DOSTĘPNA – OTWARTA – KREATYWNA

DOSTĘPNA – OTWARTA – KREATYWNA. ALK UCZELNIĄ RÓWNYCH SZANS

Logotypy power
Termin realizacji
4 stycznia 2021-31 października 2023
Budżet całkowity Projektu
Koszty
3 941 156,64 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa
Koszty
3 822 527,83 PLN

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz otwartości ALK przez:

 • poszerzenie zakresu działalności jednostki ds. dostępności
 • poprawę dostępności i likwidację barier architektonicznych
 • wykorzystanie technologii wspierających
 • wdrożenie zaktualizowanych regulacji gwarantujących niwelowanie barier i zapewnienie dostępności
 • realizację wsparcia edukacyjnego dla studentek i studentów
 • realizację szkoleń podnoszących świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadry Uczelni

do 31.10.2023

Nasz projekt adresujemy do 143 osób (71 K i 72 M) - kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej ALK. Istotnym beneficjentem jest też sama Uczelnia, która zwiększy swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Pośrednimi odbiorcami projektu będą osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu; wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta Uczelni, w tym studenci ALK i kandydaci na studia. 

IllustrationShapes

W efekcie zrealizowanych działań - główne rezultaty:

 • ALK wdroży rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności
 • ALK wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
 • ALK wdroży informatyczne narzędzia zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym
 • 114 przedstawicieli kadry uczelni podniesie swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej
 • 70 pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
 • 52 pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje zarządcze.

Inwestycje zrealizowane i sprzęty zakupione dzięki środkom z Projektu

1. Automatyczne drzwi wejściowe do Rektoratu

2. Automatyczne drzwi wejściowe do budynku B

3. Eye tracker

4. Sprzęt komputerowy dla osób niewidomych i niedowidzących

5. Laptop

6. Fotele ewakuacyjne

7. Ciśnieniomierz

8. Defibrylatory

Działania zaplanowane w P prowadzić będą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej zgodnie ze ścieżką MIDI. Realizacja działań ma charakter wszechstronny i obejmie 6 najważniejszych obszarów dostępności Uczelni

W ramach pierwszego obszaru powołamy pełnomocnika Rektora ds. Dostępności, eksperta ds. przeciwdziałania dyskryminacji oraz specjalistę ds. dostępności. Dzięki współpracy (w ramach ZID) ekspertów odpowiedzialnych za poszczególne obszary uzyskamy efekt synergii działań projektowych.

Drugim obszarem są udogodnienia architektoniczne polegające w głównej mierze na poprawie dostępności budynków, np. dostosowanie wind czy montaż drzwi automatycznych.

W trzecim obszarze zaplanowaliśmy rozwinięcie zaplecza technologicznego zwiększającego i rozwijającego dostępność istniejących systemów informatycznych oraz stron internetowych ALK.

Obszar czwarty to zmiany i aktualizacje procedur regulujących realizację polityki dostępności Uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań.

W piątym obszarze rozwiniemy ofertę i dostosujemy wsparcie edukacyjne do potrzeb studentów/ studentek ALK z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz poprawimy dostępność.

Ostatni, szósty obszar, to przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do kadry ALK podnoszących świadomość, dot. aspektów prawnych i psychologicznych. Zrealizujemy też szkolenia zaawansowane, poświęcone rozwojowi kompetencji specjalistycznych w 6 obszarach.

W ramach projektu zaplanowaliśmy realizację następujących zadań

otwarta dostepna kreatywna graf2