DD Lancaster PL

GC-Building.jpg

Double Degree Master in Management
with Lancaster University

O kierunku

 • Absolwenci programu uzyskują uporządkowany wgląd w teoretyczny i praktyczny wymiar organizacji i procesu zarządzania, a także świadomość i zrozumienie ciągłych zmian następujących w otoczeniu, w którym przyjdzie im funkcjonować.
 • Studenci przyswajają wiedzę m.in. z zakresu nauk społecznych, która skonfrontowana ze współczesną organizacją pozwala dostrzec i pojąć  złożoność i różnorodność procesu zarządzania w konkurencyjnym międzynarodowym środowisku.
 • Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
 • Studia są realizowane we współpracy z Lancaster University Management School (Wielka Brytania), w której studenci spędzają drugi rok nauki.
 • Studenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Lancaster University Management School.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Lancaster1

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • samozarządzania i samoświadomości

 • krytycznego myślenia

 • umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji

 • skutecznej komunikacji pisemnej i ustnej

 • wykorzystania IT w biznesie

 • metod ilościowych

 • zarządzania projektami

 • zdolności do prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z biznesem i zarządzaniem

Organizacja zajęć

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przyjęcie na studia Double Degree odbędzie się w lutym, w oparciu o średnią z toku studiów uzyskaną w pierwsze semestrze studiów (75%) i aktywność pozauczelnianą podczas i przed studiami w Akademii Leona Koźmińskiego (25%). Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska