Strona główna
FINANSOWA OCENA PROJEKTÓW, ocena projektów inwestycyjnych

Finansowa ocena projektów inwestycyjnych / ONLINE

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu,
Online
05.06 - 06.06.2023
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych 
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z finansowym wymiarem podejmowanych w firmie decyzji 
 • Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi stosowanych w ocenie opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych 
 • Przekazanie umiejętności korzystania z metodologii i narzędzi oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych 

Główne atuty

1
Przykłady

z życia

2
Kompleksowe

 ujęcie zagadnień

3
Warsztaty komputerowe

 prowadzone przez praktyków

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów finansowo-księgowych (szczególnie dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi oraz analitycy finansowi) 
 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie finansowych analiz projektów inwestycyjnych 
 • Pracownicy firm doradczych 
 • Właściciele firm 
figury

Korzyści dla uczestników - co zyskujesz

 • Nabycie umiejętności zbierania danych wejściowych potrzebnych do opracowania oceny opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego
 • Zwiększenie świadomości Uczestników dotyczącej istoty finansowego wymiaru podejmowanych w firmie decyzji
 • Zdobycie umiejętności stosowania narzędzi służących do analizy opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
 • Nabycie umiejętności interpretacji otrzymanych wyników oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Program

Ramowy program szkolenia

1. Istota oceny projektów inwestycyjnych 

 • Definicja celów i identyfikacja projektu 
 • Etapy przygotowania projektu 
 • Analiza wykonalności: finansowej, organizacyjnej, technicznej, prawnej 
 • Analiza alternatywnych rozwiązań 
 • Analiza opłacalności finansowej 
 • Specyfika oceny opłacalności projektów: rozwojowych, racjonalizatorskich i odtworzeniowych 
 • Analiza ryzyka 

 

2. Wykorzystanie koncepcji zamiany wartość pieniądza w czasie w ocenie opłacalności 

 • Istota kapitalizacji i dyskontowania 
 • Wartość przyszła (FV) i wartość obecna (PV) przepływów pieniężnych 
 • Rachunek rent i jego zastosowanie w finansach 
 • Renta wieczysta 

 

3. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych 

 • Koncepcja progu rentowności: 

  • istota progu rentowności 

  • zastosowanie progu rentowności w ocenie opłacalności projektów 

 • Tworzenie budżetów cząstkowych projektu: 
  • kalkulacja przychodów i kosztów projektu 
  • szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań) 
  • przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego 
 • Szacowanie przepływów pieniężnych (FEFE i FCFF) na potrzeby oceny opłacalności finansowej: 

  • charakterystyka przepływów przyrostowych
  • ujęcie w przepływach nakładów poniesionych w poprzednich okresach 

  • kalkulacja przepływów metodą FCFE i FCFF 

  • uzasadnienie wyboru metody FCFF na potrzeby oceny projektów realizowanych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa 

 • Kalkulacja kosztu kapitału: 

  • kalkulacja kosztu kapitału własnego (model CAPM: stopa wolna od ryzyka, parametr beta oraz premia za ryzyko) 
  • kalkulacja kosztu kapitału obcego 
  • średnioważony koszt kapitału (WACC) 

 • Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych: 

  • okres zwrotu (PP): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • księgowa stopa zwrotu (ARR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • wartość bieżąca netto (NPV): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • zdyskontowany okres zwrotu (DPP): istota, zalety, wady, formuła wyliczenia, przykład liczbowy 
  • wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych 

 

4. CASE STUDY – badanie opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych 

 • analiza opłacalności projektu rozwojowego 
 • analiza opłacalności projektu racjonalizatorskiego 
 • analiza opłacalności projektu odtworzeniowego 
 • analiza opłacalności projektu mieszanego 

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

5-6.06.2023

Społeczność

Trenerzy

dr Marcin Ocieszak

Jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. Przed zatrudnieniem w Katedrze Finansów ALK związany był z bankami: Citi Handlowy (m.in. członek zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading) oraz ING Bank Śląski, w którym odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, a od 2014 roku pełnił funkcję managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadał za portfel aktywów kredytowych wart 1,5 mld PLN.  Zainteresowania badawcze dr. Marcina Ocieszaka dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Oprócz działalności naukowej prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych z przedmiotów:  

Finanse przedsiębiorstwa, Podstawy finansów, Analiza fundamentalna, Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych, Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem finansowym, Etyka w finansach i rachunkowości, Planowanie finansowe i controling, Współpraca z instytucjami finansowymi, Finansowanie firmy i inne. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji i  International School of Economics & Management w Lisbonie. 

dr Paweł Wnuczak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i  MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”.  Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej. W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki Controlling w instytucjach kultury.

Zasady naboru

1
Rejestracja online

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

2
Dokonanie płatności

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań proszę o kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1850 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1665 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.    

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.