wyklady

Zarządzanie marką i strategie marketingowe – zakres studiów na kierunku zarządzanie II stopnia

O zakresie

Studia w zakresie zarządzanie marką i strategie marketingowe kształcą menedżerów i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • zaprojektować model biznesowy uwzględniający orientację na klienta
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami i partnerami rynkowymi, wykorzystując także nowe technologie
 • analizować dane i opracowywać strategie marketingowe dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji (w tym także dla firm działających na rynku globalnym/międzynarodowym)
 • zarządzać marką na różnych poziomach: osobistym, produktowym, korporacyjnym
 • zastosować w praktyce nowe trendy w budowaniu marki i komunikacji marketingowej
 • przewidzieć konsekwencje projektowanych działań
Partnerzy zakresu zarządzanie marką i strategie marketingowe

 

Partnerami merytorycznymi kierunku są:

 • Webankieta.pl – dostawca narzędzia do realizacji badań ankietowych online
 • Brand24 – dostawca platformy do monitorowania treści w Internecie
 • SALESmanago – dostawca kompleksowego oprogramowania nowej generacji do automatyzacji marketingu
 • Sotrender – dostawca narzędzia do analizy najważniejszych mediów społecznościowych oraz moderacji
 • Napoleon Sp. z o.o. – firma, która stworzyła narzędzie NapoleonCat – platformę do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media.
 • Digital Experts Club – organizacja zrzeszająca 100 menedżerów i dyrektorów z branży digital

 

Rada Marketingu i Transformacji Cyfrowej Studia objęte są patronatem Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej powołanej w ALK w styczniu 2020 r. Celem Rady jest stworzenie forum współpracy świata nauki i biznesu w obszarze marketingu i transformacji cyfrowej w obszarach rozwoju i promocji badań oraz edukacji. Rada ma istotne znaczenie dla nawiązania ścisłych i rzeczywistych kontaktów między dydaktyką, badaniami a praktyką w celu wsparcia programów dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez Katedrę Marketingu, jak również Katedrę Nauk Społecznych ALK. 

Adresaci zakresu

Propozycję wyboru zakresu zarządzanie marką i strategie marketingowe kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • są lub chciałyby być zaangażowane w strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
 • myślą o doradztwie marketingowym
 • chciałyby zbudować własną markę czy to osobistą, czy też produktową lub biznesu od podstaw
Słowo od kierownika zakresu
dr Jolanta Tkaczyk

Praca marzeń? To taka, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju. Dlatego tak wiele osób łączy swoją ścieżkę zawodową z marketingiem. Wiąże się on bowiem z dużą różnorodnością i dynamiką działań, gdyż nieustannie zmieniają się trendy i potrzeby odbiorców rynku.

Coraz więcej, nawet małych, firm zdaje sobie sprawę, że posiadanie w swoim zespole osoby, która będzie odpowiedzialna za budowanie marki i strategie marketingowe to podstawa. Wymusza to bowiem rynek, na którym praktycznie w każdej branży działania marketingowe są stosowane.

Od osób pracujących na stanowiskach marketingowych szczególnie mocno wymaga się chęci ciągłego uczenia się oraz umiejętności przełożenia nabytej wiedzy w działania, jak również nieszablonowych pomysłów, twórczego myślenia i oryginalnych działań.

Osoba pracująca w marketingu powinna być zatem bardzo wszechstronna, posiadać kompetencje zarówno z obszaru analizy danych, budżetowania, planowania, jak i wykazywać się dużą dozą kreatywności w tworzeniu innowacyjnych działań.

Z myślą właśnie o takim wszechstronnym podejściu do zarządzania marką i budowania strategii marketingowych powstał nasz zakres.

Tworząc program zakresu założyliśmy, że będzie on funkcjonował w trzech głównych blokach tematycznych takich jak: zarządzanie doświadczeniem, zarządzanie marką i komunikacją oraz budowa strategii marketingowych, których zwieńczeniem i zarazem podsumowaniem będzie przedmiot pod nazwą marketingowy projekt doradczy, gdzie przy współpracy z wybranymi firmami studenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do wyboru zakresu zarządzanie marką i strategie marketingowe!

Atuty zakresu

Wierzymy, że w czasach Internetu najważniejsze w nauczaniu są partnerskie relacje oraz rzetelnie przekazywana wiedza wsparta praktyką.

 • Wszystkie przedmioty są prowadzone przy wykorzystywaniu aktywnych metod nauczania, przy wsparciu studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji. Na wybrane zajęcia zapraszamy przedstawicieli współpracujących organizacji, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty.
 • Prowadzimy tematyczne seminaria magisterskie i promujemy prace, które biorą udział i zwyciężają w konkursach na najlepsze prace magisterskie z zakresu marketingu.
 • Wspieramy działanie Koła Marketingu, które powstało z myślą o prawdziwych pasjonatach i pozwala na pogłębianie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą w marketingu.
 • Dla studentów zakresu udostępniamy w trakcie studiów możliwość bezpłatnego skorzystania z takich narzędzi jak Brand24 czy Webankieta.
 • Zainteresowanym studentom oferujemy wsparcie w realizacji badań własnych, jak również możliwość współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Marketingu w zakresie realizacji badań naukowych w ALK.
 • Program zakresu studiów skomponowany jest z wielu przedmiotów specjalistycznych (ponad 800 godzin dydaktycznych), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
Jako student zakresu otrzymasz:
Wiedzę na temat:
 • tworzenia i zarządzania markami na różnych poziomach – produktowym, korporacyjnym, pracodawcy, osobistym
 • tworzenia strategii komunikacji marketingowej zarówno offline, jak i online
 • wykorzystania mediów społecznościowych w procesie budowania marki i komunikacji marketingowej
 • uwarunkowań prawnych i finansowych zarządzania marką
 • strategii marketingowych, także w kontekście rynku międzynarodowego
 • nowoczesnych rozwiązań wspierających tworzenie i realizację strategii marketingowych
 • budowania unikalnych doświadczeń dla klientów i sposobów zarządzania nimi
Umiejętności w zakresie:
 • projektowania modelu biznesu i strategii marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • realizacji projektów badawczych z obszaru zarządzania marką i strategii marketingowych
 • zaplanowania i realizacji projektu doradczego z obszaru zarządzania marką i strategii marketingowych
Kompetencje w zakresie:
 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu
 • prowadzenia dyskusji
 • krytycznej analizy tekstu  
Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci zakresu zarządzanie marketingowe będą przygotowani do opracowywania strategii marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich jak m.in.:

 • Opiekun marki (brand manager)
 • Dyrektor/ kierownik do spraw: marketingu, sprzedaży, relacji z klientami, z inwestorami, PR, rozwoju produktu/rynku
 • Customer Experience Manager
 • Dyrektor artystyczny (Art Director)
 • Menedżer ds. rozwoju
 • Social Media Manager
Program

WYBRANE PRZEDMIOTY:

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM

 • Zarządzanie doświadczeniem i wartością klienta

To co współcześnie firmy mogą zaoferować klientowi, to unikalne doświadczenia związane z marką. Przedmiot wprowadza pojęcie doświadczenia klienta i przedstawia różne sposoby na zarządzanie tym doświadczeniem, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku w zakresie kształtowania i pomiaru doświadczeń klientów zarówno w środowisku offline, jak i online. Dodatkowo w ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat zarządzania portfelem klientów zgodnie z metodyką Customer Lifetime Value (CLV).

 • Negocjacje i techniki sprzedaży

Umiejętność nawiązania relacji z klientem lub partnerem marketingowym jest kluczowa w prowadzeniu biznesu, bowiem kształtuje ich doświadczenia. Przedmiot będzie miał na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami negocjacji i sprzedaży w różnych sytuacjach biznesowych – począwszy od nawiązania kontaktu, przez ustalanie warunków współpracy, do zamknięcia sprzedaży.

ZARZĄDZANIE MARKĄ I KOMUNIKACJĄ

 • Strategiczne zarządzanie marką

Podczas zajęć studenci poznają proces tworzenia i zarządzania marką produktową, jak również marką przedsiębiorstwa. Zostaną przedstawione pojęcia tożsamości i wizerunku marki, sposoby rozciągania i rozszerzania marek oraz zarządzania portfelem produktowym. Zaprezentowane będą strategie rebrandingu, rewitalizacji oraz odmładzania marek. To wszystko będzie ilustrowane dobrymi praktykami z kraju i ze świata.

 • Employer branding i marka osobista

W procesie zarządzania marką korporacyjną istotne jest to, w jaki sposób w przedsiębiorstwie traktuje się pracowników i jak planuje się pozyskiwać najlepszych specjalistów. Budowanie marki pracodawcy to temat szczególnie istotny w dobie wchodzenia na rynek pracy nowych pokoleń i konieczności zarządzania międzypokoleniowego, gdzie obok siebie współpracują X,Y i Z. Dodatkowo umiejętność budowania marki osobistej jako pracownika, specjalisty czy przedsiębiorcy również staje się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej  – czy to osoby, czy też przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest pokazanie budowania marki z trzech perspektyw – pracodawcy, właściciela małego lub średniego biznesu i specjalisty-eksperta.

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa jest formą dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. W dobie popularności mediów interaktywnych komunikacja marki z odbiorcami odbywa się za pomocą różnych narzędzi, zarówno standardowych, jak i niestandardowych, stosowanych jednocześnie, dzięki którym można dostarczać nietypowe i urozmaicone formy przekazu. Zintegrowana Komunikacja Marketingowa (ZKM) polega na takim zarządzaniu narzędziami, kanałami i metodami komunikacyjnymi, aby za ich pomocą osiągnięte zostały zakładane na początku cele. Aby zintegrowana komunikacja marketingowa okazała się skuteczna, konieczne jest właściwe zestawienie różnego rodzaju narzędzi i prawidłowa koordynacja działań.

 • Prawne i finansowe aspekty zarządzania marką

Możliwość realizacji działań marketingowych ograniczają regulacje prawne i finanse. W części zajęć poświęconej prawnym aspektom zarządzania marką studenci zapoznają się z uregulowaniami polityki cenowej, komunikacji marketingowej oraz związanymi z marką. Część poświęcona aspektom finansowym koncentruje się na zastosowaniu informacji finansowych w planowaniu, wyborze i ocenie efektów działań marketingowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Kolegium Prawa ALK.

BUDOWANIE STRATEGII MARKETINGOWYCH

 • Social media marketing

Budowanie strategii i planowanie działań w mediach społecznościowych jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działań marketingowych we współczesnym świecie. Celem przedmiotu będzie przegląd różnych typów mediów społecznościowych i platform (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i inne), zaznajomienie studentów z prowadzeniem płatnych kampanii reklamowych, zagadnieniem influencer marketingu oraz zaprezentowanie analityki marketingowej w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych (m.in. Brand24, Sotrender, NapoleonCat).

 • Marketing strategiczny

Przygotowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa zależy nie tylko od zasobów i umiejętności organizacji, ale przede wszystkim od warunków jej funkcjonowania, a szczególnie otoczenia z naciskiem na  klientów i konkurentów. Studenci poznają podczas zajęć strategiczny wymiar działalności marketingowej w przedsiębiorstwie i organizacjach niekomercyjnych. Zostaną im przedstawione różne sposoby postępowania przedsiębiorstw w zależności od etapu rozwoju rynku: strategie marketingowe na nowych rynkach, rynkach wzrostowych, dojrzałych i schyłkowych. Oprócz tego dokonana zostanie analiza wybranych narzędzi i koncepcji działania na rynku (m.in. wojny cenowe, nisze rynkowe, etyka w działaniach marketingowych).

 • Nowe technologie w marketingu

Dynamiczny rozwój technologii ma znaczący wpływ na działania marketingowe. Podczas zajęć studenci zapoznają się z ideą CRM i automatyzacji marketingu, wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) w marketingu. Poznają również zastosowanie botów i chatbotów, internetu rzeczy oraz technologii blockchain. Zostaną także poruszone zagadnienia marketingu w wyszukiwarkach i optymalizacji strony www pod cele marketingowe.

 • Marketingowy projekt doradczy

Celem jest opracowanie projektu doradczego w oparciu przyjętą strategię działania na rynku dla wybranej organizacji. Projekt zawiera opis stanu pożądanego w obszarach i zagadnieniach wymagających usprawnień, opis badanego problemu(ów) wraz ze wskazaniem jego złożoności i zastosowanej metodyki. Część analityczną stanowi diagnoza wybranych obszarów, kluczowych ze względu na cel (cele) pracy. Prezentacja rekomendowanych rozwiązań. Harmonogram oraz koszty wdrożenia.

Wiodący wykładowcy
prof. dr hab. Lechosław Garbarski

Autor i współautor blisko 300 publikacji z zakresu marketingu, zachowań konsumentów, marketingu strategicznego. Członek Kapituły Polish National Sales Awards, twórca Kozminski Advanced Management Program. Autor wielu podręczników i innych publikacji w Polsce i za granicą, konsultant, absolwent Wharton AMP.

 

 

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka prawie 100 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl/) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Paweł de Pourbaix

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Marketingu, z którą jest związany od 2000 roku. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie w sporcie. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla kadry medycznej, MBA dla inżynierów).

Specjalista w prowadzeniu szkoleń i trener z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta.

Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych poświęconych tematyce marketingowej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania młodych nabywców, zarządzanie w sporcie, marketing relacyjny, sales management. 

dr Marcin Awdziej

Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, z którą jest związany od 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania nabywców, marketing w sektorach kreatywnych, komunikację marketingową i krytyczny marketing.

W 2002 uzyskał dyplom Professional Postgraduate Diploma in Marketing, a w 2009 dyplom International Faculty Development Program w IESE Business School w Barcelonie.

Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, które doskonalił zarówno w Polsce, jak i za granicą, m. in. we Francji, Chinach i Meksyku. 

Autor licznych opracowań i artykułów poświęconych tematyce marketingowej.

dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Dagmara Plata-Alf

Pasjonatka marketingu i nowych technologii. Dyrektor Zarządzający i właścicielka w firmie Hotel Media Group. Pracownik naukowy ALK w Katedrze Marketingu.

Doradca i trener biznesu specjalizujący się w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych.

Autorka licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania. Realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas gościnnych wykładów akademickich w innych uczelniach. Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA w University of Bedfordshire.  

dr Anna Maria Górska

Doktorantka oraz pracownik naukowo dydaktyczny. Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na marce osobistej, mediach społecznościowych oraz uczelniach wyższych. Stypendystka nagrody Fulbrighta, w ramach której spędziła 6 miesięcy na Columbia Business School, oraz stypendystka Konkursu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA, w ramach którego spędzi semestr na uczelni ESCP w Berlinie.

W ramach pracy doktorskiej oraz grantu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM bada, w jaki sposób marka osobista prezesa wpływa na kapitał marki przedsiębiorstwa.
 

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci i absolwenci
Maryna Strokova
Maryna Strokova

Zarządzanie marką i strategie marketingowe w Akademii Leona Koźmińskiego to zakres, jaki mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim, którzy w tej chwili zastanawiają się nad jego wyborem. Żadnego dnia nie żałowałam, że wybrałam go dla siebie w tej uczelni. Zajęcia odbywały się w sposób interesujący, prezentowały praktyczne aspekty działań marketingowych, np. doświadczeń biznesowych firm znanych na całym świecie.

Na zajęcia wykładowcy zapraszali również przedstawicieli różnych firm, którzy opowiadali np. o swoim doświadczeniu w prowadzeniu biznesu, pracy działu marketingu, odpowiadali na pytania. Ze wszystkimi z prelegentów mamy możliwość kontaktu i wsparcia w każdej sytuacji. Co najważniejsze, uczelnia współpracuje z agencjami marketingowymi z całej Polski, dzięki czemu po ukończeniu studiów udało mi się znaleźć pracę. Z całego serca dziękuję wszystkim wykładowcom Katedry Marketingu w ALK za niesamowite 2 lata! Cenię wszystko, co zrobiliście dla mnie i mojego rozwoju osobistego.