DD CATOLICA PL

Catolica DD

Double Degree Master in Management
with Catolica-Lisbon  

 

O kierunku

 • Program przygotowuje  studentów do wyjątkowej międzynarodowej kariery. Zawiera solidne podstawy zarządzania skoncentrowane wokół konsultingu biznesowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania międzynarodowe.
 • Absolwenci otrzymują dyplomy dwóch renomowanych europejskich uczelni - najlepszych szkół biznesu w Polsce i Portugalii wg rankingu “Financial Times”.
 • Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
 • Studenci pierwszy rok nauki spędzają w ALK w Warszawie, realizując program Master in Management (z zakresu Strategy & Innovation Management), a drugi rok w Lizbonie, wybierając program International Master in Management. Jest to wspaniała okazja, by poznać międzynarodowe środowisko i skonfrontować nabytą już wiedzę i umiejętności w nowym otoczeniu. 
 • O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów Master's Program in Management w ALK. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę wysoka średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni.
 • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Catolica-Lisbon.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
LOGO CATOLICA

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • Zrozumienia zachowań i struktury organizacyjnej

 • Myślenia analitycznego i krytycznego

 • Kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów

 • Podejmowania decyzji

 • Przekonywującej komunikacji pisemnej i ustnej

 • Umiejętności badania, interpretowania i wykorzystywania danych biznesowych i finansowych

 • Samodzielności, inicjatywy i zdolności do zarządzania czasem, projektami i zasobami

 • Oceny przyczyn i skutków zmian gospodarczych i innych zmian zewnętrznych

 • Globalnego podejścia do ekonomii, biznesu i zarządzania oraz zwiększaj swój portfel umiejętności

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przyjęcie na studia Double Degree odbędzie się w lutym, w oparciu o średnią z toku studiów uzyskaną w pierwsze semestrze studiów (75%) i aktywność pozauczelnianą podczas i przed studiami w Akademii Leona Koźmińskiego (25%). Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska