Doskonałość dydaktyczna uczelni

DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA UCZELNI

Logotypy power
flaga i godlo PL
Czas trwania
01.06.2022 – 30.09.2023
Budżet całkowity Projektu
Koszty
234 129,07 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 197 323,97 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21)

Głównym celem Projektu jest opracowanie standardów działania na rzecz realizacji Programu Refleksyjnej Praktyki Kształcenia (PRPK), obejmujących przygotowanie organizacyjno-prawne zasad i procedur w ramach pilotażowego wdrożenia komplementarnych mechanizmów o charakterze kompleksowym i uniwersalnym, a także innowacyjnych metod i działań w ramach rozwijania kompetencji nauczycieli i doskonalenia kształcenia na poziomie seminarium magisterskiego oraz warsztatu dyplomowego.

GRUPA DOCELOWA projektu to 10 nauczycieli będących promotorami lub opiekunami projektu dyplomowego reprezentujących nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, ekonomię i finanse.

W ramach projektu zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

 

REZULTATY

  • 10 autorskich koncepcji refleksyjnego doskonalenia kompetencji nauczycieli,
  • 2 modele realizacji zajęć tj. seminarium magisterskiego i warsztatu dyplomowego z wykorzystaniem autorskich koncepcji refleksyjnego doskonalenia przy uwzględnieniu specyfiki dyscyplin naukowych,
  • wdrożenie w ALK nowych rozwiązań będących efektem działania Sieci, w tym czerpanie z doświadczeń krajowych i zagranicznych,
  • wykorzystywaniem produktów np. (narzędzia ewaluacyjne, bilans kompetencji, modele) w działalności Uczelni.