Wesprzyj nas
Strona główna
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, studia podyplomowe finanse publiczne, studia podyplomowe finanse i rachunkowość

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem podyplomowych studiów  Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa jest przekazanie aktualnej wiedzy z obszaru: 

 • metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości,  interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości 

 • opracowania zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów  

 • podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa  

 • funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego oraz odpowiedzialności osób wchodzących w skład tych organów  

 • prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów przedsiębiorstwa, w tym optymalizacji wielkości i struktury zatrudniania pracowników oraz prawnych aspektów zarządzania czasem pracy 

Zajęcia obejmują dwa semestry i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i praktyków gospodarczych. 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. 

 

GroupOfPeopleIllustration

Kierownik studiów

dr Irena Kondratowicz-Garbarska

Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Jej  zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień  harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w zakresie dostosowania polskiego prawa bilansowego do MSR/MSSF.  

Autorka wielu prac z obszaru rachunkowości, m.in. książki pt. Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania (PWE, Warszawa 2013; książka uzyskała nagrodę główną  IX Targów Wydawnictwa Ekonomicznych za najlepszą publikację  w kategorii Rachunkowość i Księgowość). Jest także współautorem książek: Finanse Przedsiębiorstwa (PWE, Warszawa 2007), Rachunkowość zarządcza (WAiP, Warszawa 2009).  

Wykłada zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych i MBA. Przeprowadziła wiele szkoleń z rachunkowości, współpracując m.in. z  takimi firmami jak: Fundacja Rozwoju Rachunkowości, NIK, UNFE, Agencja Rozwoju Przemysłu. 

Co zyskujesz

Podyplomowe  studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu: metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości,  zasad rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstwa, a także funkcjonowania organów władzy spółek kapitałowych prawa handlowego.    Po ukończeniu tych studiów słuchacz jest przygotowany do pracy w pionach finansowo-księgowych, a także zdobywa praktyczne umiejętności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. 

Program

 • Zajęcia integracyjne 

 • Podstawy rachunkowości  

Rachunkowość finansowa 

 • Istota, zakres, funkcje oraz  nadrzędne zasady rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe źródła regulacji rachunkowości 

 • Definiowanie, klasyfikacja i wycena w rachunkowości: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych; inwestycji długo- i krótkoterminowych; rzeczowego majątku obrotowego; rozrachunków; kapitałów własnych, rezerw i zobowiązań 

 • Ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą 

 • Laboratorium z rachunkowości w module "SAP/BusinessOne"    

Sprawozdawczość finansowa 

 • Podstawowe założenia koncepcyjne sprawozdania finansowego   

 • Budowa, konstrukcja i zawartość merytoryczna sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową do sprawozdania  

 Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej  

 • Rachunek kosztów kalkulacyjnych: istota, zakres i klasyfikacja kosztów; podstawowe modele rachunku kosztów, rodzaje i metody kalkulacji  

 • Rachunkowość zarządcza (elementy): podstawowe kategorie z zakresu rachunkowości zarządczej; krótkookresowa optymalizacja decyzji, analiza wrażliwości 

Prawo cywilne i handlowe 

 • Podstawowe instytucje i zasady prawa cywilnego i handlowego, problematyka zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym 

 • Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego 

 • Prawo pracy (elementy) 

 • Wybrane instytucje prawa pracy jako narzędzia elastycznej polityki kadrowej 

 • Formy zatrudniania pracowników; prawne aspekty zarządzania czasem pracy 

Zarządzanie finansami 

 • Elementy matematyki finansowej 

 • Istota, zakres finansów przedsiębiorstwa, cele finansowe firmy, podstawowe zasady społecznej odpowiedzialności biznesu 

 • Decyzje finansowe i inwestycyjne; ryzyko operacyjne i finansowe w działalności przedsiębiorstwa; decyzje krótkoterminowe; zarządzanie: należnościami, zapasami, inwestycjami krótkoterminowymi, zobowiązaniami krótkoterminowymi 

Analiza finansowa 

 • Istota, zakres analizy finansowej 

 • Analiza finansowa: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych 

Podatki w rachunkowości 

 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 

 • Podatek od towarów i usług VAT 

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Bigmanwithipad

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8:45 - 17:30  

niedziele - 8:45 - 15:45

Terminy zjazdów na I semestr

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Irena Kondratowicz-Garbarska

Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Jej  zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień  harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w zakresie dostosowania polskiego prawa bilansowego do MSR/MSSF.  

Autorka wielu prac z obszaru rachunkowości, m.in. książki pt. Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania (PWE, Warszawa 2013; książka uzyskała nagrodę główną  IX Targów Wydawnictwa Ekonomicznych za najlepszą publikację  w kategorii Rachunkowość i Księgowość). Jest także współautorem książek: Finanse Przedsiębiorstwa (PWE, Warszawa 2007), Rachunkowość zarządcza (WAiP, Warszawa 2009).  

Wykłada zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych i MBA. Przeprowadziła wiele szkoleń z rachunkowości, współpracując m.in. z  takimi firmami jak: Fundacja Rozwoju Rachunkowości, NIK, UNFE, Agencja Rozwoju Przemysłu. 

prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski

Doktor nauk o zarządzaniu; stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Zarządzania UW w 1987 r. na podstawie pracy: Społeczna kontrola cen artykułów konsumpcyjnych w Polsce

Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów. Prodziekan w Kolegium Finansów i Ekonomii. Współautor pięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Praktyk gospodarczy. Brał udział w wycenie i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, sporządzaniu analiz finansowych i biznesplanów, na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów. Ocenił także kilkaset wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Przez 20 lat pełnił funkcję wiceprezesa Federacji Konsumentów – pozarządowej organizacji non profit. Doświadczenia praktyczne wykorzystuje w pracy naukowej i dydaktycznej.  

 

mgr Agnieszka Bodzan

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej, zakończonej egzaminem sędziowskim, i orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Po zakończeniu pracy w sądzie pracowała jako doradca prawny, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców.

W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje na  stanowisku wykładowcy. Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, handlowego i prawa zamówień publicznych.

Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w realizacji zadań publicznych przez organy administracji.

Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała nagrodę Rektora Akademii Leona Koźmińskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

42 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku. 

 

W trakcie studiów słuchacz ma obowiązek zdać egzaminy z: prawa gospodarczego, rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej, rachunku kosztów i elementów rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg. 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczenia  i warsztaty.  

Wykłady obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość,  

 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, 

 • prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne,  

 • system podatkowy. 

Ćwiczenia obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość, 

 • rachunek kosztów. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Zuzanna Misiaczyk-Zarajczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 850 zł każda ) 7700 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 465 zł każda ) 6 930 zł *
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7200 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.