Kreatywny humanista

Kreatywny humanista

 

 

 

 

Czas trwania
01.09.2009 - 30.04.2012
Budżet
Koszty
4 974 003,54 PLN (budżet ALK: 183 934,00 PLN)

Lider: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Partner: Akademia Leona Koźmińskiego Jako Akademia Leona Koźmińskiego jesteśmy zainteresowani realnym – a nie wyłącznie deklaratywnym – podnoszeniem poziomu szkolnictwa wyższego w Polsce w ujęciu holistycznym. Dlatego też włączamy się – jako partner – w projekty realizowane przez inne Uczelnie. 

„Kreatywny humanista” to projekt szkoleniowo – edukacyjny skoncentrowany na adekwatnym przygotowaniu studentów i absolwentów WSP TWP – lidera projektu –  do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.  Podstawowym warunkiem podniesienia jakości nauczania jest podwyższenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej. Działania Akademii w ramach projektu koncentrowały się na  przeszkoleniu – w okresie październik 2009 r. – marzec 2010 r. – 30 pracowników naukowo- dydaktycznych WSP TWP z zakresu prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości. 

Bezpośrednim beneficjentem projektu byli też studenci oraz absolwenci WSP TWP, a także osoby spoza społeczności akademickiej. W 46 szkoleniach uczestniczyło 690 osób. Projekt obejmował szerokie spectrum tematyczne od kompetencji miękkich (np. asertywność, kreatywność, komunikacja interpersonalna, efektywne zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów) do zagadnień zogniskowanych wokół ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu (np. tworzenie i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, biznes plan, podstawy marketingu i PR, podstawy rachunkowości, badanie rynku, zakładanie własnej firmy). Integralną częścią projektu było wprowadzenie do programu – dotychczas stricte humanistycznych – studiów WSP TWP przedmiotu „Przedsiębiorczość”. W ramach kursu wiedzę z tego zakresu poszerzyło ok. 2500 studentów tej Uczelni.

Strona www projektu
Strona www projektu