Wesprzyj nas
Strona główna
CSR studia, zrównoważony rozwój studia, csr manager

CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest kształcenie liderów zrównoważonej przyszłości. 

Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu (CSR/ESG) w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), a także nabycie przez uczestniczki i uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego i odpowiedzialnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania wynikających z ram ESG w nowoczesnych organizacjach. 

Studia podyplomowe „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” to kontynuacja studiów podyplomowych z CSR prowadzonych w ramach współpracy Zespołu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe pod kierunkiem Ireny Picholi oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Bolesława Rok.

Kolejna edycja studiów podyplomowych będzie koncentrować się wokół zagadnień, dotyczących koordynacji różnych obszarów zrównoważonego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w biznesie.

Poprzednie edycje to łącznie ponad 500 absolwentek i absolwentów, które/rzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w wielu największych firmach w Polsce. Pracują w firmach, które od lat zajmują czołowe pozycje w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, m.in. w: BNP Paribas, Santander, ING, mBank, Jeronimo Martins Polska, Danone, Grupa Żywiec, IKEA, Orange, Polpharma, PZU, PGE. Zakładają też startupy pozytywnego wpływu, działają na rzecz czołowych organizacji doradczych, pozarządowych i publicznych. Ale też wracają na te studia jako wykładowcy i wykładowczynie. Ostatnie dwie edycje to niemal 60 osób kadry szkoleniowej, prowadzącej zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Coraz bardziej potrzebni są nam tacy menedżerowie i przedsiębiorcy, którzy radykalnie zmienią wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko. Kierunek globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza wypracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agenda 2030 i przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Zwracają one uwagę m.in. na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe.

 

 

 

 

Atuty kierunku

1
Wykładowcy

grono ponad 50 wykładowczyń i wykładowców złożone z największych autorytetów w dziedzinie ESG/CSR/SDGs, pozytywnego wpływu i zrównoważonego zarządzania,  

2
Doświadczenia praktyków

połączenie doświadczeń praktyków z wielu dziedzin, zarówno z najlepszych korporacji, organizacji pozarządowych, think-tanków, jak i startupów pozytywnego wpływu, 

3
Innowacyjne podejście

innowacyjne podejście do budowania podstaw biznesu najlepszego dla świata, w oparciu o nowe regulacje europejskie i międzynarodowe standardy, 

4
Formuła zajęć warsztatowych

formuła zajęć warsztatowych, podczas których słuchaczki i słuchacze projektują rozwiązania strategiczne nakierowane na realizację ESG. 

Partnerzy

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu z wykorzystaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, podstaw sprawozdawczości ESG oraz tworzenia partnerstw na rzecz innowacji klimatycznych, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych i doradców w organizacjach z różnych sektorów.

Sprawdź relacje naszych absolwentów w social mediach. Kliknij tu Kliknij tu Kliknij tu Kliknij tu

figury

Kierownik studiów

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

Co zyskujesz

Ukończenie studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie - społeczność liderów biznesu na rzecz zmiany stylu zarządzania i zwiększania pozytywnego wpływu społecznego.  Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z tym presja na firmy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów będzie rosła.  

Kierunki globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza Agenda 2030 i przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Agenda 2030 stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Podejmowanie przez firmy zobowiązań dotyczących realizacji SDGs prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu firmy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe. Na całym świecie powstają też startupy pozytywnego wpływu, które wdrażają innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz szybko rozwija się ruch spółek z certyfikatem B Corp.  

Perspektywa zawodowa

W wyniku starań Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawód specjalisty/ki ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw został ostatnio włączony na mocy decyzji MRPiPS do klasyfikacji zawodów i specjalności w Polsce.

Dodatkowo, w raporcie Future of Jobs Report 2023 dla World Economic Forum wśród „10 Top fastest growing jobs” na pozycji 2. wymieniono właśnie „sustainability specialists”. Widać to już również na polskim rynku, gdzie specjaliści z obszaru ESG/CSR/Sustainability oraz pokrewnych (np. Climate Officer, D&I manager) są wśród najczęściej poszukiwanych.

Program

SDGS & BIZNES 

 • Kluczowe trendy w Polsce i na świecie.
 • Odpowiedzialność biznesu w kryzysowych czasach.
 • Agenda 2030 i Europejski Zielony Ład.
 • Strategiczny wymiar zrównoważonego rozwoju.
 • Biznes w obliczu katastrofy klimatycznej.
 • SDGs w statystyce publicznej

 

NOWY PARADYGMAT ZARZĄDZANIA 

 • Odpowiedzialny i zrównoważony biznes.
 • Przywództwo na rzecz klimatu.
 • Filary odpowiedzialnego zarządzania.
 • Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw.  
 • Gospodarka regeneracyjna i bioróżnorodność. 
 • Odpowiedzialny rozwój w polityce gospodarczej.

 

ODPOWIEDZIALNE PROWADZENIE BIZNESU

 • Instrumenty polityki klimatycznej w firmie.
 • Polityka różnorodności i włączenia.
 • Projektowanie programów etycznych.
 • Zrównoważone finansowanie.
 • Impaktowe inwestowanie. 
 • Strategie transformacji.

 

INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE 

 • Przedsiębiorczość społecznie innowacyjna.
 • Zaangażowanie klientów i pracowników. 
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i efektywność zasobowa. 
 • Przedsiębiorczość społeczna i tworzenie nowych szans rozwoju.
 • Przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu: startupy i B Corpy. 
 • Przedsiębiorczość i kreatywność w zakresie wyzwań środowiskowych i społecznych.  

 

PODSTAWY ESG 

 • Aktualne i przyszłe regulacje ESG.
 • Znaczenie S i G w ESG.
 • Praktyka ujawnień.
 • Przygotowanie do CSRD i ESRS w firmie.
 • Miasta zrównoważonego rozwoju.
 • Mierzenie i zarządzanie wpływem

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

 • ESG: Raportowanie i sprawozdawczość
 • Cyrkularność. Bioróżnorodność. Dekarbonizacja.
 • Pracownicy. Konsumenci. Obywatele.
 • Przedsiębiorczość Pozytywnego Wpływu

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRAKTYCE

 • Seminaria interaktywne z menedżer(k)ami ESG/sustainability z najlepszych firm na rynku polskim wg. Rankingu Odpowiedzialnych Firm.
 • Seminaria interaktywne z założyciel(k)ami najciekawszych startupów wg. Raportu Startupów Pozytywnego Wpływu.

 

EGZAMINY

 •  Test pisemny z umiejętności wykorzystania instrumentów CSR/ESG/sustainability w praktyce zarządzania.
 • Projekt grupowy prezentujący strategię, model biznesowy i wskaźniki innowacyjnego przedsięwzięcia, wspólnie wypracowanego, realizującego wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Oba elementy egzaminacyjne składają się na końcową ocenę umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w następujących proporcjach: test pisemny 40%, projekt 60%.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188* (razem z testem końcowym)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut  

STUDIA OBEJMUJĄ TRZY CZĘŚCI

 • Część I (24 godziny dydaktyczne): profesjonalne szkolenie realizowane przez ekspertów z Deloitte Sustainability Consulting
 • Część II (24 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie wykładów i dyskusji pod kierunkiem wybitnych pracowników nauki
 • Część III (140 godzin dydaktycznych): zajęcia w formie warsztatów przedmiotowych i analiz przypadków prowadzone przez najlepszych na rynku praktyków

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 15 zjazdów (w tym 5-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

piątki-17.00-20.15  

soboty-8.45-15.45  

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Marta Karwacka

Senior Manager, Sustainability Consulting, Deloitte - socjolożka biznesu, Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes Women.

Od 17 lat zawodowo związana z tematem zrównoważonego rozwoju. Wspiera duże firmy w transformacji ESG m.in. w budowaniu strategii ESG (environmental, social i governance), raportowaniu, wdrażaniu cyrkularnych rozwiązań i w komunikacji z rynkiem. Od 2014 roku na blogu How to Wear Fair promuje temat odpowiedzialnej mody i zrównoważonej konsumpcji, a jej zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mody zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards 2018.

Wykłada na studiach podyplomowych uczelni wyższych m.in na Akademii Leona Koźmińskiego, jest jurorką wielu konkursów poświęconych odpowiedzialnej konsumpcji, cyrkularnej gospodarce czy społecznej odpowiedzialności biznesu.
W 2013 roku jej praca doktorska na temat współpracy międzysektorowej otrzymała I nagrodę w prestiżowym konkursie Verba Veritatis.

Jest autorką pierwszej na polskim rynku książki poświęconej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi przy projektach zaangażowanych społecznie i środowiskowo ("Siła współpracy”). Współtworzyła pierwszą w Polsce inicjatywę promującą circular economy - Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Marta jest również w jury konkursu Złote Spinacze.

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

Rekomendacja absolwentki

Anna
Anna Ptaszyńska-Biały

HR Specialist, Agile HR Enthusiast/IT Recruiter - Lingaro Ostatni weekend był dla mnie niesamowicie ważny. Stanowił zwieńczenie 10 miesięcy, które poświęciłam na studia podyplomowe CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy'. Studia, które nie tylko otwierają oczy na problemy dzisiejszego świata, ale także dają dużą nadzieję, że ten świat jest jeszcze do uratowania...

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

Anna Rakowska

Menedżerka ds. projektów pracowniczych i społecznych w Amica Group Emocje jeszcze nie opadły, udało się osiągnąć kolejny cel. W weekend ukończyłam studia podyplomowe organizowane przez niesamowitego człowieka Profesora Bolesław Rok. Ten czas spędzony z niesamowitymi wykładowcami i najlepszymi ludźmi z grupy CSR XVI jeszcze bardziej mnie umocnił w przekonaniu, jak ważne są działania obszarze ESG.

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

 

alk
Katarzyna Laskowska

ESG w moim krwiobiegu jeszcze bardziej 😉 To był bardzo emocjonujący weekend kończący inspirujący i wymagający rok. Ostatni zjazd studiów podyplomowych Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy -  egzamin i obrona naszych prac dyplomowych.

Całe studia to była niesamowita możliwość nauki, poszerzenia horyzontów, wysłuchania mądrych ludzi, których w jednym miejscu zebrał dla nas wspaniały prof Bolesław Rok. Dziękuję całej wspaniałej ekipie CSR XVI. You rock!  

Przeczytaj całą wypowiedź opublikowaną na Linked in

 

Wiodący wykładowcy

•    Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok •    Irena Pichola, Deloitte •    Maria Andrzejewska, UNEP/GRID •    Dr Iwona Cieślak, ALK •    Dr Robert Daniluk, Lyreco •    Wioletta Fabrycka, A Propos •    Agata Frankiewicz, Dekoeko •    Paulina Górska •    Maria Ibisz, Deloitte •    Paulina Kaczmarek, Danone •    Dr Marta Karwacka, Deloitte •    Jacqueline Kacprzak •    Marta Krawczyk, Rekopol •    Monika Kulik, Orange •    Aleksandra Kuzaj, Projekt Antymobbing •    Miłosz Marchlewicz, FOB •    Agnieszka Michalik, BNP Paribas •    Paweł Niziński, Better •    Maciej Otrębski, RoślinnieJemy •    Mirella Panek-Owsiańska •    Marcin Popkiewicz, Nauka o Klimacie •    Dr hab. Ryszard Praszkier, UW •    Rafał Rudzki, Grupa Żabka •    Dr hab. Robert Sroka, ALK •    Agata Stafiej-Bartosik, Ashoka •    Dr Agnieszka Sznyk, Innowo •    Kamil Wyszkowski, Global Compact •    Martyna Zastawna, WoshWosh

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

XIX edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024r., planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*  

 

Studia kończą się egzaminem pisemnym oraz ewaluacją programu strategicznego CSR w wybranym obszarze społecznej odpowiedzialności dla firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pisanego w wyznaczonych grupach. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 5 100 zł każda ) 10 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4 590 zł każda ) 9 180 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.