Business Studies in English

Business Studies in English

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
EN
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także merytoryczne i językowe przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English. Studia są prowadzone w języku angielskim. Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie podstawowych umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa. 

Adresaci studiów
 • osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English  

 • osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego  

 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English  

 • absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu  

 

Illustration
Kierownik studiów
dr Elżbieta Jendrych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Business English, English for Banking and Finance oraz Business Skills. Od 1995 roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcje Dyrektora Centrum Języków Obcych oraz Kierownika Centrum Certyfikacji Językowej TOLES. Recenzent dla 'The Journal of Languages and Culture', doradca merytoryczny dla autorów 'Intelligent Business Advanced' i 'Financial English' (wydawnictwo Longman Pearson). Autorka ponad 10 podręczników do nauki  specjalistycznego języka angielskiego oraz licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą. Zainteresowania naukowe: CLIL, terminologia specjalistyczna, kolokacje biznesowe, lingwistyka korpusowa, parametryczna analiza tekstów specjalistycznych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Podręczniki i materiały W ramach opłaty za program otrzymacie Państwo trzy podręczniki oraz kurs e-learningowy pochodzące od wiodących wydawców C.H. Beck i Wolters-Kluwer. Zostały one napisane w oparciu o badania korpusowe (identyfikujące terminy i zwroty biznesowe występujące z najwyższą częstotliwością w autentycznych tekstach biznesowych). Materiały dydaktyczne mają także rekordowo wysoki wskaźnik terminologizacji tekstu, który pozwala na znaczne poszerzenie słownictwa specjalistycznego. Dla potrzeb słuchaczy powstał ostatnio duży słownik metafor, zwrotów i kolokacji biznesowych z ćwiczeniami i kluczem, który przeznaczony jest do pracy samodzielnej w domu.

Dodatkowe korzyści

 • Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata ok. 450 zł.).
 • Egzaminy certyfikatowe są przeprowadzane na kilku poziomach w siedzibie Szkoły w okresie wiosennym.  
Program
Ramowy program studiów

Program studiów jest typowym przykładem tzw. Content and Language Integrated Learning , które staje się wiodące w nauczaniu języka specjalistycznego na wysokim poziomie zaawansowania w Europie i na świecie. 

 • Fundamentals of Business  - Wykłady, ćwiczenia i warsztaty; zakres materiału obejmuje między innymi następujące obszary: zarządzanie, rynek, produkcja, dystrybucja, transport, handel, marketing, ochrona konsumenta, struktura firmy, rodzaje firm, warunki zatrudnienia, etyka biznesu. 

 • Finance and Banking - wykłady i ćwiczenia; zakres materiału to: rodzaje i funkcje pieniądza, rodzaje banków, usługi bankowe, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość, ubezpieczenia, podatki, giełda papierów wartościowych  

 • Business Writing - Ćwiczenia; zakres materiału obejmuje treść, formę, organizację i styl pism biznesowych: business letters, reports, proposals, memoranda, leaflets, notices, minutes.  

 • Business Skills - Business Presentations, and Meetings 

 • Introduction to Management 

 • Introduction to Marketing 

 • Introduction to Finance 

 • Introduction to Law 

 • Modern Business Communication – Cultural diversity and social media challenges 

 • Integration course 

 • Case Studies

 • Negotiations 

 • Seminar 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 182 * (razem z zaliczeniami). * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Poza opanowaniem terminologii, frazeologii i kolokacji biznesowych (a terminologia to DNA języka biznesu), słuchacze poznają podstawowe procesy i mechanizmy, takie jak motywowanie pracowników, cykl życia produktu, rozwój firmy, nowe trendy w zarządzaniu, analiza portfela produktów czy tworzenie marki.  

WYKŁADOWCY 

Nasi wykładowcy językowi zostali wysoko ocenieni przez grupę ekspertów Language Division w Radzie Europy, którzy po wizytacji Szkoły napisali w „Raporcie Ekspertów: Polska”, że poziom nauczania i program mogą być wzorem dla innych uczelni. Stosując zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe (CLIL) wykładowcy kładą nacisk zarówno na przekazywanie biznesowych treści merytorycznych jak i na specjalistyczną terminologię i frazeologię.

 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty - 8.45-15.45   

 • niedziele - 8.45-15.45 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
dr Elżbieta Jendrych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Business English, English for Banking and Finance oraz Business Skills. Od 1995 roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcje Dyrektora Centrum Języków Obcych oraz Kierownika Centrum Certyfikacji Językowej TOLES. Recenzent dla 'The Journal of Languages and Culture', doradca merytoryczny dla autorów 'Intelligent Business Advanced' i 'Financial English' (wydawnictwo Longman Pearson). Autorka ponad 10 podręczników do nauki  specjalistycznego języka angielskiego oraz licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą. Zainteresowania naukowe: CLIL, terminologia specjalistyczna, kolokacje biznesowe, lingwistyka korpusowa, parametryczna analiza tekstów specjalistycznych.

dr Halina Wiśniewska
dr Dmytro Osiichuk
alk
mgr Wojciech Bagiński
dr Szymon Wierciński

Badacz Internetu, społeczności, wykładowca. Doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, OleOle, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru e-commerce.

Współwłaściciel i założyciel przedsięwzięć start-upowych z obszaru e-commerce i health care.

Wykładowca akademicki w katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, a także kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.

Jest autorem publikacji w dziedzinie strategii i innowacji oraz innowacyjnych wdrożeń strategii społecznie odpowiedzialnych. 

prof. ALK dr hab. Paweł Krzyworzeka
dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

XXV edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku* 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów. Ponadto końcowa weryfikacja zdobytej wiedzy przedmiotowej i kompetencji językowych zostanie dokonana za pomocą testów końcowych z dwóch wiodących przedmiotów, tj. ‘Fundamentals of Business’ (z elementami ‘Finance and Banking’) oraz ‘Business Writing’. Ponadto słuchacze będą pisali esej na tematy biznesowe i przeprowadzali prezentacje. 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

 

Świadectwa/ certyfikaty

Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata ok. 450 zł.). Egzaminy certyfikatowe są przeprowadzane na kilku poziomach w siedzibie Szkoły w okresie wiosennym.   

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Stawska Katarzyna
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska
Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3050 zł każda ) 6100 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 2745 zł każda) 5490 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 5600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.