Wesprzyj nas
Strona główna
prawozdanie finansowe

Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. / ONLINE

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
Termin szkolenia
15.04 - 16.04.2024
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

W trakcie tego praktycznego szkolenia mającego postać warsztatów komputerowych zaprezentowana zostanie metoda kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy otrzymają również gotowe modele, które pozwolą im przeprowadzać analizy samodzielnie. Na przykładzie danych różnych przedsiębiorstw poruszane będą zagadnienia podstawowe, związane z analizą rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności i działania, ale każdy z obszarów analizy zostanie odpowiednio rozszerzony o zagadnienia zaawansowane. I tak na przykład ocena rentowności uwzględniać będzie m.in. problematykę możliwości zastosowania różnego rodzaju rachunków kosztów, w analizie sprawności działania przedstawione zostaną różne sposoby liczenia tego samego wskaźnika, analiza zadłużenia obejmie problematykę dźwigni finansowej a przy badaniu płynności uwaga zwrócona zostanie na konieczność modyfikacji danych z bilansu, które nie odzwierciedlają w rzeczywistości w wystarczający sposób stopnia płynności. 

Oddzielna część szkolenia obejmować będzie zagadnienia uznane za dodatkowe, a związane m.in. z problematyką analizowania danych prognozowanych, stosowania wskaźników rynku kapitałowego, wykorzystania wskaźników do oceny ryzyka bankructwa i podejmowania na ich podstawie decyzji o przyznaniu kredytu.  

Całość szkolenie koncentrować się będzie na aspektach praktycznych – wszelkie poruszane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami o treści zainspirowanej sytuacjami, w których znalazły się przedsiębiorstwa, których dane analizował prowadzący szkolenie. 

Główne atuty

1
Praktyczne ujęcie tematu

Praktyczne ujęcie tematu 

2
Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe  

3
Analiza licznych przypadków

Analiza licznych przypadków 

4
Modele do samodzielnej analizy danych finansowych

Modele do samodzielnej analizy danych finansowych 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych analizą sprawozdań finansowych i pozyskiwaniem informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa. Szczególnie przydatne jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w celu np. oceny kondycji własnego przedsiębiorstwa, jak również w kontekście wyboru partnerów gospodarczych, analizy wniosków kredytowych i przeprowadzania analizy fundamentalnej w ramach np. wyceny przedsiębiorstw. Tym samym adresatami szkolenia są zarówno analitycy finansowi i kredytowi, ale również np. członkowie zarządów i rad nadzorczych, którzy chcą wzmocnić własne umiejętności kontroli przedsiębiorstwa i sprawdzania prawidłowości jego funkcjonowania.  

IllustrationShapes

Korzyści dla uczestników - co zyskujesz

Wiedza i umiejętności nabyte w efekcie udziału w szkoleniu: 

 • Interpretowanie sprawozdań finansowych, 
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej dla potrzeb oceny kondycji firmy, 
 • Ocena zadłużenia, płynności, sprawności działania i rentowności przedsiębiorstw 
 • Modyfikowanie wskaźników w celu lepszej ilustracji badanego problemu 
 • Sporządzanie i weryfikacja zawartości planów finansowych 
 • Ograniczenia zastosowania analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstw 
 • Porównywanie przedsiębiorstw na podstawie wyników finansowych, 
 • Identyfikacja symptomów pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa. 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów komputerowych. Po jego zakończeniu każdy z uczestników będzie dysponował narzędziem do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa. 

Program

 1. Powitanie. Omówienie celów i logiki szkolenia 

 

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i jego analizy 

 • Cele analizy finansowej 
 • Zawartość informacyjna bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
 • Zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe 
 • Polityka rachunkowości 
 • Rola informacji dodatkowej 
 • Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości  
 • Kreatywna rachunkowość i jej przeciwdziałanie  

 

 1. Wstępne analizy sprawozdania finansowego 

 • Analiza pozioma i pionowa bilansu 
 • Analiza sytuacji majątkowo – finansowej 
 • Analiza pozioma i pionowa rachunku zysków i strat 
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych 

 

 1. Analiza wskaźnikowa – rentowność  

 • Podstawowe wskaźniki księgowe i ich modyfikacje 
 • Rodzaje zysku uwzględniane w rachunku zysków i strat 
 • Zysk ekonomiczny i ekonomiczna wartość dodana (EVA) 

 

 1. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie 

 • Podstawowe wskaźniki zadłużenia 
 • Ocena finansowa z perspektywy właściciela i wierzyciela 
 • Zadłużenie a dźwignia finansowa 
 • Zasady finansowania działalności 

 

 1. Analiza wskaźnikowa - płynność 

 • Podstawowe wskaźniki płynności  
 • Ograniczenia analizy płynności na podstawie bilansu 
 • Skorygowana analiza płynności 

 

 1. Analiza wskaźnikowa – sprawność działania 

 • Wskaźniki sprawności działania 
 • Cykl operacyjny i okres konwersji gotówki 
 • Problematyka prawidłowości stosowanych formuł na podstawie wskaźnika rotacji należności 

 

 1. Zagadnienia dodatkowe 

 • Wskaźniki finansowe w kontekście planowania finansowego 
 • Połączenia wskaźników w analizie piramidalnej 
 • Wskaźniki finansowe a przewidywanie bankructwa 
 • Wskaźniki rynku kapitałowego 
 • Sygnały pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa 
 • Wady i zalety analizy finansowej 

 

 1. Zakończenie szkolenia 

 

Organizacja zajęć

Czas trwania:

2 dni (16 h dydaktycznych)*

w godz. 9.00-16.00

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

15-16.04.2024

 

Społeczność

Trener szkolenia

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1850 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1665 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl