e-Usługi

e-Usługi

Czas trwania
01.03.2017 - 31.05.2020
Budżet
Koszty
2 739 080,57 PLN

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności edukacji, podniesienie dostępności i jakości kształcenia oraz usprawnienie funkcjonowania procesów wewnętrznych ALK przez wdrożenie 13 e-usług do 31.05.2020 r. Cel główny zostanie osiągnięty przez cele szczegółowe, do których zaliczamy:

  • poprawę warunków nauczania przez rozbudowę i modernizację usług „front office” Akademii Leona Koźmińskiego w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • zwiększenie efektywności kształcenia przez wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy;
  • unowocześnienie platformy dystrybucji informacji pomiędzy studentami, pracownikami naukowymi oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni.

Grupę potencjalnych odbiorców e-usług stanowią:

 

  • STUDENCI – ok. 8 tys. osób (studenci stacjonarni, niestacjonarni, słuchacze studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA);
  • NAUCZYCIELE AKADEMICCY – 228;
  • PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI – 154.

 

Odbiorcami pośrednimi są ponadto pracodawcy, absolwenci, kandydaci na studia, partnerzy społeczni. Tak liczna grupa odbiorców wymaga usprawnienia i automatyzacji procesów wewnętrznych, dzięki czemu zoptymalizowane zostaną koszty, zasoby i czas, co w konsekwencji podniesie jakość kształcenia i satysfakcję studenta.

financial management

Przedmiotem projektu jest realizacja e-usług wspierających procesy wewnętrzne związane z dydaktyką w ALK. W proponowanym układzie można wyróżnić następujące dwie grupy usług:

  • funkcjonalności związane z wąsko rozumianą aktywnością akademicką studenta;
  • funkcjonalności związane z pozaedukacyjną aktywnością studenta.

Planujemy wprowadzenie następujących e-usług:

1.    e-wnioski - elektroniczne wypełnianie wniosków i podań

2.    e-obecność - umożliwi studentom i uczestnikom wydarzeń organizowanych przez uczelnię elektroniczne potwierdzanie obecności

3.    e-portfolio - automatyczne odnotowywanie aktywności studenta na kursach, szkoleniach, wykładach czy wyjazdach

4.    e-edukacja - tworzenie i udostępnienie materiałów edukacyjnych oraz kontrola postępów w nauce

5.    e-egzamin - jednolity system zarządzania pracami studentów oraz przeprowadzanie egzaminów w formie komputerowej

6.    e-dyplom - udostępnianie informacji o pracach, np. dyplomowych

7.    e-retencji - indywidualny program wspomagający proces kształcenia

8.    e-ALKcloudID - bezpieczne korzystanie z uczelnianych systemów

9.    e-zapisy - system zapisów na wydarzenia organizowane przez uczelnię, w tym na konferencje, spotkania z pracodawcami, szkolenia czy warsztaty

10.    e-LLL - pozwoli tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne w ramach kursów zdalnych

11.    e-poradnia - świadczenie różnego rodzaju porad, np. prawnych

12.    e-innowacje - aktywny udział studentów i pracowników uczelni w procesie wyznaczania i realizacji celów oraz wspieranie procesu dzielenia się wiedzą

13.    e-klinika przedsiębiorczości - adresowana do studentów, absolwentów oraz przedsiębiorców w celu poznania ich indywidualnych potrzeb związanych z rynkiem pracy.