DD MBS I stopien PL

Double Degree Bachelor in Management
with Montpellier Business School

O kierunku

Jest to ambitny program przeznaczony dla najlepszych studentów zainteresowanych zdobyciem międzynarodowego doświadczenia w ramach kierunku Bachelor in Management. Studenci i studentki mogą ubiegać się o udział w programie podczas swojego drugiego semestru studiów w Akademii Leona Koźmińskiego. Studenci i studentki z najwyższą średnią arytmetyczną z ocen i dodatkową aktywnością ponadprogramową zostaną wybrani/e do udziału w tym prestiżowym programie.

Studiowanie we Francji na pełnym kierunku licencjackim często wiąże się z ogromnymi kosztami. Dzięki programowi double degree będziesz mógł uczęszczać i zdobyć dyplom renomowanej francuskiej uczelni spędzając tam tylko część swoich studiów.

Ten program pozwoli studentom i studentkom naszego anglojęzycznego kierunku Bachelor in Management uzyskać dyplomy studiów licencjackich zarówno z Akademii Leona Koźmińskiego jak i Montpellier Business School, obie są prestiżowymi i potrójnie akredytowanymi (EQUIS, AMBA, AACSB) instytucjami.

W skrócie: 2 kraje, 2 kultury, 2 szkoły biznesowe, 2 stopnie licencjackie i 2 sieci absolwenckie.

Niedawno oceniony przez Le Parisien w TOP 3 najlepszych kierunków licencjackich w biznesie we Francji, Bachelor of International Business Administration (BIBA) prowadzony w MBS to kierunek przygotowujący swoich studentów do szerokiego zakresu kariery biznesowej poprzez przekazywanie w swoich kursach - wśród innych kompetencji podstawowych - podstawowe umiejętności Corporate Social Responsibility, Inclusive Management i Sustainable Development. Pedagogika, umiędzynarodowienie i rozwój kariery to trzy z kryteria, które wyróżniają kierunek licencjacki MBS na płaszczyźnie francuskiego szkolnictwa wyższego.

Przygotowując studentów do dalszego rozwoju przez całe życie, MBS koncentruje się na szkoleniu zwinnych i odpowiedzialnych liderów, menedżerów i przedsiębiorców, którzy mogą dostosować się do zmian w swoim środowisku i mieć trwały i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Zobowiązanie do wartości MBS - etyka, różnorodność, odpowiedzialność i ogólna wydajność - jest odzwierciedlone i osadzone w programie studiów.

Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w tym programie i spędzić cały rok akademicki (dwa semestry) w Montpellier będą realizowali program w języku angielskim z możliwością zdobycia nowej wiedzy dzięki ekspertyzie MBS w przedmiotach takich jak French Luxury & Excellence, Digital Marketing i Sustainable Development.

Studenci wybrani do MBS będą mogli również wziąć udział w start-up week, podczas którego istnieje możliwość zdobycia solidnej podstawy języka francuskiego i skorzystać z nieskończonych możliwości strategicznej lokalizacji uczelni w pobliżu Morza Śródziemnego.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Bachelor in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Bachelor in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska