Wesprzyj nas
Strona główna
Prawo nowoczesnych technologii, studia podyplomowe prawo własności intelektualnej, prawo autorskie studia podyplomowe, prawo w biznesie nowych technologii, studia podyplomowe prawo własności intelektualnej

Prawo Własności Intelektualnej (IP) dla Prawników

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Studia szczególnie dedykujemy radcom prawnym, adwokatom i aplikantom, zamierzającym specjalizować się w zakresie prawa własności intelektualnej. Stosunkowo niedawno radcy prawni oraz adwokaci uzyskali uprawnienia do reprezentowania klientów przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

Rzetelne świadczenie pomocy prawnej w tym zakresie wymaga jednak posiadania szerokiej  wiedzy i praktycznych umiejętności  z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym badania i zgłaszania znaków towarowych (wzorów przemysłowych).

Prawnicy zamierzający specjalizować się w prawie własności intelektualnej powinni posiadać również szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania umów (np. licencji, przeniesienia praw), postępowania przez UPRP/EUIPO, tworzenia strategii procesowych w zakresie IP, czy dochodzenia roszczeń.

Udział w studiach pozwala na uzupełnienie wiedzy prawniczej i uzyskanie bardzo atrakcyjnej specjalizacji w zakresie prawa własności intelektualnej.

Stawiamy przede wszystkim na praktykę, analizę rzeczywistych przypadków z bogatej praktyki naszych wykładowców, wspólną pracę w ramach warsztatów, wymianę doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wzajemną inspirację.

Atuty kierunku

1
192 godzin

praktycznej nauki prawa własności intelektualnej w doskonałej atmosferze! 

2
Studia dla prawników

studia dostosowane są do wiedzy i potrzeb prawników.

3
Praktycy dla praktyków

zajęcia prowadzą adwokaci, radcy prawni, sędziowie i rzecznicy patentowi - z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

4
Praktyczne podejście

szczególny nacisk na praktyczne aspekty prawa własności intelektualnej, w tym warsztaty z zakresu badania i zgłaszania znaków towarowych/wzorów przemysłowych, prowadzenia postępowań i przygotowywanie umów. 

5
Aktywne metody nauczania

studia opierają się w znacznej części na wspólnej analizie orzecznictwa, studiów przypadków, warsztatach oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów. Będziemy pracować w oparciu o projekty dokumentacji zgłoszeniowej, wzory umów i pism procesowych, tzw. mapy myśli oraz studia przypadków w postaci filmów animowanych.

6
Warsztaty

w ramach warsztatów słuchacze między innymi:
• przeprowadzą badanie znaków towarowych / wzorów przemysłowych (poszukiwanie baz danych, ocena zdolności rejestracyjnej itp.) 
• przygotują zgłoszenia znaków towarowych / wzorów przemysłowych
• będą analizować i przygotowywać pisma w postępowaniu sprzeciwowym, analizować  strategię postępowań sądowych, 
• będą analizować i konstruować postanowienia umów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

7
Sesje Q&A

sesje pytań i odpowiedzi on-line, na których kierownik studiów wraz z zaproszonymi wykładowcami i uczestnikami studiów omawiać będą zagadnienia prawne (pytania) uprzednio zgłoszone przez uczestników studiów.

8
Sprawdzian w praktyce

jako zaliczenie studiów podyplomowych uczestnik może wybrać opracowanie indywidualnie lub w grupach przedstawionego studium przypadku (dotyczącego np. strategii rejestracji znaku, badania znaku, sporu sądowego), projektu umowy albo tematycznej pracy opisowej.

9
Networking

zarówno zajęcia jak również planowana impreza integracyjna pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń życiowych i zawodowych.

10
LAW TECH NET

słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych zyskają możliwość udziału w społeczności LAW TECH NET („klubu absolwenta”) organizowanej przez Fundację AI LAW TECH.

Partnerzy kierunku

 

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. należy do największych kancelarii patentowych działających na rynku polskim. Prowadzi kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej w Polsce i za granicą. Czytaj więcej

Fundacja AI Law Tech

Fundacja AI LAW TECH to interdyscyplinarny think-tank zajmujący się technicznymi, prawnymi, etycznymi i biznesowymi aspektami rozwoju nowych technologii, gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa informacyjnego. Koncentrujemy się szczególnie na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Olesiński i Wspólnicy to firma doradcza, wspierająca firmy w obszarach prawa i podatków. Działa na rynku od 18 lat, posiada biura w 5 miastach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gliwice i Gdańsk). Czytaj więcej

Adresaci studiów

 • Radcowie prawni i adwokaci
 • Aplikanci radcowscy i adwokaccy
 • Rzecznicy patentowi i aplikacji rzeczniowscy
 • Sędziowie
 • Prawnicy specjalizujący się lub zamierzający specjalizować się w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej
 • Prawnicy prowadzący lub zamierzający prowadzić lub pracować w kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej
 • Prawnicy wewnętrzni firm wspierający departamenty marketingu, promocji & reklamy, R&D, e-commerce
 • Prawnicy obsługujący produkcje multimedialne, kampanie reklamowe, działalność w zakresie  wzornictwa przemysłowego (design),  sektor gier komputerowych, czy mody
 • Prawnicy wewnętrzni firm odpowiedzialni za ochronę i zarządzanie własnością intelektualną w organizacji
 • Prawnicy prowadzący lub zamierzający specjalizować się w sporach sądowych dot. praw własności intelektualnej
illustration

Kierownik studiów

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy, związany z kancelarią Rymarz Zdort Maruta. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.  

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował  pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. 

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, Komitetu ds. Metaverse (Polska Cyfrowa), rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.  

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz  Uniwersyteckie Wrocławskim. 

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych słuchacz:

- Zyska szeroką wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa patentowego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji

- Pozna strategię i zasady badania znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym wykorzystania ogólnie dostępnych baz danych znaków towarowych/wzorów

- Pozna procedury zgłoszenia i rejestracji znaków towarowych (krajowych, znaków europejskich, rejestracje międzynarodowe)

- Pozna procedury zgłoszenia i rejestracji wzorów przemysłowych (krajowych, wzorów wspólnotowych)

- Uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego badania i zgłaszania znaków towarowych /wzorów przemysłowych

- Pozna zasady, procedury i praktykę postępowania przed UPRP, WIPO, EUIPO

- Uzyska wiedzę niezbędną do samodzielnego sporządzania umów w zakresie praw własności intelektualnej, w tym umów licencji na utwory i przedmioty praw własności przemysłowej,

- Pozna zasady licencji Creative Commons,

- Pozna możliwości zastosowania i wyzwania zwiazane z mniej popularnymi czynnościami prawnymi dot. PWI (np. dzierżawa, użytkowanie, zastaw, wniesienie praw aportem)

- Pozna ryzyka prawne związane z upadłością licencjodawcy, jak zasady prowadzenia egzekucji z PWI,

- Pozna praktyczne aspekty prowadzenia postępowań sądowych w sprawach dot. praw własności intelektualnej z perspektywy sędziego, jak również pełnomocnika procesowego

- Pozna specyfikę postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej,

- Pozna zasady ochrony oznaczeń odróżniających w Interencie, w tym praktykę w zakresie prowadzenia sporów o domeny internetowe

- Pozna zasady wykorzystania utworów w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji (AI), jak również kontrowersje dotyczące ochrony wytworów AI

- Pozna specyfikę ochrony praw własności intelektualnej w metaverse, sektorze gier komputerowych, sektorze mody, czy działalności infuencerów

- Uzyska praktyczną podstawową wiedzę z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej, w tym strategii rejestracji znaków towarowych/wzorów, tworzenia regulaminów IP, monitorowania naruszeń i przedłużania ochrony

- Pozna narzędzia Legal Tech z sektora IP

- Otrzyma usystematyzowana wiedzę zarówno o aktualnej praktyce obrotu, jak również poglądach doktryny i kierunkach orzecznictwa

- Będzie miał możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych, intensywna pracy będzie  połączona z dobrą zabawą

Program

Ramowy program

Zajęcia integracyjne  W ramach zajęć integracyjnych słuchacze zapoznają się z organizacją studiów oraz poznają się wzajemnie. 

I. Prawo Materialne

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prowadzący: Roman Bieda, dr Damian Flisak, Maciej Ślusarek, Dorota Kwietniak – Skrodzka 

W ramach wykładu w oparciu o przykłady z orzecznictwa przedstawione zostaną różne kategorie utworów, w tym dzieła zależnych. Szczególnie skupimy się na utworach mogących podlegać ochronie jako znaki towarowe, czy wzory przemysłowe. Omówimy między innymi ochronę utworów w działalności reklamowej i promocyjnej, produkcji multimedialnych, czy w zakresie wzornictwa przemysłowego.  W oparciu o praktyczne przykłady przedstawiona zostanie problematyka współtwórczości, w tym zasad wykonywania wspólnych praw. Szeroko omówiona zostanie kwestia osobistych i majątkowych praw autorskich.  

W ramach wykładu słuchacze poznają praktyczne zasady sporządzania umów w prawie autorskim, w tym umów przenoszących prawa i umów licencji. Omówiona zostanie również wzbudzająca kontrowersje problematyka kreowania umowy dzierżawy, czy użytkowania majątkowych praw autorskich.

Następnie słuchacze poznają zasady ochrony praw pokrewnych. Szczególna uwagą poświęcona zostanie produkcją audiowizualnym. Przedstawiona zostaną również praktyczne aspekty ochrony i wykorzystania wizerunku, w szczególności w działalności reklamowej i promocyjnej.

Wykład prowadzony będzie w oparciu o bogate orzecznictwo oraz studia przypadków. 

Prawo patentowe

Prowadzący: dr hab. Justyna Ożegalska – Trybalska, prof. UJ, Marek Łazewski

Problematyka wykładów obejmuje ogólne zagadnienia z zakresu prawa patentowego. W ramach wykładów omówione zostaną zarówno warunki udzielenia jak i unieważnienia patentu jak również zasady określania zakresu ochrony. Przedmiotem wykładów będą także praktyczne zagadnienia dotyczące naruszenia patentu, w kontekście zakresu uprawnieniń objętych monopolem wynikającym z udzielania ochrony formalnej, jak i ograniczeń tej ochrony, co ma znaczenia dla formułowania strategii obrony przed zarzutem naruszenia. Z odwołaniem do praktycznych kazusów przeanalizowane zostaną także kwestie dotyczące podmiotu praw do uzyskania patentu ze szczególnym uwzględnieniem autorstwa oraz wynalazków stworzonych w reżimie pracowniczym.   

Ochrona wzorów użytkowych

Prowadzący: dr hab. Justyna Ożegalska – Trybalska, prof. UJ

Prawo znaków towarowych

Prowadzący: dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, prof. ALK, Paweł Kurcman, Bartosz Krakowiak

Prawo wzorów przemysłowych

Prowadzący: Justyna Rasiewicz

Ochrona oznaczeń odróżniających w internecie

Prowadzący: dr hab. Justyna Ożegalska – Trybalska, prof. UJ

 W ramach wykładów przedstawione zostaną szczególne zagadnienia związane ze specyfiką korzystania z oznaczeń odróżniających w Internecie, z uwzględnieniem szczególnych kwestii dotyczących naruszenia, odpowiedzialności z tytułu naruszenia oraz rozwiązywania sporów wynikłych z rejestracji i używania domen internetowych. Poruszone zostaną także kwestie związane z wykorzystaniem znaków i innych oznaczeń odróżniających w działalności reklamowej on-line, w tym reklamie kontekstowej, w meta-tags, słowach kluczowych.

Ochrona wzorów użytkowych Prowadzący: dr hab. Justyna Ożegalska – Trybalska, prof. UJ

Ochrona oznaczeń geograficznych Prowadzący: dr hab. Edyta Całka

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Prowadzący: dr Mateusz Żuk

Wykład „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji” będzie skupiać się na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) i uwzględniać bogate orzecznictwo sądowe. Po przybliżeniu specyfiki konstrukcji ochrony prawnej, omówione zostaną poszczególne formy stypizowane czynów nieuczciwej konkurencji odnoszących się do ochrony własności intelektualnej, a następnie klauzula generalna czynu nieuczciwej konkurencji. Nacisk zostanie położony na praktyczne znaczenie ochrony oznaczeń odróżniających, oznaczeń geograficznych, zewnętrznych postaci produktów, jak również na problematykę ochrony rozwiązań technicznych na gruncie uznk. Ponadto, przedmiotem wykładu będzie również instytucja tajemnicy przedsiębiorstwa, która zostanie przeanalizowana z uwzględnieniem prawa unijnego, w szczególności uczestnicy wykładu poznają przesłanki ochrony, przypadki naruszeń i specyfikę umów o zachowaniu poufności. Poruszona zostanie równie problematyka umów odnoszących się do innych przedmiotów ochrony na gruncie unzk, zwłaszcza oznaczeń odróżniających.

II. Postępowania przed UPRP,  EUIPO i sądami

Postępowanie zgłoszeniowe, sprzeciwowe i sporne

Postępowanie sądowo-administracyjne Prowadzący: Dorota Rzążewska

W toku wykładu omówione zostaną założenia systemu sadowo-administracyjnego, właściwość rzeczowa i miejscowa sądów administracyjnych, zasady sporządzania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasady formułowania zarzutów i wniosków procesowych oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy. Przedmiotem wykładu będzie także omówienie zasad postępowania przed sądami administracyjnymi.

III. Umowy i szczegółowe zagadnienia praw własności intelektualnej 

Umowy w prawie własności przemysłowej Prowadzący: Klaudia Błach-Morysińska

Zajęcia skupią się na analizie, interpretacji i stosowaniu przepisów prawnych dotyczących umów w kontekście praw własności przemysłowej.

Podczas zajęć słuchacze zdobędą wiedzę na temat różnych rodzajów umów występujących w prawie własności przemysłowej, takich jak umowy licencyjne, umowy transferu technologii, czy umowy know-how. Omawiane będę praktyczne aspekty związane z zawieraniem, negocjacjami i interpretacją umów w kontekście ochrony własności intelektualnej. Zajęcia będą obejmowały analizę orzecznictwa sądowego dotyczącego umów w prawie własności przemysłowej. 

Podczas zajęć dużą rolę będzie odgrywała praca w grupie, gdzie studenci będą mieć możliwość dyskusji, wymiany poglądów i wspólnego rozwiązywania problemów. Pozwoli to na spojrzenie na badane zagadnienia z różnorodnych perspektyw, co prowadzi do lepszego zrozumienia i opanowania materiału.

Wykład stanowi przygotowanie do praktycznych warsztatów,  podczas słuchacze będę mieli możliwość w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. 

Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji Prowadzący: dr hab. Rafał Sikorski

Nowe wyzwania w prawie własności przemysłowej 

 • Prawo własności intelektualnej w sektorze mody i dóbr luksusowych

Prowadzący: dr hab. Marlena Jankowska

Wykład ma na celu przybliżenie styku prawa mody, prawa własności intelektualnej i biznesu. Zostaną ukazane różne krajowe aspekty zdolności autorskoprawnej w modzie, od perspektywy amerykańskiej po europejską (Francja, Niemcy, Holandia, Włochy i Polska), aby udowodnić hipotezę, że prawa autorskie w modzie powinny opierać się nie tylko na wartościach artystycznych, ale również technicznych. Wykład nie byłby pełen bez licznych zdjęć, a prelegentka zaprezentuje wiele zdjęć z jej prywatnej kolekcji materiałów sądowych, co pozwoli słuchaczom wyruszyć w podróż do świata mody. 

 • Prawo własności intelektualnej w grach komputerowych

Prowadzący: Michał Pękała

W ramach wykładu omówione zostaną aspekty prawa własności intelektualnej specyficzne dla sektora gier komputerowych, w tym w szczególności kwestia licencji na dystrybucję gier komputerowych, tworzenie portów gier na inne platformy, specyfika lokalizacji wersji językowych gier, PWI do gier komputerowych w ramach cross media. Podczas wykładu poruszymy również problematykę kwestii generatywnego AI w procesie tworzenia gier komputerowych.

 • Prawo własności intelektualnej a Metavers i NFT

Prowadzący: Roman Bieda

 • Prawo własności intelektualnej a sztuczna inteligencja

Prowadzący: Roman Bieda

W ramach wykładu przedstawiona zostanie problematyka wykorzystania utworów w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji (AI) oraz wyzwania prawne związane z statusem wytworów generowanych przez systemy AI. Przedstawiona zostanie również kwestia ochrony poszczególnych elementów systemu AI w ramach prawa własności intelektualnej.   

 • Prawo własności intelektualnej a influencerzy

Prowadzący dr Kamil Szpyt 

W ramach wykładu podjęto się wprowadzenia słuchaczy do problematyki prawnych aspektów influencer marketingu, w tym – praw i obowiązków samych influencerów. W ramach danego panelu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

-  prawa autorskie do treści tworzonych przez influencerów,

- tworzenie contentu przy wykorzystaniu narzędzi opartych na AI,

- regulaminy poszczególnych mediów społecznościowych i ich wpływ na status utworów,

-  prawo do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w kontekście działalności influencerskiej,

-  umowy w działalności influencerskiej, w tym: umowa sponsorska, umowa o stworzenie contentu, umowa z agencją influencerską, umowa o współpracę,

-  prawo reklamy i sponsoringu w zakresie produktów i usług promowanych przez influencerów (w tym - Rekomendacje Prezesa UOKiK),

Własność intelektualna w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym Prowadzący: dr Kamil Szpyt

W jego ramach zostanie omówiona przede wszystkim sytuacja praw własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich i praw własności przemysłowej) jako przedmiotów postępowania upadłościowego i egzekucyjnego. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z wpływem ogłoszenia upadłości i wszczęcia egzekucji na zawarte umowy (licencyjne, dzierżawy, użytkowania, SaaS), jak również omówione stosowane w praktyce rozwiązania mające na celu podjęcie próby zabezpieczenia praw własności intelektualnej przed upadłością i egzekucją stron umowy. Nie zabraknie również uwag odnośnie odpowiedzialności i sposobu dochodzenia z tego tytułu roszczeń za naruszenie praw własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym.

IV. Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Ochrona i dochodzenie roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej

 • Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych

Prowadzący: dr Damian Flisak

W ramach zajęć zostaną przedstawione poszczególne roszczenia właściwe dla postępowania o naruszenie praw autorskich i pokrewnych. Szczególny nacisk zostanie położony na strategię skutecznego prowadzenia sporu, czy to po stronie czynnej, czy też biernej. Zostaną podniesione także aspekty prowadzenia sporu związane z pojawieniem się najnowszych technologii, z uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

 • Naruszenia praw własności przemysłowej

Prowadzący: Paweł Kurcman

W ramach zajęć przedstawione zostaną roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. Omówiony zostaną w szczególności praktyczne przykłady naruszeń praw własności przemysłowej, sposoby formułowania roszczeń oraz kwestia przedawnienia roszczeń.  Wykład prowadzony będzie w oparciu o bogate orzecznictwo oraz przykłady z praktyki. 

 • Postepowania cywilnoprawne w sprawach własności intelektualnej

Prowadzący: dr Agnieszka Gołaszewska

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami postępowania w sprawach własności intelektualnej. W ramach regulacji tego postępowania omówione zostaną m.in. pojęcie sprawy własności intelektualnej, a także poszczególne środki procesowe typowe dla postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej (zakres ich stosowania, różnice między nimi, zastosowanie kumulatywne lub rozłączne). Na przykładach orzecznictwa przedstawione zostaną problemy zastosowania tych środków oraz różnice między nimi, a innymi instytucjami kpc. Kompleksowo omówione zostaną zagadnienia postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej, także w kontekście zmian w tym postępowaniu wprowadzonych ustawą nowelizującą KPC z 9.3.2023 roku oraz zasady proporcjonalności. Szczególny nacisk położony zostanie na prawidłowość redakcji żądań pozwów oraz wniosków – co ma związek z zapewnieniem wykonalności późniejszych orzeczeń sądu (problematyka postępowania egzekucyjnego). Problematyka takiej redakcji orzeczenia, aby zapewnić jego wykonanie omówiona zostanie zarówno w oparciu o orzecznictwo TSUE, jak i orzeczenia sądów krajowych. Omówione zostaną orzeczenia TSUE, które mają znaczenie z punktu widzenia postępowania w sprawach własności intelektualnej. W ramach wykładu zostanie także poruszona problematyka instytucji nie uregulowanych w przepisach, a obecnych w praktyce (np. pismo zaporowe – list ochronny). 

 • Prawo celne 

Prowadzący: Michał Sieciarek

W ramach wykładu przedstawione zostaną praktyczne aspekty stosowania rozporządzania nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne. Omówiona zostanie kwestia zatrzymania towarów naruszających prawa własności intelektualnej przez administrację skarbową i możliwe dalsze działania. 

 • EU cross border IP disputes with particular focus on trade marks

Prowadzący: Matej Michalec, LL. M. (University of Edinburgh)

The course will comprehensively look at the issues of cross border IP litigation, considering the particular substantive/procedural aspects of dealing with trademark disputes in multiple EU jurisdictions together with possible applicable strategies (both from the perspective of the plaintiff and the defendant).

Zarządzenie prawami własności intelektualnej Prowadzący: Paweł Kurcman 

W ramach wykładu słuchacze poznają zasady prawidłowego zarządzania prawami własności intelektualnej. Omówione zostaną między innymi metodyka prowadzenia audytów IP, zasady opracowania strategii zarządzania prawami własności intelektualnej (w tym regulaminów, wytycznych) oraz  metody analizy konkurencji pod względem IP. Poruszymy kwestie roli umów (w tym NDA, licencji, cesji) w procesie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz strategie i wymagania dot. przedłużenia ochrony. 

Legal tech – w zakresie prawa własności intelektualnej

V. Warsztaty

Warsztaty – prowadzenie sporów dot. praw własności intelektualnej

Warsztaty – umowy w prawie własności intelektualnej

Prowadzący: dr Zbigniew Okoń, Klaudia Błach-Morysińska

Warsztaty – badanie i rejestracja znaków towarowych

Prowadzący: Anna Górska, Adam Szymon Tułecki

Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz znaków towarowych oraz narzędzi informatycznych udostępnianych przez UPRP, EUIPO i WIPO, podczas których – pod kierunkiem doświadczonych praktyków – słuchacze będą mieli szanse wykonać badanie, sporządzić zgłoszenie, w tym wykaz towarów i usług, a także sprzeciw i opozycję. Wykładowcy podzielą się praktyczną wiedzą na temat postępowań przed UPRP, EUIPO i WIPO, w tym udzielą wskazówek i porad dotyczących unikania najczęstszych błędów.

Warsztaty – badanie i rejestracja wzorów przemysłowych

Warsztaty obejmują praktyczne aspekty badania i rejestracji krajowych  i wspólnotowych wzorów przemysłowych.  W ramach warsztatów słuchacze nauczą się korzystać z ogólnodostępnych baz wzorów przemysłowych (eWyszukiwarka (UPRP), DesignView (EUIPO), Global Desing Database).  Poznają strategię  wyszukiwania oraz zasady ustalania statusu prawnego znalezionych wzorów. Następnie słuchacze poznają zasady zgłaszania wzorów przy wykorzystaniu  Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego oraz narzędzi udostępnionych przez EUIPO. Słuchacza poznają praktyczne aspekty zgłaszania wzorów, w tym wytyczne dotyczące przygotowania materiału ilustracyjnego, zasady ustalania  numeru klasyfikacji lokarneńskiej,  obliczanie opłat.

Bigmanwithipad

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

 • soboty 9.15-16.15 
 • niedziele 9.15-16.15

Terminy

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni uzyskała w 1987 r. tytuł naukowy doktora, a w 1913 r. tytuł naukowy doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Własności Intelektualnej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stypendystka rządu francuskiego (CNRS 1988 i Uniwersytet Paryż II, Panthéon–Assas 1986 r.) oraz Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1985 r.)

Od 1999 r współpracuje z SK&S., a od 2006 r. jest partnerem w kancelarii. Koordynuje praktykę prawa własności intelektualnej i przemysłowej, reklamy, life sciences i prawa Unii Europejskiej. Doradza klientom w sprawach ochrony praw własności przemysłowej, w tym w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed sądami polskimi oraz przed TSUE.

Jako członek Global Advertising Lawyers Alliance doradza w ramach globalnych akcji promocyjnych i reklamowych. Udziela porad klientom w sprawach globalnego zarządzania prawami do znaków towarowych. Jest prelegentem na konferencjach międzynarodowych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa reklamy.

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy, związany z kancelarią Rymarz Zdort Maruta. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.  

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował  pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. 

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek  Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, Komitetu ds. Metaverse (Polska Cyfrowa), rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.  

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz  Uniwersyteckie Wrocławskim. 

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

dr Damian Flisak

Radca prawny, członek warszawskiej OIRP. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach osób prowadzących biura prawne dużych polskich przedsiębiorstw. 
Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie.   
Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności oraz Ochrony Uczciwej Konkurencji z siedzibą w Monachium. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). 
Autor licznych publikacji, w tym dwóch monografii z zakresu prawa autorskiego oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz współautor).  Uczestniczy w tworzeniu doktryny prawa autorskiego także poprzez liczne wystąpienia publiczne na konferencjach i warsztatach. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP). 
Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem największego na polskim rynku słownika polsko-niemieckiego (Wydawnictwo PONS).

Maciej Ślusarek

Adwokat, Partner zarządzający w kancelarii SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, ochronie wizerunku, IT, ochronie renomy i dobrego imienia, prywatności i danych osobowych. Jego znakiem firmowym są precedensowe postępowania sądowe i procesy dotyczące ochrony renomy osób i korporacji.

Doradzał przy setkach największych przedsięwzięć artystycznych i producenckich w Polsce. Realizował projekty dla producentów, artystów, wydawnictw książkowych i prasowych, agencji reklamowych, public relations oraz domów mediowych. Utalentowany negocjator – dla swoich klientów podpisuje najlepsze umowy, wspiera ich przy sprzedaży i udzielaniu licencji dotyczących praw autorskich i pokrewnych, a także pomaga w kwestiach prawnych związanych z przygotowywaniem, produkcją i emisją reklam oraz ich ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Pracował przy obsłudze transakcji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem nowych mediów oraz przy wielu przedsięwzięciach internetowych. Od początku pracy adwokackiej związany z działalnością samorządu adwokackiego – przez kilka kadencji pełnił rolę sędziego dyscyplinarnego, obecnie jest członkiem Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącym Komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej. Pełni także funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

dr Zbigniew Okoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych (UJ 2003). Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej, nowych technologii i marketingu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie umów IP/IT, umów licencyjnych (w tym licencji open source), umów o wdrożenie, utrzymanie i rozwój oprogramowania, a także ochrony prawnej oprogramowania, baz danych i AI. Jego praktyka obejmuje również obsługę prawną największych polskich przedsięwzięć w zakresie marketingu lojalnościowego, loterii promocyjnych i audioteksowych, marketingu produktów objętych ograniczeniami reklamy, a także największych wdrożeń e-commerce (supermarkety internetowe, platformy marketplace, aplikacje mobilne).

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z zakresu obranej specjalizacji, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014) oraz monografii „Prawnoautorska ochrona programów komputerowych” (Wolters Kluwer, Warszawa 2022).

Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UO, UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Współpracownik Instytutu Allerhanda oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną.

W rankingu dziennika Rzeczpospolita Zbigniew Okoń jest od roku 2016 zaliczany do grona najlepszych prawników w Polsce w dziedzinie własności intelektualnej, w tym w latach 2020 i 2023 r. został uznany za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a w latach 2021 i 2022 za lidera indywidualnego w dziedzinie prawa autorskiego.

W innym prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500, w latach 2021 i 2022 został wskazany jako rekomendowany prawnik w obszarze „Commercial, Corporate & M&A”.

Marek Łazewski

Prawnik, europejski i polski rzecznik patentowy. Wspólnik w kancelarii LDS Łazewski Depo i wspólnicy. Specjalizuje się w zakresie sporów patentowych. Były członek zarządu EPLIT (European Patent Litigators Association) oraz stowarzyszenia AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property).

Paweł Kurcman

Radca prawny i rzecznik patentowy od 2008 r.  oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Założyciel i partner zarządzający w KJP Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW.

W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od XI. 2017 r. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przewodniczy również Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wieloletni wykładowca dla rzeczników patentowych i aplikantów zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Uczestnik wielu procesów legislacyjnych oraz autor zmian legislacyjnych odnoszących się do prawa własności intelektualnej i przemysłowej w ramach prac komisji sejmowych i senackich. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii, prawa reklamy i domen internetowych. Prowadził z sukcesami wiele skomplikowanych postępowań sądowych zarówno w sprawach własności intelektualnej przed sądami własności intelektualnej jak też w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym. Reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Bartosz Krakowiak

Polski i europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Członek Zarządu POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od 2018).

Wcześniej Zastępca Kierownika Działu Znaków Towarowych i koordynator Sekcji Prawnej Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach związanych ze zwalczaniem towarów podrobionych. Uczestniczy również w sporach patentowych.

Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi. Współpracuje z organami administracji celnej oraz organami ścigania.

Jest aktywnym członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej, pełniąc w nich m.in. następujące funkcje:

 • Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA) (2019-2021)
 • Przewodniczący Podkomitetu na Europę i Azję Środkową Komitetu ds. Legislacji i Regulacji INTA (2016-2019)
 • Przewodniczący Komitetu ds. Zwalczania Towarów Podrobionych INTA (2014-2015), wcześniej przewodniczył jego Podkomitetowi na Unię Europejską (2012-2013)
 • Członek Komitetu Praktyki Urzędów ds. Znaków Towarowych INTA (od 2020)
 • Członek Doradczej Rady Programowej INTA (2016-2017)
 • Członek Europejskiej Rady Doradczej INTA (2014-2015)
 • Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) (od 2012), wcześniej Sekretarz Zarządu (2009-2012)
 • Członek Komitetu Nominacyjnego AIPPI (od 2022)
 • Członek Komitetu ds. Znaków Towarowych AIPPI (od 2011)
 • Członek Komitetu ds. Zwalczania Towarów Podrobionych Europejskiego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (ECTA) (od 2018)
 • Członek-założyciel i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Zwalczania Podróbek (PACA) (od 2022)
 • Wiceprzewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP) (2005-2009 i 2017-2021)
 • Wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej PIRP (od 2018)
 • Członek doraźnych komisji problemowych PIRP: ds. nowelizacji Prawa własności przemysłowej oraz ds. patentu jednolitego (od 2022)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej PIRP (2008 i od 2022)
 • Członek Rady Okręgowej Okręgu Mazowieckiego PIRP (2005-2009 i 2013-2017)

W 2022 r. odznaczony przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP, Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania problematyki własności przemysłowej. W 2018 r. odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych. W 2016 r. otrzymał specjalną nagrodę INTA za wkład w rozwój prawa znaków towarowych. Wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych rankingach branżowych (WTR 1000, MIP IP STARS, WIPR Leaders, Who’s Who Legal). Laureat nagrody ILO Client Choice Award w kategorii Własność Intelektualna – Znaki Towarowe w latach 2018 i 2021. Wykłada m.in. na aplikacji rzecznikowskiej oraz w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze. Jest prelegentem i moderatorem na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz autorem publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Special Module on Community Trademarks na Uniwersytecie w Alicante.

dr Agnieszka Gołaszewska

Dr nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 2019), sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, orzekająca w sprawach własności intelektualnej. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2017-2020 jako sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości uczestnik prac legislacyjnych, na podstawie których utworzono Wydziały Własności Intelektualnej w sądach powszechnych, a także prac legislacyjnych, mających na celu implementację dyrektywy nr 943/2016 dotyczącej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W latach 2020-2022 Przewodnicząca XXII Wydziału Własności Intelektualnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka oraz współautorka szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego oraz postępowania cywilnego (w tym współautorka komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie prawa własności intelektualnej. Wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych dla sędziów orzekających w sprawach własności intelektualnej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Europejski Urząd Własności Intelektualnej (EUIPO), a także na konferencjach krajowych. 

logo
dr hab. Edyta Całka
Dorota Rzążewska

Radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, arbiter w sprawach domen internetowych, mediator, Wspólnik Zarządzający Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od niemal trzech dekad doradza przedsiębiorcom, twórcom i wynalazcom jak skutecznie chronić i zarządzać prawami własności intelektualnej, aby osiągać rynkowy sukces.

Wspiera klientów w rozwoju biznesu świadcząc pomoc z obszaru prawa korporacyjnego i obsługi transakcji handlowych. Rozległą wiedzę i bogate doświadczenie radcy prawnego, poprzedzone uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu sędziego, łączy z kompetencjami krajowego i europejskiego rzecznika patentowego. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych i sądowych z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym sporów patentowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi obu instancji. Od początku swojej kariery prowadziła własną praktykę zawodową, a od ponad 17 lat jest wspólniczką zarządzającą jednej z największych polskich kancelarii patentowych – JWP Rzecznicy Patentowi. Jest fundatorką Fundacji JWP Pomysł| Patent| Zysk prowadzącej działalność szkoleniową z zakresu prawa własności intelektualnej.

Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a wcześniej była Dziekanem Okręgu Mazowieckiego PIRP. Działa też aktywnie w międzynarodowych organizacjach skupiających pełnomocników w sprawach własności intelektualnej (INTA, AIPPI, APAA). Jest autorką wielu publikacji i opracowań z zakresu prawa własności intelektualnej. Swoją wiedzą i doświadczeniem z entuzjazmem dzieli się z przedsiębiorcami, naukowcami oraz aplikantami podczas licznych szkoleń, kursów i wykładów. Jako patronka i mentorka wspiera aplikantów i młodych prawników w rozwoju ich zawodowej kariery.

Klaudia Błach-Morysińska

Adwokatka, rzeczniczka patentowa w Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach sądowych, jak i administracyjnych związanych z zagadnieniami IP.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak również przed organami międzynarodowymi. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w sporach sądowych, w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, EUIPO oraz przed sądami administracyjnymi. Doradzała i reprezentowała światowe koncerny z branży spożywczej oraz przemysłowej.

Posiada uprawnienia adwokackie, rzecznika patentowego oraz europejskiego rzecznika do spraw znaków towarowych i wzorów. Wyróżniana w rankingach WTR 1000, Chambers Global, Chambers Europe, Legal500, IAM PATENT 100, IP STAR by MIP, WIPR Leaders.Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Prowadzi wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Aktywna członikni stowarzyszeń IP, w tym: PTMG, AIPPI (Członkini Zarządu AIPPI Polska,  Vice Chair Design Committee, Programm Committee Member), INTA, ECTA (Supervisory Board Memebr, Chair of Law Committee, EUIPO Link Committee), AIPLA (Vice Chari IP Practice in Eastern Europe and Central Asia).

dr hab. Marlena Jankowska

Prof. UŚ - profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wpisana na listę adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz na listę prawników międzynarodowych w Izbie w Melbourne w Australii; Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy na UŚ oraz Dyrektor Działu Własności Intelektualnej w Pawełczyk Legal Warszawa-Katowice.

Michał Pękała

LL.M, adwokat i partner w Zespole Video Games & Entertainment kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom z sektora gier wideo, deweloperom, wydawcom, freelancerom, youtuberom i influencerom, a także zespołom e-sportowym i inwestorom branżowym. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym full-cycle tworzenia i komercjalizacji gier wideo. Doradza m.in. przy negocjowaniu projektów Joint Venture, umów developmentowych oraz wydawniczych, transakcjach finansowania podmiotów z branży gier, a także przy przygotowaniach spółek do wejścia na giełdę.
Jest ekspertem prawnym WIPO ds. gier komputerowych oraz doradcą Indie Games Foundation. Stały prelegent i uczestnik największych polskich konferencji gamingowych, tj. Digital Dragons, Games Industry Conference, Mastering the Game, Pixel Connect, More Than Just a Game. Doradca Indie Games Foundation. Regularnie komentuje bieżące wydarzenia prawne dotyczące rynku gier wideo m.in. na łamach serwisu Polski GameDev oraz w czasopiśmie CD Action.
 
Jest ekspertem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, złożonych mechanizmów licencyjnych w transakcjach transgranicznych, wykorzystania know-how i show-how, ochrony praw własności intelektualnej w projektach JV w sektorze high-tech, IT i zbrojeniowym. Doradza podmiotom z sektora IT, high tech, zbrojeniowego w zakresie konstruowania i negocjowania umów JV, wykonawczych i licencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów partnerskich lub współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z firmami z innych państw NATO.
 
Jest prawnikiem wyróżnianym przez międzynarodowy ranking Legal500. W 2022 roku otrzymał tytuł Key Lawyer w dziedzinie Commercial Corporate and M&A. Zaś w 2023 roku w obszarze TMT, zdobył wyróżnienie – Next Generation Partners.

dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego oraz na studiach podyplomowych legaltech na Uniwersytecie Śląskim; współpracownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy działającego na Uniwersytecie Śląskim.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Publikował również za granicą (w Hiszpanii, Portugalii i Grecji). Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Radca prawny, Partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.

Od kilku lat zajmujący się sprawami z zakresu szeroko pojętych ubezpieczeń gospodarczych. Doradza również podmiotom z branży IT, influencerom, agencjom influencerskim oraz wydawnictwom książkowym.

Anna Górska

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik przed EUIPO, zawodowy pełnomocnik przed UPC, parter w kancelarii AG Górska Tułecki sp.p. Abolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego, a także prawa własności przemysłowej, a także epi-CEIPI Basic Traning in European Patent Law organizowanym przez Université de Strasbourg.

Wykładowca prawa patentowego na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim – postępowania przed UPRP oraz sądami administracyjnymi. Współautorka komentarza do prawa własności przemysłowej. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) oraz Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (APPI).

Adam Szymon Tułecki

Radca prawny, pełnomocnik przed EUIPO, partner w kancelarii AG Górska Tułecki sp.p.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law (Washington D.C., USA) i Uniwersytet Jagielloński.

Jego praca magisterska pt. „Zakres ochrony «słabych» znaków towarowych w świetle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd” brała udział w organizowanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej programie OHIM Universities Network. Reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas międzynarodowego konkursu arbitrażowego Frankfurt Investment Arbitration Moot Court. Absolwent EUIPO Trade Mark and Design Education Programme.  Autor materiałów dydaktycznych z zakresu prawa własności intelektualnej i e-commerce. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (APPI).

Matej Michalec

Advocate registered to practice in Slovakia and the Czech Republic with long experience in managing worldwide trademark portfolios and representing clients in IP court litigation as well as trademark proceedings at the EUIPO, Slovak and Czech IP offices.  His publications include articles on various topics relating to the EU IP law in peer-reviewed law journals such as Journal of Intellectual Law & Practice (Oxford University Press), EU IPR Helpdesk Bulletin, Journal of the Slovak Bar Association or the IPKat Law Blog.

Prof. Rafał Sikorski

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski - zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz prawem konkurencji, w szczególności zagadnieniami na styku obu tych obszarów. Koncentruje się na problematyce prawa patentowego, standaryzacji i roszczeń uprawnionych w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej. Jego publikacje ukazują się w takich wydawnictwach jak Edward Elgar, Cambridge University Press, Wolters Kluwer czy C.H. Beck. Wykonuje również zawód adwokata i zajmuje stanowisko senior partner w kancelarii SMM Legal.  

Justyna Rasiewicz

Założycielka i partnerka w kancelarii ROA Rasiewicz & Associates, radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów dotyczących własności intelektualnej dla klientów z branż, m. in.: farmaceutycznej, budowlanej, handlowej, modowej, gier i IT. Z powodzeniem doradza swoim klientom we wszystkich aspektach prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i praw autorskich. Reprezentowała klientów przed polskim Sądem Najwyższym, a także Trybunałem Sprawiedliwości (UE). Jest również pierwszym polskim prawnikiem, który wstąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Patentowych (EPLAW).

Jest również ceniona za swoją działalność dydaktyczną (wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej dla aplikantów rzecznikowskich) oraz publikacje (współautorka), m.in.: „Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej” (wyd. 2021); „Komentarz do Prawa Własności Przemysłowej” (wyd. 2016); „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (wyd. 2011, 2016); „Second Medical Use Patents” (wyd. 2016, 2020); „International Design Protection, Global Handbook” (wyd. 2012).

Justyna Rasiewicz jest rekomendowana przez wiodące międzynarodowe rankingi prawnicze z zakresu własności intelektualnej, w tym Chambers & Partners, IP Stars, IAM Patent 1000, WTR 1000.

Michał Siciarek

Michał doradza w sprawach związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz w innych sprawach spornych. Koordynuje działania karne, administracyjne oraz celne dotyczące zwalczania podrabiania towarów. Doradza w sprawach reklamy i strategii marketingowych oraz w kwestiach umów i transakcji odnoszących się do praw własności intelektualnej. Doświadczenie Michała uwzględnia również doradztwo wielu sieciowym i lokalnym agencjom reklamowym, jak również działom marketingowym i reklamodawcom.

W okresie pomiędzy 2004-2008 przewodniczył IPR Committee w American Chamber of Commerce.

Wykłada prawo autorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na Politechnice Warszawskiej, jak również prawa własności intelektualnej aplikantom warszawskiej Izby Adwokackiej.

Justyna Ożegalska-Trybalska
dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa Internetu, koordynator studiów międzynarodowych „Intellectual Property Law and New Technologies” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP. Członek Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CIPNet).

Autorka ponad 80 publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również szkoleń dla adwokatów, rzeczników patentowych, sędziów oraz przedsiębiorców.

Anna Olszewska

Adwokatka, menedżerka w Olesiński i Wspólnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz IT/TMT.

Obsługuje w szczególności przedsiębiorstwa z branży IT, jak również podmioty z sektorów prywatnych i publicznych, zamawiające wszelkiego rodzaju rozwiązania informatyczne. W swojej praktyce doradzała w sporach dotyczących największych w Polsce systemów informatycznych. 

Laureatka konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową z zakresu IP, w którym jej praca pt. "Zabezpieczenie dowodów i roszczenie informacyjne w polskim prawie własności intelektualnej w świetle dyrektywy 2004/48/WE" zdobyła nagrodę Ministra Rozwoju. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady naboru

1 edycja - rekrutacja trwa do15 lutego 2024 roku lub do wyczerpania miejsc. Planowany termin uruchomienia to marzec 2024.  

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej i jej obrona.  Uczestnicy przygotowują pracę końcową w postaci: projektu umowy według przedstawionego stanu faktycznego albo pracy opisowej na zaproponowany temat - indywidualnie lub w grupie. Następnie uczestnik broni przygotowaną pracę na obronie przed komisją egzaminacyjną

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski. 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 900 zł każda) 7 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 3 510 zł każda ) 7 020 zł 
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 300  zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl