Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie w administracji publicznej, studia zarządzanie publiczne, studia z administracji

Menedżer administracji publicznej

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie horyzontów rozwojowych słuchaczy i wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie studentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach. 

Program umożliwia propagowanie koncepcji nowego zarządzania w sektorze publicznym opierającego się na:

 • osiąganiu wyników poprzez orientację na celu, a nie na sztywnych procesach,
 • transformacji tradycyjnej administracji publicznej w kierunku modelu kładącego dużo większy nacisk na zaangażowanie oraz personalną odpowiedzialność osób zarządzających,
 • poszukiwaniu rozwiązań mających na celu odejście od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji,
 • stawianiu przed organizacją i przed pracownikami celów jasno wytyczonych, których zakres wykonania jest możliwy do oceny za pomocą sprecyzowanych wskaźników,
 • poddaniu części zadań realizowanych przez sektor publiczny weryfikacji przez sektor prywatny oraz czynnik społeczny,
 • wymianie doświadczeń z biznesem i zapożyczanie skutecznych rozwiązań sprawdzających się w sektorze prywatnym,
 • kształtowaniu wśród zarządzających postaw menedżerskich, liderskich oraz odchodzeniu od roli kierowniczej.

Studia są narzędziem do poszerzenia wiedzy o zarządzaniu i wzmocnienia kompetencji menedżerskich oraz dają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych zadaniach realizowanych przez administrację publiczną.

Certyfikat

W ramach programu studiów każdy z uczestników może uzyskać Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk), który został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. 

Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności, które powinien posiadać kandydat przystępując do 45minutowego testu: umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, posługując się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office), sprawnie poruszać się po aplikacjach internetowych, w tym pocztą elektroniczną.

Warunkiem uzyskania certyfikatu e-urzędnik jest zaliczenie 45 minutowego testu potwierdzającego kompetencje z następujących dziedzin:

 • B1- Podstawy pracy z komputerem
 • B2 – Podstawy pracy w sieci
 • B3 – Przetwarzanie tekstów
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne
 • Ponadto weryfikuje umiejętność posługiwania się takimi aplikacjami jak: BIP, e-Wokandy, ePUAP, CEiDG, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych, oraz innych serwisów niezbędnych w pracy urzędnika.

Na stronie internetowej Akademii Biznesu – portalu e-szkoleń skierowanych do pracowników administracji, obywateli i przedsiębiorców, powstałej swego czasu z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, można znaleźć darmowy e-learning, przygotowujący do zdawania egzaminu na certyfikat e-Urzędnik (https://akademia.biznes.gov.pl/course/view.php?id=10) Rekomendowany, minimalny czas trwania szkolenia, przygotowującego do certyfikacji w ramach modułu EPP e-Urzędnik wynosi 16h.

Certyfikacja prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.  Koszty certyfikacji nie zostały wliczone w czesne za studia podyplomowe. Uczestnik ponosi ten koszt indywidualnie w zależności od wybranego certyfikatu.

Szczegółowe informacje na stronie: https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-4/

 

PARTNERZY STUDIÓW

Polskie Towarzystwo Informatyczne logo
Partner merytoryczny
Personel i zarządzanie
Patron medialny
Gazeta samorządu i administracji
Paton medilany

Adresaci studiów

Osoby pracujące, lub planujące rozpoczęcie kariery w administracji, zainteresowane rozwojem swoich kompetencji menedżerskich, poszerzeniem wiedzy specjalistycznej z wybranych dziedzin oraz poszukujące nowatorskich rozwiązań i przyszłościowych kierunków rozwoju administracji publicznej.

figury

Kierownik studiów

Norbert Staszak

Inspirujący, wspierający menedżer, z doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym, zaangażowany w rozwój współpracy samorządu terytorialnego i biznesu, nieustannie poszukujący nowych dróg rozwoju, entuzjastycznie dzielący się swoją wiedzą, doświadczeniem i możliwościami.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 po studiach podyplomowych we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął swoją aktywność zawodową jako trener. Specjalizuje się w zarządzaniu, technikach sprzedaży oraz negocjacjach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Po latach pracy w sektorze prywatnym, zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności zaczął wykorzystywać w zarządzaniu Jednostką Samorządu Terytorialnego. 

Doświadczony specjalista w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów unijnych skierowanych zarówno do przedsiębiorców jak i sektora publicznego. 

Kontakt
tel: 667 941 253

Atuty kierunku

1
Wybitna i doświadczona kadra

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego oraz doświadczonych specjalistów administracji publicznej.

2
Różnorodne metody nauczania

Wykłady i ćwiczenia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej oraz stworzenie sposobności do zastosowania jej w zadaniach praktycznych.  Aktywna praca studentów będzie doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk oraz pozyskania informacji o funkcjonowaniu administracji w różnych obszarach

3
Elastyczny program

Słuchacz ma możliwość dostosowania programu do profilu swoich potrzeb i zainteresowań

4
Przyszłościowe spojrzenie

Celem studiów jest kształtowanie proaktywnej postawy ukierunkowanej na poszukiwanie nowatorskich rozwiązań i kształtowanie kierunków rozwoju administracji.  

5
Materiały wspierające rozwój

Uczestnicy otrzymują dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedInLearning

Korzyści dla słuchaczy

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • funkcjonowania i realizacji zadań w administracji publicznej, kompetencji podmiotów publicznych oraz interakcji między nimi występujących  
 • gospodarowania finansami publicznymi, pozyskiwania środków zewnętrznych i wydatkowania zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • budowania relacji z makrootoczeniem oraz kształtowania kierunków rozwoju zarządzanych jednostek, metod planowania, zarządzania i realizowania zmian
 • prawidłowego prowadzania procesów administracyjnych 
 • profesjonalnego wykorzystania narzędzi i metod kształtowania rozwoju własnego oraz zarządzanego kapitału ludzkiego
 • funkcjonowania administracji w przestrzeni cyfrowej  
 • kształtowania postaw wspomagających rozwój, oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi
 • kreowania otwartego spojrzenia w odległą perspektywę rozwojową, oraz poszukiwania pożądanych kierunków rozwoju administracji

Perspektywa zatrudnienia

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym w urzędach administracji państwowej, organizacjach pozarządowych, agencjach, fundacjach i innych podmiotach realizujących zadania o charakterze publicznym.

Studia pomagają wzmocnić posiadane, lub zdobyć nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne do uzyskania mandatu na stanowiskach elekcyjnych, lub z powołania. 

Program

Ramowy program studiów

 • Podstawy funkcjonowania administracji, kompetencje organów administracji publicznej
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Administracja w przestrzeni cyfrowej
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Synergia działań instytucji publicznych i prywatnych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach realizujących zadania publiczne
 • Planowanie strategiczne i wdrażanie strategii
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej, zarządzanie jakością usług publicznych
 • Nowoczesne zarządzanie projektami
 • Negocjacje 
 • Marketing i PR. Techniki wystąpień publicznych, budowanie relacji z mediami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Filary pracy zespołowej, rozwiązywanie konfliktów
 • Psychologia decyzji indywidualnych i grupowych
 • Zarządzanie zmianą
 • Administracja publiczna a prawo zamówień publicznych
 • Funkcja nadzorcza i kontrolna administracji. Dostęp do informacji publicznej
 • Konsultacje ws. projektów
WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 13 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • sobota - 8.45-15.45
 • niedziela - 8.45-15.45

Planowane terminy zjazdów

Wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Tyc-Okonska
Katarzyna Tyc-Okońska

Prawnik, posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych, a także Koordynator ds. programu przeciwdziałania korupcji. 

Doświadczenie zdobyła m.in. w zakresie zamówień publicznych u wykonawcy, zamawiającego oraz w instytucjach kontrolujących. Posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte w instytucjach wdrażających fundusze europejskie.

Prowadzi szkolenia w dziedzinie zamówień publicznych, compliance, kontroli w administracji i funduszy unijnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz Top Public Executive - IESE Business School University od Navarra (Hiszpania).

Tomasz Wadas
Tomasz Wadas

Trzykrotny laureat Diamentów Forbesa i Gazel Biznesu. Najbardziej efektywny pracodawca województwa lubelskiego 2020r. wg. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Od 12 lat menedżer w wielobranżowej spółce komunalnej. Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunku Technologia wody, ścieków i odpadów.  Od 20 lat związany z gospodarką komunalną. Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu instalacją termicznego przetwarzania odpadów. Praktyk w skutecznym pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów unijnych z NFOŚiGW, RPO, LAWP. Doświadczenie w uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem branży komunalnej. Gotów do wspierania wiedzą praktyczną z zakresu sektora komunalnego oraz biznesowego podejścia do aspektów zarządzania w tym sektorze.

krzysztof babisz
Krzysztof Babisz

Absolwent historii o specjalności nauczycielskiej na UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania procesem rozwoju oświaty” na KUL oraz Administracji i Zarządzania na UMCS w Lublinie. 

Pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, wizytator w Kuratorium Oświaty w Lublinie. W latach 1996 – 2006 w Urzędzie Miasta Kraśnik pełnił funkcję kierownika Wydział Oświaty i Kultury oraz zastępcy Burmistrza Miasta, sprawując nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej. Dwa lata pracował w Starostwie Powiatowym w Kraśniku na stanowisku Wicestarosty Kraśnickiego, odpowiadając za realizację zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej oraz służby zdrowia powiatu kraśnickiego. Od 2008 do 2016 roku  pełnił funkcję Lubelskiego Kuratora Oświaty, a następnie wicedyrektora w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, odpowiadającego za organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Od 2019 roku ponownie pracuje w Urzędzie Miasta Kraśnik na stanowisku kierownika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych. 

Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w procesie reformowania systemu edukacji na poziomie szkoły, miasta, powiatu i województwa. Pracował nad doskonaleniem nadzoru pedagogicznego, organizacją i podnoszeniem jakości pracy placówek oświatowych, przejmowaniem i realizacją zadań z zakresu oświaty przez jst. Obecnie głównym obszarem jego zainteresowania jest finansowanie zadań oświatowych przez jst., szczególnie w zakresie optymalizacji wydatków przy zachowaniu odpowiedniego poziomu nauczania oraz jakości świadczonych usług wychowawczych i opiekuńczych.

Prowadził szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

alk
Piotr Majchrzak

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony przedsiębiorca, działacz społeczny oraz członek i ekspert wielu gremiów. Ekspert ds. funduszy unijnych z ponad 14 -to letnim doświadczeniem. W perspektywie 2014-2020 m.in. ekspert oceniający projekty w dziedzinach rynek pracy oraz adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, a także ekspert oceniający startupy. Stypendysta i członek polskich i zagranicznych fundacji oraz ośrodków badawczych m.in. Fundacji Roberta Boscha, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. Od 2007 r. stały współpracownik Austriackiego Czarnego Krzyża.  W latach 2005-2009 asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie do 2015 r. Wiceprezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Od 2007 r. pomysłodawca i właściciel własnej firmy konsultingowej. Od 2017 r. współwłaściciel i Prezes Zarządu międzynarodowej spółki z branży wysokich technologii. W dniu 21 kwietnia 2016 r. mianowany przez Prezydenta Republiki Austrii na funkcję Konsula Honorowego Austrii w Lublinie, którą to sprawuje do dzisiaj. 

dr hab. Robert Rządca

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry oraz Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor ALK. Wieloletni pracownik naukowy oraz wykładowca ALK i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w negocjacjach, analizie i strategii organizacyjnej, e-commerce, zarządzaniu badaniami i rozwojem oraz  zarządzaniu strategicznym. 

Przeprowadził ponad setkę projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. St. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen,  Medicover, LOT, PZU, KGHM. Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. 

Wiceprezes Zarządu w Scott Tiger, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek rady nadzorczej interaktywnej agencji  K2 Internet SA. 

dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor ALK. Absolwent dwóch fakultetów (ekonomia oraz finanse i bankowość) w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, od grudnia 2005 adiunkta, obecnie profesora, od lipca 2008 pełni obowiązki Dyrektora ds. Naukowych.

Prowadzi prace naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim (na studiach dziennych oraz podyplomowych, w tym MBA) z takich przedmiotów jak: • makroekonomia • mikroekonomia • polityka gospodarcza • ekonomia menedżerska • finanse publiczne • ekonomia sektora publicznego.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.

Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD w Paryżu, jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach.

W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi.

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

dr Andrzej Kuśmierz

Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Mentor w międzynarodowych konkursach dla startupów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

dr hab. Marta Postuła
Dr Jan Dąbrowski
prof. ALK dr Jan Dąbrowski

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Wykładowca i doradca w zakresie strategii, struktur i procesów organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Pracuje naukowo i dydaktycznie w Akademii Leona Koźmińskiego od 1995. Jest opiekunem projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem projektów dla administracji samorządowej. Lider, członek zespołów następujących projektów naukowo/doradczych: „Strategia a zarządzanie wiedzą w organizacjach funkcjonujących w Polsce”, „Polskie Grupy Kapitałowe (analiza strategii funkcjonowania)”; „Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw”, międzynarodowy projekt badawczo – szkoleniowy pn. Company Doctors, mentor w projekcie badawczo – doradczym: „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”; doradca/mentor w projekcie „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. Prowadził szkolenia zamknięte, warsztaty i doradztwo miedzy innymi dla: AUCHAN, PGNiG, PKO BP, PZU S.A. MPWiK, PWPW S.A, Lot Catering, TNS Obop, Merlin S.A, Bertelsman Media, Polkomtel, DDB, PGE EO S.A., Jeronimo Martins. Obecnie koordynator projektu: Kozminski Business Hub nakierowanego na wzmocnienie relacji Akademii Leona Koźmińskiego z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka zarządzania i marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka ponad 60 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne, m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Tomasz Stojek
Tomasz Stojek

Senetic S.A.

Inżynier a jednocześnie MBA, sprawnie łączy umiejętności i doświadczenie z dziedziny IT, zarządzania oraz sprzedaży. W przeszłości wspierał IT w biznesie, jak i instytucjach publicznych. Na co dzień szef oddziału Senetic w Warszawie, czuwa nad realizacją projektów wdrożeniowych oraz dostarczanymi usługami IT. Posiada doświadczenie w technologiach chmurowych (Microsoft, AWS, Vmware) wdrożeniach i migracjach środowisk IT. Pasjonat nowych technologii W wolnych chwilach fotograf.

mgr Małgorzata Sobolewska
dr hab. Dominika Wojtowicz

Doktor habilitowanych nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Stypendystka Wydziału Nauk Politycznych Universita’ di Siena (Włochy) oraz Wydziału Zarządzania Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania).
Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji projektów badawczych – brała udział w projekcie badawczym PARITEA koordynowanym przez European Movement International (Bruksela), projekcie COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future, realizowanym w ramach 7-mego Programu Ramowego KE; MUS Ministerstwa Uczące Się. Była koordynatorką projektów badawczych dotyczących nowoczesnych metod ewaluacji specyficznych obszarów interwencji i regulacji publicznych, badań na temat wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu programami operacyjnymi w Polsce i Hiszpanii oraz wykorzystania doświadczeń z zakresu ewaluacji w procesie opracowania oceny skutków regulacji.
Trener z zakresu krytycznego myślenia, innowacyjnych narzędzi badawczych, brokeringu wiedzy, zastosowania Learning Agenda w zarządzaniu wiedzą. Jest adiunktem w katedrze ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego; wykłada na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (w języku polskim i angielskim), na studiach podyplomowych, a także na różnego rodzaju szkoleniach.

mgr Piotr Duda
dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

Wizytówka LinkedIn Research Gate Google Scholar

mgr Piotr Lignar

Piotr Lignar – dziennikarz – komentator. W Polskim Radiu od 1977 r. Autor licznych publikacji radiowych i prasowych. Menedżer mediów. W latach 1996-1999 Dyrektor Centrum Szkolenia Polskiego Radia S.A. W latach  2012-2015 Dyrektor i Redaktor Naczelny Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego Polskiego Radia S.A. Nauczyciel akademicki od 1993 r. W latach 1993-2020 wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki  i pracownik  Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca  Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz  Centrum Europejskiego UW i  od 1993 r. praktyk public relations. Autor publikacji z obszaru public relations i komunikacji.

Doradca-ekspert, trener, między innymi dla: Sokołów S.A., KAMIS Przyprawy, Główny Urząd Ceł, NEPENTES, Marks&Spencer Polska, ZIBI, LOT Catering, AstraZeneca, DSV, Polskie  Sieci Elektroenergetyczne  SA , Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Polska  Izba Biegłych Rewidentów, Auchan Polska, Eurodental, Szpital w Szubinie, Wojewódzki  Szpital Zespolony w Szczecinie. Przez 12 lat (1999-2011) prowadził własną firmę doradczą LIGNAR PR.

Jego zainteresowania i doświadczenia koncentrują się wokół komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej, zarządzania zmianą,  przywództwa i mentoringu. Specjalizuje się szczególnie  w komunikacji w warunkach kryzysu reputacji oraz w sytuacjach trudnych.

W latach 2005-2015 twórca i kierownik podyplomowych studiów public relations w ALK. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW, dyplom w 1975 r. W 1997 roku stypendysta rządu kanadyjskiego – w Humber College w ramach programu ACCC.

KR
Konrad Różowicz

Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Maciej Kiełbus Akademia Leona Koźmińskiego
Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu;  specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

Rafał Lew-Starowicz

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Advanced Management Program w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz IESE Business School Uniwersytetu Navarry. 

Wiceprezes Fundacji EdTech Poland, poprzednio zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, koordynował prace Zespołu Współpracy Krajowej i Zagranicznej. W Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. 

Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, Przedstawiciel Polski w Komitecie Polityki Edukacyjnej OECD, Radzie Projektu OECD Edukacja 2030.

Ekspert oceniający projekty w Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility (CEF) w obszarze telekomunikacji, członek PEGI Council 2006-2013 (Europejska Rada systemu oznaczeń gier komputerowych i wideo). Członek Rady Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Driving K-12 Innovation Advisory Board CoSN (Consortium for School Networking z siedzibą w Waszyngtonie)

Jest autorem kilkunastu publikacji na temat różnych obszarów i wyzwań edukacji.

Nasi absolwenci

Kornelia Leszko

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, która przekazywała nam praktyczne podejście do prezentowanych treści, studiowanie w ALK przerodziło się w nietuzinkową przygodę intelektualną. Możliwość poznania nowych osób, nie tylko ze środowiska administracji, ale również biznesu, była bezcenną lekcją wymiany doświadczeń. Meandry pracy zespołowej mogłam zgłębiać pisząc końcową pracę dyplomową. Współpraca osób reprezentujących różne instytucje i różne szczeble zawodowej kariery była nie lada wyzwaniem i trudnościami, których pokonanie zaowocowało nowymi przyjaźniami. Polecam studia w ALK - warto uczyć się od najlepszych i warto tych najlepszych poznać.

alk
Justyna Michalak-Maliszewska

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego „Nowoczesny menedżer w administracji publicznej” uważam za bardzo dobry wybór w rozwoju mojej ścieżki zawodowej. Wiedzę zgromadzoną w czasie studiów z pewnością wykorzystam w praktyce. Bardzo ważne jest to, że zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, która posiada nie tylko świetne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim są to praktycy, potrafiący pokazać w jaki sposób wykorzystać przekazywaną przez siebie wiedzę.

Jako nieocenioną wartość dodaną uważam to, że wśród słuchaczy znajdują się osoby, które pełnią lub zapewne pełnić będą kierownicze funkcje w administracji publicznej. Wymiana wzajemnych doświadczeń oraz relacje zawiązane w czasie studiów uważam za niesłychanie wzbogacające, nie tylko pod kątem zawodowym, ale także prywatnym.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić przedmiotowy kierunek studiów wszystkim tym, którzy podobnie jak ja posiadają ambicje rozwoju kariery w administracji publicznej. Pod wieloma względami uczestnictwo w zajęciach było czystą przyjemnością.

Justyna Michalak-Maliszewska

Radca, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

Sebastian Bała

„Ambitny, szeroki, rzeczowy i aktualny zakres poruszanych zagadnień, odpowiadający potrzebom współczesnej kadry kierowniczej w administracji publicznej i nie tylko.”

 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

XXXII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu grupowego, bądź projektu indywidualnego w formie pisemnej (projekt doradczy z zakresu zarządzania), oraz zaprezentowanie go przed całą grupą w obecności komisji oceniającej. Projektów obligatoryjnie będzie zawierał elementy: pozyskiwania środków zewnętrznych, planowania strategicznego oraz zarządzania projektami. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie w formie testu następujących przedmiotów: zarządzanie finansami, zarządzanie jakością usług publicznych, negocjacje, marketing i PR, techniki wystąpień publicznych, zarządzanie kapitałem ludzkim, psychologia decyzji indywidualnych i grupowych oraz z wybranych przedmiotów fakultatywnych.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

 •  

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3800 zł każda) 7 600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 420 zł każda) 6 840 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność ((Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) ) 7 100

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.