Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
corporate governance manage

Corporate Governance Manager

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online

O szkoleniu

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jak można wzmocnić odpowiedzialność i wydajność organów, jednocześnie poprawiając swoją zdolność do przyczynienia się znacząco do działań korporacyjnych nadzoru. Uczestnicy w trakcie kursu dowiedzą się jak zaprojektować odpowiednie struktury i dobrać odpowiednich członków, aby skutecznie nadzorować i monitorować działalność zarządu, w tym także w trakcie kryzysu. Istotnym elementem będzie także zapoznanie uczestników w jaki sposób komunikować się z akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Po ukończeniu kursu uczestniczy zdobędą wiedzę i narzędzia, które powinny ich wspomagać w działaniach mających na celu zapewnienie większego nadzoru korporacyjnego

 

Główne atuty

1
Podczas kursu dowiedzą się Państwo o:

- Aktualnych problemach prawnych

- Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

- Pozycji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

- Posiedzeniach, uchwałach, głosowaniu Rady Nadzorczej

- Systemowym podejściu do tworzenia postanowień Ładu Korporacyjnego

- Akwizycjach i przejęciach jako elemencie nadzoru korporacyjnego w Polsce

- Ocenie nadzoru korporacyjnego w spółkach

- Relacjach inwestorskich i inwestorach i akwizycjach

Partnerzy merytoryczni

Adresaci kursu

Do uczestnictwa zapraszamy:

 • Kadrę Zarządzającą Corporate Governance
 • Kierowników, Dyrektorów, Menedżerów Działów Nadzoru Właścicielskiego, Biur Zarządu
 • Członków Zarządu , Członków Rad Nadzorczych, Dyrektorów Finansowych, Kandydatów do Członków Rad Nadzorczych i Zarządów
 • Pracowników działów Prawnych, Audytorów

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie pt. „Certyfikowany Corporate Governance Manager”, który poprowadzą wybitni eksperci, praktycy, prawnicy. Partnerem kursu jest Akademia Leona Koźmińskiego. Kurs ukierunkowany jest w szczególności dla obecnych i przyszłych członków zarządu i rad nadzorczych. Udział w grupie składających się z osób pochodzących z różnych spółek pozwala zapoznać się z funkcjonowaniem organów w różnych spółkach. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie wewnętrznego funkcjonowania  zarządów, rad nadzorczych oraz ogólnych stosunków między organami spółki. Celem kursu jest zapoznanie uczestników jak można wzmocnić odpowiedzialność i wydajność organów, a jednocześnie poprawiając swoją zdolność do przyczynienia się znacząco do działań korporacyjnych nadzoru. Uczestnicy w trakcie kursu dowiedzą się jak zaprojektować odpowiednie struktury i dobrać odpowiednich członków, aby skutecznie nadzorować i monitorować działalność zarządu, w tym także w trakcie kryzysu. Istotnym elementem będzie także zapoznanie się uczestników z systemowym podejściem do tworzenia postanowień Ładu Korporacyjnego. Po ukończeniu kursu uczestniczy nabędą wiedzę i narzędzia, które powinny ich wspomagać w działaniach mających na celu zapewnienia większego nadzoru korporacyjnego.

Program

Dzień I

Sesja I, 9:00 – 12:30

ZNACZENIE CORPORATE GOVERNANCE

 • Co to jest corporate governance?
 • Elementy systemu corporate governance
 • Wpływ funkcjonowania corporate governance na wyniki spółki
 • Rola corporate governance w różnych obszarach funkcjonowania spółki

ASPEKTY FINANSOWE

 • Analiza i ocena funkcjonowania spółki na podstawie sprawozdań finansowych spółki
 • Manipulacje w sprawozdaniach finansowych – jak odczytywać sygnały ostrzegawcze? (Studia przypadków)
 • Rola komitetu audytu

RELACJE INWESTORSKIE i INWESTORZY AKTYWIŚCI

 • System komunikowania się z akcjonariuszami
 • Charakter inwestorów instytucjonalnych
 • Monitoring spółek przez inwestorów instytucjonalnych
 • Aktywiści w Polsce

Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

 • 12.30-13.00 przerwa

Sesja II, 13:00 – 16:00

OCENA NADZORU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH

 • Macierz oceny nadzoru korporacyjnego
 • Metody pomiaru nadzoru właścicielskiego
 • Analiza wewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
 • Analiza zewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)

AKWIZYCJE I PRZEJĘCIA JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSCE

 • Dynamika procesów konsolidacyjnych w Polsce
 • Budowanie imperiów a wartości
 • Przejęcie jako zewnętrzny element nadzoru korporacyjnego
 • Metody obrony przed i po złożeniu oferty
 • Zachowania menedżerów w procesach konsolidacyjnych
 • Zachowania rad nadzorczych w procesach konsolidacyjnych

Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

 • 16.00 Zakończenie I dnia kursu

Dzień II

Sesja I, 9:00 – 12:30

GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

 • Powołanie i mandat członka Rady Nadzorczej
 • Kadencja, prawa i obowiązki przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, sekretarza i pozostałych członków rady
 • Członek rady delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
 • Absolutorium, wygaśnięcie mandatu

POZYCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
 • Obowiązki członka Zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
 • Obowiązki Rady Nadzorczej
 • Obowiązki członka Rady Nadzorczej delegowanego do Zarządu
 • Pozycja członka Zarządu wobec Rady Nadzorczej
 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
 • Tryb udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej
 • Prawo członka rady nadzorczej do uzyskania absolutorium
 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

 • Zwoływanie i organizacja posiedzeń: zarządu i rady nadzorczej
 • Sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, tryby podejmowania uchwał
 • Droga elektroniczna zwołanie posiedzeń rady nadzorczej
 • Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
 • Uczestnicy posiedzenia rady (zarząd, goście)
 • Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej
 • Jak tworzyć regulamin Rady Nadzorczej, aby uskuteczniał pracę?

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

 • Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
 • Uchwały wyrażające zgodę (tryb kwestionowania) i „opiniujące”
 • Jakie sprawy wymagają uchwał Rady Nadzorczej
 • Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
 • Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
 • Zasady sporządzania protokołów (uchwał) Rady Nadzorczej

GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ

 • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
 • Tajne i jawne głosowanie
 • Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
 • Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego

ZASKARŻANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ

 • Postanowienia KSH odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
 • Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE – NOWE ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW AUDYTU RAD NADZORCZYCH

 • nowe zasady powoływania Komitetów Audytów
 • nowe wymogi wobec członków Komitetów Audytów
 • wątpliwości w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Komitetów Audytu
 • nowe zadania i kompetencje Komitetów Audytu
 • termin wejścia zmian w życie – czy wszystkie nowe obowiązki wiążą dopiero od 21 października 2017 r.?
 • sankcje za brak powołania lub niewłaściwy skład Komitetów Audytu

Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partners

 • 12.30-13.00 przerwa

Sesja II 13:00 – 16:00

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO

 • Poszerzone rozumienie Ładu Korporacyjnego
 • Dlaczego wybrani menedżerowie Corporate Governance zaczęli być tak doceniani?
 • Systemowe podejście do tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych – typy i przeznaczenie dokumentów
 • Precyzja języka organizacyjnego – klucz do poprawnych regulacji
 • Przykładowy proces stworzenia/weryfikacji pakietu regulacji wewnętrznych
 • Pominięte, ważne zagadnienia – nad czym warto się jeszcze pochylić

Prelegent: dr Tadeusz Lis, Prezes Zarządu, Reinvention Sp. z o.o.

 • 16.00 Zakończenie kursu

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru.   

 

Terminy

Nowy termin już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

alk
Dariusz Kulgawczuk

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

alk
dr Tadeusz Lis

Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oraz zasad kształtowania Ładu Korporacyjnego. Autor kilkunastu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-zarządczych wykorzystujących nowoczesne rozumienie pojęcia Ładu Korporacyjnego. Studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym w zakresie projektowania firm oraz procesów technologicznych. Ukończył Pedagogikę Myślenia Twórczego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej – specjalność – tworzenie i zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi w projektach ekstremalnych. Uczeń prof. Jan Madeya, oraz prof. W. Turskiego na Uniwersytecie Warszawskim (inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, bazy danych). W Polskiej Akademii Nauk uczeń profesora W.W. Bojarskiego. Doktorat w zakresie Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. Projektant i budowniczy kilkunastu unikalnych systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowanie decyzji (np. system do symulacji skutków rozwiązań prawnych promujących zrównoważony rozwój dla biznesu europejskiego, wykonany na zlecenie Parlamentu Europejskiego, systemy oceny wniosków koncesyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, itp.) Aktywny na forum europejskim – wykładał w Stuttgarcie, Grenoble, Palermo, Brukseli, Kopenhadze, Sztokholmie, Hanowerze, Pradze i Wilnie. Wykładowca harvardzkiej szkoły biznesu – w zakresie standardów zarządczych firm XXI wieku. Był delegatem rządowym w Brukseli, reprezentując Polskę w ramach unijnego Piątego Programu Ramowego (Energia i Środowisko) – w Kraju pełnił funkcję głównego koordynatora programu. Jest czynnym członkiem Project Management Institute (USA) aktywnie szerząc wiedzę na temat profesjonalnych metod zarządzania przedsięwzięciami (nagroda za udział w stworzeniu PMI Warsaw Chapter, wykładowca Intel Innovation Forum). Jako praktyk kierował lub współkierował projektami o budżetach dziewięciocyfrowych (USD). Jest posiadaczem amerykańskiego Certyfikatu Kompetencji TSPM (w dziedzinie zarządzania projektami) oraz amerykańskiego certyfikatu audytora zarządzania aPRO.

dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Pennylvanii, a od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się. Przez pewien okres związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych.

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Zapraszamy do dokonania zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: info@certge.pl lub rejestracji on-line, formularze dostępne w linku poniżej: 

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt/Zgłoszenia: 

tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52 
e-mail: info@certge.pl 

Osoba kontaktowa ze strony CGE:

Anna Milewska, Kierownik projektu

e-mail: info@certge.pl

KONTO BANKOWE

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z uczestników otrzyma mailowo szczegóły organizacyjne.

Opłaty