prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów w AE uzyskał stypendium, które umożliwiło wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Prof. Grzegorz Mazurek pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej. Praca dotyczyła dostosowań przedsiębiorstw notowanych na GPW do uwarunkowań „nowej gospodarki”. 

Prof. Mazurek w Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od września 2005 roku, w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. 

Pełnione funkcje:

Prof. Grzegorz Mazurek we wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na czteroletnią kadencję.  

W okresie 2012 – 2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni. 

Poza uczelnią piastuje również szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii. 

Prof. Grzegorz Mazurek jest: •    członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – organu doradczego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii •    członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP •    członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej •    członkiem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum •    członkiem Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) •    prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris

W latach 2016-2018 wspierał również Ministra Cyfryzacji jako członek Rady ds. Cyfryzacji. 

Dydaktyka

W Akademii Leona Koźmińskiego koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją: Koźmiński MBA Digital, Marketing Internetowy, Handel Elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0. W 2014 roku stworzył dwa programy studiów magisterskich – Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku oraz Master in Management (in Virtual Environments), który został w 2017 roku przekształcony w Master in Digital Marketing. Od 2019 roku wprowadzono do programu studiów magisterskich z Zarządzania autorski przedmiot Prof. Mazurka „Cyfrowa transformacja”. Na wszystkich wspominanych studiach corocznie kształcą się setki studentów, słuchaczy i menedżerów. Studia te są również platformą do współpracy Akademii z wybitnymi praktykami, reprezentującymi wiele podmiotów uznawanych za innowacyjne, dzięki czemu ALK jest na rynku utożsamiana z nowoczesnością.

Prof. Grzegorz Mazurek był profesorem wizytującym m.in. w: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia (licencjat, magister, BA, MA, podyplomowe, MBA, w tym executive MBA, dr), z takich przedmiotów jak m.in.: Marketing, Transformacja Cyfrowa, Marketing Internetowy, Social Media Marketing, Strategic Digital Marketing. 

Dodatkowe informacje:

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek wielokrotnie uzyskał nagrody za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił Profesora medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku uzyskał statuetkę LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie). W 2017 roku otrzymał statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji,  przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku Prof. Mazurek został wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. 

Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizowałem projekty konsultingowe m.in. dla takich marek jak: Senat RP, Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Publikacje w czasopismach naukowych:

GÓRSKA A., MAZUREK G. (2021), "The effect of the CEO media coverage on corporate brand equity: evidence from Poland", Oeconomia Copernicana, vol. 12 issue 2, s. 499–523, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., Silva S. (2020), "Social Networking Sites and Researcher’s Success", JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, online, s. online, afiliacja: ALK.

GÓRSKA A., KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Pucciarelli F. (2020), "The Role of Social Media in Scholarly Collaboration: An Enabler of International Research Team’s Activation?", JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, online, s. online, afiliacja: ALK.

KORZYŃSKI P., MAZUREK G., Haenlein M. (2020), "Leveraging employees as spokespeople in your HR strategy: How company-related employee posts on social media can help firms to attract new talent", European Management Journal, Volume 38, Issue 1, s. 204-212, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), "What if you ask and they say yes? Consumers' willingness to disclose personal data is stronger than you think", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s. 751-759, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., RZĄDCA R., Nosalska K., Piątek Z. (2019), "Industry 4.0: Coherent Definition Framework with Technological and Organizational Interdependencies", Journal of Manufacturing Technology Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., MAŁAGOCKA K. (2019), "Perception of privacy and data protection in the context of the development of artificial intelligence", JOURNAL OF MANAGEMENT ANALYTICS, vol. 6, issue: 4, s. 344-364, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., JAREK K. (2019), "Marketing and Artificial Intelligence", Central European Business Review, Vol. 8, No. 2, s. 46-55, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L., Stróż A., Gloor P. (2019), "In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s. 785-797, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), "Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 7, No. 1, s. 117-133, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Nosalska K. (2019), "Marketing principles for Industry 4.0 - a conceptual framework", ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES, vol.11 issue 3, s. 9-20, afiliacja: ALK.

AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), "Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study", ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, Vol. 4 (18), No. 3, s. 36-50, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2018), "Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy akademików marketingu w Polsce", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(6), s. 45-56, afiliacja: ALK.

Kolomiiets O., KRZYŻANOWSKA M., MAZUREK G. (2018), "Customer Disposition to Value Co-Creation Activities. The Case of the Clothing Industry", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 3/2018, s. 30-48, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Nosalska K. (2018), "Przemysł 4.0 a sektor chemiczny gospodarki", PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 5(97), s. 1000-1003, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2016), "Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s. 15-23, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Kucia M. (2016), "Social Media Marketing and Blog Usage in Business Schools: An Exploratory Study", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING, Vol:3, No:5, s. -, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., MAZUREK G. (2016), "Informal channels of communication used by enterprises", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15, 2, s. 103-112, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2014), "Network Value Creation through Marketing", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4(127), s. 70-77, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2014), "Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej", MARKETING I RYNEK, 8, s. 545-550, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2012), "Virtualization of Marketing", CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH, Vol. 8, No. 3, s. 195-204, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Mącik D., Mącik R. (2012), "Channel Characteristics Influence vs. Virtual Virtual Channel Choice for Information Search and Purchase - The Case of Polish Young Consumers", INTERNATIONAL JOURNAL OF CYBER SOCIETY AND EDUCATION, 5, 1, s. 35-54, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2012), "Wykorzystanie crowdsourcingu w sieciowym kreowaniu wartości", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, maj-czerwiec, s. 364-370, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2012), "Wirtualizacja marketingu a współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu współpracy sieciowej", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, wrzesień październik 2012, s. 236-243, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), "Customer engagement in on-line services and companies marketing responses towards the concept", SCIENTIFIC JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN. SERVICE MANAGEMENT, 670, 7, s. 177-186, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, I, 650, s. 186-194, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Grzegorczyk M. (2011), "Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckiej jako element rozowju relacji z klientami", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 172, s. 118-127, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "Produkty informacyjne i metaprodukty w handlu elektronicznym ", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 175, s. 232-239, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "Wirtualne środowisko i jego potencjał", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 22, s. 246-253, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "E-konsument jako e-sprzedawca - warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s. 222-227, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2010), "Bariery i ograniczenia wykorzystania internetu w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 136, s. ---, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., MĄCIK R. (2010), "Pomiar skuteczności i efektywności serwisów internetowych ", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 96, s. 223-233, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Wpływ środowiska wirtualnego na mierzalność efektów marketingu", HANDEL WEWNĘTRZNY, Rynek-Przedsiebiorstwo-Konsumpcja-Marketing, 6, s. 348-356, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Web 2.0 implications on marketing", ORGANIZACIJU VADYBA: SISTEMINIAI TYRIMAI /MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS: SYSTEMATIC RESEARCH, 1, 51, s. 69-81, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2008), "Blogi i wirtualne społeczności", CEO, 4, s. 13-16, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2007), "Słabości marketingu internetowego", CEO, 1, s. 22-25, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2006), "Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych", CEO, 6, s. 23-28, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2005), "Tam gdzie off-, tam i online", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 4, s. 28-29, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2005), "Liderzy opinii on-line", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 1, s. 76-79, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2004), "Badania on-line", BIULETYN STOWARZYSZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 12, s. 10-13, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Społeczności internetowe a zysk", MODERN MARKETING, 1, s. 56-58, afiliacja: Inna.

MAZUREK G., LACH M., LEWANDOWSKI Ł. (2004), "FMCG wsparte internetem", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 10, s. 7-11, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Społeczności... off-line!", MODERN MARKETING, 3, s. 76-80, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Wykorzystanie bloga w e-marketingu", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 9, s. 19-22, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Mierzalność działań PR", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 3, s. 30-33, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Wirusowe kreowanie wizerunku", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 6, s. 31-33, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "Intranet", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 8, s. 57-58, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2004), "PR w szumie informacyjnym", MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 1, 5, s. 9-11, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2003), "Fundamenty budowania wirtualnej społeczności", MODERN MARKETING, 4, s. 28-31, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2003), "Społeczność konsumencka - jak to praktycznie wykorzystać?", MODERN MARKETING, 2, s. 44-47, afiliacja: Inna.

Monografie:

MAZUREK G. (2019), "Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2012), "Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2008), "Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu", Wolters Kluwer Polska, Kraków, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2008), "Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka", ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, afiliacja: WSPIZ

Redakcja monografii:

MAZUREK G. (red.), (2018), "E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Siwińska B. (red.), (2017), "Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., TKACZYK J. (red.), (2016), "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., TKACZYK J. (red.), (2016), "The impact of the digital world on management and marketing", POLTEXT, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (red.), (2015), "Management in Virtual Environments. Case studies", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (red.), (2010), "E-marketing - kompendium dla menedżerów", INFORMEDIA POLSKA SP. z o.o., Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MAZUREK G. (2018), "Internet Rzeczy a cyfrowa transformacja - implikacje dla marketingu B2C", w: Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of things. Nowy paradygmat rynku, Difin, s. 33-57, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Kaplan A. (2018), "Social Media: State of the Art and Research Agenda", w: Alan Albarran, Bozena Mierzejewska, Jaemin Jung (red.), Handbook of Media Management and Economics, Routledge, s. 273-286, afiliacja: ALK.

PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), "Reklama internetowa", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 313-330, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Krzemień G., Ulman M. (2018), "Usługi interaktywne", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 165-184, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Krzemień G., Zach K. (2018), "Przyszłość e-marketingu", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 465-478, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Zach K. (2018), "Strategia i planowanie e-marketingowe", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 27-52, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2018), "Wstęp", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 17-26, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Krzemień G., Zach K. (2018), "Serwisy WWW: oś komunikacji online", w: Mazurek G. (red.), E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 185-210, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., MAZUREK G., ROZTOCKI N., Weistroffer H. (2018), "What Attracts the Best Information Technology Talents?Employer Brandingin Transition Economies", w: - (red.), Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems, New Orleans, 2018, SCHLOSS DAGSTUHL, s. 10, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2017), "Współczesne trendy w globalnej edukacji i ich wpływ na umiędzynarodowienie szkół wyższych – wybrane aspekty", w: Bianka Siwińska, Grzegorz Mazurek (red.), Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 45-59, afiliacja: ALK.

Kozielski R., MAZUREK G., MIOTK A., Maciorowski A. (2017), "E-Commerce and Social Media Indicators", w: Robert Kozielski (red.), Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application, Emerald Publishing, s. 313-406, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2017), "Transformacja cyfrowa - implikacje dla marketingu", w: B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-34, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2016), "Zarządzanie uczelnią miedzynarodową - perspektywa krajowa- Akademia Leona Koźmińskiego", w: B. Siwińska, M. Zimnak (red.), Czas Internacjonalizacji - wyzwania dla polskich uczelni, DOM WYDAWNICZY ELIPSA , Warszawa, s. 47-55, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., TKACZYK J. (2016), "Introduction", w: G. Mazurek, J. Tkaczyk (red.), The impact of the digital world on management and marketing, POLTEXT, s. 11-16, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Gembicki M., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2015), "cdp.pl - Towards Online Distribution", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 11-32, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2015), "Bank of Ideas BZWBK", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 63-71, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2015), "Partner Program - Extranet 2.0", w: Grzegorz Mazurek (red.), Management in Virtual Environments. Case studies, POLTEXT, Warszawa, s. 72-78, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2014), "Virtual marketing", w: A. Ghorbani  (red.), Marketing in Cyber Era – Strategies and Emerging Trends, IGI GLOBAL, Hershey, New York, s. 16-36, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), "Network Value Creation in Organization of Marketing Activities", w: Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal (red.), Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, ---, Dubai, s. 359-363, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., Hajduk G. (2014), "Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki", w: A. Czubała, P. Hadrian, J. W. Wiktor (red.), Marketing w 25-eciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 695-705 , afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2014), "Kreowanie wartości w sieciach poprzez marketing", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 221-252, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2013), "Wirtualizacja marketingu - konceptualizacja", w: Zacher L. (red.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, POLTEXT, Warszawa, s. 273-284, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "E-commerce", w: Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Kraków, s. 356-389, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "Wirtualne środowisko i jego potencjał", w: Woźniak M. (red.), Nierówności społecznie a wzrost gospodarczy - Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów, s. 246-253, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2011), "Virtualization of marketing - conceptual model", w: T. Wang (red.), Proceedings of the 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011), Academy of Taiwan Information Systems Research(ATISR), Kuala Lumpur, s. 220-229, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., KUCIA M. (2011), "Potential of affiliate marketing", w: Costache RUSU (red.), Management of Technological Changes, DEMOCRUTUS UNIVERSITY OF THRACE, Thrace, s. 165-169, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2010), "Wirtualizacja marketingu", w: Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 296-303, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Wpływ zasobów informacyjnych internetu na zmniejszanie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 80-89, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Denying Innovative Internal Communication Tools: Managers and employees resistance in Enterprise 2.0 adoption", w: Rusu C. (red.), MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES - Proceedings of the 6th International Conference, Democritus University of Thrace, Aleksandroupolis, s. 109-113, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Web 2.0 implications on marketing", w: Eiciuviene E. (red.), Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges, European Management Association, Baltic Management Foundation and Vytautas Magnus University., Kaunas (Kowno), s. 505-519, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2009), "Komunikacja symetryczna on-line w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego", w: Hales C. (red.), Społeczeństwo informacyjne - wizje i determinanty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 71-79, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2008), "Corporate blog – innovative communication tool or another internet hype? - Empirical research study", w: Gahnza M. (red.), Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 3 (2008), IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, s. 403-409, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2008), "E-commerce", w: Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Kraków, s. 327-367, afiliacja: ALK.

MAZUREK G. (2007), "Mechanizmy kształtowania lojalności w Internecie. Wyniki badań empirycznych", w: Makarski S. (red.), Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 433-442, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2006), "Rola Internetu i wirtualnych społeczności w rozwoju nowych produktów", w: Prof. Bogdan Sojkin, dr Jacek Kall (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań, s. 136-145, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2006), "Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego", w: Prof. Genowefa Sobczyk (red.), Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji - aspekty marketingowe, Wydawnictwo Uniwesytetu UMCS w Lublinie, Lublin, s. 100-108, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G., Kozielski R. (2006), "E-commerce", w: Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, OFICYNA EKONOMICZNA, Warszawa, s. 409-458, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2005), "Zastosowanie Internetu w badaniach marketingowych polskich spółek giełdowych - wyniki badań", w: Zeman-Miszewska E., Prof. (red.), Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. 73-83, afiliacja: WSPIZ.

MAZUREK G. (2004), "Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings", w: X (red.), Procceedings on the Business and Economic Development in CEE Conferenece, Brno, Brno University, Brno, s. 76-85, afiliacja: Inna.

MAZUREK G. (2003), "Wirtualne społeczności konsumenckie", w: Zeman-Miszewska E. Prof (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Warszawa, s. 145-154, afiliacja: Inna.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek w pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku naukowym posiada 4 monografie, 8 artykułów z listy JCR, kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, dziesiątki artykułów naukowych i innych opracowań opublikowanych m.in. w Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Journal of Management Analytics, Harvard Business Review Polska, Economic and Business Review, Entrepreneurial Business and Economics Review, Contemporary Management Research, Central European Business Review. Jego indeks Hirscha wynosi 15, zaś Google Scholar notuje 936 cytowań.

Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego na początku 2020 roku przez Polską Akademię Nauk jako wiodący podręcznik w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Do tej pory kierował kilkoma dużymi grantami badawczymi, m.in. projektem naukowo-badawczo-dydaktycznym  o wartości 1,2 mln złotych, finansowanym ze źródeł europejskich FRSE/FSS oraz trzema krajowymi projektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie współpracuje również w międzynarodowych zespołach naukowych – jest członkiem centrum badawczego Big Data Research Center przy ESCP Europe Business School. 

Prof. Mazurek wypromował czterech doktorów. Z kolejnymi czterema młodymi naukowcami pracuje nad ukończeniem ich rozpraw doktorskich – są to rozprawy dotykające takiej problematyki jak: marka osobista w świecie Internetu, rola prywatności klientów w kreowaniu relacji z markami, dojrzałość cyfrowa organizacji, automatyzacja marketingu, sztuczna inteligencja w marketingu czy etnocentryzm konsumencki.