Wesprzyj nas
Strona główna
Business Studies in English

Business Studies in English - ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
EN
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów Business Studies in English jest umożliwienie studentom pogłębienia wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w nowoczesnym środowisku biznesowym, a jednocześnie opanowania angielskiego języka specjalistycznego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w wielu zakresach biznesu. Program oraz formy prowadzenia przedmiotów umożliwiają merytoryczne i językowe przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego do prowadzenia zajęć w zakresie Business English.

Studenci poznają podstawowe procesy i mechanizmy biznesu, jak również nowe zjawiska oraz trendy pojawiające się w stale zmieniającej się przestrzeni ekonomicznej . Interaktywna forma większości zajęć umożliwia rozwijanie niezbędnych umiejętności biznesowych, takich jak np., myślenie strategiczne, współpraca, analiza danych, zdolności przywódcze i kreatywne rozwiązywanie problemów, profesjonalne prezentacje.

Adresaci studiów

 • osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English  

 • osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego  

 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English  

 • absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu  

 

Illustration

Kierownik studiów

dr Halina Wiśniewska

Dr Halina Wisniewska is a lecturer, a business trainer and a coach. She graduated from Warsaw University with an MA diploma in English Philology and a PhD degree in Humanities. She obtained diplomas in Human Resources Management and Professional Coaching from Kozminski University. She also completed a Business Cultural Trainer course in IH London.  She specializes in issues related to intercultural global workplace and SM communication.

 

Program

Ramowy program studiów

Uwzględniając potrzebę holistycznego zrozumienia, jak działa organizacja, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym, program został przygotowany w formule zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego (CLIL). Stąd nacisk na przekazywanie biznesowych treści merytorycznych przy użyciu angielskiego słownictwa specjalistycznego.

W części lingwistycznej, celem kursu jest rozszerzenie terminologii i frazeologii języka biznesu, zwiększenie stopnia rozumienia tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism w języku angielskim sporządzanych dla potrzeb biznesowych.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Warto podkreślić, że oferowane - w ramach opłaty za program – słuchaczom materiały zostały napisane w oparciu o badania korpusowe (identyfikujące terminy i zwroty biznesowe występujące z najwyższą częstotliwością w autentycznych tekstach biznesowych). Materiały dydaktyczne mają także rekordowo wysoki wskaźnik terminologizacji tekstu, który pozwala na znaczne poszerzenie słownictwa specjalistycznego. Dla potrzeb słuchaczy powstał ostatnio duży słownik metafor, zwrotów i kolokacji biznesowych z ćwiczeniami i kluczem, który przeznaczony jest do pracy samodzielnej w domu.

WYKŁADOWCY 

Nasi wykładowcy językowi zostali wysoko ocenieni przez grupę ekspertów Language Division w Radzie Europy, którzy po wizytacji Szkoły napisali w „Raporcie Ekspertów: Polska”, że poziom nauczania i program mogą być wzorem dla innych uczelni. Stosując zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe (CLIL) wykładowcy kładą nacisk zarówno na przekazywanie biznesowych treści merytorycznych jak i na specjalistyczną terminologię i frazeologię.

Program studiów jest typowym przykładem tzw. Content and Language Integrated Learning , które staje się wiodące w nauczaniu języka specjalistycznego na wysokim poziomie zaawansowania w Europie i na świecie. 

 • Fundamentals of Business  - Wykłady, ćwiczenia i warsztaty; zakres materiału obejmuje między innymi następujące obszary: zarządzanie, rynek, produkcja, dystrybucja, transport, handel, marketing, ochrona konsumenta, struktura firmy, rodzaje firm, warunki zatrudnienia, etyka biznesu. 

 • Finance and Banking - wykłady i ćwiczenia; zakres materiału to: rodzaje i funkcje pieniądza, rodzaje banków, usługi bankowe, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość, ubezpieczenia, podatki, giełda papierów wartościowych  

 • Business Writing - Ćwiczenia; zakres materiału obejmuje treść, formę, organizację i styl pism biznesowych: business letters, reports, proposals, memoranda, leaflets, notices, minutes.  

 • Business Skills - Business Presentations, and Meetings 

 • Introduction to Management 

 • Introduction to Marketing 

 • Introduction to Finance 

 • Introduction to Law 

 • Modern Business Communication – Cultural diversity and social media challenges 

 • Integration course 

 • Case Studies 

 • Negotiations 

 • Seminar 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182 * (razem z zaliczeniami). * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Poza opanowaniem terminologii, frazeologii i kolokacji biznesowych (a terminologia to DNA języka biznesu), słuchacze poznają podstawowe procesy i mechanizmy, takie jak motywowanie pracowników, cykl życia produktu, rozwój firmy, nowe trendy w zarządzaniu, analiza portfela produktów czy tworzenie marki.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Warto podkreślić, że oferowane - w ramach opłaty za program – materiały zostały napisane w oparciu o badania korpusowe (identyfikujące terminy i zwroty biznesowe występujące z najwyższą częstotliwością w autentycznych tekstach biznesowych). Materiały dydaktyczne mają także rekordowo wysoki wskaźnik terminologizacji tekstu, który pozwala na znaczne poszerzenie słownictwa specjalistycznego. Dla potrzeb słuchaczy powstał ostatnio duży słownik metafor, zwrotów i kolokacji biznesowych z ćwiczeniami i kluczem, który przeznaczony jest do pracy samodzielnej w domu.

 

WYKŁADOWCY 

Nasi wykładowcy językowi zostali wysoko ocenieni przez grupę ekspertów Language Division w Radzie Europy, którzy po wizytacji Szkoły napisali w „Raporcie Ekspertów: Polska”, że poziom nauczania i program mogą być wzorem dla innych uczelni. Stosując zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe (CLIL) wykładowcy kładą nacisk zarówno na przekazywanie biznesowych treści merytorycznych jak i na specjalistyczną terminologię i frazeologię.

 

 •  
GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w formule ONLINE. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty - 8.45-17.30  

 • niedziele - 8.45-15.45 

Planowane terminy zajęć online:

23-24.03.2024

13-14.04.2024

11-12.05.2024

15-16.06.2024

29-30.06.2024

28-29.09.2024

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Halina Wiśniewska

Dr Halina Wisniewska is a lecturer, a business trainer and a coach. She graduated from Warsaw University with an MA diploma in English Philology and a PhD degree in Humanities. She obtained diplomas in Human Resources Management and Professional Coaching from Kozminski University. She also completed a Business Cultural Trainer course in IH London.  She specializes in issues related to intercultural global workplace and SM communication.

 

dr Dmytro Osiichuk

Pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, fuzji i przejęć, inwestycji alternatywnych. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor kilku recenzowanych publikacji z tego zakresu (w tym w czasopismach z przypisanym współczynnikiem impact factor). Prowadzi zajęcia z zakresu analizy wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym w ramach studiów dyplomowych (I i II stopnia) i podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego.

W czasie pracy w ALK pracował  również m.in. jako członek zespołu odpowiadającego za rozwój anglojęzycznych studiów z zakresu finansów i rachunkowości (Master in Finance & Accounting). Jest również współtwórcą studiów podyplomowych Management Program in Corporate Finance na ALK.

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=8ix4gI0AAAAJ&hl=en

mgr Wojciech Bagiński
dr Szymon Wierciński

Badacz Internetu, społeczności, wykładowca. Doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, OleOle, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru e-commerce.

Współwłaściciel i założyciel przedsięwzięć start-upowych z obszaru e-commerce i health care.

Wykładowca akademicki w katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, a także kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.

Jest autorem publikacji w dziedzinie strategii i innowacji oraz innowacyjnych wdrożeń strategii społecznie odpowiedzialnych. 

dr hab. Paweł Krzyworzeka
dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

XXXII edycja  - rekrutacja trwa do 29 lutego 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku* 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów. Ponadto końcowa weryfikacja zdobytej wiedzy przedmiotowej i kompetencji językowych zostanie dokonana za pomocą testów końcowych z dwóch wiodących przedmiotów, tj. ‘Fundamentals of Business’ (z elementami ‘Finance and Banking’) oraz ‘Business Writing’. Ponadto słuchacze będą pisali esej na tematy biznesowe i przeprowadzali prezentacje. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

 

 

 

 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Wowkonowicz-Kozicka

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3300 zł każda ) 6600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 2970 zł każda) 5940 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 6100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.