Globalne myślenie o przywództwie – jak lider może poszerzać swoje kompetencje?

Biznes przyszłość potrzebuje nowego typu liderów, którzy będą potrafili zarządzać zmianą, tworzyć niekonwencjonalne modele biznesowe oraz myśleć globalnie. Osoby, które posiadają wysokorozwinięte umiejętności zarządzania, a jednocześnie potrafią zakwestionować swoje przekonania i myśleć krytycznie, mają decydujący wpływ na rozwój i sukces organizacji. Czy przywództwo jest zbiorem umiejętności czy wyborem? Jak lider może stać się przywódcą?  

Wyjdź ze swojej strefy komfortu i pokonuj bariery

Umiejętność przekraczania własnych granic i pokonywania barier jest niezwykle istotna w globalnym środowisku biznesowym. Takie podejście wymaga dużej elastyczności i umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków. Według wielu doradców z branży szkoleniowej każdy manager może stać się innowatorem. Potrzeba jedynie sprzyjających okoliczności, środowiska stymulującego twórcze myślenie oraz chęci wyjścia poza ogólnie przyjęte ramy. Wychodzenie ze strefy komfortu wymaga uczenia się nowych umiejętności i zdobywania wiedzy w obszarach, które są dla nas nieznane. Warto wyznaczać cele i zadania, które wymagają od nas wysiłku. Aby stale rozwijać się i przekraczać granice, warto stopniowo zwiększać stopień trudności działań. Manager powinien starać się pokonywać własne lęki i ograniczające przekonania. Warto być świadomym swoich emocji i zidentyfikować, co powstrzymuje nas przed przekraczaniem granic.  

Twórz atmosferę wspierającą kreatywność

Fundamentem innowacyjności jest kultura organizacji. Jej częścią jest praca zespołowa. Lider powinien być przykładem dla swojego teamu, angażując się w innowacyjne projekty i dążąc do ciągłego doskonalenia. Należy pamiętać, że bycie przywódcą nie polega na delegowaniu zadań. Manager powinien dawać przykład, motywować pracowników i odkrywać talenty. Skupienie się na sobie i rozwoju własnych umiejętności jest niezwykle istotne dla każdego lidera, jednak od całego zespołu zależy sukces organizacji. Warto dać swoim pracownikom możliwość dzielenia się pomysłami i wspieraj ich w realizacji nowych inicjatyw. Managerowie powinni być otwarci na różne podejścia i rozwiązania, a także umieć szybko reagować na zmiany, a przede wszystkim – wyznaczać ich kierunek. Praca z kreatywnymi zespołami o różnych perspektywach, umiejętnościach i tle kulturowym wymaga otwartości, umiejętności komunikacji, współpracy, wsparcia i empatii.

Projektuj innowacyjną przyszłość

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Managerowie mogą wybrać, czy chcą przewodzić tym zmianom, czy za nimi podążać. Czasami warto zapomnieć o swoich dotychczasowych przekonaniach i wyjść ze strefy komfortu. Dzięki temu możemy dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie i wypełnić lukę pomiędzy wiedzą, jak byciem liderem a przywódcą. Pomiędzy tymi dwoma pojęciami istnieje znacząca różnica. Lider bierze odpowiedzialność za swój zespół, natomiast przywódca nie koncentruje się jedynie na wynikach firmy, ale przede wszystkim analizuje jej funkcjonowanie w odniesieniu do otoczenia. Przywódca postrzega świat w sposób holistyczny, a nie jako oderwane od siebie poszczególne fragmenty. Jedną z jego głównych cech jest umiejętność przekonania innych ludzi do swojej wizji. Oznacza to, że potrafi patrzeć dalej, przyczyniać się do innowacyjnych rozwiązań, wychodzić ze strefy komfortu i tworzyć w chaosie. Jak zamienić się z lidera na przywódcę? Oprócz nastawienia na ciągłą naukę, ważna jest otwartość na nowe sposoby myślenia i eksperymentowanie z dotychczas niepraktykowanymi podejściami. Każdy przywódca ma własny styl i inny wpływ na otaczający świat.  

Znajdź nowe obszary do rozwoju

Rozwój pracownika to rozwój rynku, dlatego, aby nadążyć za postępem, potrzebne jest nastawienie na ciągłą naukę. Pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do umiejętności miękkich pracowników. Oczekują innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów, nieszablonowego myślenia i dużych pokładów kreatywności. Takie wymagania stawiane są przede wszystkim liderom w międzynarodowych korporacjach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby managerowie nabywali i rozwijali kluczowe umiejętności. Dążenie do bycia przywódcą to wybór. Należy jedynie dbać o ciągłą naukę. W ten sposób managerowie mogą odkrywać swoje talenty i predyspozycje.  

Odpowiadając na zapotrzebowanie na innowatorów zmian stworzyliśmy specjalny program edukacyjny dla liderów po studiach MBA. Unikalne szkolenie Leading with a global mindset ma na celu wyposażenie managerów w kompetencje przywódcze. Program korzysta z metodologii uczenia się przez doświadczenie w specjalnie do tego zaprojektowanym środowisku. Uczestnicy szkolenia badają, ćwiczą i projektują własne odpowiedzi na globalne wyzwania. Warsztaty mają charakter eksperymentalny i refleksyjny. Wymagają od managera dużej otwartości oraz gotowości na odkrywanie nowych sposobów myślenia i wyjścia ze strefy komfortu. Doświadczenie edukacyjne może zmienić myślenie o przywództwie, a także ma duży wpływ na przyszłość organizacji i jej otoczenia.

Czytaj także