prof. ALK dr hab. Dariusz Siemieniako
Katedra Marketingu
Profesor ALK
CV

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako jest profesorem uczelni Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Marketingu) oraz Politechniki Białostockiej (Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Turystyki). Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu obronił na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2013 - 2019 był związany jako Adjunct Senior Lecturer oraz Adjunct Associate Professor z Department of Marketing, Griffith University, Australia. Profesor Siemieniako jest stypendystą Corbridge Trust, afiliowanego przy Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, a także dwukrotnie otrzymał stypendium Griffith University oraz miał udział w grancie badawczym na tej uczelni. Był gościnnym edytorem specjalnych wydań czasopism, m.in.: Journal of Business Research w 2021 r. oraz Journal of Customer Behaviour w 2011 r. Angażuje się także w różne inicjatywy w ramach grupy badawczej Industrial Marketing and Purchaising (IMP) Group i jest związany z czasopismem Industrial Marketing Management. Profesor Siemieniako jest członkiem Rad Naukowych w czasopismach, m.in. Oeconomia Copernicana, Central European Management Journal, a w tym drugim pełni także funkcję Associate Editor. Profesor Siemieniako w 2019 r. zainicjował powstanie nieformalnej, międzynarodowej sieci współpracy naukowców CID Group (https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/sieci-wspolpracy/cid-group/) i przewodniczył trzem międzynarodowym konferencjom naukowym, patronowanym przez CID Group.

W swojej pracy dydaktycznej koncentruje się na zarządzaniu marketingowym, marketingu usług, badaniach marketingowych oraz innowacjach produktowych i marketingowych. Jego badania naukowe koncentrują się na takich zagadnieniach jak: marketing relacyjny B2B, siła i asymetria siły w relacjach biznesowych, relacje między-organizacyjne a kwestie społeczne, współpraca w rozwoju innowacji w łańcuchu dostaw, w tym w kontekście przemysłu 4.0.

Dodatkowe informacje

Profesor Siemieniako od początku 25 letniej pracy zawodowej łączył aktywność naukową, zaangażowanie w praktyce biznesu oraz dydaktykę realizując w ten sposób transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii. We wszystkich trzech obszarach aktywności specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem relacyjnym w biznesie oraz w usprawnianiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzania projektami B+R, kooperacyjnym rozwojem nowych produktów, zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami czy też wybranymi instrumentami marketingowymi. Na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawiono jego najważniejsze zaangażowania menedżerskie oraz jako Prezesa i Członka Zarządu w praktyce biznesu, łącznie przez 5 lat (2011-2014 i 2016-2017) w trzech dużych przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym:

ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 1.08.2017-31.12.2017 Prezes Zarządu ChM sp. z o.o. 05.2017-07.2017 Członek Zarządu ChM sp. z o.o. 06.2016-04.2017 Ekspert oraz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ChM sp. z o.o. Do najważniejszych kierowanych projektów w ramach pracy w ChM sp. z o.o. zalicza następujące: - audyt głównych procesów zarządzania w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, - projekt dotyczący przygotowania i wdrożenia systemu (narzędzia i metody) zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi dotyczącymi głównie rozwoju nowych oraz doskonalenia istniejących wyrobów medycznych, - projekt dotyczący weryfikacji możliwości pozyskania nowych dystrybutorów dla ChM sp. z o.o., - projekt dotyczący rozpoznania przyczyn problemów w Dziale Handlowym oraz identyfikacji sposobów rozwiązania problemów, - projekt dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Dziale Handlowym oraz w zarządzaniu terytorium sprzedaży na rynku krajowym, - projekt przygotowania i wdrożenia metod i narzędzi w zakresie zarządzania relacjami z klientami na rynkach zagranicznych, - projekt dotyczący przeprowadzenia planowania i wdrożenie kluczowych wskaźników wykonania (KPI) jako element wdrażania strategii rozwoju, - koordynowanie licznych projektów dotyczących wprowadzania nowych oraz poprawy istniejących instrumentów marketingowych, m.in. film korporacyjny, strona www, materiały reklamowe, usprawnienia w marketingu targowym.

Park Handlowy Kwadrat SA z siedzibą w Białymstoku 01.03.2014-30.06.2014 Doradca 01.12.2012-28.02.2014 Członek Zarządu Park Handlowy Kwadrat SA Kierował projektem rozwoju dużego centrum handlowego. Bezpośrednio zarządzał obszarem komercjalizacji i marketingu rozwoju centrum handlowego.

Biazet SA z siedzibą w Białymstoku 17.06.2011-31.10.2013 Członek Zarządu Biazet SA 04.2009-16.06.2011 Ekspert oraz Dyrektora ds. Rozwoju w Biazet SA Najważniejsze obszary zaangażowania to: - zarządzanie relacjami z kluczowym klientem - międzynarodową wielonarodową korporacją. - koordynowanie pozyskiwania nowych klientów na usługi produkcyjne przedsiębiorstwa Biazet SA. - koordynowanie procesu analizy strategicznej, formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa Biazet SA.