Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
STUDIA PRAWNO-BIZNESOWE NA ADMINISTRACJI

Prawo w zarządzaniu biznesem

Poziom
Studia I stopnia
Czas trwania
3 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Licencjat
Tryb
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Są to studia o interdyscyplinarnym charakterze, które łączą wiedzę z zakresu prawa, zarządzania, finansów i ekonomii. Celem jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej – zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego i podatkowego.

Poznasz prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. Ważnym komponentem programu studiów są projekty dające możliwość praktycznego zastosowania zdobytych kompetencji do rozwiązywania problemów biznesowych.

Tak więc nauczysz się, jak:

 • przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym w sferze biznesu
 • negocjować umowy handlowe i określać prawne formy zabezpieczenia ich wykonania, z dążeniem do spodziewanego rezultatu biznesowego i – co równie ważne – przy zachowaniu dobrych relacji z partnerem biznesowym
 • opracowywać koncepcje przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem, o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy licencjata.

Atuty kierunku

1
NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW UWZGLĘDNIAJĄCY POTRZEBY RYNKU

Silne więzi ALK z biznesem stanowią „organizacyjne DNA” uczelni. Koncepcja kształcenia zakłada stałą współpracę z partnerami Akademii, którzy uczestniczą w realizacji programu studiów, zatem UCZ SIĘ OD EKSPERTÓW.

2
CIEKAWE PROJEKTY

Specyfiką programu jest realizacja projektów dotyczących aktualnych problemów biznesowych – łączących nabywanie wiedzy akademickiej z jej stosowaniem w praktyce, a także zachęcających studentów do tworzenia kreatywnych pomysłów w ich rozwiązywaniu. 

3
ZRÓŻNICOWANE METODY KSZTAŁCENIA

Wykorzystanie innowacyjnych i aktywizujących metod dydaktycznych, umożliwiających kształtowanie interpersonalnych umiejętności, twórcze uczestnictwo w zajęciach i nabywanie wiedzy przez doświadczenie (np. gry symulacyjne, grywalizacja, studia przypadku).

4
INDYWIDUALIZACJA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Możliwość pogłębiania zainteresowań w wybranych obszarach – dzięki zróżnicowanej ofercie przedmiotów do wyboru z zakresu prawa i zarządzania. 

5
SZEROKA OFERTA DOSKONALENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH

•    Dwa moduły językowe na studiach stacjonarnych – angielski i drugi język obcy, wybierany spośród: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub chińskiego
•    Na studiach niestacjonarnych językiem wiodącym jest angielski.
•    Rozwijanie znajomości specjalistycznego j. angielskiego: prawniczego i biznesowego (tematyczne konwersatoria)

6
WYKŁADOWCY – AKADEMICY I PRAKTYCY

Wykładowcy posiadają interdyscyplinarną wiedzę akademicką, zdobytą również na uczelniach zagranicznych, a także zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Są wśród nich m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, doradcy podatkowi i menedżerowie z międzynarodowym doświadczeniem. 

7
ROZWIJANIE KOMPETENCJI W PRZESTRZENI MIĘDZYNARODOWEJ

Studenci mają możliwość realizacji semestru lub roku studiów w partnerskiej uczelni ALK  (do wyboru jest ponad 220 uczelni zagranicznych, np. w Francji, Singapurze, Kanadzie, Australii, Hongkongu, Japonii).

8
INTERDYSCYPLINARNE I MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO STUDIOWANIA W ALK

Wysoki poziom umiędzynarodowienia uczelni stwarza możliwość współpracy ze studentami z całego świata – poszerzenia sieci kontaktów i rozwijania kompetencji o charakterze międzykulturowym, co jest cenne we współczesnym środowisku biznesowym.

9
BOGATA OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH W TRAKCIE STUDIÓW

Firmy, organizacje i instytucje publiczne, w których studenci mogą odbyć  praktyki zawodowe, to m.in.: Mercedes Benz, Henkel, Santander Bank, Dom Maklerski BOŚ, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, sądy rejonowe, urzędy skarbowe. 

10
KOŁA NAUKOWE, ORGANIZACJE STUDENCKIE, KONFERENCJE i ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ 

Możliwość podejmowania rozwojowych inicjatyw i projektów w ramach studenckiego ruchu naukowego (np. elitarny Program TOP 15 i przygotowanie własnej publikacji naukowej), a także uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych oraz spotkaniach ze znanymi ludźmi ze świata biznesu, nauki i polityki.

11
DOSTĘP DO ZASOBÓW CYFROWYCH ALK

Studentom zapewnia się dostęp do portalu umożliwiającego bezpłatne korzystanie z licznych zasobów cyfrowych, np. profesjonalne prawnicze bazy danych: Lex Akademia, Legalis, INFORLEX, Academica oraz inne multidyscyplinarne bazy wiedzy i danych z zakresu biznesu oraz nauk ekonomicznych i prawnych.

12
WSPARCIE W PROCESIE STUDIOWANIA

Studentom zapewnia się wsparcie ze strony opiekuna roku, będącego nauczycielem akademickim, który w trybie indywidualnym doradza w sprawach związanych z tokiem studiów, rozwojem naukowym, a także poszerzaniem kompetencji o charakterze zawodowym.

13
MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI EDUKACJI

•    Na studiach magisterskich – m.in. rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania, prawa, finansów i ekonomii
•    Na studiach podyplomowych – rozwijanie specjalistycznych kompetencji w zakresie wybranych gałęzi prawa i subdyscyplin zarządzania

PARTNERSTWA

PwC - wiodąca globalna sieć firm świadczących profesjonalne usługi doradcze. Dostarcza klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.

Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy - jest jedną z największych w Polsce. Zapewnia obsługę prawną na rynku polskim i międzynarodowym, m. in. w zakresie prawa: cywilnego, nowych technologii, konkurencji, innowacji finansowych (FinTech), własności intelektualnej. Wyróżniające doświadczenie i kompetencje potwierdzają coroczne rekomendacje w prestiżowych rankingach (Chambers FinTech Legal, Chambers Global, WTR 1000, Legal 500 EMEA, IP STARS, IAM Patent 1000, Rzeczpospolita).  

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób zainteresowanych interdyscyplinarnym rozwojem, a także realizacją kariery zawodowej w sferze biznesu i jego otoczenia, zwłaszcza wymagającej znajomości regulacji prawnych w praktyce zarządzania. 

Oferta studiów jest skierowana także do osób już zatrudnionych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

*Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodów prawniczych (np. adwokat, notariusz, sędzia, prokurator) mogą po pierwszym semestrze studiów podjąć równolegle 5-letnie prawnicze jednolite studia magisterskie.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 

Słowo od Prodziekana

dr Maria Tomaszewska

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy kreuje liczne wyzwania i możliwości. Sprostanie im wymaga zbudowania zdywersyfikowanego profilu kompetencji zawodowych. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, umożliwiające kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów biznesowych. 

Dzięki nowoczesnemu i interdyscyplinarnemu programowi studiów prawo w zarządzaniu biznesem kształcimy specjalistów otwartych na podejmowanie nowych wyzwań w zakresie prawnych aspektów zarzadzania w organizacji i działania w warunkach transformacji cyfrowej oraz rosnących potrzeb zrównoważonego rozwoju. 

Zachęcam do podjęcia studiów, które stwarzają wiele możliwości rozwoju kompetencji, a także własnych pasji i zainteresowań.

dr Maria Tomaszewska
Prodziekan Kolegium Zarządzania

Korzyści dla studentów

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranych gałęzi prawa powiązanych z kompetencjami z zakresu zarządzania i ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

W trakcie studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu: 

 • stosowania regulacji prawnych w obrocie gospodarczym, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu w wymiarze krajowym i międzynarodowym
 • prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym realizacji własnego pomysłu na działalność biznesową
 • prawnych i organizacyjnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dotyczących działań marketingowych, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zobowiązań podatkowych i prawnej odpowiedzialności menedżera
 • interpretacji problemów prawnych wynikających ze stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad i mechanizmów budowania wizerunku firmy w e-commerce oraz strategii sprzedaży internetowej
 • stosowania regulacji prawnych i procedur w realizacji przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych
 • ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym finansowania przedsięwzięć biznesowych
 • metod nowoczesnej organizacji pracy, technik sprawnej komunikacji i wykorzystywania narzędzi informacyjnych w gromadzeniu i analizie danych biznesowych

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo w zarządzaniu biznesem można podjąć pracę w:   

 • działach administracyjno-prawnych spółek prawa handlowego
 • działach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki 
 • międzynarodowych korporacjach
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • firmach konsultingowych
 • instytucjach finansowych, w szczególności bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych (np. fundacje i stowarzyszenia)
 • ramach własnej działalności gospodarczej

Program

Wybrane przedmioty

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Publiczne prawo gospodarcze w Polsce i UE
 • E-biznes i przedsiębiorczość
 • Transformacja cyfrowa w biznesie 
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Negocjacje umów handlowych
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
 • Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego
 • Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Praktyczne aspekty administracyjno-rachunkowej obsługi biznesu
 • Prawo cywilne
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych 
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Projekt prawnobiznesowy
 • Język obcy 
 • Systemy informacji prawnej i technologie informacyjne
 • Ekonomia
 • Prawo konkurencji

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 • Prawo reklamy
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawo obrotu nieruchomościami
 • Prawo budowlane 
 • Prawo o cudzoziemcach

 

KONWERSATORIA DO WYBORU W J. ANGIELSKIM:

 • How to Create Your Personal Brand
 • Customer Engagement in Real and Digital World
 • Supply Chain and Logistics Management
 • Technology Dynamics, Innovation Policy and Economic Prosperity
 • Business and Economics of Climate Change
 • Smart city as a source of business opportunities
 • Virtual Organization
 • Marketing

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.   

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00) sobota oraz niedziela.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie. 

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Prof. Wojciech Góralczyk jest przedstawicielem polskiej doktryny prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Od 1996 r. pracuje w Akademii L. Koźmińskiego gdzie do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego. Profesor W. Góralczyk prowadzi szereg wykładów w Akademii L. Koźmińskiego, a także jest promotorem licznych prac magisterskich. Jest również promotorem rozpraw doktorskich oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. W. Góralczyk był również wykładowcą i koordynatorem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor popularnego podręcznika pt. „Podstawy prawa i administracji”.
Badania naukowe prof. W. Góralczyka dotyczą przede wszystkim prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Prace naukowe prof. W. Góralczyka wywierały wpływ na polską praktykę prawniczą i administracyjną, w tym warta podkreślenia jest jego rola w okresie przemian ustrojowych, gdy pracował nad aktami prawnymi regulującymi prywatyzację. 
Prof. W. Góralczyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institut International des Sciences Administratives w Brukseli. 

Obok działalności naukowej i dydaktycznej prof. W. Góralczyk jest również praktykiem. W latach 1990–1991 oraz 1992–1994 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pod koniec lat 80-tych rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego praktykując przede wszystkim w sektorze bankowym. Był członkiem rad nadzorczych szeregu spółek.
Prof. W. Góralczyk został odznaczony w w 1999 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu bankowo-finansowego, a w w 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kadr administracji publicznej.

dr Maria Tomaszewska

Doktor nauk o polityce, studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor ds. Organizacji Dydaktyki w ALK. Prodziekan Kolegium Zarządzania oraz kierownik studiów I stopnia prawo w zarządzaniu biznesem oraz studiów II stopnia prawo i zarządzanie w biznesie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w wymiarze badawczym i praktycznym w sferze zapewniania i ewaluacji jakości kształcenia oraz tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań na gruncie doskonalenia dydaktyki. 

dr hab. Aleksander Maziarz

Prorektor ds. Dydaktycznych oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo konkurencji. Uczestnik wyjazdów badawczych do Universitat Autonoma de Barcelona i Comillas Pontifical University w Hiszpanii.

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Journal of Social Sciences. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych krajowych oraz zagranicznych z zakresu prawa. 

dr hab. Robert Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Tutor Programu Prawo Plus w ALK, pełnomocnik Rektora ALK ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (w latach 2012-2020), członek i sekretarz Rady ds. Jakości, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” oraz stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Jest ponadto członkiem Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP). Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz University of Barcelona.Główny wykonawca w projekcie NCN -Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce.

Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

dr Svetlana Gudkova

Adiunkt w Katedrze Zarządzania ALK. Zainteresowania badawcze dr Gudkovej obejmują szeroki zakres przedsiębiorczości.

Brała udział w wyjazdach naukowych do Yale University (USA), Växjö University (Szwecja), Jönköping International Business School (Szwecja), Universita degli studi di Firenze (Włochy).

Recenzent w  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation oraz Journal of Management and Business Administration. Central Europe. 

dr Paweł Dąbrowski

Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego. Zainteresowania badawcze dr. Dąbrowskiego koncentrują się wokół administracji publicznej w UE, europejskiej kultury prawnej, technik legislacji, postępowania administracyjnego, praw człowieka, prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, prawa migracyjnego i azylowego, a także prawa UE i teorii wykładni prawa. W latach 2005-2016 był członkiem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 r. do chwili obecnej członek Rady ds. Uchodźców (II i III i IV kadencji), w obecnej kadencji przewodniczący Rady.

Autor prac z zakresu prawa o cudzoziemcach oraz prawa i postępowania administracyjnego oraz wielu publikacji naukowych z obszaru prawa administracyjnego. 

dr Zofia Snażyk

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego ALK. Jej zainteresowania badawcze obejmują publiczne prawo gospodarcze, prawo europejskie, prawo konkurencji, prawo UE.

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

  Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
  Daria Nowotna

  Opłaty

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 9 000 zł 10 100 zł 11 100 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 820 zł 5 x 2 040 zł 5 x 2 240 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 8 000 zł 9 200 zł 10 100 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 620 zł 5 x 1 860 zł 5 x 2 040 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: