Big Data Analysis Studia II stopnia na kierunku Master in Finance & Accounting, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

O kierunku 

 • Big Data Analysis to zakres studiów na finansach i rachunkowości, prowadzona w języku angielskim.
 • Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki.
 • Absolwenci kierunku będą umieli wykonywać analizy i wykorzystywać ich rezultaty do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.
 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Finance 2018 program magisterski ALK z zakresu finansów i rachunkowości został sklasyfikowany na 17. miejscu na świecie i jest jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym ponad 9000 profesjonalistów z 90 państw z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości (Master in Finance and Accounting) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (major in Big Data Analysis).
 • Program jest elementem projektu Akademia 360 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zostań analitykiem danych z certyfikatem Microsoft. Dzięki partnerstwu z Microsoft Polska w ramach zakresu Big Data Analysis, nasi studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy, które umożliwią zdanie egzaminu na certyfikat Microsoft. Microsoft oferuje również stypendia dla najlepszych studentów, dzięki którym będą zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej!

Partnerzy programy:

 

 


 

 

 

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

 • Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania R. Są to osoby przygotowane do prowadzenia szeroko pojętej analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego.
 • Studenci od początku studiów zdobywają praktyczne doświadczenie poprzez współpracę z globalnymi firmami.
 • W trakcie studiów stale poszerzają swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.
 • Studia przygotowują do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę jako:

  • Menedżer Big Data Analytics
  • Konsultant ds. Business Intelligence
  • Analityk rynku finansowego
  • Analityk biznesowy
  • Konsultant biznesowy
  • Specjalista w każdym dziale firmy, gdzie znajomość finansów i Big Data jest koniecznością
  • Pracownik działu finansowego w międzynarodowej korporacji lub instytucji finansowej

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. ALK zapewnia dostęp do baz: Reuters, BankScope, EMIS, Infinancials, stanowiących niezbędny zestaw narzędzi do analizy biznesowej. Bazy danych umożliwiają śledzenie najnowszych wyników badań w dziedzinie ekonomii i finansów.

Dzięki specjalnej umowie nasi studenci mają dostęp do materiałów publikowanych w Financial Times, co gwarantuje im szeroką wiedzę polityczną i finansową.

Pracownicy ALK publikują wyniki swoich badań w czasopismach branżowych, takich jak Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Emerging Markets Review.

Wybrane przedmioty 

  • Advanced Corporate Finance
  • Building Research Models in R
  • Elements of Descriptive Statistics and Statistical Inference
  • Introduction into VBA in Quantitive Analysis
  • Statistical Hypothesis and Properties Using R
  • Analysis of Financial Data Relationships
  • Linear Regressions in Analysis
  • Construction and Exploration of Databases
  • Methods of Data Cleaning and Aggregation
  • Oracle for Creation of Databases
  • Development of Project Management Skills with Negotiation Elements
  • Financial Corporate Reporting
PRZEDMIOTY Z ZAKRESU BDA
  • Analysis of Financial Markets
  • Advanced Analysis of Financial Markets
  • Bayesian Financial Analysis
  • Financial Mathematics
  • Financial Economics with Macroelements
  • Introduction into Reuters, Bloomberg and Other Databases
  • Introduction into R, SAS, Matlab and Mathematica
  • Introduction into Hadoop
  • Data Processing in the Cloud
  • Data Security
  • Financial Data Mining
  • Methods of Multidimensional Data Analysis
  • Data Analysis and Simulations Using R
  • Making Big Data Analytics Interactive, Using PowerPivot, SharePoint, Tableau and MicroStrategy
  • Methods of Data Visualization and Reporting, Using MO and Tableau
PRZEDMIOTY DO WYBORU
  • Panel Data Analysis
  • Analysis of Time-Series Data
  • Simulations and Predictions
  • Financial Data Optimazation
  • Elementary of Text Mining on Financial Markets
  • Webmining
  • Social Media
  • Venture Capital Funding
  • Hacker Culture
  • Financial Analysis and Reporting
  • Financial Budgeting
  • Advanced Corporate Finance
  • Operations Research
  • Marketing Research
  • Economic Research
  • Using Python
  • Using SQL
  • Using SAS

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Business - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126. Rekrutacja rozpoczyna się 4 lutego i będzie przebiegać według poniższego schematu:

 

Pierwszy nabórDrugi nabórTrzeci nabór
Składanie dokumentów04.02 - 20.05.201921.05 - 20.07.201921.07 - 20.09.2019
Data testu wstępnego online23.05.201923.07.201923.09.2019
Ogłoszenie wyników naboru29.05.201907.08.201927.09.2019

 

Opłata rekrutacyjna na ten program wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Kontakt 


Kontakt: 
Dana Duda

 

Liderka Programu:

Kontakt: 
Prof. Aneta Hryckiewicz

Pobierz broszurę: