Zarządzanie

Zarządzanie

Level
Studia I stopnia
Duration
3 lata
Language
PL
Obtained title
Licencjat
Mode
Tryb stacjonarny,
Tryb niestacjonarny,
Tryb niestacjonarny online*
Start rekrutacji
06.05.2024

O studiach

Cel studiów

W globalnym świecie wzajemnych powiązań rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, a klienci wymagający. Według nas studia na kierunku zarządzanie w XXI wieku odpowiednio przygotowują do nieustającej zmiany. Chcemy także budować partnerskie relacje ze studentami oraz przekazywać wiedzę popartą porządną porcją praktyki.

Studenci zarządzania po pierwszym roku studiów wybierają jeden spośród czterech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru. 

Proponowane zakresy studiów to:

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Program realizowany jest także w trybie niestacjonarnym online.

Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.

Kierunek zarządzanie został sklasyfikowany na 1. miejscu w Rankingu Kierunków Studiów magazynu „Perspektywy” 2023. Więcej informacji  

Ranking Kierunków Studiów_Perspektywy 2023

Kierunek zarządzanie posiada najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

PKA ALK 1

 

Atuty kierunku

1
Najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek zarządzanie, prowadzony w naszej uczelni, uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej oceny kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. W 2019 roku kierunek zarządzanie ponownie otrzymał ocenę wyróżniającą.

2
Nr 1 w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2023

W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2023 zarządzanie ALK znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce.

3
Cztery zakresy do wyboru

Zarządzanie możesz studiować w jednym z czterech zakresów: marketing, przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwem, zrównoważony rozwój organizacji.

4
Praktyczne zajęcia

Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczny aspekt, pozwalający zastosować przyswojoną wiedzę do realizacji konkretnych case'ów biznesowych, a także wykorzystać ją w opracowywaniu biznesplanów własnych przedsięwzięć.

5
Wybitni naukowcy

Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu.

6
Warsztaty i ćwiczenia

Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne.

7
Konferencje naukowe

Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Naukowym Kole Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club".

8
Praktyki zawodowe

Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.

9
Możliwość udziału w wizytach studyjnych

Studentkom i studentom kierunku oferujemy możliwość udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm, jak i prezentacjach z udziałem ich przedstawicieli na terenie kampusu ALK. W ostatnim czasie nasi studenci spotkali się z reprezentantami m.in. takich firm jak: T-Mobile Polska, J.P. Morgan oraz JTI (Japan Tobacco International).

Adresaci studiów

Studia z zarządzania są skierowane do tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć procesy biznesowe zachodzące na poziomie lokalnym, a także na arenie europejskiej i światowej. Chcą przyswoić wiedzę oraz poznać podstawowe narzędzia i instrumenty zarządzania, służące m.in. do analizy organizacji i otoczenia rynkowego lub wykorzystywane w działaniach związanych z takimi obszarami, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami czy marketing.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.  

figury

Zobacz film o kierunku

Słowo od Dziekan i Prodziekan Kolegium Zarządzania

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Dzięki studiom licencjackim na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego poznasz solidne, ogólnoświatowe podstawy każdego obszaru biznesu: zarządzania i organizacji, marketingu, przedsiębiorczości, ekonomii oraz aspektów prawno-finansowych.
Wiele innowacyjnych przedmiotów oraz nowoczesna konstrukcja programu, tworzonego ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych, gwarantują aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy oraz orientację na rozwój tych kompetencji, które umożliwią Ci skuteczne działanie w trudnym i zmiennym otoczeniu biznesu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, korzystających z nowoczesnych metod dydaktycznych (studiów przypadków, warsztatów, symulacji biznesowych). W naszym podejściu do nauczania kładziemy nacisk na to, aby wiele ćwiczeń i zajęć realizować w grupach oraz by w trakcie studiów rozwiązywać jak najwięcej praktycznych problemów, które możesz spotkać w codziennej pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszam!

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania ALK

Korzyści dla studentów

Studia z zarządzania pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:  

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami 
 • tworzenia projektów i biznesplanów 
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem 
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego 
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej 
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi 
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych 
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych 

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w: 

 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów 
 • agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego 
 • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych 
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego 
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej 
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi 
 • firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm 
 • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie 

Program

Wybierz spośród 4 unikatowych zakresów studiów*:

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I OGÓLNE:  

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy finansów
 • Profesjonalna komunikacja
 • Wstęp do socjologii
 • Metody ilościowe
 • Podstawy filozofii i etyka w biznesie
 • Technologie informacyjne
 • Metodyka studiowania w środowisku cyfrowym
 • Język angielski 
 • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)   

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

 • Podstawy marketingu
 • Krytyczna teoria organizacji a wyzwania zrównoważonego rozwoju 
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • Rachunkowość
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Negocjacje lub Zarządzanie projektami
 • Globalne procesy integracji ekonomicznej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Finanse menadżerskie
 • Badania marketingowe lub Metody badawcze
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego
 • Prawo gospodarcze
 • Biznesplan
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu
 • Strategie organizacji
 • Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
 • Przedmioty do wyboru
 • Warsztat dyplomowy
 • Praktyka zawodowa  

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DLA ZAKRESU MARKETING:

 • Zachowania nabywców
 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa
 • Warsztaty marketingowe 
 • Zarzadzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DLA ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

 • Warsztaty przedsiębiorczości I - modele biznesu
 • Warsztaty przedsiębiorczości II - kreatywność i innowacje
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Rozwój firmy rodzinnej I
 • Rozwój firmy rodzinnej II
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych 
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM:

 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami 
 • Zrównoważony rozwój i projektowanie środowiska pracy 
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zespołem kryzysowym 
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
 • Nowe trendy w zarządzaniu - studia przypadków  

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORGANIZACJI

 • Luka klimatyczna
 • Zielona transformacja
 • Zrównoważone modele biznesowe
 • Rozwój zrównoważonych produktów i usług
 • Zielony łańcuch wartości
 • Innowacje i technologie wpływu
 • Partnerstwo społeczne 
 • Impact Marketing 
 • Przywództwo oparte na wartościach
 • Raportowanie danych niefinansowych
 • HR Community Management 
Bigmanwithipad

Organizacja zajęć

Studia stacjonarne Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.    Studia niestacjonarne Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.   Studia niestacjonarne online Zajęcia są realizowane online, w czwartki i piątki (od godz. 17.00) oraz w soboty i wybrane niedziele (od godz. 8.30).   Zajęcia online odbywają się synchronicznie, poprzez platformę MS Teams.   W każdym semestrze dwa zjazdy odbywają się na terenie Uczelni. Na pierwszym roku studiów pierwszy lub drugi zjazd w semestrze organizowany jest na terenie uczelni, drugi zjazd na terenie Uczelni organizowany jest zazwyczaj w drugiej połowie semestru.

 • Dni i godziny zajęć na terenie uczelni: piątek (od godz. 17.00); sobota i niedziela (od 8.30).
 • Obecność na zajęciach realizowanych na terenie Uczelni jest dla studentów obowiązkowa.
 • Egzaminy w sesji egzaminacyjnej są przeprowadzane na terenie Uczelni, stacjonarnie, na terenie Kampusu ALK w terminach określonych w organizacji roku akademickiego.
 • Egzaminy dyplomowe odbywają się wyłącznie na terenie Uczelni.

Społeczność

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci

Marta Irena Radek
Marta Irena Radek

Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu. Akademia Leona Koźmińskiego ma w sobie niewyobrażalny potencjał! 

Łukasz Makarewicz absolwent zarzadzania
Łukasz Makarewicz

Studiując na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego mamy możliwość zdobyć wiedzę, która ma zastosowanie w praktyce. Podczas studiów miałem przyjemność odbyć zajęcia z wysokiej klasy specjalistami. Osobiście polecam skorzystać z bardzo bogatej oferty wymiany międzynarodowej w ramach uczelni partnerskich. To unikalna szansa na zdobycie nowych kontaktów, poprawienie biegłości językowej oraz zebranie nowych życiowych doświadczeń. Studia licencjackie, choć wymagające, dają dużo satysfakcji i odpowiednio przygotowują do podjęcia dalszych kroków w rozwoju osobistym.

Urszula Sarna studentka zarządzania ALK
Urszula Sarna

ALK to nie tylko mury i spis książek w sylabusie. To pasjonaci swoich dziedzin, którym zależy na tym, by studenci zarazili się tą samą miłością. To mnóstwo projektów – nie tych pisanych do szuflady, a tych, które kształtują nas tak samo, jak my kształtujemy je. To godziny dialogów, podczas których nie uczymy się odpowiadać tak, jak się tego od nas oczekuje. Zamiast tego, uczymy się myśleć – logicznie, pełnymi zdaniami i w zgodzie z samym sobą. Akademia Leona Koźmińskiego oferuje nie tylko wyższe wykształcenie. Formuje nas i tworzy środowisko stymulujące rozwój.

Myślę, że najważniejsze, czego nauczyłam się przez ostatnie lata, to fakt, że potrafię dowolnie przekształcać i wpływać na otoczenie oraz zrealizować każde przedsięwzięcie, z czego korzystam na co dzień w pracy. To podczas zajęć na naszej uczelni otrzymałam wszelkie konieczne do tego narzędzia. To jej zawdzięczam tę pewność siebie.

Na tym etapie wiem już, że ani ukończenie studiów licencjackich, ani magisterskich nie zakończy mojej przygody z Akademią. W końcu nic nie uzależnia tak, jak nauka w Koźminie ;). 

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki) = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie dwujęzycznym = 2,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne w sposób określony w załączniku do Uchwały Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc. 

  SKORZYSTAJ Z KALKULATORA PUNKTÓW

Studia niestacjonarne:  

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.   

  Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia. 

  Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

  • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)

  • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

  Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

  • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

  Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

  1
  Rejestracja

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

  2
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

  Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

  20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

  SWIFT Code: PKOPPLPW 

  IBAN: PL 

  Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

  3
  Złożenie dokumentów

  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

  4
  Decyzja

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o wpisie na listę studentów. 

  5
  Podpisanie umowy

  Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

  Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
  Piotr Świderski

  Opłaty

  ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

  Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

  Opłaty - studia stacjonarne
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 10 100 zł 11 400 zł 12 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 040 zł 5 x 2 300 zł 5 x 2 520 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  Opłaty - studia niestacjonarne (także online)
  I rok II rok III rok
  Płatność za semestr 9 100 zł 10 500 zł 11 500 zł
  Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 840 zł 5 x 2 120 zł 5 x 2 320 zł
  Opłata rekrutacyjna: 85 zł

  Koźmiński to więcej niż studia - dbamy o Twój rozwój.

  W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać:

  Zarządzanie – studia I stopnia (studia licencjackie)

   

  W Akademii Leona Koźmińskiego proponujemy szeroką ofertę studiów I stopnia, które będą pierwszym krokiem na drodze Twojego rozwoju zawodowego. Nasza oferta edukacyjna została stworzona z myślą o studentach chcących uzyskać kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy – kształcimy menedżerów i liderów biznesu kompleksowo przygotowanych do zadań, które przed nimi stawiają przyszli pracodawcy. 

   

  O studiach na kierunku zarządzanie (studia I stopnia)

   

  Studia I stopnia na kierunku zarządzanie trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, co uprawnia absolwentów do kontynuowania nauki w ramach studiów II stopnia. Nasza uczelnia stale obserwuje trendy biznesowe, dzięki czemu studia z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stają nowoczesne organizacje. Dzięki orientacji globalnej przygotowujemy menedżerów zdolnych do pozbawionego kompleksów konkurowania na rynkach międzynarodowych. 

  Studia licencjackie z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego są doskonałą propozycją edukacyjną dla osób, które chcą wybrać przyszłościowy kierunek, skutecznie łączący solidną porcję wiedzy z praktyką. Po ukończeniu pierwszego roku nauki, studenci mogą wybrać jeden z proponowanych zakresów studiów: marketing, zrównoważony rozwój organizacji (tylko dla trybu stacjonarnego), przedsiębiorczość oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki temu rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze, który realnie Cię interesuje. 

  Kandydatom proponujemy 3 tryby nauki: stacjonarny, niestacjonarny oraz niestacjonarny online. W przypadku studiów licencjackich online z zarządzania w każdym semestrze 2 zjazdy odbywają się na terenie uczelni. Terminy zajęć są dostosowane do potrzeb osób pracujących, dlatego naukę bez problemu możesz połączyć z aktywnością zawodową. Studia online z zarządzania to także doskonałe rozwiązanie dla osób mieszkających poza Warszawą. 

  Wymagania wobec kandydatów na studentów studiów z zarządzania zależą od wybranej formy organizacji zajęć. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej 3 różnych przedmiotów, wskazanych przez kandydata. Nabór na studia niestacjonarne jest natomiast realizowany zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

  Jakość kształcenia w ramach studiów w ramach studiów z zarządzania potwierdza 1. miejsce w Rankingu Kierunków Studiów magazynu „Perspektywy” 2023 oraz najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nasza uczelnia dodatkowo została sklasyfikowana w zestawieniu „Financial Times” 2023 jako lider uczelni biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

   

  Program na kierunku zarządzanie (studia I stopnia)

   

  Program studiów z zarządzania został opracowany w orientacji na biznes oraz w ścisłej współpracy z partnerami uczelni, dzięki czemu nasi absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do uzyskania atrakcyjnych perspektyw zatrudnienia. W Akademii Leona Koźmińskiego ogromny nacisk kładziemy na stałą aktualizację przekazywanej wiedzy, opartej na wiarygodnych źródłach naukowych. Dodatkowo w ramach programów dydaktycznych stosujemy najnowocześniejsze technologie cyfrowe, Big Data oraz sztuczną inteligencję, pokazując, jak nowoczesna technologia może Cię wspierać w osiąganiu celów. 

  Oferta studiów naszej uczelni jest regularnie aktualizowana i dostosowywana do realiów rynku pracy. Dzięki studiom licencjackim na kierunku zarządzanie studenci przyswajają podstawy wszystkich obszarów biznesu, jednocześnie ucząc się rozwiązywania praktycznych problemów, które mogą stanowić dla nich wyzwanie w przyszłej pracy zawodowej.

   

  Społeczność na kierunku zarządzanie (studia I stopnia)

   

  Jesteśmy uczelnią międzynarodową – łączymy ludzi różnych wyzwań i narodowości oraz osoby o odmiennych poglądach politycznych. Nasza społeczność jest kształtowana zgodnie z etycznymi standardami i założeniami zrównoważonego rozwoju. W kadrze wykładowców zebraliśmy osoby z doświadczeniem dydaktycznym oraz cenionym dorobkiem naukowym. Studia I stopnia na kierunku zarządzanie zapewniają kontakt z wybitnymi specjalistami, a dzięki licznym zajęciom w formie ćwiczeń i warsztatów studenci uczą się nie tylko umiejętnego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, ale również budują wartościowe relacje. Integracji sprzyjają także wyjazdy oraz imprezy okolicznościowe, w tym Koźminalia. 

  Studenci zarządzania są aktywnie włączani w życie Akademii Leona Koźmińskiego, zyskując szansę uczestniczenia w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych oraz kołach zainteresowań, a dzięki możliwości udziału w wizytach studyjnych w siedzibach firm lub spotkaniach z ich przedstawicielami na terenie kampusu poznają najlepsze wzorce biznesowe. 

   

  Opłaty na kierunku zarządzanie (studia I stopnia)

   

  W przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych płatność za semestr można uiścić jednorazowo lub w 5 ratach. Studenci przyjęci na studia I stopnia z zarządzania mają możliwość skorzystania z licznych stypendiów (np. dla finalistów olimpiad oraz najlepszych kandydatów) oraz ulg. Wsparciem dla finansowania nauki może być także kredyt studencki. Podczas studiów w Akademii Leona Koźmińskiego istnieje szansa ubiegania się o zapomogę – jednorazową pomoc dla studenta w przejściowej, trudnej sytuacji finansowej.

  Zachęcamy Cię również do sprawdzenia oferty edukacyjnej naszej uczelni w ramach innych, przyszłościowych kierunków, takich jak studia I stopnia zarządzanie i psychologia biznesu, finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach, prawo i finanse oraz prawo w zarządzaniu biznesem. Dla kandydatów przygotowaliśmy także szeroki wybór studiów magisterskich, w tym m.in. studia II stopnia zarządzanie, podatki i doradztwo podatkowe czy zarządzanie w wirtualnym środowisku oraz studia podyplomowe. Dzięki temu razem z Akademią Leona Koźmińskiego zadbasz o swoją edukację na każdym poziomie.