prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Katedra Marketingu
Rektor

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów w AE uzyskał stypendium, które umożliwiło wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Prof. Grzegorz Mazurek pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej. Praca dotyczyła dostosowań przedsiębiorstw notowanych na GPW do uwarunkowań „nowej gospodarki”. 

Prof. Mazurek w Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od września 2005 roku, w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. 

Pełnione funkcje:

Prof. Grzegorz Mazurek we wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na czteroletnią kadencję.  

W okresie 2012 – 2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni. 

Poza uczelnią piastuje również szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii. 

Prof. Grzegorz Mazurek jest: •    członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju – organu doradczego Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii •    członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP •    członkiem EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej •    członkiem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum •    członkiem Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) •    prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris

W latach 2016-2018 wspierał również Ministra Cyfryzacji jako członek Rady ds. Cyfryzacji. 

Dydaktyka

W Akademii Leona Koźmińskiego koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją: Koźmiński MBA Digital, Marketing Internetowy, Handel Elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu 4.0. W 2014 roku stworzył dwa programy studiów magisterskich – Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku oraz Master in Management (in Virtual Environments), który został w 2017 roku przekształcony w Master in Digital Marketing. Od 2019 roku wprowadzono do programu studiów magisterskich z Zarządzania autorski przedmiot Prof. Mazurka „Cyfrowa transformacja”. Na wszystkich wspominanych studiach corocznie kształcą się setki studentów, słuchaczy i menedżerów. Studia te są również platformą do współpracy Akademii z wybitnymi praktykami, reprezentującymi wiele podmiotów uznawanych za innowacyjne, dzięki czemu ALK jest na rynku utożsamiana z nowoczesnością.

Prof. Grzegorz Mazurek był profesorem wizytującym m.in. w: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia (licencjat, magister, BA, MA, podyplomowe, MBA, w tym executive MBA, dr), z takich przedmiotów jak m.in.: Marketing, Transformacja Cyfrowa, Marketing Internetowy, Social Media Marketing, Strategic Digital Marketing. 

Dodatkowe informacje:

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek wielokrotnie uzyskał nagrody za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił Profesora medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku uzyskał statuetkę LUMEN wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie). W 2017 roku otrzymał statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji,  przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku Prof. Mazurek został wyróżniony nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. 

Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizowałem projekty konsultingowe m.in. dla takich marek jak: Senat RP, Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek w pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. W swoim dorobku naukowym posiada 4 monografie, 8 artykułów z listy JCR, kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, dziesiątki artykułów naukowych i innych opracowań opublikowanych m.in. w Emerald Publishing, Routledge, European Management Journal, Business Horizons, Journal of Management Analytics, Harvard Business Review Polska, Economic and Business Review, Entrepreneurial Business and Economics Review, Contemporary Management Research, Central European Business Review. Jego indeks Hirscha wynosi 15, zaś Google Scholar notuje 936 cytowań.

Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa – perspektywa marketingu” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego na początku 2020 roku przez Polską Akademię Nauk jako wiodący podręcznik w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Do tej pory kierował kilkoma dużymi grantami badawczymi, m.in. projektem naukowo-badawczo-dydaktycznym  o wartości 1,2 mln złotych, finansowanym ze źródeł europejskich FRSE/FSS oraz trzema krajowymi projektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie współpracuje również w międzynarodowych zespołach naukowych – jest członkiem centrum badawczego Big Data Research Center przy ESCP Europe Business School. 

Prof. Mazurek wypromował czterech doktorów. Z kolejnymi czterema młodymi naukowcami pracuje nad ukończeniem ich rozpraw doktorskich – są to rozprawy dotykające takiej problematyki jak: marka osobista w świecie Internetu, rola prywatności klientów w kreowaniu relacji z markami, dojrzałość cyfrowa organizacji, automatyzacja marketingu, sztuczna inteligencja w marketingu czy etnocentryzm konsumencki.