Wesprzyj nas
Strona główna
Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu

Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu. Transformacja klimatyczna

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Przygotowanie biznesu na wyzwania związane z transformacją w kierunku zrównoważonym, w tym w szczególności w aspekcie klimatyczno-energetycznym, który już dzisiaj silnie oddziałuje na strategie przedsiębiorstw i ekonomikę całych łańcuchów wartości.

Zrównoważony rozwój to spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska, co wszystko razem stanowi największe wyzwanie naszych czasów i dotyczy każdego z nas.  

Po wejściu w życie dyrektywy CSRD, ważnym tematem studiów jest takie kształtowanie strategii firmy aby można było w raporcie niefinansowym wykazać audytowalne efekty dekarbonizacji całego cyklu działalności przedsiębiorstwa we wszystkich trzech zakresach.”

 

Atuty kierunku

Zajęcia będą prowadzone przez  praktyków – pracowników IOŚ – PIB, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz ekspertów z zespołu zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych EY. Połączenie wiedzy akademickiej z podejściem  praktycznym, w tym konsultingowym, pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej, a także wyposażyć w praktyczne umiejętności. Wspólnie opracujemy strategię wykorzystania środków pomocowych dla wsparcia skutecznej transformacji Państwa firmy dla podniesienia jej konkurencyjności na rynku.  

Warsztatowy tryb pracy oraz grono praktyków EY, w ramach naszego programu, umożliwi  także powstanie sieci osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ESG, co samo w sobie jest ważną dodatkową wartością i korzyścią – ekspercka sieć biznesowa – absolwentów renomowanej uczelni.

Partner merytoryczny

Adresaci studiów

Program wykładów i zajęć praktycznych może być interesujący dla członków zarządu oraz menedżerów odpowiedzialnych za obszar ESG czy też szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, którzy zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności (a także nawiązane kontakty) będą mogli wykorzystywać w pracy na rzecz rozwoju konkurencyjności firmy i budowy długoterminowej wartości biznesowej.  Przewidujemy, że absolwenci utworzą sieć kontaktów z firm różnych sektorów i poprzez kontakt z praktykami obszaru ESG z EY oraz innych zaproszonych instytucji, będą mogli lepiej wykorzystać szansę jaką może być wykorzystanie możliwości udanej transformacji w celu podniesienia konkurencyjności firmy na rynku, także międzynarodowym.  

Men_illustration.png

Kierownik studiów

dr Igor J. Mitroczuk

W latach 1992 – 2003 SGH wykładowca ekonomii (mikro i makro-ekonomia dla studiów dziennych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, studia zaoczne)

W latach 2004 – 2007 SGH praca doktorska (makroekonomia, teoria wzrostu)

W latach 2007 – do dziś ALK wykładowca ekonomii i zarządzania (studia dzienne, kursy do wyboru, MBA, studia podyplomowe z zakresu zrównoważonego rozwoju)

W latach 1998 – do dziś pracownik administracji rządowej od 2001 członek korpusu służby cywilnej
(Ministerstwo Gospodarki – Dyrektor Departamentu Promocji, radca ministra – promocja gospodarcza, rozwój klastrów i sieci, od 2012 Ministerstwo Środowiska, z-ca dyrektora Departament Zrównoważonego Rozwoju, radca ministra – współpraca międzynarodowa resortu)

W zakresie tematycznym Klimat i Energia, uczestniczyłem w delegacjach Ministra Środowiska w 3 konferencjach UNFCCC (Warszawa, Paryż, Katowice), uczestniczyłem w wypracowania dokumentów strategicznych resortu, prowadzę zajęcia dla studentów z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii energii na ALK. W ramach pracy w IOŚ-PIB zajmuje się problematyką klimatyczno-energetyczną, w tym jestem kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie Klimat i Energia organizowanych przez IOŚ-PIB. 

Korzyści dla słuchaczy

Program studiów obejmuje trzy zasadnicze komponenty:

 • zagadnienia ekonomiczne,
 • kwestie prawne z zakresu prawa międzynarodowego, w tym głównie prawa unijnego i ich konsekwencji dla warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,
 • a także obszar wiedzy praktycznej z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstw zgodnie z zasadami ESG.

Zrozumienie problemów leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju nigdy nie było ważniejsze. Dzięki wspólnemu programowi IOŚ-PIB, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz EY słuchacze będą mogli zastosować perspektywę zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie strategii przedsiębiorstwa, jak i w każdym aspekcie swojej roli w organizacji. Umożliwi im to zajęcie się niektórymi z największych zmian, które obecnie przekształcają biznes i społeczeństwo. Dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów w to, aby biznes działał na rzecz zrównoważonego rozwoju i aby zrównoważony rozwój działał dla biznesu, przygotowujemy słuchaczy do stawienia czoła wyzwaniom i wykorzystania możliwości, jakie oferuje program zrównoważonego rozwoju, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Eksperci i członkowie zarządu uczestniczący w studiach dokonają przeglądu wiedzy akademickiej z bardzo praktycznym warsztatem, skoncentrowanym na strategii wykorzystania dostępnych środków pomocowych dla wsparcia udanej transformacji Państwa firmy, w zmieniającym się środowisku regulacyjnym. Przyglądać się będziemy już istniejącym i wdrażanym dyrektywom KE, które dotyczą obszaru ESG, w tym nowej dyrektywie w zakresie zasad raportowania niefinansowego przedsiębiorstw i taksonomii UE dla zrównoważonej działalności. Wykorzystamy tu potencjał zespołu ekspertów ESG z EY. Popatrzymy także na kluczowe wytyczne dla kalkulacji śladu węglowego organizacji. 

Trzeci komponent programu ma stanowić praktyczne rozwinięcie zasad i regulacji w postaci warsztatów  z zakresu praktycznych aspektów planowania rozwoju firmy z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich, wszelkich obowiązujących regulacji, a także wykorzystania dostępnych środków krajowych i UE do realizacji programów i strategii rozwojowych. Tu eksperci EY omówią Rekomendacje TCFD, strategie dekarbonizacji, zarządzanie ryzykiem klimatycznym i raportowanie kwestii klimatycznych.

Z doświadczenia wiemy, że w konsekwencji realizacji programu studiów powstanie także sieć osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ESG – ekspercki krąg biznesowy – absolwentów renomowanej uczelni.

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184 godzin *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

1. Zajęcia integracyjne (2 godz.) 2. Ekonomia ZR dla biznesu (20 godz.) Metody wyceny zasobów środowiska naturalnego i zasady rachunku ekonomicznego, w szczególności z uwzględnieniem kosztów społecznych zanieczyszczenia i emisji GHG oraz korzyści wynikających z użyteczności zasobów środowiskowych dla społeczeństwa.

3. Ekonomia Energii (20 godz.) Obszary zróżnicowania względem ekonomii klasycznej. Podstawowe nośniki energii – rynki globalne i ich perspektywy do 2040-50. Wykorzystanie metodologii ekonomii w analizie miksu energetycznego kraju i jego relacji z łagodzeniem zmian klimatu - w tym nowe technologie takie jak wodór, SMR, HTGR, CCSU, IGCC.

4. Elementy Prawa międzynarodowego oraz UE w zakresie ZR w tym monitoring emisji oraz ETS (20 godz.) Regulacje globalne, UE i krajowe wpływające na działanie przedsiębiorstw w warunkach rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatu. Nowe wymagania wobec raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, wynikające z dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), innych standardów międzynarodowych oraz oczekiwań interesariuszy. Taksonomia UE dla zrównoważonych aktywności gospodarczych. Kluczowe wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym. 5. Cele zrównoważonego Rozwoju (20 godz.) Innowacje na rzecz klimatu i produkty przyjazne klimatowi. Modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego. Dylematy etyki klimatycznej i sprawiedliwość klimatyczna. Zarządzanie klimatyczne, podwójna istotność w ramach Rekomendacji TCFD. Kluczowe wytyczne do kalkulacji śladu węglowego organizacji w zakresach 1-3 na podstawie GHG Protocol. Dekarbonizacja – neutralność klimatyczna a zerowa emisyjność netto (SBTi), oczekiwania rynków. 6. Praktyczne aspekty planowania ZR z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich na poziomie przedsiębiorstwa (20 godz.) Planowanie rozwoju przestrzennego kraju – różne perspektywy na zmiany klimatu, mitygację i adaptację – co to oznacza dla rozwoju firmy. Budowanie kompleksowych strategii klimatycznych z wykorzystaniem Rekomendacji TCFD: ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem klimatycznym, strategia, odporność biznesu, analiza scenariuszowa, wskaźniki i cele. Raportowanie kwestii klimatycznych – sektorowe benchmarki polskie oraz globalne na podstawie badania EY Climate Risk Disclosure Barometer.

7. Regulacje krajowe z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie (20 godz.) Jak standardy i modele ustawodawstwa europejskiego przekłade są na rynku poslkim i co z tego wynika dla firm. Jak dostosować się do nowych obowiązków przy zachowaniu i podnoszeniu konkurencyjności rynkowej. 8. Finansowanie ZR firm z wykorzystaniem środków  UE (20 godz.) Finansowanie transformacji klimatycznej i energetycznej z wykorzystaniem środków związanych z Zielonym Ładem, Krajowym Planem Odbudowy i innymi źródłami. 9. Warsztaty z wykorzystania środków pomocowych na ZR (40 godz.) Praktyczne wykorzystanie programów i projektów dostępnych dla przedsiębiorców ze środków krajowych i europejskich – projekty. W ramach warsztatów z udziałem Partnera merytorycznego – EY oraz innych zewnętrznych ekspertów, mówimy nie tylko o metodach i programach które mogą wesprzeć dekarbonizację ale i o metodach przygotowania strategii firmy do wyzwań związanych z transformacją klimatyczną. Tu porównujemy dobrowolne (jak SBTi) i obowiązkowe jak CSRD, systemy raportowania niefinansowego. Mówimy o wyzwaniach związanych z dekarbonizacją i ich metodach, w tym  carbon offset. To nasi studenci poprzez swoje potrzeby pomagają w kompozycji tej części programu
 

Egzaminy – 2 godziny dydaktyczne

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. program obejmuje 12 zjazdów (w tym 4-5 organizowanych w formule online).

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu (część warsztatów w formule on-line)

 • Soboty 8.45-15.45
 • niedziele: 8.45-15.45

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

dr Igor J. Mitroczuk

W latach 1992 – 2003 SGH wykładowca ekonomii (mikro i makro-ekonomia dla studiów dziennych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, studia zaoczne)

W latach 2004 – 2007 SGH praca doktorska (makroekonomia, teoria wzrostu)

W latach 2007 – do dziś ALK wykładowca ekonomii i zarządzania (studia dzienne, kursy do wyboru, MBA, studia podyplomowe z zakresu zrównoważonego rozwoju)

W latach 1998 – do dziś pracownik administracji rządowej od 2001 członek korpusu służby cywilnej
(Ministerstwo Gospodarki – Dyrektor Departamentu Promocji, radca ministra – promocja gospodarcza, rozwój klastrów i sieci, od 2012 Ministerstwo Środowiska, z-ca dyrektora Departament Zrównoważonego Rozwoju, radca ministra – współpraca międzynarodowa resortu)

W zakresie tematycznym Klimat i Energia, uczestniczyłem w delegacjach Ministra Środowiska w 3 konferencjach UNFCCC (Warszawa, Paryż, Katowice), uczestniczyłem w wypracowania dokumentów strategicznych resortu, prowadzę zajęcia dla studentów z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii energii na ALK. W ramach pracy w IOŚ-PIB zajmuje się problematyką klimatyczno-energetyczną, w tym jestem kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie Klimat i Energia organizowanych przez IOŚ-PIB. 

Marcin Witkowski
dr Marcin Witkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, gdzie ukończył również studia 3. stopnia w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz obronił pracę doktorską w specjalności zarządzanie strategiczne. Były wykładowca Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, gdzie prowadził zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych oraz MBA. Brał udział w programach Executive Education, m.in. w University of Cambridge – Strategies and business models oraz Circular Economy and Sustainability Strategies. Pozyskał certyfikację „GRI Certified Sustainability Professional 2021” w zakresie raportowania ESG poświadczoną przez Global Reporting Initiative.

W ciągu kilkunastu lat pracy w branży doradczej zrealizował ponad 60 kompleksowych projektów, których odbiorcami były rady nadzorcze i zarządy renomowanych polskich oraz międzynarodowych organizacji. Specjalizuje się w strategiach rozwoju, transformacji biznesowej i zrównoważonym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wartości długoterminowej. Obecnie odpowiada za zrównoważony rozwój i ESG w jednej z największych grup kapitałowych branży chemicznej w Europie. 

Kierownik licznych projektów badawczych, m.in. badań dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw czy dwóch pierwszych polskich edycji globalnego badania EY Climate Risk Disclosure Barometer - pierwszego i unikalnego opracowania obejmującego kompleksowo aspekt zmian klimatycznych w rozwoju przedsiębiorstw z perspektywy zarówno strategicznego zarządzania ryzykiem klimatycznym, jak i procesów dekarbonizacyjnych.

Leszek Karski
dr Leszek Karski

Specjalizacja: prawo zrównoważonego rozwoju: prawo energetyczne – prawo klimatyczne – prawo ochrony środowiska – prawo ochrony zdrowia. Dr nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji, w tym: „Komentarz do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji” oraz redakcja „Zmiany klimatu a Społeczeństwo” oraz „Model  prawny regulacji odnawialnych źródeł energii”. Udział w komisjach i radach ds. gospodarki niskoemisyjnej przy ministrach. Autor ekspertyz sejmowych z zakresu wsparcia energetyki odnawialnej oraz prac dostosowujących prawo RP do prawa UE. Od 2006 r. udział w procesie klimatycznym pod auspicjami UNFCCC,  oraz od 2016 w procesie Środowisko i Zdrowie pod auspicjami WHO Europe. Prezes Standard Systems Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska. Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału NFZ. Ekspert zarządzający przy budowaniu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Robert Jeszke
Robert Jeszke

Kierownik Zespołu Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska –Państwowym Instytucie Badawczym. 

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Koordynator dwóch projektów LIFE: Climate CAKE PL i LIFE VIIEW2050. Ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji w kolejnych latach 2009-2021. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Członek delegacji rządowej na COP14, COP19 i COP25 negocjującej nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu w ramach procesu UNFCCC. Wcześniej w Ministerstwie Zdrowia koordynował prace związane ze zdrowiem środowiskowym, odpadami, REACH. 

Uczestniczył w różnych grupach roboczych i zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. oraz publikatora „GO2’50”. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

Tomasz Chruszczow
Tomasz Chruszczow

BYŁY CZEMPION KLIMATYCZNY WYSOKIEGO SZCZEBLA COP24
BYŁY PRZEWODNICZĄCY ORGANÓW POMOCNICZYCH SBI ORAZ SBSTA W UNFCCC
 
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od przeszło 30 lat zaangażowany zawodowo w kwestie środowiskowe – klimat, ochrona powietrza, gospodarka odpadami. Weryfikator przemysłowych emisji CO2 dla EU ETS.

Pracował w organizacjach reprezentujących polskie hutnictwo szkła, Wice Prezydent CPIV (Stałego  Komitetu Europesjkiego Przemysłu Szklarskiego) – obecnie Glass Alliance Europe. W latach 2007-2009 Delegat do Komisji Konsultacyjnej ds Przemian w Przemyśle (CCMI) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno Społecznym. Zajmował się implementacją w przemyśle szklarskim system EU ETS oraz dyrektywy IPPC, przewodniczył Technicznej Grupie Roboczej ds. przemysłu szklarskiego w Krajowym Centrum BAT (najlepszych dostępnych technik). Przewodniczył polskiej delegacji prac w Technicznej Grupy Roboczej w Europejskim Biurze IPPC w sprawie dokumentu BAT dla przemysłu szklarskiego.

W latach 2009-2019 pracował w Ministerstwie Środowiska, początkowo jako Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu I Ochrony Atmosfery, później jako Główny Negocjator i szef delegacji w procesie negocjacyjnym porozumień klimatycznych w UNFCCC. Główny negocjator UE ds mechanizmów rynkowych oraz mechanizmu technologicznego. Przewodniczył unijnym negocjatorom w UNFCCC podczas Polskiej Prezydencji Rady UE w 2011.

Koordynator I główny negocjator polskiej Prezydencji  COP19/CMP9.

W latach 2009-2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu.
Przewodniczył organom pomocniczym UNFCCC – ds Wdrożeń (SBI) w latach 2012-2013, 2016-2017 oraz ds naukowych i technologicznych (SBSTA) w 2015. Członek Komitetu UNFCCC ds Adaptacji do zmiany klimatu 2012-2015. Członek grupy ds Zmian Klimatu in UCLGA (United Cities and Local Governments of Africa). W latach 2017-2019 Przewodniczący wspólnej grupy roboczej agend ONZ ds. odporności na zmianę klimatu UN Climate Resilience Initiative A2R – Anticipate, Absorb, Reshape

W latach 2016-2021 Pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – KOBiZE. Uczestnik i wykładowca licznych konferencji i seminariów w kraju i za granicą.

Tomasz Michalak Studia
Tomasz Michalak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Biegły rewident i członek organizacji ACCA.
Starszy menedżer w dziale Assurance EY. Łączy wiedzę i doświadczenie z finansów, rachunkowości, audytu oraz raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Jego kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje badanie sprawozdań finansowych prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz usługi doradcze w zakresie rachunkowości i procesów finansowych, jak również usługi atestacyjne i doradcze związane z raportowaniem ESG (m.in. GRI, TCFD, Taksonomia UE). 
Współautor raportów i artykułów o tematyce raportowania ESG, m.in. raportu „Carbon Disclosure Project, Central and Eastern Europe” w latach 2015 i 2016,  „Analiza ESG spółek w Polsce” w 2017 roku oraz polskiej edycji EY Climate Risk Disclosure Barometer. Prelegent licznych konferencji o tematyce zrównoważonego rozwoju. Prowadzi zajęcia na studiach w ramach programów współpracy EY z uczelniami

Aleksandra Pawłowicz

Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, specjalizująca się w prawie pomocy publicznej oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji inwestycyjnych, w szczególności na „zielone inwestycje”.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała również na Uniwersytecie w Ghent (Belgia). Jest doktorantką na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie piszę pracę doktorską na temat pomocy publicznej w prawie UE dla przemysłu energochłonnego.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa pomocy publicznej, dotyczącą zarówno kwestii teoretycznej kwalifikacji środków wsparcia na poziomie prawa unijnego, jak i praktycznego postępowania z aplikowaniem i rozliczeniem dofinansowania. Doradzała przedsiębiorcom branżach takich jak: Zrealizowała szereg projektów w branżach takich jak przemysł ciężki, chemia, energetyka, transport, produkcja żywności.

Była odpowiedzialna za doradztwo prawne w odniesieniu do notyfikacji do Komisji Europejskiej systemu wsparcia dla odbiorców energochłonnych.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa pomocy publicznej.

Jarosław Wajer

Partner w zespole Doradztwa EY. Lider usług doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz lider sektora Energy & Resources w Polsce oraz regionie CESA (tj. krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, a także Azji).
Zarządza polską praktyką usług doradczych dla zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i budowy wartości długoterminowej. Od ponad 20 lat przygotowuje i wdraża strategie biznesowe dla największych polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Wśród jego klientów znajdują się: PKN Orlen, Lotos, PGE, Tauron, PSE, PGNiG czy Engie, Vattenfall oraz RWE. Specjalizuje się w pracy dla spółek z sektora energetycznego i miał przyjemność pracować podczas kluczowych projektów, kształtujących polską branżę energetyczną. Wielokrotnie wpierał regulatorów podczas projektowania regulacji, które obecnie obowiązują w Polsce.

Ukończył z wyróżnieniem Ekonometrię i Informatykę na Uniwersytecie Gdańskim, posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest członkiem stowarzyszenia ACCA oraz posiadaczem tytułu CFA. Jest również absolwentem licznych kursów typu Executive Education m.in. w Harvard Business School, London Business School, INSEAD czy MIT.

Wioletta Marciniak-Mierzwa

Starsza Menedżerka w People Consulting, EY Polska

Menedżerka w dziedzinie HR, raportowania, ESG, zarządzania zmianą i projektami oraz ekspertka rynku pracy. Przez kilkanaście lat zarządzała funkcjami HR w czołowych grupach finansowych (Pekao SA, PKO BP i BNP Paribas). Jako liderka HR uczestniczyła w wielu projektach transformacji strategicznej, fuzji i przejęć, zmiany modeli biznesowych i środowiska pracy, a także rozwoju organizacji w Polsce i za granicą.

W EY Polska od 2021 roku doradza klientom z wielu branż w zakresie HR i zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzania organizacji przez zmianę, zwiększającą konkurencyjność rynkową oraz zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Jest także ekspertką w obszarze filara Social ESG oraz tworzenia inkluzywnego środowiska pracy.

Prelegentka na konferencjach branżowych, autorka publikacji medialnych, mentorka i trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Profil na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wioletta-marciniak/

Zasady naboru

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • IV edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .JPG
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego ** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz obowiązku aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, które będą prowadzone w formie warsztatów, z maksymalnie skróconym wprowadzeniem w postaci wykładów, jest analiza potrzeb firm w zakresie dostosowania do wymogów (już obowiązujących i spodziewanych) zielonej transformacji gospodarczej) opracowanie strategii zrównoważonego, niskoemisyjnej rozwoju konkretnej firmy wraz z koncepcją wykorzystania dostępnych funduszy. Istotnym warunkiem ukończenia studiów jest również zdanie egzaminów cząstkowych i egzaminu końcowego. Oba elementy składają się na końcową ocenę umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w następujących proporcjach: egzaminy i zaliczenia cząstkowe: 25%, egzamin końcowy 25%, projekt dyplomowy 50%. 

Projekt dyplomowy będzie oceniany z punktu widzenia maksymalizacji efektów środowiskowych oraz ekonomicznych, przy zapewnieniu minimalizacji potencjalnie negatywnego społecznego oddziaływania strategii (np.: zwolnienia pracowników), przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania dostępnych form finansowania dla wzmocnienia konkurencyjności  danej firmy. Najbardziej pożądanym scenariuszem byłoby aby firma zatrudniająca   absolwenta mogła zastosować tak opracowaną strategię i plan pozyskania funduszy w praktyce. Może to stanowić dodatkowy bodziec dla zgłaszania kandydatów na studia.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 100 zł każda) 8 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 690 zł każda) 7 380 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl 

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.