła doktorska w obszarze nauk społecznych i prawnych  prowadzone na Akademii Leona Koźmińskiego to oferta dla Ciebie.  

Udział w szkole doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego stanowi szansę dla wysokiej klasy badaczy eksplorujących obszar zarządzania, ekonomii, finansów, czy prawa, by nawiązać bliską współpracę z najwybitniejszymi wykładowcami zajmującymi się danymi dyscyplinami naukowymi, by stać się częścią społeczności badawczej oraz by móc skorzystać z potencjału zasobów i renomy uczelni. 

Szkoła doktorska na Akademii Leona Koźmińskiego stanowią ustrukturyzowane ramy obejmujące szkolenie i kursy zgłębiające wiele różnych tematów i metod badawczych. Program studiów zakłada również bliską bieżącą współpracę z opiekunem/promotorem pracy doktorskiej. Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią dość młodą. Niemniej, lista osiągnięć badawczych uczelni w różnych dyscyplinach naukowych jako ośrodka naukowego jest imponująca. 

Szkoła doktorska stanowi okazję dla doktorantów, by dobrze przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku badawczym poprzez udział w projektach naukowych i wydarzeniach branżowych, jak i poprzez działalność publikacyjną.  

Zasady naboru

Przykładamy wielką wagę do trzech kryteriów: dotychczasowe doświadczenie akademickie; istotność i znaczenie zgłoszonego problemu badawczego; związek projektu badawczego z ogólną działalnością badawczą naszej kadry.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Akademię Leona Koźmińskiego powinni posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz mieć udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.

 • kandydaci składają dokumenty rekrutacyjne w okresie od 12 do 23 września 2022 roku.
 • rozmowy kwalifikacyjne odbywają się od 26 do 28 września 2022 roku.
Rafał Dobosz
Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z naszą Szkołą Doktorską
Rafał Dobosz

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 200 pln

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:   Akademia Leona Koźmińskiego    03-301 Warszawa,  ul. Jagiellońska 57/59    BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 Tytułem – Szkoła doktorska + imię i nazwisko

Stacjonarna Szkoła Doktorska jest bezpłatna

Miesięczna kwota stypendium – ok 2350 pln brutto