Szacunek, równość i otwartość w ALK

Szacunek, równość i otwartość w ALK

Dla ALK idea równości, różnorodności, tolerancji i praw człowieka stanowi jedną z podstaw wartości i jest ujęta w dekalogu Koźmińskiego

Jesteśmy uczelnią międzynarodową i jesteśmy dumni z tego, że możemy łączyć ludzi o różnych poglądach politycznych, reprezentantów różnych szkół, wyznań, narodowości i dawać wszystkim tym osobom platformę do kulturalnej wymiany opinii w ramach projektów badawczych, wykładów i seminariów.

Kształtujemy społeczność Akademii Leona Koźmińskiego w duchu etycznych standardów i celów zrównoważonego rozwoju. Przyświeca nam troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, komfort emocjonalny ludzi, prawa człowieka i o zachowanie zasobów naturalnych planety. 

Uczelnia jest zaangażowana w walkę z dyskryminacją i stoi w obronie praw osób dyskryminowanych. 

Wszelkie podejrzenia dotyczące łamania prawa, ksenofobii, dyskryminacji, mowy nienawiści są traktowane przez nas priorytetowo i są przedmiotem badania rzeczników dyscyplinarnych, którzy mogą zastosować wobec takich osób kary regulaminowe.

GroupOfPeopleIllustration

Działania antydyskryminacyjne w ALK

Równość i sprawiedliwość to podstawa wartości ALK. Jako uczelnia, mamy obowiązek dawać przykład w zakresie gwarancji równego traktowania, równych praw i szans dla wszystkich członków społeczności. 

W ALK o przestrzegania zasad równego traktowania dba Eksperta ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Anna Maria Górska

W ramach działania na rzecz społeczności, opracowaliśmy szereg rozwiązań mających walczyć z przejawami dyskryminacji oraz dbać o inkluzywność i szacunek wśród naszej społeczności.

Komisja etyki

Komisja Etyki jest jednostką doradczą Rektora w sprawach dotyczących etyki, w szczególności w sprawach stosowania Kodeksu Etyki ALK. Ponadto Komisja Etyki rozpatruje sprawy indywidualne.

W skład Komisji Etyki wchodzą: 1. prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Komisji 2. dr Helena Chmielewska-Szlajfer - Wiceprzewodnicząca Komisji 3. Beata Chmura - Sekretarz Komisji 4. prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca 5. prof. ALK dr hab. Paweł Krzyworzeka 6. Katarzyna Kwapińska 7. Kinga Nekanda-Trepka 8. prof. ALK dr hab. Tomasz Olejniczak 9. prof. dr hab. Czesław Szmidt

WomenwithlaptopIllustration

Członkowie i członkinie społeczności ALK przestrzegają obowiązujących norm i zasad etycznych oraz dbają wzajemnie o dobre relacje, odnosząc się do siebie w sposób budujący pozytywną kulturę współpracy. Jednak nawet w najlepszej organizacji mogą zdarzyć się konflikty wynikające z możliwych naruszeń obowiązujących reguł. Dlatego, jeżeli uznasz, że zetknęłaś/zetknąłeś się z zachowaniem naruszającym obowiązujące normy lub zasady etyczne, możesz podjąć następujące działania:

Otwarta rozmowa z drugą osobą

 • Możesz porozmawiać otwarcie z osobą, która Twoim zdaniem zachowała się nieetycznie, wykorzystując niekonfliktowy sposób komunikacji. Wyjaśnij i upewnij się, że odebrałeś całą sytuację zgodnie z intencjami drugiej osoby, możesz też zapytać się, dlaczego tak się zachowała wobec Ciebie. Być może okaże się, że sprawa wygląda inaczej niż ją odebrałeś/odebrałaś. Wiele konfliktów międzyludzkich wynika z komunikacyjnych nieporozumień i otwarte postawienie sprawy w gronie osób, których rzecz dotyczy może rozwiązać wiele problemów.

Rozmowa z przełożoną/przełożonym

Jeżeli nie chcesz lub nie możesz porozmawiać z daną osobą, to możesz:

 • porozmawiać ze swoją/swoim przełożoną/przełożonym lub osoby zachowującej się Twoim zdaniem nieetycznie,
 • porozmawiać z osobami z wyższego szczebla zarządzania w Uczelni (np. w sytuacji, gdy problem pojawił się w relacjach z Twoją przełożoną/Twoim przełożonym), włącznie z Rektorem, który posiada uprawnienia także w tym zakresie – może m.in. skierować sprawę do mediacji.

Powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego

Jeżeli nie chcesz skorzystać z powyższych możliwości, a Twoim zdaniem ktoś popełnił przewinienie dyscyplinarne, możesz zawiadomić:

 • w odniesieniu do studenta/studentki – Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów ALK,
 • w odniesieniu do nauczyciela akademickiego/nauczycielki akademickiej – Rzecznika Dyscyplinarnego ALK,
 • w odniesieniu do doktoranta/doktorantki – Rzecznika Dyscyplinarnego Doktorantów ALK;

Przewinieniem dyscyplinarnym studenta/studentki jest naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyn uchybiający godności studenta/studentki. Przewinieniem dyscyplinarnym doktoranta/doktorantki jest naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz czyn uchybiający godności doktoranta/doktorantki. Przewinieniem dyscyplinarnym nauczyciela akademickiego/nauczycielki akademickiej jest czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego/nauczycielki akademickiej lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Kontakt: 

Jeżeli Twoim zdaniem ktoś naruszył zasady etyczne, ale nie kwalifikuje się to jako przewinienie dyscyplinarne, możesz skierować sprawę do Komisji Etyki.

Przewodniczący Komisji i jej członkowie zapoznają się ze zgłoszeniem oraz zadecydują, czy rozpoczną właściwą procedurę. Jeżeli decyzja ta będzie pozytywna, Przewodniczący powoła zespół, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy. Działania zespołu będą uzależnione od charakteru problemu, niemniej Komisja w każdym przypadku będzie badać całokształt sytuacji, poznając różne punkty widzenia. Następnie Komisja może rozstrzygnąć, czy określone zachowanie naruszyło zasady etyki.

Komisja Etyki może także przekazać sprawę do mediacji lub przekazać innym organom Uczelni, jeśli uzna to za właściwe.

Kontakt: komisjaetyki@kozminski.edu.pl

Projekt „DOSTĘPNA – OTWARTA – KREATYWNA

Akademia Leona Koźmińskiego uczelnią równych szans”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz otwartości ALK przez:

 • poszerzenie zakresu działalności jednostki ds. dostępności
 • poprawę dostępności i likwidację barier architektonicznych
 • wykorzystanie technologii wspierających
 • wdrożenie zaktualizowanych regulacji gwarantujących niwelowanie barier i zapewnienie dostępności
 • realizację wsparcia edukacyjnego dla studentek i studentów
 • realizację szkoleń podnoszących świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadry Uczelni do 31.10.2023
Twins_illustration

Kurs online „Równość i Otwartość”

Kurs online na rzecz otwartości, dostępności i różnorodności w ALK jest adresowany do całej społeczności Uczelni - zarówno studentów, jak i kadry. 

Kurs antydyskryminacyjny, stworzony wspólnie z partnerami społecznymi, jest częścią większego projektu, w ramach którego niwelujemy bariery architektoniczne, uczymy inkluzywnego języka i mówimy o różnorodności - o tym, jak wspierać ją na uczelniach. Stawiając na otwartą edukację dla wszystkich i znosząc nierówności, Akademia Leona Koźmińskiego realizuje strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

W roku akademickim 2020/2021, jako pierwsza uczelnia w Polsce, opracowaliśmy i zakomunikowaliśmy naszej społeczności oraz otoczeniu własne Cele Zrównoważonego Rozwoju w ramach Strategii Zrównoważonej Transformacji.

Kurs jest dostępny na platformie itslearning po zalogowaniu się: https://kozminski.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=412&LocationType=1  

Przystępując do kursu, możesz poruszać się swobodnie po jego tematyce i realizować poszczególne moduły w dowolnej kolejności.

Course Catalog

Szkolenia dla kadry ALK

Kadra ALK szkoli i dokształca się również w kwestiach inkluzywności.

W ramach projektu pt. „DOSTĘPNA – OTWARTA - KREATYWNA. ALK UCZELNIĄ RÓWNYCH SZANS” Akademia Leona Koźmińskiego od stycznia 2021 do października 2023 realizuje szereg  działań związanych ze zwiększeniem dostępności oraz otwartości ALK. Szkolenia oraz warsztaty są przeprowadzone przez zewnętrznych ekspertów. 

Jednym ze szkoleń oferowanych kadrze uczelni było szkolenie pt. „Kształcenie studentów ze specjalnymi potrzebami, w tym z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności”, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się na temat perspektyw, włączenia i weryfikacji efektów kształcenia w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami i z uwzględnieniem studentów z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak stwarzać warunki do udziału w procesie kształcenia osobom z niepełnosprawnościami, w tym jak wdrażać adekwatne do deficytów adaptacje materiałów dydaktycznych, tak aby zachować standard akademicki oraz umożliwić zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentom z dysfunkcjami – zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.  Treści szkoleniowe wpisane są w ideę dostępności związaną z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do wszystkich sfer życia społecznego.

Innym przykładem szkoleń oferowanych kadrze ALK jest szkolenie „Świadoma kadra ALK. Świadomość niepełnosprawności”. Szkolenie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej poruszony tematy związane z nomenklaturą w kontekście niepełnosprawności, klasyfikacją rodzajów i modeli niepełnosprawności, zasad wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnościami oraz zostały zaprezentowane dobre praktyki ze świata akademickiego. 

Uczestnicy, oprócz części teoretycznej, wzięli również udział w warsztatach, podczas których były przeprowadzane symulacje, ćwiczenia mające na celu naukę wspierania osób z niepełnosprawnościami, savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Dzięki szkoleniu został wypracowany praktyczny katalog rozwiązań w ALK oraz propozycja ich adaptacji w uczelni.

Szkolenie było oferowane każdemu członkowi kadry ALK, natomiast dla kadry zarządzającej było one obowiązkowe.

WomenwithlaptopIllustration

Kurs online ESR

Aby przybliżyć społeczności ALK wartości wyrażone w 6 celach zrównoważonego rozwoju, kadra akademicka opracowała kurs ESR.   Kurs składa się z 6 modułów – odpowiadających wybranym przez naszą Akademię Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Kurs jest dostępny na platformie itslearning po zalogowaniu się: https://kozminski.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=337&LocationType=1 

Przystępując do kursu, możesz poruszać się swobodnie po jego tematyce i realizować poszczególne moduły w dowolnej kolejności. 

Plan równości płci - ALK przyjęła plan równości płci w 2021 roku. W ramach planu ALK przedstawiła diagnozę obecnej sytuacji, propozycję inicjatyw oraz mierniki. Plan równości płci jest dedykowany dla wszystkich pracowników_ek ALK, kadry badawczo-dydaktycznej, studentów_ ek, doktorantów_ek oraz szerszej społeczności ALK. Nasz plan bazuje na 5 celach, należą do nich: 1. Wspieranie rozwoju karier kobiet w Akademii Leona Koźmińskiego, 2. Zwiększenie przejrzystości i wpływu pracownic na tworzenie procedur i funkcjonowanie Uczelni, 3. Wspieranie pracy, nauki i życia rodzinnego, 4. Czynienie niewidzialnej pracy widoczną, 5. Wspieranie kultury organizacyjnej sprzyjającej włączeniu społecznemu.
OCHRONA-PRZYRODY

Doraźne wsparcie osobistego dobrostanu

Społeczność Akademii Leona Koźmińskiego ma możliwość skorzystania zarówno z bezpłatnego, doraźnego wsparcia w obszarze osobistego dobrostanu, jak i pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej oferowanej przez wykwalifikowanych specjalistów Instytutu MindMed.

Więcej informacji

Pozostańmy w kontakcie wsparcie

Inkluzywny język (feminatywy, szkolenia)

W ramach kursu ”Równość i otwartość”, przygotowaliśmy kurs dotyczący inkluzywnej, pełnej szacunku i grzecznej komunikacji. Przykładem działań związanych z tym obszarem są inicjatywy skupione wokół standardu prostego języka. Przygotowaliśmy cykl szkoleń pt. „Po polsku. Po prostu ” oraz poradnik językowy dla naszej kadry.

Dodatkowo, w naszych materiałach marketingowych, dokumentach zewnętrznych oraz wewnętrznych jak i codziennej komunikacji staramy się używać inkluzywnego i neutralnego języka.