Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora

Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć. 

Partnerzy

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ADN AKADEMIA

ADN

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej. 

 

GroupOfPeopleIllustration

Kierownik studiów

Aneta Rozwadowska-Jachacz
Aneta Rozwadowska-Jachacz

Menadżer, ekonomista, administratywista, wykwalifikowany doradca i trener 
z zakresu rachunkowości i finansów, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontroli zarządczej, przedsiębiorczości, inwentaryzacji, podatków i rozwoju lokalnego. Odpowiedzialna za rozwój i szkolenia pracowników, kontrolę wewnętrzną,  budżet, oraz prawo i finanse firm. 

Ma w dorobku prowadzenie wykładów, doradztwa, warsztatów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia biur rachunkowych (Certyfikat MF z 2001 r.), wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kontrolnych i kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Obecnie jest nie tylko trenerem, doradcą i wykładowcą z zakresu rachunkowości wszystkich sektorów, ale także ekspertem oceny wniosków, prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą i usługi księgowe. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ponadto ukończyła 2 kierunki studiów podyplomowych na WSPiA w Lublinie, „Rachunkowość i Finanse” oraz podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie Firmą na Rynkach UE”.  

Prywatnie - uwielbia kino i taniec, jest pasjonatką dobrej książki, partycypacji społecznej, psychologii i religioznawstwa.

Co zyskujesz

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczny charakter studiów, zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy.  

Program

Zajęcia Integracyjne 

 Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności: 

 • finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne 

 • finanse publiczne w UE – instytucje, polityki europejskie, inicjatywy i programy wspólnotowe i ich podstawy prawne 

Planowanie finansowe w JSFP: 

 • planowanie operacyjne i strategiczne 

 • rachunkowość zarządcza 

 • zarządzanie ryzykiem 

Rachunkowość i sprawozdawczość w JSFP 

1. Rachunkowość JSFP:

 • zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce - podstawy prawne, dokumentacja, odpowiedzialność
 • obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, otwieranie i zamykanie ksiąg

 • dochody i wydatki budżetowe od planowania do sprawozdania, należności i zobowiązania

 • klasyfikacja budżetowa

 • majątek trwały, inwestycje, obowiązki związane z inwentaryzacją

2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa JSFP:

 • sprawozdania budżetowe

 • sprawozdania z operacji finansowych

 • sprawozdania z budżetu zadaniowego

 • sprawozdania finansowe

3. Środki unijne:

 • fundusze europejskie w finansach publicznych w Polsce
 • rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie środków UE

4. System podatkowy w Polsce

System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej:

 • zasady udzielania zamówień publicznych
 • od wszczęcia do zakończenia procedury - dokumentacja postępowania
 • środki ochrony prawnej

Kontrola, audyt i odpowiedzialność w JSFP:

 • audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej

 • audyt i kontrola funduszy UE

 • dyscyplina finansów publicznych

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika:

 • psychologia i socjologia w administracji
 • etyka i urzędowa dyplomacja
 • wizerunek urzędnika - metody i techniki wystąpień publicznych

Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym:

 • budżetowanie zadaniowe
 • zarządzanie projektami
 • partnerstwo publiczno-prywatne

Kontrola zarządcza - ocena działalności jednostki - warsztaty praktyczne

Egzaminy 

    Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 166* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

IllustrationShapes

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w trybie online i odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty 8.45 –  15.45

niedziele 8.45 – 15.45

Terminy zjazdów w semestrze 1

Daty zjazdów podamy w terminie późniejszym

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Aneta Rozwadowska-Jachacz
Aneta Rozwadowska-Jachacz

Menadżer, ekonomista, administratywista, wykwalifikowany doradca i trener 
z zakresu rachunkowości i finansów, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontroli zarządczej, przedsiębiorczości, inwentaryzacji, podatków i rozwoju lokalnego. Odpowiedzialna za rozwój i szkolenia pracowników, kontrolę wewnętrzną,  budżet, oraz prawo i finanse firm. 

Ma w dorobku prowadzenie wykładów, doradztwa, warsztatów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia biur rachunkowych (Certyfikat MF z 2001 r.), wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kontrolnych i kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Obecnie jest nie tylko trenerem, doradcą i wykładowcą z zakresu rachunkowości wszystkich sektorów, ale także ekspertem oceny wniosków, prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą i usługi księgowe. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ponadto ukończyła 2 kierunki studiów podyplomowych na WSPiA w Lublinie, „Rachunkowość i Finanse” oraz podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie Firmą na Rynkach UE”.  

Prywatnie - uwielbia kino i taniec, jest pasjonatką dobrej książki, partycypacji społecznej, psychologii i religioznawstwa.

alk
mgr Jarosław Ciesielski
alk
mgr Mariusz Szczubiał
alk
dr Artur Bartoszewicz
alk
mgr Iwona Sługocka
alk
mgr Tomasz Kowalewski
alk
mgr Elżbieta Garczarek

Wiodący wykładowcy

 • Aneta Rozwadowska-Jachacz
 • Jarosław Ciesielski
 • Mariusz Szczubiał
 • dr Artur Bartoszewicz
 • Iwona Sługocka
 • Tomasz Kowalewski 
 • Elżbieta Garczarek

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja do edycji XVII trwa do 15 września 2024 r.

 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. 

 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku. 

 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów. 

 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy). 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczenia  i warsztaty.  

Wykłady obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość,  

 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, 

 • prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne,  

 • system podatkowy. 

Ćwiczenia obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość, 

 • rachunek kosztów. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3450 zł każda) 6900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 3105 zł każda ) 6210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl