10 Kwietnia

Konferencja Dostępność leków a prawa własności przemysłowej

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Dostępność leków a prawa własności przemysłowej”, która odbędzie się 10 kwietnia 2024, w godzinach 9:00 – 13:30 w naszej uczelni w sali Senatu D/202. 

Prawo własności przemysłowej ma stanowić zachętę do poszukiwań innowacyjnych terapii gwarantując wprowadzającym nowe leki czasowy monopol. Nie może być jednak nadużywane do opóźniania konkurencji na rynku, która gwarantuje obniżki cen i szeroką dostępność terapii. Podczas konferencji eksperci prawa i rynku farmaceutycznego dyskutować będą o wpływie regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem praw własności przemysłowej na dostępność leków. Prelegenci przedstawią również najważniejsze obowiązujące przepisy z zakresu prawa własności przemysłowej oraz zarządzania rynkiem leków w Polsce. Rozmawiać będą również o planowanych zmianach prawa farmaceutycznego w UE. 

Konferencja jest adresowana do prawników, przedstawicieli firm farmaceutycznych i studentów. 

 

Harmonogram:

9:00 - 9:10 Powitanie gości i wprowadzenie – dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, profesor Akademii L. Koźmińskiego, partner SK&S

9:10 - 10:10 Znaczenie dostępności leków dla realizacji zadań służby zdrowia (z perspektywy UE i Polski) – aspekt prawny i ekonomiczny - Grzegorz Rychwalski, v-ce Prezes Polskiego Związku Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. 

Moderator panelu: Jacek Myszko, partner SK&S

10:10 – 10:40 Wpływ przygotowywanych zmian do ustawy o refundacji (powiązanie patentowe) na dostępność leków w Polsce – Krzysztof Kopeć, Prezes PZPPF.

10:40 – 11:00 Dyskusja

11:00 – 11:20 Przerwa 

11:20 – 11:50 Wyjątek Bolara a dostępność leków – dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:50 – 12:20 Dodatkowe świadectwo ochronne a dostępność leków dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska

12:20 – 12:50 Wpływ nowego systemu Patentu Jednolitego i Jednolitego Sądu Patentowego na dostępność leków w Polsce – Marek Oleksyn, partner SK&S

12:50 – 13:15 Dyskusja

13:15 - 13:30 Zamknięcie konferencji

prof. Ewa Skrzydło-Tefelska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej samej uczelni uzyskała w 1987 r. tytuł naukowy doktora, a w 1993 r. tytuł naukowy doktora habilitowanego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Własności Intelektualnej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Stypendystka rządu francuskiego (CNRS 1988 i Uniwersytet Paryż II, Panthéon–Assas 1986 r.) oraz Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1985 r.)

Od 1999 r współpracuje z SK&S., a od 2006 r. jest partnerem w kancelarii. Koordynuje praktykę prawa własności intelektualnej i przemysłowej, reklamy, life sciences i prawa Unii Europejskiej. Doradza klientom w sprawach ochrony praw własności przemysłowej, w tym w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed sądami polskimi oraz przed TSUE.

Jako członek Global Advertising Lawyers Alliance doradza w ramach globalnych akcji promocyjnych i reklamowych. Udziela porad klientom w sprawach globalnego zarządzania prawami do znaków towarowych. Jest prelegentem na konferencjach międzynarodowych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa reklamy.

Grzegorz Rychwalski

Prawnik. Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia. 
Ekspert ds. współpracy z administracją rządową, spraw publicznych, polityk i legislacji. Były urzędnik państwowy, dyplomata. Doświadczenie w branży farmaceutycznej, w firmach z TOP 3 na świecie. Wykładowca i panelista. Od wielu lat aktywnie zaangażowany we współtworzenie regulacji i ekosystemów legislacyjnych ONZ, UE i PL z udokumentowanymi osiągnięciami w Genewie, Brukseli i Warszawie.

Ekspert w dziedzinie otoczenia prawno-biznesowego mający wpływ na tworzenie i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego w Polsce i UE. Ekspert w zakresie procesu legislacyjnego polskiego i europejskiego.

Wiceprezes Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, wiceprzewodniczący Grupy ds. Zdrowia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obszary tematyczne o największym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju) przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, członek Rady Biznesu przy Agencji Badań Medycznych, ekspert Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Komitetu Terapii i Nauk o Leku przy Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Business at OECD (BIAC). Ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców, Business Centre Club oraz Konfederacji Lewiatan. 

Lider Rady IP Konfederacji Lewiatan. Członek Grup Roboczych Medicines for Europe, organizacji zrzeszającej największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie. Członek Grup Roboczych BusinessEurope największej organizacji skupiających przedsiębiorców w Europie. 

Wcześniej, Naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Attaché ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz Wiceprzewodniczący Grupy ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych Rady Unii Europejskiej. Były delegat Rządu RP do grup roboczych Rady UE, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Doświadczenie korporacyjne zdobywał jako Szef Strategii w INFARMA, a także jako Governmental Affairs & Policy Manager w Janssen Polska.

Nagrody i wyróżnienia:
•    list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów RP
•    obecność na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze ochrony zdrowia 
w latach 2018, 2019, 2021, 2022.
•    Nagroda Zaufania Złoty OTIS w 2023 roku.

Krzysztof Kopeć

Prawnik i ekonomista, ekspert prawa w obszarze zdrowia, w szczególności produkcji i refundacji leków, prawa i postępowania administracyjnego.
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowych Producentów Leków, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców LEWIATAN, członek zarządu Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie, współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji KOWAL – Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, ekspert w zakresie zdrowia Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Członek Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Komitety Terapii i Nauk o Leku przy Polskiej Akademii Nauk.

Były członek i sekretarz Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Pełnił także funkcję naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Jako ekspert narodowy brał udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej ds. Leków i grup roboczych WHO, był też delegatem w ramach współpracy państw UE w grupie roboczej Competent Authorities on Pricing and Reimbursement (CAPR). Zajmował się zagadnieniami rynku medycznego w warszawskim biurze międzynarodowej Kancelarii Linklaters.
 
Nagrody i wyróżnienia:
•list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów RP
•w roku 2015 został ujęty i rekomendowany (associates to watch) w dziedzinie Life Sciences w rankingu prawniczym Chambers & Partners.
•obecność na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze ochrony zdrowia 
w latach 2018, 2019, 2021, 2022.
•Nagroda Zaufania Złoty OTIS w 2023 roku.

Jacek Myszko

Jest członkiem zespołu SK&S od 2003 r., obecnie partnerem nadzorującym w kancelarii praktykę Life Science. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Doradzał w wielu projektach regulacyjnych, m.in. przy nabyciu sieci aptek, w procesach restrukturyzacji spółek farmaceutycznych, wprowadzaniu produktów na rynek i różnych aspektach działalności hurtowej na rynku leków w Polsce. 

Od lat doradza polskim i zagranicznym klientom we wszystkich aspektach licencjonowania patentów i know-how a także w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej (w tym w precedensowych sprawach przed Sądem Najwyższym).
 
Jacek Myszko jest autorem krajowych i międzynarodowych publikacji zakresu prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i żywnościowego. Występuje jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi w zakresie prawa własności intelektualnej i Life Science.

Marek Oleksyn

Radca prawny i Partner w kancelarii SK&S. Reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym z zakresu patentów, know-how, znaków towarowych, wzorów, praw autorskich, baz danych oraz nazw domen internetowych. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądami powszechnymi i polubownymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

Doradza klientom w opracowywaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Wspiera przedsiębiorców w aspektach związanych z przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących nabywania i licencjonowania własności intelektualnej oraz umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych. Doradza w projektach dotyczących transferu technologii oraz w zagadnieniach związanych z twórczością pracowniczą.
 
Jest autorem wielu publikacji w tym zakresie. Wykłada na studiach MBA oraz studiach podyplomowych w tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

.

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska – profesor uczelni w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa Internetu na UJ, Tongji University w Szanghaju i Technische Universität Dresden, trener PatentX, WIPO - Harvard School of Law Course on Patents and Global Public Health. Koordynator studiów międzynarodowych „Intellectual Property Law and New Technologies” realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CIPNet). Autorka ponad 90 polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w tym monografii „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu” (Wolters Kluwer, 2019) oraz pozycji dotyczących ochrony patentowej i dostępu do farmaceutyków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Biuro Organizacji Konferencji