human race

Human Race - Centrum Badań Interakcji Człowiek-Maszyna

Centrum badawcze skupione będzie na prowadzeniu badań z zakresu interdyscyplinarnej nauki zajmującej się projektowaniem interfejsów użytkownika oraz badaniem i opisywaniem zjawisk związanych z używaniem szeroko pojętych systemów komputerowych przez ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sztucznej inteligencji. Zadaniem Centrum jest wkład w rozwój szeroko pojętej technologii AI z poszanowaniem godności człowieka i jego praw podstawowych, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju);

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie interakcji człowiek-maszyna, a także badań z zakresu sztucznej inteligencji i jej relacji do strategii biznesowych oraz funkcjonowania organizacji.

Do zadań Centrum będzie należeć w szczególności:

1) koordynowanie projektów badawczych dotyczących tematu badawczego;

2) promowanie wyników prowadzonych badań;

3) organizowanie konferencji międzynarodowych, warsztatów, seminariów, szkół letnich oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym;

4) podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, tak krajowymi, jak i zagranicznymi;

5) występowanie o granty badawcze, w tym pochodzące od instytucji zagranicznych.

6) podejmowanie współpracy z biznesem, zwłaszcza zaś z firmami technologicznymi prowadzącymi prace w zakresie tematu badawczego.

W ramach Centrum działają:

1) Dyrektor Centrum

2) Rada Centrum

3) Międzynarodowa Rada Doradcza Centrum: Prof. Peter Gloor (MIT), Prof. Francesca Grippa (Northeastern University/ Harvard University), Dr Andrea Fronzetii Colladon (University of Peruggia/ MIT),

4) Rada Biznesowa Centrum: Tomasz Kozar (Microsoft) , Rafal Kuklinski (Amazon), Eliza Kruczkowska (PFR)

Radę Centrum, Międzynarodową Radę Centrum oraz Radę Biznesową powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z Prorektorem ds. nauki i rozwoju kadry.