AKADEMIA 360

AKADEMIA 360 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK

Logotypy power
Czas trwania
02.04.2018 - 30.09.2022
Budżet całkowity Projektu:
Koszty
11 851 315,29 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa:
Koszty
11 494 590,66 PLN

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 1196 osób.

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania Akademią Leona Koźmińskiego w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:  

 • opracowanie i realizację 3 nowych programów kształcenia;
 • realizację programów stażowych;
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wspierania studentów w rozpoczynaniu aktywności zawodowej KARIERA+;
 • działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej;
 • rozwój narzędzi informatycznych.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju ALK zaplanowaliśmy realizację następujących zadań:  

 • realizację nowych specjalności: Big Data, Management and AI in digital society,  Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa;
 • realizację staży;
 • wdrożenie modelu Kariera+;
 • rozwój kadry dydaktycznej;
 • rozwój kadry kierowniczej i administracyjnej;
 • wdrożenie Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.

Najważniejsze rezultaty:  

 • 1081 (545K/536M) osób podniesie kompetencje;
 • 108 (43K/65M) pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje dydaktyczne;
 • 108 (73K/35M) pracowników Uczelni podniesie swoje kompetencje zarządcze;
 • 30% absolwentów Uczelni będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 • ALK wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia - Zintegrowany Program Rozwoju ALK;
 • ALK wdroży 6 modułów w ramach Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.
 • Zobacz efekt naszej pracy: Zobacz efekty naszej pracy

Moduły realizowane w ramach projektu

Tuż za rogiem czai się prawdziwa rewolucja na rynku pracy, którą przewidziały niektóre uczelnie i wprowadziły nowe kierunki studiów. Ich absolwenci za kilka lat będą najbardziej poszukiwanymi specjalistami od sztucznej inteligencji, e-marketingu czy big data. W 2016 roku World Economic Forum w specjalnym raporcie zapowiedziało objęcie 5 mln dotychczasowych stanowisk pracy przez roboty do 2020 r. Natomiast Amerykańskie Biuro Statystyczne przewiduje, że do 2026 roku najwięcej pracy przybędzie w opiece zdrowotnej (nawet o ponad 40%) oraz w nowych technologiach informatycznych i komunikacyjnych. Osób z tytułem software developer, applications będzie o 31% więcej niż obecnie, zaś market research analysts i marketing specialists – o 23% więcej niż obecnie. Dla porównania, perspektywa zatrudnienia dla księgowych i finansistów też jest wysoka, ale przewidywany wzrost wynosi tylko 10%.

Światowe trendy na rynku pracy wyraźnie wpływają na funkcjonowanie nowoczesnych szkół biznesu. – Studia muszą być przede wszystkim praktyczne – deklarował 25 lat temu założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Andrzej Koźmiński, gdy powoływał jedną z pierwszych w Polsce uczelnię prywatną. Dziś jej rektor, prof. Witold Bielecki, podtrzymuje to zobowiązanie i odważnie wprowadza nowości edukacyjne. Odpowiedzią na te potrzeby jest realizacja trzech nowych specjalności skoncentrowanych rozwoju zawodów przyszłości.

MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL SOCIETY

To specjalność realizowana na I stopniu kierunku Zarządzanie, prowadzona w języku angielskim. Jej celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wysokich technologii oraz mediów społecznościowych, narzędzi do wielowymiarowej analizy dot. procesu digitalizacji. Dzięki modułowi dot. sztucznej inteligencji studenci nabędą także podstawowe i rozszerzone umiejętności w zakresie programowania i uczenia maszynowego. Nauczą się też analizować dane o dużym wolumenie i rozwiązywać problemy z nimi związane. Rezultaty te będą wykorzystywać do usprawniania procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.

To specjalność adresowana do osób zainteresowanych wysokimi technologiami, rozwojem technologicznym start-up’ów, chcących pracować w researchu instytucji czy korporacji, rozwijać się naukowo w obszarze specjalności, mających dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia. O unikalności tego programu świadczy to, że cechuje go interdyscyplinarność i szeroki ogląd współczesnej technologicznej rewolucji. Po drugie – oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów, proponując już od drugiego semestru przedmioty pozwalające pogłębiać zainteresowania (wersja basic i advanced). Po trzecie – studia obejmujące swoim zakresem podstawy sztucznej inteligencji (AI) cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Po czwarte – program oferuje połączenie zajęć programowania z modułami dotyczącymi badania społeczeństwa cyfrowego, wykorzystania big data i potencjału mediów społecznościach. To pierwszy program integrujący zarządzanie, sztuczną inteligencję i zagadnienia z dziedziny digital society. Atrakcyjny zarówno dla startup’owców, przyszłych przedsiębiorców, jak i badaczy. Integruje kompetencje menedżerskie z twardymi kompetencjami w dziedzinie IT i AI oraz uwzględnia najnowsze trendy w zakresie rozwoju technologicznego.

Wysokość czesnego została znacznie obniżona w porównaniu do kosztów innych specjalności prowadzonych w języku angielskim na kierunku Zarządzanie, gdyż uwzględnia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowaliśmy jeden nabór w roku akademickim 2018/2019.

Zobacz więcej

Harmonogram

prof. dr. hab. Dariusz Jemielniak e-mail: darekj@kozminski.edu.pl

dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska e-mail: aprzegalinska@kozminski.edu.pl

dr Agata Stasik e-mail: astasik@kozminski.edu.pl

BIG DATA ANALYSIS

To specjalność realizowana na II stopniu kierunku Finanse i Rachunkowość, prowadzona w języku angielskim. Jej celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z obszaru identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, przez zapewnienie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki. Studenci nabędą umiejętności, które pozwolą na wykonanie analiz i wykorzystanie ich rezultatów do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.

To specjalność adresowana do osób z wykształceniem wyższym, z podstawową wiedzą z obszaru finansów, zainteresowanych szeroko pojętymi rynkami finansowymi i analityką danych mających dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, chcące pracować w researchu instytucji czy działach ekonomicznych.

Można wymienić przynajmniej pięć elementów, które będą świadczyły o unikalności tego programu. Po pierwsze, jego praktyczny wymiar, w powiązaniu z badaniami. Od pierwszego semestru przewidziano, że studenci będą realizowali projekty wraz ze współpracującymi instytucjami (w każdym semestrze). Po drugie, praca magisterska ma charakter pracy wdrożeniowej, co oznacza, że studenci realizują przez dwa lata duży projekt, którego opiekunem jest osoba z uczelni + instytucja/opiekun. Po trzecie, program oferuje dużą swobodę w rozwijaniu zainteresowań studentów, oferując już od drugiego semestru przedmioty do wyboru. Po czwarte, większość przedmiotów będzie realizowanych warsztatowo. Oznacza to, że od początku studenci uczą się pracy w środowiskach programistycznych. Ponadto, zaznajamiają się z programami najczęściej wykorzystywanymi przez firmy. W końcu ostatni semestr studenci spędzają w instytucji, która jest opiekunem pracy magisterskiej. Istotą programu jest także to, że współpraca z parterami będzie dotyczyć nie tylko rozwiązywania problemów postrzeganych wyłącznie praktycznie, ale szerzej – powiążemy je z aspektami badawczymi, m.in. przez rozwijanie u studentów umiejętności analizowania, interpretowania, modelowania, prognozowania.

Wysokość czesnego została znacznie obniżona w porównaniu do kosztów innych specjalności prowadzonych w języku angielskim na kierunku Finanse i Rachunkowość, gdyż uwzględnia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowaliśmy dwa nabory w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020.

Zobacz więcej

Harmonogram

dr hab. Aneta Gontarczyk-Hryckiewicz, prof. ALK e-mail: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA

To specjalność realizowana na II stopniu kierunku Zarządzanie, prowadzona w języku polskim. Jej celem jest przygotowanie absolwentów do koordynacji rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach, zarówno w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej przedsiębiorstwa. Istnieje potrzeba kształcenia nie tylko menedżerów, ale także studentów, którzy już w czasie studiów zarządzają przedsiębiorstwami lub do tej roli się przygotowują. Nasilają się procesy przekazywania przez dotychczasowych właścicieli sterów zarządzania osobom z rodziny lub wynajętym menedżerom z bliskiego otoczenia.

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym, podstawową wiedzą z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzających przedsiębiorstwami i/lub przygotowujących się do przejmowania kluczowych funkcji w przedsiębiorstwach (sukcesja).

Unikatowość tej specjalności związana jest z następującymi elementami. Stworzeniem specjalności unikalnej na rynku, w swoim charakterze dostępnej w zasadzie tylko w ramach studiów MBA. Od początków studiów nakierowanie na rozwiązywanie nie tylko problemów menedżerskich, ale także właścicielskich. Wszystkie przedmioty, prowadzone w tej samej sekwencji, która wymusza jego praktyczną realizację. W końcu – schematem całych studiów będzie układ znany z metodycznego rozwiązywania problemów: moduły analityczne; moduły wdrożeniowe na podstawie wniosków z modułów analitycznych – projektowanie rozwiązań całościowych i szczegółowych; moduły wdrożeniowe – zaawansowane rozwinięcie modułów wdrożeniowych o elementy dotyczące wybranych zagadnień.

Wysokość czesnego została znacznie obniżona w porównaniu do kosztów innych specjalności prowadzonych w języku polskim na kierunku Zarządzanie, gdyż uwzględnia współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowaliśmy dwa nabory w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020.

Zobacz więcej

Harmonogram

dr Jan Dąbrowski e-mail: jgd@kozminski.edu.pl

Głównym celem tego modułu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunku Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Prawo. Cel ten realizowany będzie przez realizację wysokiej jakości staży, trwających średnio 2 miesiące i obejmujących 240 h wykonywanych zadań stażowych.

Zakres stażu będzie wspólnie opracowywany przez przedstawiciela ALK, stażystę oraz pracodawcę, co zagwarantuje spójność programu stażu z efektami kształcenia i oczekiwaniami uczestników. O prawidłową realizację stażu zadba opiekun ze strony pracodawcy. Wszystko to zapewni podniesienie u uczestników kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i gospodarki.

Realizacja stażu zbuduje wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzy możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z oczekiwaniami rynku pracy. Na zakończenie – przeprowadzone badanie kompetencji pozwoli na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego.

Powyższe działania zostaną zrealizowane w trakcie lat akademickich 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

Zobacz więcej

Aleksandra Mioduszewska-Pucek telefon: +48 22 519 23 20 lub wew. 4320 e-mail: apm@kozminski.edu.pl

Marek Obszański telefon: +48 22 519 21 57 lub wew. 4157 e-mail: obszanski@kozminski.edu.pl

Jednym z kluczowych zadań Uczelni jest przygotowanie studentów do świadomego i efektywnego wejścia na rynek pracy. Ten cel może być zrealizowany dzięki działaniom obejmującym profesjonalne doradztwo zawodowe i coaching kariery. Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami (BKiWzA) oferuje studentom i absolwentom doradztwo kariery w formie grupowej i indywidualnej, w oparciu o najnowsze trendy i metody pracy wykorzystywane na świecie. Jednocześnie naszym celem jest stworzenie zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty w tym zakresie, która wesprze studentów w budowaniu swojego kapitału zatrudnialności i świadomości zawodowej już od pierwszych lat studiów. Założeniem jest, aby doradztwo zawodowe było jednym z kluczowych elementów większego kompleksowego procesu, przez który może przejść student, kontaktując się z BKiWzA. Ten kompleksowy sposób wsparcia studentów nazwaliśmy modelem KARIERA+.

Z obserwacji funkcjonowania dobrze działających biur karier wynika, że studenci oczekują kompleksowego wsparcia w zakresie rozpoczynania aktywności zawodowej na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań employer brandingowych. Samo doradztwo, bez troski Biura o zapewnienie różnorodnych miejsc i form rekrutacji powoduje, że działania ABK są zdecydowanie mniej efektywne. Zgodnie z takim kierunkiem rozwoju, doradztwo zawodowe staje się elementem większego procesu, przez który może przejść student, kontaktując się z Biurem Karier, czego potwierdzeniem jest zaproponowany model KARIERA+. Jego głównym założeniem jest pomoc studentom czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych w podjęciu kluczowych decyzji związanych z dalszą drogą zawodową i edukacyjną.

Zaplanowaliśmy – dla ponad 700 osób – wsparcie dające możliwość udziału w kompleksowym procesie składającym się z konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych z doradcami kariery. Model KARIERA+ koresponduje z aktualnymi trendami w nowoczesnym doradztwie kariery. Zakłada wykorzystanie m.in. coachingu zespołowego, testów psychometrycznych i zagranicznych modeli biznesowych.

Zobacz więcej

Harmonogram

Łukasz Olszta telefon: +48 22 519 23 48 lub wew. 43 48 e-mail: lolszta@kozminski.edu.pl

Chcąc stale doskonalić kompetencje dydaktyczne kadry, Akademia Leona Koźmińskiego oferuje szeroki zakres szkoleń dla licznej grupy nauczycieli akademickich. Celem zaplanowanych szkoleń jest podniesienie umiejętności dydaktycznych, informatycznych i prezentacyjnych, a także zarządzanie informacją oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku obcym. Pierwsze szkolenia rozpoczną się w 2018 roku i będą trwać aż do roku 2021. Wysokiej jakości szkolenia kadry dydaktycznej będą odbywały się zarówno w kraju, jak i za granicą. Korzyści dla nauczyciela akademickiego:

 • poznanie innowacyjnych metod dydaktycznych stosowanych przez uczelnie zagraniczne;
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem projektów badawczych prowadzonych przez studentów;
 • nabycie/doskonalenie umiejętności w zastosowaniu narzędzi internetowych w planowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • nabycie wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu baz danych w procesie dydaktycznym;
 • prowadzenie skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych;
 • nabycie wiedzy związanej z tzw. krytycznym myśleniem oraz umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w procesie dydaktycznym;
 • poszerzenie specjalistycznego słownictwa niezbędnego w nauczaniu przedmiotów w języku obcym i umiejętność jego zastosowania w prowadzeniu zajęć.

Zakładamy, że uczestnicy wezmą udział średnio w 3 szkoleniach – ich wybór będzie efektem przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb, która uwzględni potrzeby samego pracownika i wskazania przełożonego, w tym plany wynikające z oceny pracownika. Jedno szkolenie będzie trwać średnio 16 h i będzie miało warsztatowy charakter.

W ramach rozwoju kadry dydaktycznej zostały także zaplanowane 4-dniowe wyjazdy zagraniczne dla 20 osób, w tym 16h szkoleń oraz obserwacje uczestniczące, job shadowing, learning by doing, udział w zajęciach. Każdy uczestnik szkolenia zagranicznego otrzyma:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowanych zadań za granicą;
 • zwrot kosztu przelotu do miejsca odbywania szkolenia.

Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr rozpoczęty po zakończeniu szkolenia. Nauczyciele akademiccy będą wspierani przez grupę mentorów w zakresie zastosowania rezultatów szkoleń w procesie dydaktycznym. Ponadto zostanie przeprowadzony konkurs na mikroinnowacje dydaktyczne.

Harmonogram

Beata Chmura telefon: +48 22 519 22 19 / 519 21 25 lub wew. 4219 e-mail: bchmura@kozminski.edu.pl

Agnieszka Sławska telefon: +48 22 519 21 25 lub wew. 4125 e-mail: aslawska@kozminski.edu.pl

Plan doskonalenia rozwojowego kadry kierowniczej i administracyjnej ALK to kompleksowy system działań rozwojowych powiązany z indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego pracowników oraz misją i Strategią rozwoju całej Uczelni.

Potrzeba doskonalenia kompetencji pracowników wpisuje się również w obszar wypracowanych w 2016 roku wartości, a w szczególności: profesjonalizmu, w tym efektywnej komunikacji, wzajemnego szacunku i proaktywności.

Bardzo zróżnicowana wiekowo struktura zatrudnienia pracowników ALK, jak również jej umiędzynarodowienie wymagają stałego doskonalenia kompetencji, w tym również językowych, kadry zarządczej oraz pracowników administracyjnych ALK, mających bezpośredni kontakt z klientem o różnej narodowości, kulturze i wieku.

Oferowane szkolenia wspierają rozwój wiedzy i kompetencji pracowników, niezbędnych na ich stanowiskach pracy oraz określonych w modelu kompetencyjnym ALK i zostały pogrupowane w 5 koszykach tematycznych:

 • umiejętności zarządzania sobą
 • umiejętności informatyczne (narzędziowe)
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności menadżerskie
 • umiejętności językowe.

Wśród uczestników zostanie przeprowadzony konkurs na mikroinnowacje organizacyjne. Działania te umożliwią zmianę systemową, wspierającą podnoszenie jakości zarządzania uczelnią w ALK i wpłyną na zachowanie trwałości rezultatów. Zakładamy, że każdy uczestnik weźmie udział średnio w 3 szkoleniach – ich wybór będzie efektem przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Tematyka i zakres szkoleń ściśle korespondują z wyznaczonymi celami rozwojowymi pracowników, ustalonymi w ramach systemu okresowej oceny pracy, celami operacyjnymi jednostki i stanowiska, a w szczególności mają na celu podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników niezbędnych na stanowisku pracy, zgodnie z nowymi trendami na rynku pracy, nowymi technologiami, przepisami, itp.

Wszystkie działania rozwojowe realizowane w ramach projektu zostaną poddane badaniu oceny efektywności i ewaluacji działań rozwojowych. Dlatego też na początku zostanie przeprowadzony bilans kompetencji pracowników, który pozwoli zdefiniować obszary wsparcia dla poszczególnych pracowników. Analogiczny, przeprowadzony na koniec realizacji projektu bilans kompetencji stanowić będzie weryfikację skuteczności udzielonego wsparcia.

Analiza wyników efektywności przeprowadzonych szkoleń, a tym samym opracowanie dynamiki zmian w obszarze kompetencji i przyrostu wiedzy pracowników będą stanowiły o powodzeniu zrealizowanego projektu.

Harmonogram

Anna Golak e-mail: agolak@kozminski.edu.pl

Celem Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego (ZCSI) jest zautomatyzowanie procesów związanych z jakością kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego – od etapu pozyskania kandydata na studia, przez czas studiowania na Uczelni aż po uzyskanie statusu absolwenta Akademii i wykorzystanie tej relacji dla zwiększenia jakości kształcenia obecnych studentów.

Dodatkowo dzięki automatyzacji wspomnianych procesów, rozwiązanie odciąży pracowników administracyjnych i naukowych od powtarzalnych obowiązków, co z kolei pozwoli na przeznaczenie większej ilości czasu na pracę ze studentami.

W ramach ZCSI planujemy wdrożenie następujących modułów:

 • Centralny System Informatyczny
 • CRM
 • System Retencji i Zaangażowania
 • Konto Klienta
 • Rekrutacja
 • Platforma Absolwencka.

Dariusz Wronikowski e-mail: dwronikowski@kozminski.edu.pl

Realizacja zadania jest zasadna z punktu widzenia celu Projektu i planowanych wskaźników. Odpowiada na aktualne potrzeby, bariery i oczekiwania potencjalnych uczestników Projektu w zakresie wsparcia. Potrzebę realizacji potwierdzają zarówno analizy wew. ALK, jak i wyniki badań ogólnopolskich, w tym dot. zapotrzebowania pracodawców i rynku na pracowników z przedmiotowymi kompetencjami i doświadczeniem oraz cele strategiczne ALK.

Zaplanowaliśmy realizację modułu kompetencyjnego adresowanego do studentów prawno-biznesowej specjalności na Administracji.

Każdy proponowany warsztat będzie wzmacniał min. 2 kompetencje spośród poniżej wymienionych: zawodowe, językowe, komunikacyjne (w tym umiejętności pracy w grupie i interpersonalne), w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne, a potrzeba ich realizacji wynika ze zdefiniowanych luk kompetencyjnych studentów oraz kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.

W realizację modułu zaangażujemy także pracodawców.

Proponowane zakresy działań:

1. Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - studia przypadków. Poszerzenie kompetencji studentów z zakresu stosowania prawa w obszarze ochrony interesów przedsiębiorcy. Praktyczne aspekty z zakresu prawnych form zabezpieczenia wykonania umowy, wprowadzania zmian i utrzymywania umowy w mocy, zakończenie realizacji umowy.

2. Transformacje w sferze prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej studia przypadków. Poszerzenie kompetencji studentów z zakresu przekształceń dokonywanych na gruncie wybranych aspektów łączenia, podziału i przekształceń w wybranych spółkach prawa handlowego.

3. Prosty język w administracji publicznej i biznesie - wprowadzenie do założeń i zasad prostego języka. Warsztaty redakcyjne, w tym: praca z tekstem na wszystkich poziomach (treści, struktury, frazowania i relacji ) - analiza pism, redagowanie tekstów w grupach, przygotowanie wzorów pism zgodnie z zasadami prostego języka. Upraszczanie przykładowych pism, umów, instrukcji. Dobre praktyki i baza wiedzy.

4. Zarządzanie pracą wykonywaną zdalnie. Wyposażenie studentów w aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu sposobów eliminowania barier i ograniczeń w komunikacji realizowanej w trybie zdalnym, a także zasady skutecznego delegowania, monitorowania i egzekwowania realizacji zadań na odległość.

Planujemy, że warsztaty będą średnio 4-godzinne. Weryfikacja nabytych kompetencji obejmie 4 etapy.

Harmonogram

Maria Tomaszewska e-mail: mariat@kozminski.edu.pl